Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


52

ZÁKON

ze dne 25. ledna 2012,

kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace

Čl. I

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 písm. e) bodě 5, § 4 odst. 3, § 6 odst. 3, § 8 odst. 2, § 10 odst. 3 písm. a), § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, nadpisu § 18, § 18 odst. 1, § 28 odst. 2 písm. b), c), g), h), k) a l), § 29a odst. 1 písm. b), § 30 odst. 2 a odst. 3 písm. c) a d) a v § 36b odst. 3 písm. a) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 1 odst. 2 písm. d) se slova „Evropském společenství“ nahrazují slovy „Evropské unii“.

3. V § 1 odst. 2 se vkládá písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 20) zní:

„j)   držitele modré karty Evropské unie20),

20) Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 22 odst. 6 se věty první až třetí nahrazují větami „Doklady uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) se předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat předložení originálu dokladu uvedeného v odstavci 3 písm. a) k nahlédnutí. Má-li uznávací orgán pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje u dokladů uvedených v odstavci 3 písm. b) a c) předložení v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li možné pravost kopií ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce.“.

5. V § 22 odst. 8 se slova „ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a ministerstvem zahraničních věcí nebo příslušným orgánem takového třetího státu“ nahrazují slovy „ověřena ministerstvem zahraničních věcí tohoto třetího státu nebo příslušným orgánem takového třetího státu a následně příslušným zastupitelským úřadem České republiky“.

6. V § 26 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Uchazeč, jemuž byla podle tohoto zákona uznána odborná kvalifikace, může vykonávat regulovanou činnost, která je stejného nebo srovnatelného obsahu jako činnost, pro kterou získal odbornou kvalifikaci v členském státě původu.“.

7. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; součástí informačního systému pro uznávání odborné kvalifikace je také samostatná evidence osob dočasně nebo příležitostně poskytujících služby v regulovaných činnostech podle hlavy VIII“.

8. V § 28 odst. 2 písm. k) se slovo „přechodný“ nahrazuje slovem „příležitostný“.

9. V § 28 odst. 3 se za slova „národního koordinátora“ vkládají slova „uznávání odborných kvalifikací“ a slova „pro obecný systém uznávání kvalifikací“ se zrušují.

10. V § 29 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c)   vede evidenci podle § 36a odst. 9 a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu prostřednictvím informačního systému pro uznávání odborné kvalifikace [§ 28 odst. 2 písm. e)],
d)   z evidence podle § 36a odst. 9 vydává na žádost úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v evidenci určitý zápis není, pokud žadatel osvědčí právní zájem,“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena e) až j).

11. V § 36a odst. 1 se slova „podle odstavců 2 až 4 a 6“ nahrazují slovy „podle odstavců 2 až 5 a 8“.

12. V § 36a odstavec 4 zní:

„(4) Uchazeč je povinen před tím, než začne vykonávat regulovanou činnost na území České republiky, písemně oznámit tuto skutečnost uznávacímu orgánu. Oznámení obsahuje:

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče, datum narození a státní občanství,
b)   název regulované činnosti, kterou bude vykonávat, a údaj o tom, zda je činnost v členském státě původu regulována, popřípadě údaj o činnosti, která je obsahově nejbližší,
c)   údaj o odborné kvalifikaci a v případech podle odstavce 2 také o výkonu předmětné činnosti nebo regulovaném vzdělávání,
d)   údaje o zaměstnavateli usazeném v jiném členském státě Evropské unie, pokud je uchazeč vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb tímto zaměstnavatelem, v rozsahu:
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, členský stát usazení, adresa místa podnikání, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, nebo
2.  název, sídlo a stát usazení, je-li zaměstnavatelem právnická osoba.“.

13. V § 36a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) K oznámení podle odstavce 4 uchazeč přiloží:

a)   průkaz totožnosti, doklad osvědčující státní příslušnost uchazeče, případně i doklad potvrzující právní postavení uvedené v § 1 odst. 2; ustanovení § 22 odst. 6 věty první a druhé a odst. 7 se použijí obdobně,
b)   doklad potvrzující, že je uchazeč usazen v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že mu oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno; ustanovení § 22 odst. 7 se použije obdobně,
c)   doklad o odborné kvalifikaci; ustanovení § 22 odst. 4, 5, 6 věty první a třetí, odst. 7 a 8 se použijí obdobně,
d)   doklad podle odstavce 2, není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována; ustanovení § 22 odst. 4, 5, 6 věty první a třetí, odst. 7 a 8 se použijí obdobně,
e)   doklad podle odstavce 3, vyžaduje-li se pro výkon regulované činnosti v České republice doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu regulované činnosti; ustanovení § 22 odst. 7 a 8 se použijí obdobně.

(6) Ministerstvo informuje o splnění oznamovací povinnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

14. V § 36a odst. 7 se za slova „nebo odstavce 4“ vkládají slova „a 5“.

15. V § 36a odst. 8 se slova „v odstavci 4“ nahrazují slovy „v odstavci 5“.

16. V § 36a se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Uznávací orgán eviduje údaje o uchazeči a jím oznámených skutečnostech v samostatné evidenci. Každé oznámení opatřuje uznávací orgán evidenčním číslem, datem oznámení, datem doručení úplného oznámení uznávacímu orgánu a údajem o platnosti oznámení.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Čl. II

V § 5 odst. 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se slova „doklady nebo jejich úředně ověřené opisy či kopie prokazující“ nahrazují slovy „kopie dokladů prokazujících“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o auditorech

Čl. III

V § 10 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), odstavec 5 zní:

„(5) Oznámení podle odstavce 4 obsahuje kromě náležitostí a dokladů podle zákona o uznávání odborné kvalifikace též

a)   druh auditorské činnosti, kterou fyzická osoba hodlá provádět,
b)   místo výkonu auditorské činnosti,
c)   předpokládanou dobu výkonu auditorské činnosti,
d)   adresu pro doručování písemností na území České republiky.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od 1. července 2021 dochází ke změnám nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Současně dochází také ke změnám v oblasti realitního zprostředkování. Publikace obsahuje také aktuální znění ...

Cena: 143 KčKOUPIT

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2020. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání

Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně ...

Cena: 265 KčKOUPIT

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.