Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


37

ZÁKON

ze dne 11. ledna 2012,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách

Čl. I

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).“.

2. V § 5k odst. 4 větě druhé se za slova „Evropskou komisi“ vkládají slova „ , Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)19) (dále jen „Evropský orgán pro bankovnictví“)“.

Poznámka pod čarou č. 19 zní:


19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.“.

3. V § 5n se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Nebylo-li dosaženo takové dohody, pak v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty může Česká národní banka požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví20).“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:


20)  Čl. 42a odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.“.

4. V § 5n odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Pokud Česká národní banka ani orgán dohledu uvedený v odstavci 2 nepožádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 4, rozhodne Česká národní banka o označení pobočky zahraniční banky za významnou ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy o tomto záměru informovala orgán dohledu uvedený v odstavci 2, nebo v téže lhůtě oznámí tomuto orgánu, že od tohoto záměru ustupuje.“.

5. V § 5n se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud Česká národní banka nebo orgán dohledu uvedený v odstavci 2 požádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 4, Česká národní banka přeruší řízení o označení pobočky zahraniční banky za významnou do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

6. V § 12a se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 21 znějí:

„(8) Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 7, může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 7 požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví. Stejně postupuje i tehdy, nebylo-li dosaženo dohody v případech, kdy Česká národní banka vykonává dohled nad členem skupiny evropské ovládající banky nebo skupiny evropské finanční holdingové osoby anebo nad bankou, která je ovládána evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu1b). Pokud Česká národní banka ani dotčené orgány dohledu nepožádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu, rozhodne Česká národní banka o společné žádosti uvedené v odstavci 5 ve lhůtě do 6 měsíců ode dne jejího doručení.

(9) Pokud Česká národní banka nebo dotčené orgány dohledu požádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 821), Česká národní banka přeruší řízení o společné žádosti uvedené v odstavci 5 do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.


21)  Čl. 129 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.

7. V § 25a odst. 4 písmeno j) zní:

„j)   České národní banky jako ústřední banky České republiky a orgánu vykonávajícímu dohled nad finančním trhem,“.

8. V § 25a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a dále ve vztahu k Evropské centrální bance, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika22)“.

Poznámka pod čarou č. 22 zní:


22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.“.

9. V § 26c odst. 9 se věta třetí zrušuje a poznámka pod čarou č. 17 zní:


17)  Čl. 131 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU.
Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.“.

10. V § 26c odst. 10 se věta druhá zrušuje.

11. V § 26e odst. 5 větě druhé se slova „Evropský bankovní výbor“ nahrazují slovy „Evropský orgán pro bankovnictví“.

12. V § 26e se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a Evropskému orgánu pro bankovnictví“.

13. V § 26i se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 23 znějí:

„(2) Pokud příslušný orgán dohledu jiného členského státu s Českou národní bankou při plnění jejích úkolů uvedených v odstavci 1 v dostatečné míře nespolupracuje, může o tom Česká národní banka informovat Evropský orgán pro bankovnictví23).

(3) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví rovněž o případech, kdy orgán dohledu jiného členského státu při výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, jejíž člen podléhá dohledu České národní banky, neplní své úkoly uložené na základě předpisu Evropské unie upravujícího činnost úvěrových institucí23).


23)  Čl. 129 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.“.

14. V § 26j odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské radě pro systémová rizika a“.

15. V § 26j odst. 2 se za slovo „odkladu“ vkládají slova „Evropský orgán pro bankovnictví a“.

16. V § 26k se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, kdy předložila ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny tuto zprávu“.

17. V § 26k odst. 3 větě první se za číslo „1“ vkládají slova „v této lhůtě“, slova „do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu podle odstavce 2“ se zrušují a slova „je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě uvedená v odstavci 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž vykonává dohled, i bez dohody s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí“ se nahrazují slovy, která znějí:

„a)   je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě uvedená v odstavci 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž vykonává dohled, i bez dohody s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny; přitom přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo
b)   může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví24); pokud Česká národní banka nebo orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny uvedené v odstavci 1 požádají o toto urovnání sporu, přeruší Česká národní banka řízení o uložení opatření k nápravě do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.“.

Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24)  Čl. 129 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.“.

