Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


375

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. I

V § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 297/2008 Sb., se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“ a slova „zdravotnická zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. II

V § 34 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b zní:

„(5) Zdravotní způsobilost osoby k nakládání s výbušninami posuzuje a lékařský posudek vydává v případě zaměstnance poskytovatel pracovnělékařských služeb18a), v ostatních případech registrující poskytovatel poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství18b).


18a) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
18b) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 210/1990 Sb.

Čl. III

V zákoně č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky o sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se čl. II zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

Čl. IV

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona č. 160/1992 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 111/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „v nestátních zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb“.

2. V § 2 odst. 2 písm. i) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 3 odst. 1 se slova „v léčebné a preventivní péči“ zrušují.

4. V § 3 odst. 3 se slovo „lékárenském“ zrušuje a za slovo „zařízení“ se vkládají slova „poskytujícím lékárenskou péči“.

5. V § 6a odst. 3 se slova „adresu zdravotnického zařízení, ve kterém hodlá vykonávat zdravotnické povolání, druh zdravotnické služby,“ nahrazují slovy „identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb a adresu zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele, v němž hodlá zdravotnické povolání vykonávat, formu a druh zdravotní služby“.

ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

2. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ai), které včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

„ai)  poskytování zdravotních služeb53).

53) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o obecní policii

Čl. VI

V § 4c odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se slova „lékař závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatel pracovnělékařských služeb“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. VII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 6 se slova „v ústavní péči zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „hospitalizována ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče“, slova „je zdravotnické zařízení, ve kterém je posuzované osobě poskytována zdravotní péče“ se nahrazují slovy „se nachází zdravotnické zařízení poskytovatele, který posuzované osobě poskytuje zdravotní služby“ a slova „zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

2. V § 11 odst. 1 se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“ a slova „zdravotnická zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb“.

3. Nadpis § 16 zní „Součinnost orgánů sociálního zabezpečení a poskytovatelů zdravotních služeb“.

4. V § 16 odst. 1 a 2 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“.

5. V § 16 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   zpracovat bez souhlasu posuzované fyzické osoby lékařské podklady ve vyžádaném rozsahu, jichž je třeba k posouzení jejího zdravotního stavu“.

6. V § 16 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a)   sdělit bez souhlasu posuzované fyzické osoby informace ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě, které jsou potřebné pro posouzení jejího zdravotního stavu,
b)   umožnit bez souhlasu posuzované fyzické osoby nahlížení do zdravotnické dokumentace, která je o ní vedena, a na nezbytně nutnou dobu zapůjčit tuto zdravotnickou dokumentaci v rozsahu potřebném pro posouzení jejího zdravotního stavu.“.

7. V § 16 odst. 3 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb“.

8. V § 16 odst. 4 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

9. V § 16 odst. 6 se slova „určená zdravotnická zařízení;“ nahrazují slovy „poskytovatelé pracovnělékařských služeb určení podle zákona o specifických zdravotních službách76);“.

Poznámka pod čarou č. 76 zní:


76)  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

10. V § 16a odst. 4 písm. b) se slova „v určeném zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u určeného poskytovatele zdravotních služeb“.

11. V § 16a odst. 4 písm. c) a v § 54 odst. 3 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

12. Nadpis § 116d zní: „Výplata důchodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče“.

13. V § 116d odst. 1 se slova „v ústavní péči ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče“.

14. V § 116d odstavec 2 zní:

„(2) Poživatel důchodu zasílá písemnou žádost o výplatu důchodu do zdravotnického zařízení lůžkové péče prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb kterékoli provozovně držitele poštovní licence. V žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení poživatele důchodu, jeho rodné číslo, místo trvalého pobytu, adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedeného ve větě první a adresa zdravotnického zařízení, do kterého bude výplata důchodu zasílána, jestliže není totožná s adresou poskytovatele; poskytovatel zdravotních služeb potvrzuje na této žádosti, že pobyt poživatele důchodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče trvá nebo bude trvat déle než 1 kalendářní měsíc, a správnost adresy, na kterou má být výplata důchodu poukazována. Žádost se podává na tiskopisu vydaném držitelem poštovní licence. Na základě této žádosti vyplácí provozovna držitele poštovní licence důchod na adresu uvedenou v žádosti.“.

