Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 442/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 152, ze dne 28. 12. 2011

442

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slovo „podzemnímu“ zrušuje.

2. V § 1 odst. 2 písm. d), § 2 odst. 1 písm. h), § 2 odst. 2 písm. a) a g), § 3 odst. 6, § 17 odst. 1, § 17 odst. 2 v úvodní části ustanovení, § 17 odst. 2 písm. g), § 17 odst. 4, 5, 9 až 11 a 13, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5 v úvodní části ustanovení, § 21 odst. 5 písm. b) a i), § 21 odst. 6, 7 a 9, § 22, § 24 odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 24 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 2 v úvodní části ustanovení, § 25 odst. 3 písm. d), § 29 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1, § 32 odst. 4 písm. a), § 32 odst. 9, § 33 odst. 2, 6 a 7, § 36 odst. 2 písm. c) a odst. 3, § 59 odst. 7 se slovo „podzemního“ zrušuje.

3. V § 1 odst. 2 písm. d) se slovo „z“ nahrazuje slovem „ze“.

4. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   finančním zajištěním - zajištění závazků finančního charakteru fyzické nebo právnické osoby vznikajících z obchodních vztahů s operátorem trhu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy,“.

5. V § 2 odst. 1 písmeno r) zní:

„r)   skladovací kapacitou – provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu v m3, těžební nebo vtláčecí výkon v kWh/den nebo těžební nebo vtláčecí křivka v kWh/den,“.

6. V § 2 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až t) se označují jako písmena b) až s).

7. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a odchylku fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování“.

8. V § 2 odst. 2 písm. f), § 16 odst. 5, § 24 odst. 1 písm. a), § 32 odst. 5 a 9, § 37 odst. 3, § 44 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) se slovo „podzemních“ zrušuje.

9. V § 2 odst. 2 písm. r) se slova „365 dnů“ nahrazují slovy „jednoho roku“.

10. V § 3 odst. 2, § 16 odst. 1 a § 25 odst. 3 písm. d) se slovo „podzemním“ zrušuje.

11. V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Na základě smlouvy o přepravě plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování rezervaci standardní pevné přepravní kapacity, denní pevné přepravní kapacity, standardní přerušitelné přepravní kapacity, denní přerušitelné přepravní kapacity, pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den, přerušitelné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den, pevné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den a přerušitelné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den.“.

12. V § 5 odst. 6 se slovo „pevnou“ a slova „pevné“ zrušují.

13. V § 5 odst. 7 se slovo „pevnou“ a slova „pevné“ zrušují.

14. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Provozovatel přepravní soustavy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup hraniční body, na kterých umožní subjektu zúčtování rezervaci přepravní kapacity v režimu na následující den i v průběhu plynárenského dne, pro který je přepravní kapacita v režimu na následující den rezervována.“.

15. V § 5 odstavec 10 zní:

„(10) Přerušitelnou přepravní kapacitu rezervuje provozovatel přepravní soustavy v případech, kdy o to subjekt zúčtování požádá nebo nelze-li rezervovat pevnou přepravní kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.“.

16. V § 5a odstavec 1 zní:

„(1) Dlouhodobou smlouvu o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou sjednává provozovatel přepravní soustavy se subjektem zúčtování nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou pro jednotlivý vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy na dobu nejméně 10 let. Minimální velikost požadované dlouhodobé pevné přepravní kapacity je 10 000 MWh/den.“.

17. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Žádost o rezervaci nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den podává subjekt zúčtování od 9:00 do 19:00 hodin v termínu podle § 5 odst. 7 nebo později, pokud provozovatel přepravní soustavy umožňuje rezervaci přepravní kapacity v průběhu plynárenského dne.“.

18. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Žádost o rezervaci koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den podává subjekt zúčtování v termínech určených provozovatelem přepravní soustavy.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

19. V § 11 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin a nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity, nebo v případě zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy.“.

20. V § 11 odst. 7 se slova „12 kalendářních měsíců“ nahrazují slovy „4 kalendářní měsíce“.

21. V § 11 odst. 8 se slova „požadovaných úprav“ nahrazují slovy „chybných údajů“.

22. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Provozovatel distribuční soustavy neprovede snížení rezervované distribuční kapacity, pokud je v období následujících 4 měsíců ode dne uvedeného v žádosti o její snížení pro odběrné nebo předávací místo rezervována vyšší distribuční kapacita podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) než rezervovaná distribuční kapacita uvedená v žádosti o její snížení.“.

23. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13
Distribuce plynu ve zkušebním provozu

(1) Distribucí plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného plynového zařízení zákazníka nebo při změně typu měření v odběrném místě zákazníka. Distribuci plynu ve zkušebním provozu lze zahájit pouze

a)   pro nově připojujícího se zákazníka,
b)   pro zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě zákazníka, nebo
c)   pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B.

(2) Za odběrné místo zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje takové odběrné místo zákazníka, kde méně než 50 % roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Ostatní odběrná místa se považují za odběrná místa zákazníků s charakterem odběru otop.

(3) Provozovatel distribuční soustavy zahájí distribuci plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s charakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. V ostatních případech zahájí provozovatel distribuční soustavy distribuci plynu ve zkušebním provozu dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním provozu u nově se připojujícího zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních měsíců.

(4) Maximální denní odběr plynu v odběrném místě zákazníka nesmí během distribuce plynu ve zkušebním provozu překročit dvacetičtyřnásobek zajištěné hodinové kapacity pro příslušné odběrné místo sjednané ve smlouvě o připojení.

(5) Žádost o rezervaci distribuční kapacity ve zkušebním provozu předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v termínech podle § 11 odst. 2. Provozovatel distribuční soustavy po dobu trvání zkušebního provozu podle odstavce 1 písm. c) rezervuje pro odběrné místo zákazníka přidělenou distribuční kapacitu stanovenou pro účely určení platby za distribuci plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu.

(6) V případě, že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu podle § 11 odst. 2 před ukončením distribuce ve zkušebním provozu žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 10 odst. 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo distribuční kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) ve výši nejvyšší dosažené denní spotřeby plynu v průběhu zkušebního provozu.“.

24. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16
Uskladňování plynu

(1) Přístup k zásobníkům plynu, ve kterých provozovatel zásobníku plynu poskytuje skladovací kapacitu a skladovací služby, se pro subjekt zúčtování uskutečňuje na principu virtuálního zásobníku plynu.

(2) Provozovatel zásobníku plynu nabízí vždy celou volnou skladovací kapacitu za všechny své zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod virtuálního zásobníku plynu na přepravní soustavě je místem, kde je skladovací kapacita poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vtláčení do zásobníku plynu a těžbě plynu ze zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa.

(3) Virtuální zásobník plynu je charakterizován názvem provozovatele zásobníku plynu a skladovacími kapacitami.

(4) Na základě smlouvy o uskladňování plynu rezervuje provozovatel zásobníku plynu subjektu zúčtování roční skladovací kapacitu s pevným výkonem, roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem. Skladovací kapacita se rezervuje jako

a)   roční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 skladovací rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 5 skladovacích let, kapacita se rezervuje vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,
b)   roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 skladovací rok, maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 skladovacích let; kapacita se přiděluje vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,
c)   měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 12 plynárenských měsíců,
d)   denní skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 30 plynárenských dnů ode dne podání žádosti o denní skladovací kapacitu s pevným výkonem,
e)   denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem; doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den.

(5) Provozovatel zásobníku plynu provozující zásobníky plynu připojené na přepravní soustavu prostřednictvím více než jednoho předávacího místa konzultuje rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivá předávací místa zásobníků plynu s provozovatelem přepravní soustavy.“.

25. V § 17 odst. 2 se číslo „12“ nahrazuje číslem „18“ a za větu první se vkládá věta „V případě opakované aukce se lhůta 30 kalendářních dní zkracuje na 10 kalendářních dní.“.

26. V § 17 odst. 2 písm. e) se za slovo „velikost“ vkládá slovo „nabízené“.

27. V § 17 odst. 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity.“.

28. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Subjekt zúčtování žádající o rezervaci skladovací kapacity podává požadavek na rezervaci skladovací kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla zaokrouhleného na dvě desetinná místa vyjadřujícího procentuální podíl z velikosti volné skladovací kapacity. Žadatel o rezervaci skladovací kapacity zadá současně s požadavkem na rezervaci skladovací kapacity i požadovanou délku rezervace skladovací kapacity, která může být rozdělena do více částí s různou délkou doby trvání. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a požadovanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.“.

29. V § 17 odst. 6 se věty první a druhá nahrazují větami „Žadatel složí finanční jistotu nejpozději 3 pracovní dny před vyhlášeným termínem aukce. Složením finanční jistoty se subjekt zúčtování stává žadatelem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen „aktivní žadatel“).“.

30. V § 17 odst. 11 se za slovo „m3“ vkládají slova „nebo kWh/den“.

31. V § 17 odst. 13 se věta druhá zrušuje.

32. V § 17 odstavec 14 zní:

„(14) Provozovatel zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po skončení aukce. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita, vrací provozovatel zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o uskladňování plynu.“.