18. V § 26k odstavec 4 zní:

„(4) Nebylo-li dosaženo dohody mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky, skupinou evropské finanční holdingové osoby nebo skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a Českou národní bankou o uložení opatření k nápravě Českou národní bankou bance, která je členem jedné nebo více uvedených skupin, a to ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení rizik této skupiny,

a)   je Česká národní banka příslušná uvedené bance uložit samostatně opatření k nápravě podle § 26 odst. 1 písm. h); přitom přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo
b)   může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví24); pokud Česká národní banka nebo orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny uvedené v odstavci 1 požádají o toto urovnání sporu, přeruší Česká národní banka řízení o uložení opatření k nápravě do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.“.

19. V § 26k odst. 5 větách první a poslední se slovo „Výboru“ nahrazuje slovy „Evropského orgánu pro bankovnictví“.

20. V § 26k odst. 6 větě první se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „3 písm. a) nebo odstavce 4 písm. a)“ a slova „až 5“ se nahrazují slovy „2, 3 písm. a), odstavci 4 písm. a) a odstavci 5“.

21. V § 26k odst. 6 větě poslední se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „písm. a) nebo odstavce 4 písm. a)“.

22. V § 26l odst. 6 se slovo „Výbor“ nahrazuje slovy „Evropský orgán pro bankovnictví“.

23. V § 38d odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „komisi“ vkládají slova „o všech významných skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu bankovního dohledu důležitých pro řádný výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie,“.

24. V § 38d odst. 1 písm. b) se slova „udělených a“ zrušují.

25. V § 38d odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena c) až f).

26. V § 38d odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , ve kterých je banka účastna,“.

27. V § 38d odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   smlouvách podle § 26c odst. 9 a 10 a dohodách podle § 26e odst. 3,“.

28. V § 38d odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g)   licencích k výkonu bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční bance, která má sídlo v jiném než členském státě,
h)   podmínkách, které je nutno splnit pro vydání licence podle tohoto zákona.“.

29. V § 38d odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech významných skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu bankovního dohledu důležitých pro řádný výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie, zejména o

a)   počtu a povaze případů, kdy odmítla umožnit bance nebo finanční instituci splňující podmínky podle § 5e odst. 1 se sídlem na území České republiky zřízení pobočky v jiném členském státě nebo kdy použila vůči pobočce podle § 5a odst. 1 postup podle § 26,
b)   udělených a odňatých licencích,
c)   smlouvách podle § 26c odst. 9 a 10 a dohodách podle § 26e odst. 3,
d)   údajích shromážděných za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených ostatními bankami o
1.  počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur, v členění podle oblastí činností banky,
2.  hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové období a zvláštních penzijních výhod osob podle bodu 1,
e)   finančních holdingových osobách, ve kterých je banka účastna,
f)   licencích k výkonu bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční bance, která má sídlo v jiném než členském státě,
g)   podmínkách, které je nutno splnit pro vydání licence podle tohoto zákona.

(3) Česká národní banka informuje Evropský bankovní výbor o licencích k výkonu bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční bance nebo finanční instituci, která má sídlo v jiném než členském státě.“.

30. V § 38h odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , ve kterých je banka účastna,“.

31. V § 38h se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V rámci spolupráce podle odstavce 1 Česká národní banka může požádat orgány bankovního dohledu jiných států o informace uvedené v odstavci 2.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

32. V § 38h odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

33. V § 38h se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

„(6) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud orgán bankovního dohledu odmítne žádost České národní banky o spolupráci, zejména o poskytnutí informací, nebo neposkytne požadovanou informaci v přiměřené lhůtě, nebo pokud orgán bankovního dohledu jiného členského státu neposkytne informaci uvedenou v odstavci 4 z vlastního podnětu25).


25)  Čl. 42 a 132 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. II

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).“.

2. V § 8 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které včetně poznámek pod čarou č. 30 a 31 znějí:

„(9) Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 8, může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 8 požádat Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)30) (dále jen „Evropský orgán pro bankovnictví“) o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví31). Stejně postupuje i tehdy, nebylo-li dosaženo dohody v případech, kdy Česká národní banka vykonává dohled nad členem skupiny evropské ovládající úvěrové instituce [§ 1a odst. 1 písm. l)] nebo skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 1a odst. 1 písm. m)] anebo nad družstevní záložnou, která je ovládána evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu11). Pokud Česká národní banka ani dotčené orgány dohledu nepožádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu, rozhodne Česká národní banka o společné žádosti uvedené v odstavci 5 ve lhůtě do 6 měsíců ode dne jejího doručení.

(10) Pokud Česká národní banka nebo dotčené orgány dohledu požádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 931), Česká národní banka přeruší řízení o společné žádosti uvedené v odstavci 6 do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.


