Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


59

VYHLÁŠKA

ze dne 22. února 2012

o regulačním výkaznictví

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výnosy tržby dosažené držitelem licence za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z licencované činnosti podle zákona o účetnictví,
b)   povolenými náklady držitele licence náklady k zajištění licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 účtované podle zákona o účetnictví po odečtení nepovolených nákladů,
c)   nepovolenými náklady držitele licence náklady držitele licence na činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, dále finanční náklady, mimořádné náklady, časově rozlišené splátky finančního leasingu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání rezerv, zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod,
d)   provozními aktivy dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti, v případě licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 zvýšený o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu, snížený o
1.  nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
2.  goodwill podle jiného právního předpisu1),
3.  poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,
4.  nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
5.  poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
6.  opravné položky k majetku,
7.  oceňovací rozdíl k nabytému majetku,
8.  dlouhodobý finanční majetek,
9.  povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o provozní aktiva držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32,
e)   investičními výdaji výdaje související s pořízením provozních aktiv k zajištění licencované činnosti,
f)   cenovou lokalitou území stanovené držitelem licence pro jím provozovaná tepelná zařízení zahrnující
1.  samostatný zdroj tepelné energie anebo rozvodné tepelné zařízení,
2.  propojené i nepropojené zdroje tepelné energie anebo rozvodná tepelná zařízení v jedné obci,
3.  potrubně propojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení v různých obcích, anebo
4.  nepropojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení ve více obcích ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností2),
   přičemž potrubně trvale funkčně propojená tepelná zařízení provozovaná jedním držitelem licence nemohou tvořit více cenových lokalit.

§ 3
Členění a náležitosti regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy se člení na výkazy

a)   aktiv a změn aktiv,
b)   souhrnu investičních akcí,
c)   aktiv a pasiv,
d)   hospodářského výsledku,
e)   nákladů,
f)   investičních výdajů,
g)   bilanční,
h)   technické,
i)   tarifních statistik,
j)   provozně technické,
k)   technické tepelné energie,
l)   cen a technických parametrů.

(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem činnosti:

a)   číslo 12 – distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č.  2 k této vyhlášce,
b)   číslo 13 – přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
c)   číslo 15 – činnosti operátora trhu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č.  4 k této vyhlášce,
d)   číslo 22 – distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
e)   číslo 23 – přeprava plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
f)   číslo 25 – uskladňování plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č.  7 k této vyhlášce,
g)   číslo 31 – výroba tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č.  8 k této vyhlášce,
h)   číslo 32 – rozvod tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č.  8 k této vyhlášce.

(4) Součástí regulačních výkazů je příloha, jejíž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok „i-2“, popřípadě za část kalendářního roku. Regulační výkazy se zpracovávají i jako plán na regulované roky „i-1“ až „i+3“.

§ 4
Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy sestavuje držitel licence na

a)   přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech, účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav, popřípadě další činnosti v rámci licence a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přenos elektřiny podle energetického zákona,
b)   distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci elektřiny podle energetického zákona,
c)   činnosti operátora trhu za činnosti operátora trhu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na činnosti operátora trhu podle energetického zákona,
d)   přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přepravu plynu podle energetického zákona,
e)   distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci plynu podle energetického zákona,
f)   uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na uskladnění plynu podle energetického zákona,
g)   výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Držitel licence sestavuje a předkládá výkazy na základě úplných, správných a pravdivých informací.

(3) Držitel licence je povinen sestavovat a předkládat regulační výkazy odděleně za každou z licencovaných činností, s výjimkou držitelů licence na činnosti číslo 31 a 32.

(4) Pokud není uvedeno jinak, držitel licence vykazuje údaje v regulačních výkazech v souladu s Českými účetními standardy podle zákona o účetnictví.

§ 5
Výkazy aktiv a změn aktiv

(1) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, skutečné odpisy a vyřazený majetek, plány aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku a zůstatkových hodnot aktiv. Držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje majetek podle napěťových úrovní a držitel licence na činnost číslo 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo skutečné využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě.

