Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


395

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

Čl. I

Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb., vyhlášky č. 237/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 143/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o)   mimořádnou událost závažný pracovní úraz, závažná událost, závažná provozní nehoda a nebezpečný stav.“.

2. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Otvory, prohlubně, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo zasypány, anebo k nim musí být zamezen přístup. Poklopy a kryty musí mít potřebnou nosnost a musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit.“.

3. V § 4 odst. 4 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“.

4. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem schvaluje provozní dokumentaci závodní dolu nebo závodní lomu nebo závodní.“.

5. V § 5 odst. 8 se slovo „těžkému“ nahrazuje slovem „závažnému“.

6. V § 6 nadpis zní: „Provoz a používání objektů, pracovišť a zařízení“.

7. V § 6 odst. 2 se za slovo „návody“ vkládají slova „k použití50)“.

Poznámka pod čarou č. 50 zní:


50)  Bod 1.7.4 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.
Bod 1.0.6 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.“.

8. V § 6 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Při prohlídce podle odstavce 5 se též zjišťuje, zda krycí plechy nebo mřížové rošty podlah plošin jsou zajištěny proti nahodilému posunutí, překlopení a šikmé poloze a zda krycí plechy nebo mřížové rošty jsou nášlapně pevné. U plošin se vnější vady zjišťují vizuálně a poklepem. U plošin, které mají svařovanou konstrukci, se při vizuální prohlídce zjišťuje poklepem také stav svarů jejich nosných částí na vnější vady. Při zjištění vnějších vad svarů se provede jejich kontrola pomocí defektoskopie, například kapilární metodou, zda svary nevykazují trhliny.

(7) Povrch plechů musí být rýhovaný nebo jinak zdrsněný. Stav opotřebení krycích plechů a mřížových roštů musí být kontrolován v rozsahu požadavků stanovených v ČSN ISO 13822. Kontrolovaný prvek se vymění, jestliže jeho tloušťka je menší, než stanovuje pevnostní výpočet uvedený v projektu nebo ve znaleckém posudku.“.

9. V § 18b se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo k objektům“.

10. V § 18b odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „V mapové dokumentaci musí být zakresleny únikové cesty a umístění prostředků k záchraně osob, jejich ošetření a transportu zraněných osob.“.

11. § 19 a 20 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11 znějí:

㤠19
Postup organizace při mimořádných událostech

(1) Organizace ohlašuje závažné pracovní úrazy, kterými jsou

a)   smrtelný úraz,
b)   úraz životu nebezpečný, kterým je úraz s následnou ztrátou orgánu, anatomickou nebo funkční, životu nebezpečné poškození zdraví včetně průmyslových otrav a úraz s takovým charakterem úrazového děje, který nastal v důsledku porušení bezpečnostních předpisů, který zároveň nasvědčuje závažnému ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci,
c)   hromadný úraz, kterým je úraz, při kterém byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy bylo zraněno více než 10 osob.

(2) Organizace ohlašuje závažné události, závažné provozní nehody a nebezpečné stavy, kterými jsou

a)   skluzy nebo sesuvy hmot a materiálů, zřícení konstrukcí staveb nebo zařízení, výrony plynů, průvaly vod nebo zvodněných hornin, při nichž došlo k
1.  ohrožení života a zdraví osob,
2.  ohrožení bezpečnosti provozu včetně provozovaných zařízení,
3.  ohrožení veřejných a jiných právem chráněných zájmů, nebo
4.  vynucené změně technologie provozu,
b)   nežádoucí únik plynu nebo kapaliny, které jsou škodlivé nebo nebezpečné,
c)   hledání pohřešované osoby,
d)   úmrtí osoby v objektu nebo na pracovišti organizace,
e)   únik radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ztráta radioaktivního zářiče a prokazatelná netěsnost uzavřeného zářiče,
f)   požár nebo výbuch na pracovišti.

(3) Organizace dále ohlašuje závažnou událost, závažnou provozní nehodu a nebezpečný stav, pokud k nim dojde při používání vyhrazených technických zařízení nebo nakládání s výbušninami.

(4) Mimořádné události uvedené v odstavcích 1 až 3 je organizace povinna bezodkladně ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. Tím není dotčena ohlašovací povinnost uložená jiným právním předpisem11).

(5) Mimořádné události je organizace povinna vyhodnocovat a evidovat.