33. V § 18 odstavce 1 až 4 znějí:

„(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem na základě výsledku vícekolové elektronické aukce.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na rezervaci volné měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem nejpozději 14 kalendářních dnů před začátkem aukce. V případě opakované aukce je lhůta pro zveřejnění 7 kalendářních dnů. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je po celou dobu rezervace skladovací kapacity neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.

(3) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 12 použijí obdobně. Požadavek na délku rezervace skladovací kapacity se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání smlouvy v povoleném rozmezí určeném podle odstavce 2 poslední věty.

(4) Provozovatel zásobníku plynu zasílá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity.“.

34. § 19 a 20 včetně nadpisů znějí:

㤠19
Postup při rezervaci denní skladovací kapacity
s pevným výkonem

Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem předkládá subjekt zúčtování elektronicky provozovateli zásobníku plynu nejpozději 1 kalendářní den do 8:00 hodin a nejdříve 30 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům do 9:00 hodin kalendářního dne, ve kterém byla žádost o rezervaci skladovací kapacity podána. Elektronickým potvrzením žádosti je denní skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována.

§ 20
Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem podává provozovateli zásobníku plynu subjekt zúčtování s rezervovanou skladovací kapacitou u tohoto provozovatele zásobníku plynu.

(2) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem předkládá subjekt zúčtování elektronicky, nejpozději v 16:00 hodin předcházejícího plynárenského dne. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí žádosti a elektronicky oznámí rezervaci nejpozději do 10 minut po každé celé hodině, ve které byla žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem obdržena. Oznámením rezervace se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem za rezervovanou. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování podání žádosti o rezervaci skladovací kapacity s přerušitelným výkonem později po termínu podle věty první, a to i v průběhu plynárenského dne.“.

35. V § 21 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta „Podle odstavců 2 až 8 provozovatel zásobníku plynu nepostupuje při rezervaci takové nové skladovací kapacity, kterou provozovatel zásobníku plynu nabídnul podle pravidel pro přidělování a správu a řízení překročení nové skladovací kapacity schválených Energetickým regulačním úřadem4a).
Poznámka pod čarou č. 4a zní:


4a) § 67a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

36. V § 21 odst. 5 písmeno f) zní:

„f)   vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo vzor smlouvy o změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o uskladňování plynu, pokud je změna smlouvy o uskladňování plynu rezervací skladovací kapacity vynucena, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,“.

37. V § 21 odst. 5 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly.“.

38. § 23 včetně nadpisu zní:

㤠23
Krácení skladovacích kapacit při omezení nebo přerušení uskladňování plynu

(1) Provozovatel zásobníku plynu při omezení nebo přerušení uskladňování plynu krátí nejdříve rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem a následně rezervované skladovací kapacity s pevným výkonem.

(2) Provozovatel zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem na základě ceny za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované skladovací kapacity se stejnou cenou za jednotku přerušitelného výkonu krátí na stejnou úroveň vůči sjednanému přerušitelnému výkonu. Pokud je nominace subjektu zúčtování pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. V opačném případě provozovatel zásobníku plynu potvrdí příslušnou nominaci uskladňování ve zkrácené výši.

(3) Provozovatel zásobníku plynu krátí při plánovaném omezení nebo přerušení skladovací kapacity rezervované skladovací kapacity s pevnou skladovací kapacitou tak, že sníží skladovací kapacity rezervované pro dny, na které je plánované přerušení, všem subjektům zúčtování proporcionálně stejně. Pokud je nominace subjektu zúčtování pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. Provozovatel zásobníku plynu oznámí, o kolik budou rezervované pevné skladovací kapacity zkráceny zároveň s oznámením plánovaného přerušení skladovací kapacity.

(4) V případě, že zcela nebo částečně pominou důvody pro omezení nebo přerušení uskladňování plynu, provozovatel zásobníku plynu neprodleně informuje dotčené subjekty zúčtování, které mohou podat renominaci uskladňování.

(5) V případě náhlého výpadku vtláčení nebo těžby postupuje provozovatel zásobníku plynu při krácení rezervované skladovací kapacity a potvrzování nominace uskladňování podle odstavců 1 až 4 obdobně.“.

39. V § 24 odst. 1 písm. b) až d), § 24 odst. 2 písm. a) až c), e) a f) se slova „po jednotlivých produktech“ zrušují.

40. V § 24 odst. 2 písm. d) se slova „vtláčecího nebo těžebního“ zrušují.

41. V § 24 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje údaje podle odstavce 2 za poslední 3 kalendářní roky.

(4) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup výslednou cenu a velikost rezervované skladovací kapacity v jednotlivých aukcích za poslední 3 kalendářní roky.“.

42. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy. Má se za to, že na vstupních a výstupních hraničních bodech platí, že poslední zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného subjektu zúčtování je považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou případů, kdy nastane omezení nebo přerušení přepravy plynu podle energetického zákona5).“.

43. V § 29 odstavec 6 zní:

„(6) Fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, podává nominace a renominace přepravy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy provede kontrolu na rovnost nominací nebo renominací přepravy na vstupních bodech a výstupních bodech přepravní soustavy a v případě nerovnosti součtu nominací nebo renominací přepravy na vstupních a výstupních bodech se zohledněním plynu na pohon tyto nominace nebo renominace nepřijme.“.

44. V § 32 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Nominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy jako denní nominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne.“.

45. V § 33 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Renominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy jako denní renominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne zbývající do konce plynárenského dne.“.

46. V § 42a odst. 3 se číslo „12“ nahrazuje číslem „18“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „16“.

47. V § 42a odst. 4 se číslo „11“ nahrazuje číslem „17“.

48. V § 42a odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje číslem „18“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „10“.

49. V § 44 odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. e) a f) se slova „kteří změnili dodavatele plynu, a“ zrušují.

50. V § 44 odst. 1 písm. f) se za slova „dodavatele plynu“ vkládají slova „ , a která pro daný plynárenský měsíc nebyla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu“.

51. V § 44 odst. 2 písm. g) až i), § 44 odst. 3 písm. b) a d) se slova „kteří nezměnili dodavatele plynu“ nahrazují slovy „která pro daný plynárenský měsíc nebyla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu“.

52. V § 44 odst. 3 písm. a) a c) se slova „kteří změnili dodavatele plynu“ nahrazují slovy „která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu“.

53. V § 44 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, zasílá provozovatel distribuční soustavy aktualizaci údajů zaslaných podle odstavce 3.“.

54. V § 45 odst. 8 se za slova „odstavců 1 a 2“ vkládají slova „a § 44 odst. 2“.

55. V § 48 odst. 5 se slovo „dvanáctý“ nahrazuje slovem „šestnáctý“.

56. V § 52 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „12 měsíců“ nahrazují slovy „4 měsíce“.

57. V § 52 odst. 3 písm. c) a § 54 odst. 5 písm. c) se slovo „subjekt“ nahrazuje slovy „identifikace subjektu“.

58. V § 52 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Žádost podle odstavce 3, která byla přijata po 10:00 hodině pracovního dne, se považuje za žádost přijatou následující pracovní den.“.

59. V § 52 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o možnosti nebo nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, pokud se jedná o standardní změnu dodavatele, kdy nový dodavatel uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění, pokud žádost nebyla podána ve stanoveném termínu nebo pokud nesplňuje náležitosti žádosti o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity. Za nesplnění náležitostí žádosti se považuje, pokud z žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu s plynem, a to přiřazením EIC kódu se jménem, příjmením a datem narození účastníka trhu s plynem nebo obchodní firmou, popřípadě názvem účastníka trhu a identifikačním číslem osoby, pokud bylo přiděleno, odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, nebylo zahrnuto do podané žádosti o rezervaci distribuční kapacity nebo pokud nový dodavatel plynu žádost nedoplní nebo neupraví do 14:00 hodin pracovního dne následujícího po dni, kdy jej provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy vyzval k odstranění nedostatků v žádosti s vyznačením chybných údajů.

(6) V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje operátora trhu podle odstavce 5 věty první do čtvrtého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4, operátor trhu na tuto skutečnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy upozorní. Pokud provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy ani poté nesplní informační povinnost podle odstavce 5 věty první, ale zaregistruje odběrné místo zákazníka podle odstavce 15, má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu.“.

60. V § 52 odst. 7 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

61. V § 52 odstavec 8 zní:

„(8) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může stávající dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat o pozastavení standardní změny dodavatele plynu, pokud k datu účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu, jejímž předmětem je dodávka plynu, nebo pokud zákazník písemně projeví vůli změnu dodavatele plynu neprovést.“.

62. V § 52 odst. 10 se slovo „zastavení“ nahrazuje slovem „ukončení“ a věta poslední se zrušuje.

63. V § 52 odst. 11 se slova „zpětvzetí žádosti o standardní změnu dodavatele plynu“ nahrazují slovy „ukončení procesu změny dodavatele“.