15. V § 116d odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

16. V § 116d odst. 3 písm. a) se slova „ústavní péče“ nahrazují slovy „hospitalizace“ a slovo „tohoto“ se nahrazuje slovem „zdravotnického“.

17. V § 116d odst. 3 písm. d) se slova „v ústavní péči zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče“ a slova „je zdravotnické zařízení povinno“ se nahrazují slovy „je poskytovatel zdravotních služeb povinen“.

18. V § 116d odstavec 4 zní:

„(4) Za škodu na částkách důchodu, který byl pro poživatele důchodu vyplacen a poskytovatelem zdravotních služeb převzat k předání poživateli důchodu nebo k uložení, odpovídá poživateli důchodu poskytovatel zdravotních služeb podle občanského zákoníku34a).“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

Čl. VIII

V § 4 zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 261/2000 Sb., se doplňuje písmeno e), které zní:

„e)   vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho složky úzce spolupracují s poskytovateli zdravotních služeb.“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů

Čl. IX

V § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 257/1992 Sb., o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů, se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. X

V § 11 odst. 7 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 98/1999 Sb., se slova „nemocnice, polikliniky, zdravotní zařízení a střediska“ nahrazují slovy „zdravotnická zařízení“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí

Čl. XI

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 212/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. g) se za slova „školským zařízením,“ vkládají slova „poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského oprávnění,“ a za slova „zdravotnickým zařízením“ se vkládají slova „uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb“.

2. V § 9 odst. 1 písmeno k) zní:

„k)   stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky a Ministerstva kultury České republiky, a dále stavby sloužící
1.  školám a školským zařízením,
2.  poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského oprávnění,
3.  muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním právním předpisem,
4.  státním archivům, knihovnám,
5.  zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
6.  zařízením sociální péče,
7.  nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených občanů,“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čl. XII

V § 20 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 476/2008 Sb., odstavec 10 zní:

„(10) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku fyzickou osobou s trvalým pobytem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, která je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem upravujícím zdravotní služby a podmínky jejich poskytování nebo v souladu s obdobnou úpravou v jiném evropském státě, je-li bezúplatně nabytý majetek určen na poskytování zdravotních služeb. Obdobně je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku fyzickou osobou provozující zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat. Je-li bezúplatně nabytý majetek použit na jiné účely, nárok na osvobození zanikne.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Čl. XIII

V § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 129/2008 Sb., se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“ a slova „specializovanou zdravotní péči v mimovězeňských zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovy „zdravotní služby u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XIV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 písm. a) se část věty za středníkem nahrazuje slovy „předmětem daně u fyzických osob, provozujících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností,“.

2. V § 15 odst. 1 se slova „provozujícím školská a zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „ , které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení“.

3. V § 18 odst. 13 písm. f) se slova „závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „pracovnělékařských služeb“.

4. V § 18 odst. 15 se slova „kteří provozují zdravotnické zařízení podle zvláštního právního předpisu17p),“ nahrazují slovy „kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb“.

5. Poznámka pod čarou č. 17p se zrušuje.

6. V § 20 odst. 7 se slova „provozujících zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „ , kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb,“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

7. V § 20 odst. 8 větě první se slova „provozující školská a zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „ , které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení“.