(2) Výkazy aktiv a změn aktiv se označují písmenem A.

(3) Držitel licence vykazuje hodnoty majetku pořízeného formou finančního leasingu po dobu jeho životnosti v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3).

(4) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazují

a)   v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek,
b)   v účetní zůstatkové hodnotě aktiva a vyřazený majetek,
c)   účetní odpisy.

§ 6
Výkazy souhrnu investičních akcí

(1) Ve výkazech souhrnu investičních akcí se vykazují aktivované investiční akce.

(2) Výkazy souhrnu investičních akcí se označují písmeny IA.

§ 7
Výkazy aktiv a pasiv

(1) Výkazy aktiv a pasiv zahrnují údaje o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zákona o účetnictví. Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz samostatně za licencované činnosti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a činnost výroba a rozvod tepelné energie, která není vykonávána na základě licence podle energetického zákona (dále jen „nelicencovaná činnost výroba a rozvod tepelné energie“), a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence.

(2) Výkazy aktiv a pasiv se označují písmeny AP.

(3) Výkazy aktiv a pasiv obsahují provozní aktiva nezbytná k zajištění činností uvedených v odstavci 1.

§ 8
Výkazy hospodářského výsledku

(1) Výkazy hospodářského výsledku obsahují výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 3 odst. 3.

(2) Nepřímo přiřaditelné výnosy a náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období.

(3) Výkazy hospodářského výsledku se označují písmeny HV.

§ 9
Výkazy nákladů

(1) Výkazy nákladů pro držitele licence na činnosti číslo 12, 22 a 23 obsahují náklady na výkon licencovaných činností, a to v členění na jednotlivé procesy a

a)   napěťové úrovně u činnosti distribuce elektřiny,
b)   typy přepravy u činnosti přeprava plynu,
c)   typy sítě u činnosti distribuce plynu.

(2) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 13 obsahuje povolené náklady na výkon licencované činnosti, a to v členění podle typu činností a typů technologie.

(3) Nepřímo přiřaditelné náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období.

(4) Výkazy nákladů se označují písmenem N.

§ 10
Výkazy investičních výdajů

(1) Ve výkazech investičních výdajů se vykazují skutečné investiční výdaje a související technické údaje a dále plánované investiční výdaje držitele licence. Investiční výdaje jsou vedeny v členění na obnovu a rozvoj.

(2) Výkazy investičních výdajů se označují písmenem I.

§ 11
Výkazy bilanční

(1) V bilančních výkazech držitel licence na činnosti číslo 12 a 13 vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektrizační soustavy, na jejíž provozování bylo vydáno rozhodnutí o udělení licence na činnosti číslo 12 nebo 13. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektrizační soustavy provozovaných odlišnými držiteli licence.

(2) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje

a)   bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího ze soustavy v členění podle tlakových úrovní včetně počtu odběrných míst,
b)   bilanční rozdíl na základě skutečně vyfakturovaného množství distribuovaného plynu v roce „i-3“.

(3) Bilanční výkazy se označují písmenem B.

§ 12
Výkazy technické

(1) V technických výkazech držitel licence na činnosti číslo 12 a 13 vykazuje

a)   údaje související s podporou zdrojů podle jiných právních předpisů4),
b)   údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektrizační soustavy.

(2) V technických výkazech držitel licence na činnosti číslo 22 a 23 vykazuje

a)   soudobé maximální dosažené denní kapacity,
b)   údaje o denní rezervované pevné kapacitě na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy,
c)   údaje o využití služby flexibility k vyrovnávání přepravní soustavy,
d)   údaje pro stanovení ceny za přepravu a distribuci plynu.

(3) Technické výkazy se označují písmenem D.

§ 13
Výkazy tarifních statistik

(1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje

a)   pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost,
b)   pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost.