64. V § 52 odstavec 13 zní:

„(13) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, avšak nový dodavatel plynu na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu podanou žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. Nový dodavatel plynu poskytne písemné vyjádření zákazníka na vyžádání operátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele zastaví a neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem plynu.“.

65. V § 52 odst. 14 se slova „nebo 10“ zrušují.

66. V § 53 odst. 3 se slova „do druhého pracovního dne do 12:00 hodin“ nahrazují slovy „do konce druhého pracovního dne“.

67. V § 53 odstavec 5 zní:

„(5) Dochází-li ke změně zákazníka v odběrném místě a současně ke změně dodavatele plynu, použijí se ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně s výjimkou ustanovení § 52 odst. 8. Důvodem pro nemožnost rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle § 52 odst. 5 je rovněž nepodání žádosti o uzavření smlouvy o připojení. Pro zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka, kdy dodavatelem plynu není obchodník s plynem, který je dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, který není dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, se použijí ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně, s tím, že

a)   žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 doručuje operátorovi trhu dodavatel plynu nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne předcházejícího pracovnímu dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy,
b)   žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 písm. b) musí obsahovat typ smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datum nejbližšího možného zahájení dodávky plynu sjednaný s provozovatelem distribuční soustavy a dobu trvání smlouvy,
c)   úkony k provedení změny dodavatele podle § 52 odst. 5 až 7, 10 a 15 se uskutečňují do 18:00 hodin pracovního dne předcházejícího pracovnímu dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy. Úkony podle § 52 odst. 8, 9 a 11 až 14 se nepoužijí,
d)   operátor trhu oznámí výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 16 neprodleně po provedení všech úkonů podle § 53 odst. 5 písm. c). Účinnost změny dodavatele nastává v den nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy.“.

73. V § 53 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost podle věty první více účastníků trhu s plynem pro totéž odběrné místo se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele, považuje se za účinnou změna dodavatele, kterou operátor trhu zaregistroval jako poslední. V takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele a oznámí registraci změny dodavatele všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou dodavatele dotčeni.

(7) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům, jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo připojeno.“.

74. V § 54 odstavec 14 zní:

„(14) Rychlá změna dodavatele plynu podle odstavců 1 až 9 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat.“.

75. V § 57 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(1) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

a)   u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a velkoodběratel do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu,
b)   u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyzve provozovatel distribuční soustavy zákazníka k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovateli distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu.

6) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.“.

76. V příloze č. 3 se vkládá nový bod 4, který zní:

„4. Důvod žádosti“.
Dosavadní body 4 až 9 se označují jako body 5 až 10.

77. V příloze č. 3 se vkládají nové body 7 a 8, které znějí:

„7. Adresa odběrného místa

8. Typ rezervované distribuční kapacity“.
Dosavadní body 7 až 10 se označují jako body 9 až 12.

78. V příloze č. 3 bod 12 zní:

„12. *Adresa elektronické pošty zákazníka a telefonní číslo zákazníka, pokud jsou k dispozici“.

79. Příloha č. 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

80. Příloha č. 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

81. Příloha č. 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

82. V příloze č. 10 části B bodu 3 se slova „365 dní“ nahrazují slovy „jeden rok“.

83. V příloze č. 11 bodu 2 se za slova „kategorie maloodběratel“ vkládají slova „nebo střední odběratel s měřením typu C s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc“.

84. V příloze č. 11 bodu 3 se slova „střední odběratel“ nahrazují slovy „maloodběratel nebo střední odběratel s měřením typu C s řádnými měsíčními odečty“.

85. Příloha č. 12 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

86. V příloze č. 14 se v nadpisu za slovo „přepravních“ vkládají slova „a skladovacích“.

87. V příloze č. 14 bod 3 zní:

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Provozovatel zásobníku plynu převede k 1. lednu 2012 veškeré rezervované těžební nebo vtláčecí výkony z jednotky m3/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Do 31. prosince 2014 zveřejňuje provozovatel zásobníku plynu údaje podle ustanovení § 24 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pouze za období, za které má tyto údaje k dispozici.

3. Postup změny dodavatele plynu, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou bodů 44 a 45, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2012.


Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r. 

E-shop

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Lesní zákon. Komentář

Lesní zákon. Komentář

Martin Flora, Jiří Staněk, Ivana Průchová - C. H. Beck

Lesní zákon je právním předpisem určujícím základní pravidla chování na více než třetině našeho území. Právě takovou jeho část zaujímají lesy. Za 26 let platnosti byly k zákonu publikovány pouze dva komentáře, přičemž od vydání posledního z nich uplynulo již 12 let. Od té doby byl ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.