8. V § 24 odst. 2 písm. j) bodě 2 se slova „závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb“.

9. V § 34 odst. 3 se slova „provozují zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 590/1992 Sb.

Čl. XV

V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se čl. II zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o Armádě České republiky

Čl. XVI

V zákoně č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o dani silniční

Čl. XVII

V zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb. a zákona č. 246/2008 Sb., § 3 písmeno d) zní:

„d)   vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b), vozidla bezpečnostních sborů2a), obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c) zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c) je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),“.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č. 161/1993 Sb.

Čl. XVIII

V zákoně č. 161/1993 Sb., o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů, se čl. III, IV a V zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o výkonu vazby

Čl. XIX

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 3 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

2. V § 18 odst. 5 se slova „zdravotní péči, kterou není možno“ nahrazují slovy „poskytnutí zdravotních služeb, které nelze“ a slova „poskytne se mu ve zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „poskytnou se mu u poskytovatele zdravotních služeb“.

3. V § 18 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „do zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „k poskytovateli zdravotních služeb“.

4. V § 18 odst. 6 písm. b) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

5. V § 21 odst. 4 písm. g) se slova „zdravotní péče provedené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytnutých“ a slova „péče hrazené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona č. 307/1993 Sb.

Čl. XX

V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se čl. VII zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. XXI

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb. a zákona č. 245/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2a se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“ a slova „tuto zdravotní péči“ se nahrazují slovy „tyto zdravotní služby“.

2. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 60/1995 Sb.

Čl. XXII

V zákoně č. 60/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, se čl. III zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o státní statistické službě

Čl. XXIII

V § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 239/2008 Sb., se slova „zdravotnická zařízení podle povahy své činnosti povinny“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb podle povahy své činnosti povinni“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Čl. XXIV

V čl. 27 přílohy č. 1 k zákonu č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, odstavec 4 zní:

„(4) Hospitalizovaná osoba se předvolává prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, který také zajistí její předvedení. Vyžaduje-li to bezpečnost zaměstnanců poskytovatele, učiní poskytovatel sám opatření, aby byla při předvedení hospitalizované osoby zajištěna bezpečnost jeho zaměstnanců.“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XXV

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 449/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 461/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 414/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 30b odst. 1 písm. f) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

2. V § 30b odst. 3 větě první a třetí se slova „v ústavní péči zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče“ a slova „trvání této ústavní péče“ se nahrazují slovy „poskytování lůžkové péče“.

3. V § 63 odst. 1 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „poskytovaných poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Čl. XXVI

V § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. XXVII

V § 20a odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., bod 2 zní:

„2.   poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby,“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 14/1997 Sb.

Čl. XXVIII

V zákoně č. 14/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona č. 137/1982 Sb., se čl. I zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna atomového zákona

Čl. XXIX

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 249/2011 Sb. a zákona č. 250/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. x) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„2. lékařské ozáření v rámci
aa)  lékařského vyšetření nebo léčby,
bb)  pracovnělékařských služeb a preventivních zdravotních služeb,
cc)  dobrovolné účasti zdravých osob nebo pacientů na lékařském nebo biolékařském, diagnostickém nebo terapeutickém výzkumném programu při ověřování nezavedených metod,
dd)  lékařsko-právních postupů1),

1) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

2. V § 4 odst. 7 písm. a) se slovo „Úřad“ nahrazuje slovy „prováděcí právní předpis“.

3. V § 7 odst. 1 se věta první včetně poznámek pod čarou č. 4 a 4a zrušuje.

4. V § 7 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4b zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Podmínky lékařského ozáření a pravidla pro ozáření fyzických osob dobrovolně pomáhajících osobám podstupujícím lékařské ozáření, včetně prokazatelného poučení a písemného souhlasu těchto fyzických osob, stanoví prováděcí právní předpis.“.

6. V § 18 odst. 1 písm. j) se slova „zdravotnické zařízení zajišťující závodní preventivní péči“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. XXX

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 417/2010 Sb. a zákona č. 137/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 1n a 15 znějí:

„(2) Lékařský posudek1n) o zdravotní způsobilosti vydává na základě lékařské prohlídky podle zvláštního právního předpisu

a)   určený poskytovatel zdravotních služeb prostřednictvím lékaře pověřeného Úřadem,
b)   poskytovatel zdravotních služeb prostřednictvím lékaře pověřeného Úřadem.