30)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.
31)  Čl. 129 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 11 a 12.

3. § 21 a 22 včetně nadpisu znějí:

„Dohled nad družstevními záložnami
§ 21

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad činností družstevních záložen a dodržováním povinností stanovených jim tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které jsou družstevní záložny oprávněny vykonávat podle tohoto zákona.

(2) Česká národní banka může požádat o kontrolu na místě u jí dohlížených osob na území hostitelských států. Tyto osoby jsou povinny umožnit provedení kontroly na místě a poskytnout České národní bance potřebnou součinnost. Pokud Česká národní banka o provedení kontroly požádala, je oprávněna se jí zúčastnit, pokud tuto kontrolu neprovádí sama.

(3) Česká národní banka při výkonu dohledu zároveň alespoň jednou ročně přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, strategie, postupy a mechanismy zavedené družstevní záložnou a kapitál družstevní záložny zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz družstevní záložny a krytí rizik, kterým je nebo může být vystavena. Tento přezkum a vyhodnocování provádí Česká národní banka v rozsahu a periodicitě, přiměřených velikosti, významu a postavení družstevní záložny na finančním trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jejích činností.

(4) Česká národní banka plní konzultační a informační povinnost vůči orgánům dohledu hostitelských států a orgánům Evropské unie. Česká národní banka a orgány hostitelských států si vyměňují informace o činnosti družstevních záložen, jež mohou usnadnit dohled nad nimi nebo zkoumání podmínek pro vydání povolení.

(5) Česká národní banka neprodleně informuje o vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny příslušný orgán dohledu členského státu Evropské unie, ve kterém má družstevní záložna pobočku5a). Česká národní banka usiluje o koordinaci své činnosti s orgány dohledu všech členských států Evropské unie, v nichž má družstevní záložna pobočku.

§ 22

(1) Česká národní banka informuje Evropskou komisi o všech významných skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu dohledu nad družstevními záložnami důležitých pro řádný výkon dohledu v rámci Evropské unie, zejména o

a)   počtu a povaze případů, kdy zamítla žádost družstevní záložny o zřízení pobočky v hostitelském státě,
b)   odňatých povoleních,
c)   finančních holdingových osobách, ve kterých je družstevní záložna účastna,
d)   smlouvách podle § 25d odst. 9 a 10 a dohodách podle § 25e odst. 3,
e)   použití postupu podle § 28 vůči pobočce v případě, kdy věc nesnese odkladu a je to nutné v zájmu členů,
f)   všech konsolidačních celcích, jejichž součástí je družstevní záložna,
g)   podmínkách, které je nutno splnit pro vydání povolení podle tohoto zákona a prováděcích předpisů.

(2) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech významných skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu bankovního dohledu důležitých pro řádný výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie, zejména o

a)   počtu a povaze případů, kdy zamítla žádost družstevní záložny o zřízení pobočky v hostitelském státě,
b)   udělených a odňatých povoleních,
c)   smlouvách podle § 25d odst. 9 a 10 a dohodách podle § 25e odst. 3,
d)   finančních holdingových osobách, ve kterých je družstevní záložna účastna,
e)   použití postupu podle § 28 vůči pobočce v případě, kdy věc nesnese odkladu a je to nutné v zájmu členů,
f)   podmínkách, které je nutno splnit pro vydání povolení podle tohoto zákona a prováděcích předpisů,
g)   údajích shromážděných za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených ostatními družstevními záložnami o
1.  počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur, v členění podle oblastí činností družstevní záložny,
2.  hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové období a zvláštních výhod osob uvedených v bodě 1.“.

4. V § 22a se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:

„(6) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud orgán bankovního dohledu jiného členského státu odmítne žádost České národní banky o spolupráci, zejména o poskytnutí informací, nebo neposkytne požadovanou informaci v přiměřené lhůtě, nebo pokud orgán bankovního dohledu jiného členského státu neposkytne informaci uvedenou v odstavci 3 z vlastního podnětu32).


32)  Čl. 42 a 132 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.“.

5. V § 22b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nebylo-li dosaženo takové dohody, pak v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty může Česká národní banka požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví33).“.

Poznámka pod čarou č. 33 zní:


33)  Čl. 42a odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.“.

6. V 25a odst. 4 písmeno i) zní:

„i)   České národní banky jako ústřední banky České republiky a orgánu vykonávajícímu dohled nad finančním trhem,“.