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje údaje o

a)   distribuovaném množství plynu,
b)   počtu odběrných míst,
c)   výši tržeb za stálou a za variabilní složku ceny distribuce včetně ceny přepravy do domácího bodu,
d)   maximálních denních rezervovaných pevných i přerušitelných distribučních kapacitách, jejich překročení a odpovídajících tržbách, dále údaje o rezervaci měsíčních a klouzavých kapacit; údaje se vztahují k odběrným místům s ročním odběrem plynu nad 630 MWh,
e)   výši tržeb za služby poskytované operátorem trhu,
f)   nákupu distribuce provozovatelem regionální distribuční soustavy od jiných provozovatelů regionálních distribučních soustav,
g)   prodeji distribuce jinému provozovateli regionální distribuční soustavy,
h)   množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben plynu,
i)   množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího z distribuční soustavy přeshraničními plynovody včetně tržeb a denních rezervovaných pevných distribučních kapacit,
j)   distribuovaném množství plynu, rezervované distribuční kapacitě a odpovídajících tržbách pro odběrná místa s charakterem lokálních distribučních soustav.

(3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T.

§ 14
Výkazy provozně technické

(1) V provozně technických výkazech držitel licence na činnosti číslo 12 a 13 vykazuje údaje o provozu jednotlivých částí elektrizační soustavy.

(2) V provozně technických výkazech se vykazují následující kategorie údajů

a)   údaje o jednotlivých zařízeních, provozních událostech a hodnocení provozu elektrizační soustavy,
b)   údaje pro sestavení bilance elektřiny elektrizační soustavy,
c)   údaje pro sestavení bilancí výkonu.

(3) Provozně technické výkazy se označují písmeny ERÚ.

§ 15
Technický výkaz tepelné energie

(1) Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá technický výkaz tepelné energie. Držitel licence uvádí údaje za příslušnou licencovanou činnost a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie samostatně pro každou cenovou lokalitu.

(2) V technickém výkaze tepelné energie se vykazují následující kategorie údajů

a)   bilance výroby,
b)   bilance rozvodu,
c)   přehled zdrojů v cenové lokalitě,
d)   údaje o domovních kotelnách,
e)   výsledná kalkulace ceny tepelné energie,
f)   spotřeba paliva,
g)   počet odběratelů a odběrných míst,
h)   nákup tepelné energie od jiných dodavatelů.

(3) Držitel licence vykazuje ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby souhrnně za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje technický výkaz tepelné energie.

(4) Technický výkaz tepelné energie se označuje písmeny DK.

§ 16
Výkaz cen a technických parametrů

(1) Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz cen a technických parametrů jako plán pro kalendářní rok za licencovanou činnost a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Držitel licence uvádí údaje samostatně za každou cenovou lokalitu. Držitel licence uvádí údaje o cenách samostatně na jednotlivých úrovních předání tepelné energie, kde dodává tepelnou energii odběrateli, a pro vlastní spotřebu. Držitel licence uvádí údaje o cenách v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cen a technických parametrů.

(3) Výkaz cen a technických parametrů se označuje písmeny CP.

§ 17
Termíny pro předkládání regulačních výkazů

(1) Držitel licence předkládá regulační výkazy v termínech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Držitel licence, který nevede účetnictví v plném rozsahu podle zákona o účetnictví, nepředkládá regulační výkazy, s výjimkou držitele licence na činnosti číslo 31 nebo 32.

§ 18
Přechodné ustanovení

Držitel licence na činnost číslo 23 sestavuje a předkládá výkazy 23-D2e) a 23-D2f) podle přílohy č. 6 k této vyhlášce poprvé za období roku 2012.

§ 19
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, se zrušuje.

§ 20
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.
4)   Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.
§ 32 odst. 3 energetického zákona.

E-shop

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Martin Maisner - C. H. Beck

Komentář poskytuje přehledný výklad k zákonu o některých službách informační společnosti. Vychází ze současného stavu právního poznání, odborné literatury, rozhodovací praxe soudů tuzemských i zahraničních a relevantní zahraniční právní úpravy. V otázkách, kde komentovaná ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.