(3) Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí lékař pověřený Úřadem, pokud tento zákon nebo na něj navazující prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství nestanoví, že je posuzujícím lékařem lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství. Náklady spojené s posouzením zdravotní způsobilosti a vydáním lékařského posudku podle odstavce 2 hradí zaměstnavatel v tom rozsahu, v jakém nejsou kryty z veřejného zdravotního pojištění.

(4) Úřad určuje poskytovatele zdravotních služeb na základě jeho písemné žádosti a po prokázání způsobilosti k samostatnému výkonu povolání podle zvláštního zákona15) jeho lékařů a po dohodě s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví a pověřuje lékaře uvedeného v odstavci 3 na základě jeho písemné žádosti a po prokázání jeho způsobilosti k samostatnému výkonu povolání podle zvláštního zákona15).


1n) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
15) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 22 odst. 5 se slova „závodní preventivní péči ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „pracovnělékařské služby u poskytovatele těchto služeb1n)“.

3. V § 22 odst. 6 se za slova „k držení průkazu způsobilosti, je“ vkládají slova „poskytovatel zdravotních služeb“.

4. V § 84c odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Lékařský posudek1n) o zdravotní způsobilosti uchazečů a pilotů sportovních létajících zařízení vydává na základě lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření poskytovatel zdravotních služeb prostřednictvím posuzujícího lékaře pověřeného Úřadem.“.

5. V § 84c odst. 3 písm. a) se za slovo „lékař“ vkládají slova „poskytovatele zdravotních služeb“.

6. V § 84c odst. 3 písm. b) se slovo „praktický“ zrušuje a za slovo „lékař“ se vkládají slova „který je registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“.

7. V § 89 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova „provozovatele zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „lékaře poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „provozovatele pověřeného zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o lihu

Čl. XXXI

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 95/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 se slova „zdravotnická zařízení a lékárny“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb, který tento líh prokazatelně potřebuje pro poskytování zdravotních služeb“.

2. V § 21 odst. 2 písm. j) se slova „zdravotnická zařízení a lékárny“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Čl. XXXII

V zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 83/1998 Sb.

Čl. XXXIII

V zákoně č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se čl. IV zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o návykových látkách

Čl. XXXIV

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 106/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „provozující lékárnu2e)“ nahrazují slovy „poskytující lékárenskou péči2e)“.

Poznámka pod čarou č. 2e zní:


2e)  Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „osoby provozující zdravotnické zařízení nebo“ se nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb nebo osoby provozující“.

3. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

4. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních,“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních lůžkové a ambulantní péče.“.

5. V § 5 odst. 2 písm. f) se slova „fyzických a právnických osob oprávněných poskytovat zdravotní péči nebo veterinární péči“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb nebo fyzických a právnických osob oprávněných poskytovat veterinární péči“.

6. V § 9 odst. 4 se slova „zařízení zajišťující závodní preventivní péči, v ostatních případech registrující praktický lékař“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb, v ostatních případech registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“.

7. Část čtvrtá se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. XXXV

V § 8b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Čl. XXXVI

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 341/2010 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slova „zdravotní péči, kterou“ nahrazují slovy „poskytnutí zdravotních služeb, které“ a slova „ve zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

2. Nadpis § 16 zní: „Sociální podmínky odsouzených a poskytování zdravotních služeb“.

3. V § 16 odst. 5 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

4. V § 19 odst. 2 větě třetí se slova „ve zdravotnickém zařízení,“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „se zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovy „s poskytovatelem zdravotních služeb“.