7. V § 25a odst. 5 se slovo „platí“ nahrazuje slovy „se použije“ a slovo „obdobně“ se nahrazuje slovy „a Evropské centrální bance, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské radě pro systémová rizika34) obdobně.“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:


34)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.“.

8. V § 25d odst. 9 se věta čtvrtá zrušuje a v poznámce pod čarou č. 27 se slova „č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu“ nahrazují slovy „2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU“ a na samostatný řádek se doplňuje věta „Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010, o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.“.

9. V § 25d odst. 10 se věta druhá zrušuje.

10. V § 25e odst. 5 větě druhé se slova „Evropský bankovní výbor25)“ nahrazují slovy „Evropský orgán pro bankovnictví“.

Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

11. V § 25e se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a Evropskému orgánu pro bankovnictví“.

12. V § 25g se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 35 znějí:

„(2) Pokud příslušný orgán dohledu jiného členského státu s Českou národní bankou při plnění jejích úkolů uvedených v odstavci 1 v dostatečné míře nespolupracuje, může o tom Česká národní banka informovat Evropský orgán pro bankovnictví35).

(3) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví rovněž o případech, kdy orgán dohledu jiného členského státu při výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající úvěrové instituce, skupinou evropské finanční holdingové osoby nebo skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, jejíž člen podléhá dohledu České národní banky, neplní své úkoly uložené na základě předpisu Evropské unie upravujícího činnost úvěrových institucí35).


35)  Čl. 129 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.“.

13. V § 25h odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské radě pro systémová rizika a“.

14. V § 25h odst. 2 se za slova „odkladu“ vkládají slova „Evropský orgán pro bankovnictví a“.

15. V § 25k se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila tuto zprávu ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny“.

16. V § 25k odst. 3 větě první se za číslo „1“ vkládají slova „v této lhůtě“, slova „do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu podle odstavce 2,“ se zrušují a slova „je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě uvedená v odstavci 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž vykonává dohled, i bez dohody s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí“ se nahrazují písmeny a) a b), která znějí:

„a)   je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě uvedená v odstavci 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž vykonává dohled, i bez dohody s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny; přitom přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo
b)   může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví36); pokud Česká národní banka nebo orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny uvedené v odstavci 1 požádají o toto urovnání sporu, přeruší Česká národní banka řízení o uložení opatření k nápravě do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36)  Čl. 129 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.“.

17. V § 25k odstavec 4 zní:

„(4) Nebylo-li dosaženo dohody mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající úvěrové instituce, skupinou evropské finanční holdingové osoby nebo skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a Českou národní bankou o uložení opatření k nápravě Českou národní bankou družstevní záložně, která je členem jedné nebo více uvedených skupin, a to ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení rizik této skupiny,

a)   je Česká národní banka příslušná uvedené družstevní záložně uložit samostatně opatření k nápravě podle § 28 odst. 1 písm. g); přitom přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo
b)   může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví36); pokud Česká národní banka nebo orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny uvedené v odstavci 1 požádají o toto urovnání sporu, přeruší Česká národní banka řízení o uložení opatření k nápravě do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.“.

18. V § 25k odst. 5 větách první a poslední se slova „Evropského výboru orgánů bankovního dohledu“ nahrazují slovy „Evropského orgánu pro bankovnictví“.

19. V § 25k odst. 6 větě první se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „3 písm. a) nebo odstavce 4 písm. a)“ a slova „až 5“ se nahrazují slovy „ , 2, 3 písm. a), odstavci 4 písm. a) a odstavci 5“.

20. V § 25k odst. 6 větě poslední se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „písm. a) nebo odstavce 4 písm. a)“.

21. V § 25l odst. 6 se slova „Evropský výbor orgánů bankovního dohledu“ nahrazují slovy „Evropský orgán pro bankovnictví“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. III

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 29 až 31 zní:

㤠4

(1) Česká národní banka je v České republice příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o ratingových agenturách29).

(2) Česká národní banka v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o ratingových agenturách30) na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy potvrdí jeho rozhodnutí pro účely výkonu příslušným orgánem v České republice. Příjem z peněžité sankce uložené na základě takového rozhodnutí je příjmem rozpočtu Evropské unie; na tyto peněžité sankce se pro účely správy jejich placení hledí jako na příjmy veřejného rozpočtu podle daňového řádu31).


