Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 396/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 138, ze dne 12. 12. 2011

396

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „§ 98 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 98a odst. 2 písm. c)“, číslo „670/2004“ se nahrazuje číslem „158/2009“ a slova „ , k provedení § 17 odst. 7 písm. a) energetického zákona“ se zrušují.

2. V § 1 se slovo „lhůt“ nahrazuje slovy „postupy a lhůty“.

3. V § 2 odst. 1, § 2 odst. 2, § 14 odst. 1 a 2 se slovo „podzemního“ zrušuje.

4. V § 2 odst. 2 se slova „ke konečnému“ nahrazují slovem „k“.

5. V § 2 odst. 2, § 4 odst. 1, § 6 odst. 1 a 2, § 10 odst. 2, § 11 včetně nadpisu a odst. 1, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 1 písm. a), § 14 odst. 1 písm. b), § 15 včetně nadpisu a odst. 1, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 1 písm. b) se slovo „konečného“ zrušuje.

6. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3
Uplatnění náhrad

(1) Zákazník nebo obchodník s plynem, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dodává plyn zákazníkovi (dále jen „dodavatel sdružené služby“), nebo dodavatel uplatňují nárok na náhradu

a)   při nedodržení standardu podle § 8 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo být podle standardu omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu započato nebo ukončeno u provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,
b)   při nedodržení standardů podle § 4, 6 a 7, § 9 až 11, § 13 až 16 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardů, a to u
1.  provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,
2.  provozovatele zásobníku plynu, se kterým má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,
3.  provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, u kterého žádá o připojení, nebo
4.  dodavatele nebo dodavatele sdružené služby, který na základě příslušné smlouvy dodává zákazníkovi plyn.

(2) Sjedná-li zákazník s dodavatelem sdružené služby smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, může uplatnit standardy podle § 4, 6, 7, 8, 11 a § 13 až 15 a náhrady za jejich nedodržení u dodavatele sdružené služby, který postoupí žádost zákazníka o poskytnutí náhrady provozovateli příslušného plynárenského zařízení. V takovém případě hradí provozovatel plynárenského zařízení náhradu zákazníkovi prostřednictvím dodavatele sdružené služby a lhůty pro splnění standardů se prodlužují o 2 pracovní dny pro dodavatele sdružené služby, které slouží pro zajištění přenosu informací mezi dodavatelem sdružené služby a provozovatelem příslušného plynárenského zařízení.“.

7. V § 4 odst. 1 se slova „nebo předávacího“ a „ , provozovatele lokální distribuční soustavy nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu“ zrušují.

8. V § 4 odst. 4, § 8 odst. 2 a § 10 odst. 3 písmena a) až c) znějí:

„a)   1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
b)   6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
c)   10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.“.

9. V § 4 odst. 4, § 6 odst. 2 a 3, § 7 odst. 1 písm. a), b) a c), § 7 odst. 2, § 8 odst. 1 a 2, § 10 odst. 3, § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 14 odst. 2, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 2 se slovo „konečnému“ zrušuje.

10. V § 5 se slovo „konečným“ zrušuje.

11. V § 6 odst. 3, § 11 odst. 2 a § 15 odst. 2 písmena a) až c) znějí:

„a)   375 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 3 750 Kč,
b)   1 250 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 25 000 Kč,
c)   2 200 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 44 000 Kč.“.

12. V § 7 odst. 2, § 13 odst. 2, § 14 odst. 2 a § 16 odst. 2 písmena a) až c) znějí:

„a)   750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 7 500 Kč,
b)   3 100 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 62 000 Kč,
c)   7 900 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 158 000 Kč.“.

13. V § 8 včetně nadpisu se slova „ , distribuce nebo uskladňování“ nahrazují slovy „nebo distribuce“.

14. V § 8 odst. 1 a 2 se slova „ , distribuci nebo uskladňování“ nahrazují slovy „nebo distribuci“.

15. V § 8 odst. 1 a 2 se slova „nebo podzemního zásobníku plynu“ zrušují.

16. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠9
Standard lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě

(1) Standardem lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě je posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě ve lhůtě stanovené jiným právním předpisem1).

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)   1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
b)   6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
c)   10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč. 

1) Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.“.

17. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Standardem umožnění přepravy nebo distribuce plynu je možnost uskutečnění přepravy nebo distribuce plynu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy zákazník splnil technické podmínky připojení a kdy zákazník nebo dodavatel sdružené služby požádal provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy o umožnění přepravy nebo distribuce plynu do odběrného místa.“.

18. V § 10 odst. 2 se slova „plynu podle zvláštního právního předpisu2),“ včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

19. V § 10 odst. 2, § 11 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 1 se slovo „konečný“ zrušuje.

20. V § 11 odst. 1, § 12 odst. 1 a § 15 odst. 1 se slova „7 kalendářních“ nahrazují slovy „5 pracovních“.

21. V § 11 odst. 1 se slova „ , včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením přepravy nebo distribuce,“ a slova „ , včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením přepravy nebo distribuce plynu“ zrušují.

22. V § 11 odst. 1 se slova „s konečným“ nahrazují slovem „se“.

23. V § 11 odst. 1 se slova „předávacího nebo“ zrušují.

24. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

25. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „předávacího nebo“ zrušují.

26. V § 13 odst. 1 se na konci písmene b), § 14 odst. 1 na konci písmene a) a § 16 odst. 1 na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

27. V § 13 odst. 1 písm. b) se číslo „80“ nahrazuje číslem „90“.

28. V § 14 odst. 1 písm. b) se za slovo „soustavy“ vkládají slova „nebo zásobníku plynu“.

29. V § 15 odst. 1 se slova „ , včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky,“ a slova „ , včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky plynu“ zrušují.

30. V § 15 odst. 1 se za slovo „dodavatelem“ vkládají slova „nebo s dodavatelem sdružené služby“.

31. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Spočívá-li důvod reklamace vyúčtování dodávky plynu ve vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu a dodavatel nebo dodavatel sdružené služby ve lhůtě podle odstavce 1 písm. a) reklamuje vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu podle § 14, lhůty podle odstavce 1 po dobu vyřizování reklamace podle § 14 neběží.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

32. Příloha k vyhlášce zní:

„Příloha k vyhlášce č. 545/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií, zákon o podporovaných zdrojích energie, které se od roku 2022 podstatně změnily. Dále byl ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.