§ 20
Zachování stavu místa mimořádné události

(1) Na místě, kde došlo k mimořádné události, se nesmí nic měnit, dokud obvodní báňský úřad neprovedl ohledání místa nebo nerozhodl jinak, kromě případů, kdy jde o záchranu postižených, případně o další záchranné práce nebo bezpečnost provozu. Změny nutné z jiných závažných důvodů mohou být provedeny pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu.

(2) O místě mimořádné události podle odstavce 1 pořídí organizace dokumentaci, zejména náčrtek, plánek, fotografie, svědecké výpovědi nebo jiné textové nebo audiovizuální záznamy.


11) § 6 odst. 3 písm. b) až d) zákona č. 61/1988 Sb.
Vyhláška č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.
§ 105 odst. 2 zákoníku práce.
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.“.

12. V § 21 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 51 zní:

„c)   kniha mimořádných událostí, která je zároveň knihou úrazů podle jiných právních předpisů51),

51) § 105 odstavec 2 zákoníku práce.
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.“.

13. V § 35 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

„(2) Dokumentace zařízení musí řešit zajištění bezpečného provozu52) a údržby zařízení a musí také obsahovat nejvýše přípustné provozní hodnoty zařízení.


52) § 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.“.

14. V § 35 odstavec 5 zní:

„(5) Pro všechny části zařízení, které neumožňují ruční manipulaci a mají se přepravovat, musí být v dokumentaci udána jejich hmotnost. U částí, které mají být zdvihány zdvihacím zařízením a které nejsou konstrukčně připraveny pro připevnění vázacího nebo zdvihacího prostředku, musí být určeno vázací schéma.“.

15. V § 37 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li automatické, dálkově ovládané nebo programově řízené zařízení vybaveno záznamovým zařízením, musí být údaje o provozu a stavech zařízení uchovávány nejméně po dobu 72 hodin.“.

16. V § 46 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Části zařízení, které je možno dle výrobce čistit a mazat za chodu, vyznačí organizace v provozní dokumentaci, včetně vyznačení místa a určení nářadí a pomůcek k provádění těchto činností.“.

17. V § 47 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Po ukončení těchto prací a po odjištění zařízení zkontroluje pracovník, určený provozní dokumentací, správnou funkci zařízení.“.

18. V § 63 odstavec 7 zní:

„(7) Stroj musí být vybaven nejméně dvěma podkládacími klíny proti ujetí, pokud není zajištěn proti ujetí svou konstrukcí.“.

19. V § 69 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Mezi kompresorem a vzdušníkem, pokud není kompresor přímo spojen se vzdušníkem, nebo mezi kompresorem a tlakovzdušným rozvodem musí být uzavírací armatura.

(3) Mezi uzavírací armaturou a pístovým nebo šroubovým kompresorem musí být pojistný ventil a u turbokompresoru a rotačního kompresoru zpětná klapka a přepouštěcí ventil, pokud soustrojí není řešeno jako kompaktní.“.

20. V § 80 odst. 3 se slova v závorce „§ 81 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 81 odst. 4“.

21. V § 81 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

„(1) Cesty pro chůzi včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný a bezpečný přístup a aby nedocházelo k ohrožení osob zdržujících se na nich nebo v jejich blízkosti. Cesty pro chůzi musí být označeny podle přílohy k nařízení vlády53), které upravuje vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.


53) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004  Sb.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

22. V § 82 odstavec 2 zní:

„(2) Mosty, rampy, ochozy a lešení musí být zkontrolovány v určených lhůtách, přičemž lhůty pro kontrolu a odpovědnou osobu stanoví organizace. Lešení musí prohlédnout předák určený k prohlídkám pracoviště, a to vždy před prvním použitím lešení po nepracovní směně.“.

23. V § 87 odstavec 3 zní:

„(3) Výsypná místa musí být za tmy nebo snížené viditelnosti osvětlena a plocha okolo výsypného místa nesmí mít spád k tomuto místu. Dopravní řád (§ 92) určí způsob zajištění proti přejetí stroje do výsypného místa.“.

24. V § 92 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Součástí dopravního řádu je schéma zakreslených dopravních cest s vyznačeným směrem jízdy.“.

Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. III

S výjimkou bodu 6 musí být požadavky uvedené v čl. I plněny nejpozději od 1. dubna 2012.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda:
Ing. Pěgřímek v. r.

E-shop

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ...

Cena: 3 790 KčKOUPIT

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Blanka Vítová - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ...

Cena: 685 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.