29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  531/2011.
30) Čl. 36d odst. 2a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2011.
31) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

3. V § 5 odst. 2 se slova „ratingová agentura6),“ včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.

4. V § 7 písm. d) se slova „Evropských společenství9a)“ nahrazují slovy „Evropské unie9a),29)“.

5. V § 8 odst. 6 se slova „nebo ratingová agentura pověřila“ a slova „nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a)“ zrušují.

6. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

㤠8a
Informační povinnost ve vztahu k České národní bance v souvislosti s vydáním dluhopisů a obdobných cenných papírů

Osoba se sídlem nebo bydlištěm v České republice, která vydává dluhopisy v zahraničí nebo která vydává obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky podle práva cizího státu, poskytne nejpozději k datu emise dluhopisů České národní bance informace o objemu jejich emise, místu jejich vydání, jakož i jejich formě, podobě, výnosu a splatnosti.“.

7. V § 9b odst. 1 písm. a) a v § 9c odst. 1 písm. a) se za slova „odst. 3“ vkládají slova „nebo § 8a“.

8. V § 13 odst. 1 písmeno p) včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:

„p)   agentur pro úvěrové hodnocení32),

32) § 12b odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č.  120/2007 Sb., zákona č. 160/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb.“.

9. V § 13 odst. 1 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní:

„u)   osvědčení o schválení prospektu cenného papíru nebo doplňku prospektu schváleného orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, která jí byla poskytnuta tímto orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, včetně elektronického odkazu na osvědčení o schválení uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách tohoto orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců ode dne vydání osvědčení o schválení,“.

Dosavadní písmena u) až zc) se označují jako písmena v) až zd).

10. V § 13 odst. 1 se písmeno „v)“ zrušuje.

Dosavadní písmena w) až zd) se označují jako písmena v) až zc).

11. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámek pod čarou č. 33 a 34 zní:

„i)   Evropským orgánům dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)33) a Evropské radě pro systémová rizika34).

33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.“.

12. V § 26 odst. 3 se čárka za slovem „bance“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a Evropskému výboru regulátorů trhů s cennými papíry“ se zrušují.

13. V § 26 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) O uzavření dohody podle odstavců 8 a 9 informuje Česká národní banka Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o kolektivním investování

Čl. IV

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).“.

2. V § 47 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „informuje“ vkládají slova „Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)17) (dále jen „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“) a“.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.“.

3. V § 47 odst. 2 se za slovo „informuje“ vkládají slova „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a“.

4. V § 48 se za slovo „zašle“ vkládají slova „Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a“.

5. V § 62 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) O udělení povolení k činnosti investiční společnosti informuje Česká národní banka Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“.

6. V § 116 odst. 3 se slova „po informování orgánu dohledu domovského státu uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření podle § 103 nebo sankci podle § 121, 122, 125 nebo 127“ nahrazují písmeny a) a b), která včetně poznámky pod čarou č. 18 znějí:

„a)   uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření podle § 103 nebo sankci podle § 121, 122, 125 nebo 127; o svém záměru uložit toto opatření nebo sankci informuje předem orgán dohledu domovského státu, nebo
b)   informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o svých pochybnostech, že orgán dohledu domovského státu jednal na základě informace podle odstavce 2 odpovídajícím způsobem18).

18) Čl. 21 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).“.

7. V § 116 odst. 4 větě druhé se za slovo „komisi“ vkládají slova „ , Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“.

8. V § 116a odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

9. V § 116a odst. 2 písm. b) se slova „upozorní na tuto skutečnost Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry“ nahrazují slovy „informuje o této skutečnosti Evropský orgán pro cenné papíry a trhy19)“.

Poznámka pod čarou č. 19 zní:


19)  Čl. 108 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).“.

10. V § 116a odst. 3 se za slovo „odkladu“ vkládají slova „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a“.

11. Za § 130c se vkládá nový § 130d, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

㤠130d

Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy20), pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie v přiměřené lhůtě

a)   nevyhoví její žádosti o poskytnutí informací souvisejících s výkonem dohledu nad kolektivním investováním,
b)   neumožní výkon dohledu nebo kontrolu na místě u organizační složky investiční společnosti, která poskytuje služby prostřednictvím organizační složky na území tohoto členského státu, nebo
c)   nevyhoví její žádosti, aby při výkonu dohledu nebo kontrole na místě umožnil účast pověřeným osobám České národní banky.

20) Čl. 101 odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. V

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).“.

2. V § 1 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2a zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:

㤠7a

Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)32) (dále jen „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“) o tom, že udělila povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.


32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).“.

4. V § 9 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které včetně poznámek pod čarou č. 33 a 34 znějí:

„(8) Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 7, může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 7 požádat Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)33) (dále jen „Evropský orgán pro bankovnictví“) o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví34). Stejně postupuje i tehdy, nebylo-li dosaženo dohody v případech, kdy Česká národní banka vykonává dohled nad členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry, skupiny evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank nebo skupiny evropské finanční holdingové osoby. Pokud Česká národní banka nebo dotčené orgány dohledu nepožádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu, rozhodne Česká národní banka o společné žádosti uvedené v odstavci 5 ve lhůtě do 6 měsíců ode dne jejího doručení.

(9) Pokud Česká národní banka nebo dotčené orgány dohledu požádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 834), Česká národní banka přeruší řízení o společné žádosti uvedené v odstavci 5 do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.


33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví).
34) Čl. 129 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic 2009/111/ES a 2010/178/EU.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.

5. V § 17b odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; tento seznam zasílá Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy“.

6. V § 24a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Nebylo-li dosaženo takové dohody, pak v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty může Česká národní banka požádat o urovnání sporu Evropský orgán pro bankovnictví35).“.

Poznámka pod čarou č. 35 zní:


35)  Čl. 42a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic 2009/111/ES a 2010/178/EU.“.

7. V § 24a odst. 5 se slova „Nebude-li dosaženo dohody podle odstavce 4“ nahrazují slovy „Pokud Česká národní banka ani orgán dohledu uvedený v odstavci 2 nepožádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 4,“.

8. V § 24a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud Česká národní banka nebo orgán dohledu uvedený v odstavci 2 požádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 4, Česká národní banka přeruší řízení o označení organizační složky za významnou do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

9. V § 26 odst. 3 se za slovo „informuje“ vkládají slova „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a“.

10. V § 36 odst. 4 větě první se slovo „osmé“ nahrazuje slovem „deváté“.

11. V § 36c se na konci odstavce 10 doplňují věty „O svém záměru žádost postoupit informuje Česká národní banka předem Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Článek 28 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) se nepoužije.“.

12. V § 36f se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a jestliže o vydání osvědčení byl zároveň vyrozuměn Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“.

13. V § 36l se na konci textu věty první doplňují slova „a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“.

14. Za § 36l se vkládá nový § 36m, který zní:

㤠36m

Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o schválení prospektu podle § 36c nebo dodatku prospektu podle § 36j a prospekt, popřípadě dodatek prospektu, mu současně zašle.“.

15. V § 38 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „unie“ vkládají slova „ , Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“.

16. Část šestá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10i až 10m zrušuje.

17. V § 82 odst. 1 písm. d), § 82 odst. 2, § 90e písm. b) a v § 90g odst. 1 až 3 se slova „Evropské komisi“ nahrazují slovy „Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy“.

18. V § 90g odst. 1 se slova „Evropskou komisi“ nahrazují slovy „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“.

19. V § 90g odst. 3 se za slovo „neprodleně“ vkládají slova „Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, Evropské radě pro systémová rizika36) a“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.“.

20. V § 127d se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) O povolení výjimky podle odstavce 1 Česká národní banka informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“.

21. V § 135 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nařízením o ratingových agenturách nebo jiným“ zrušují a slova „Evropských unie2)“ se nahrazují slovy „Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2)“.

22. V § 135 odst. 1 se na konci písmene y) čárka nahrazuje tečkou a písmeno z) se včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

23. V § 135a odst. 5 se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“.

24. V § 135a odst. 6 se za slovo „oznamovatele“ vkládají slova „a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“.

25. V § 135a odst. 8 se za slovo „dohledu“ vkládají slova „a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“.

26. V § 135a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který včetně poznámek pod čarou č. 37 a 38 zní:

„(9) V případech, kdy orgán dohledu jiného členského státu v dostatečné míře nespolupracuje nebo neposkytne informaci, popřípadě tak neučiní v přiměřené lhůtě, může o tom Česká národní banka informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy37) nebo Evropský orgán pro bankovnictví38).


37) Čl. 16 odst. 2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu), ve znění směrnice 2010/78/EU.
Čl. 22 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění směrnice 2010/78/EU.
Čl. 58a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice 2010/78/EU.
Čl. 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice 2010/78/EU.
38) Čl. 42 a 132 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic 2009/111/ES a 2010/178/EU.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

27. § 135b se včetně poznámky pod čarou č. 22c zrušuje.

28. V § 136 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , nařízení o ratingových agenturách nebo jiný“ nahrazují slovem „nebo“.

29. V § 137 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) O vydání opatření obecné povahy Česká národní banka informuje orgány dohledu jiných členských států Evropské unie a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

30. V § 145 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o každém odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.

31. § 145a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22d zrušuje.

32. V části desáté hlavě I se díl 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22e zrušuje.

33. V § 149d se za slovo „odkladu“ vkládají slova „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a“.

34. V § 149d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

„(2) V případech podle § 146 odst. 3 až 6, § 148 odst. 2 a § 149b odst. 2 může Česká národní banka dále informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy39).


39) Čl. 62 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice 2010/78/EU.“.

35. Za § 149d se vkládají nové § 149e a 149f, které znějí:

㤠149e

(1) V případě, že emitent, který žádá o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nebo činí veřejnou nabídku v České republice, anebo obchodník s cennými papíry nebo osoba podle § 24 odst. 5 nebo § 28 odst. 6, pokud cenné papíry umísťuje nebo prodává, porušuje povinnosti vyplývající z práva Evropské unie týkající se veřejné nabídky a prospektu, jejichž plnění nepodléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad plněním těchto povinností, a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(2) Jestliže opatření k nápravě přijatá orgánem dohledu podle odstavce 1 nevedla k nápravě, Česká národní banka uloží emitentovi nebo osobě podle odstavce 1 opatření k nápravě nebo jiné opatření, nezbytné k ochraně zájmů investorů. O svém záměru uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření informuje předem orgán dohledu domovského státu podle odstavce 1 a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(3) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2.

§ 149f

(1) V případě, že emitent akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi přijatého k obchodování na regulovaném trhu, dluhopisu, obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky nebo investičního cenného papíru, jehož hodnota je určena splacením dlužné částky, přijatého k obchodování na regulovaném trhu, nebo v případě, kdy osoba, která dosáhne, překročí nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech takového emitenta způsobem podle § 122 odst. 1 a 2, porušuje informační nebo oznamovací povinnosti vyplývající z práva Evropské unie, jejichž plnění nepodléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, jehož dohledu plnění těchto povinností podléhá.

(2) Jestliže opatření k nápravě přijatá orgánem dohledu podle odstavce 1 nevedla k nápravě, Česká národní banka uloží emitentovi nebo osobě podle odstavce 1 opatření k nápravě nebo jiné opatření, nezbytné k ochraně zájmů investorů. O svém záměru uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření informuje předem orgán dohledu domovského státu podle odstavce 1.

(3) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2.“.

36. V § 152 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:

„(6) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví40) nebo Evropský orgán pro cenné papíry a trhy37), pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie odmítne žádost České národní banky o spolupráci, zejména o poskytnutí informací, nebo neposkytne požadovanou informaci v přiměřené lhůtě, nebo pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie neposkytne informaci uvedenou v odstavci 2 a odstavci 4 z vlastního podnětu.


40) Čl. 132 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic 2009/111/ES a 2010/178/EU.“.

37. V § 152a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 3, které znějí:

„(2) Pokud příslušný orgán dohledu jiného členského státu s Českou národní bankou při plnění jejích úkolů uvedených v odstavci 1 v dostatečné míře nespolupracuje, může o tom Česká národní banka informovat Evropský orgán pro bankovnictví34).

(3) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud orgán dohledu jiného členského státu při výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, jejíž člen podléhá dohledu České národní banky, neplní své povinnosti odpovídající povinnostem podle odstavce 134).“.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 4 až 11.

38. V § 152a odst. 4 se na začátek písmene b) vkládají slova „Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a“.

39. V § 152a odst. 10 a 11 se slova „Evropskou komisi“ nahrazují slovy „Evropský orgán pro bankovnictví“.

40. Na konci poznámky pod čarou č. 29 se na samostatném řádku doplňuje věta „Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.“.

41. V § 152b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila zprávu ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny“.

42. V § 152b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

„(4) Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 1, může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty podle odstavce 2 požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví41). Pokud Česká národní banka nebo orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny uvedené v odstavci 1 požádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu, Česká národní banka přeruší řízení o uložení opatření k nápravě podle odstavce 1 do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.


41) Čl. 129 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

43. V § 152b se za odstavec 5 vkládá nový odstavce 6, který zní:

„(6) Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 5, může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty podle odstavce 5 požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví41). Pokud Česká národní banka nebo orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny nebo orgány vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou požádají Evropský orgán pro bankovnictví o toto urovnání sporu, Česká národní banka přeruší řízení o uložení opatření k nápravě podle odstavce 5 do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

44. V § 152b odst. 7 se slova „Evropského výboru orgánů bankovního dohledu“ nahrazují slovy „Evropského orgánu pro bankovnictví“.

45. V § 152b odst 8 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a slova „1 až 5“ se nahrazují slovy „1, 2, 3, 5, 7“.

46. V § 152c odst. 6 se slova „Evropský výbor orgánů bankovního dohledu“ nahrazují slovy „Evropský orgán pro bankovnictví“.

47. § 163a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22f a 22g zrušuje.

48. V § 167 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 13 se označují jako odstavce 9 až 12.

49. V § 167 odst. 11 písm. b) se číslo „11“ nahrazuje číslem „10“.

50. V § 167 odst. 11 písm. c) se slova „ , odstavce 9“ zrušují a číslo „10“ se nahrazuje číslem „9“.

51. V § 194 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

52. V § 194 odst. 4 se slova „ , nařízení o ratingových agenturách nebo jiného“ nahrazují slovem „nebo“.

53. § 197 zní:

㤠197

(1) Česká národní banka informuje Evropský orgán dohledu nad cennými papíry a trhy o opatřeních k nápravě, jiných opatřeních a sankcích, které uložila v důsledku porušení povinností uložených tímto zákonem na základě práva Evropské unie v kalendářním roce.

(2) Česká národní banka informuje Evropský orgán dohledu nad cennými papíry a trhy o případech, kdy v souladu se zákonem upravujícím dohled v oblasti kapitálového trhu uveřejnila rozhodnutí o uložení opatření nebo sankce uvedené v odstavci 1.“.

Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle § 82 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zahraniční vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za zahraniční vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle § 82 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o žádosti o povolení ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky, pokud byla žádost podána do 7. září 2010, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o finančních konglomerátech

Čl. VII

Zákon č. 337/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).“.

2. V § 9 odst. 6 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Společný výbor evropských orgánů dohledu8)“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8)  Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.
Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č.  716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.“.

3. V § 11 odst. 2 se slova „a Výbor pro finanční konglomeráty a vezme v úvahu vhodná doporučení“ zrušují.

4. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

„(3) Nesouhlasí-li příslušný orgán dohledu s ověřením jiného orgánu podle odstavce 2, může o tom informovat příslušný Evropský orgán dohledu9).


9) Čl. 18 odst. 1a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, ve znění směrnice 2010/78/EU.“.

5. V § 15 odst. 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou, za slova „centrálními bankami“ se vkládají slova „ , a Evropskou radou pro systémová rizika10)“ a za slovo „že“ se vkládají slova „tyto informace jsou nezbytné pro výkon činnosti těchto institucí a“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.“.

6. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   zavedení a rozvíjení pravidelně aktualizovaných ozdravných a krizových plánů a opatření.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o platebním styku

Čl. VIII

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).“.

2. V § 62 odst. 1 písm. d) se slova „Evropské komisi“ nahrazují slovy „Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy)12) (dále jen „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“)“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.“.

3. V § 62 odst. 2, § 73d písm. b) a v § 73f odst. 1 až 3 se slova „Evropské komisi“ nahrazují slovy „Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy“.

4. V § 73f odst. 1 se slova „Evropskou komisi“ nahrazují slovy „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“.

5. V § 73f odst. 3 se za slovo „neprodleně“ vkládají slova „Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, Evropské radě pro systémová rizika13) a“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.“.

Čl. IX
Přechodná ustanovení

1. Platební systém s neodvolatelností zúčtování podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za platební systém s neodvolatelností zúčtování podle § 62 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zahraniční platební systém s neodvolatelností zúčtování podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za zahraniční platební systém s neodvolatelností zúčtování podle § 62 odst. 2 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ

Čl. X
Změna zákona o správních poplatcích

V položce 65 bodě 2 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena a) až k).

ČÁST DEVÁTÁ
Účinnost

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází ke změnám zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; mění se také některé vyhlášky. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad ... pokračování

Cena: 395 KčKOUPIT

Finanční trh a jeho stabilita

Finanční trh a jeho stabilita

Michal Janovec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha Finanční trh a jeho stabilita se zaměřuje jak na samotný finanční trh a jeho vymezení, tak na jeho stabilizační prvky s důrazem na regulaci a dohled. Jsou zde sumarizovány oblasti, které pomáhají zajišťovat stabilitu finančního trhu, což ve výsledku vede ke komplexní publikaci, ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.