5. V § 25 odst. 4 větě první se slova „nadstandardní zdravotní péče,“ nahrazují slovy „zdravotních služeb provedených v zájmu zachování nebo zlepšení jeho zdravotního stavu nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána“.

6. V § 27 odst. 3 větě první se slova „volby lékaře“ nahrazují slovy „volby poskytovatele zdravotních služeb“.

7. V § 28 odst. 2 písm. k) se slova „náklady zdravotní péče provedené“ nahrazují slovy „náklady na zdravotní služby poskytnuté“ a slova „péče hrazené“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

8. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „do zdravotnického zařízení“ vkládají slova „poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované Vězeňskou službou“.

9. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnutí zdravotních služeb“.

10. V § 36 odst. 1 písm. c) se slova „lékařského zákroku, ke kterému dal předchozí souhlas, nebo o který požádal“ nahrazují slovy „poskytnuté zdravotní službě, k níž dal předchozí souhlas nebo o kterou požádal“.

11. V § 36 odst. 3 se za slova „do zdravotnického zařízení“ vkládají slova „poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované Vězeňskou službou“.

12. V § 49 odst. 2 větě druhé se slova „poskytnutí zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytování zdravotních služeb“.

13. V § 56 odst. 3 se slova „zdravotní péči, kterou“ nahrazují slovy „zdravotní službu, kterou“.

14. V § 57 odst. 2 se slova „v ambulantní formě“ nahrazují slovy „ve formě ambulantní zdravotní péče“.

15. V § 57 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud je třeba ve výkonu ochranného léčení v ústavní formě pokračovat i po propuštění z výkonu trestu za současného omezení na svobodě, nebo nebylo-li ve výkonu trestu ochranné léčení zahájeno, věznice poskytne včas potřebné informace poskytovateli lůžkové péče, u kterého se má ochranné léčení vykonávat. Je-li zajištěno zahájení nebo pokračování ve výkonu ochranného léčení bezprostředně po výkonu trestu, předá dnem ukončení výkonu trestu Vězeňská služba odsouzeného do zdravotnického zařízení příslušného poskytovatele lůžkové péče.“.

16. V § 57 odst. 5 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u příslušného poskytovatele zdravotních služeb“.

17. § 79 včetně nadpisu zní:

㤠79
Úhrada zdravotních služeb ve zvláštních případech

Zdravotní služby poskytnuté odsouzenému, který není pojištěncem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění23), hradí Vězeňská služba.“.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

Čl. XXXVII

§ 21 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, včetně nadpisu zní:

㤠21
Zabezpečení letecké zdravotnické dopravy

Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nestačí-li síly a prostředky pro zajištění letadel pro zdravotnickou záchrannou službu, podílí se armáda na zajištění letadel včetně vojenského zdravotnického personálu leteckých výjezdových skupin, pro zdravotnickou záchrannou službu a na letecké dopravě transplantátů nebo lékařů a zdravotnického personálu na základě dohody ministerstva s Ministerstvem zdravotnictví.“.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. XXXVIII

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 147/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

2. V části páté nadpis hlavy V zní: „ZDRAVOTNÍ PÉČE, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ“.

3. V § 94 nadpis zní: „Zdravotní péče a zdravotní služby“.

4. V § 94 odst. 1 se slova „Zdravotní péči vojáků“ nahrazují slovy „Zdravotní péči a zdravotní služby vojákům“.

5. V § 94 odstavec 2 zní:

„(2) Zdravotní služby poskytuje vojákům stát zpravidla ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb zřízených ministerstvem (dále jen „zdravotnická zařízení vojenského poskytovatele“), a nejsou-li zřízena, ve zdravotnických zařízeních jiných poskytovatelů zdravotních služeb na základě smlouvy o poskytování zdravotních služeb vojákům uzavřené se zdravotní pojišťovnou stanovenou zákonem o veřejném zdravotním pojištění26). Registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb je vojenský poskytovatel, a není-li zřízen, jiný poskytovatel zdravotních služeb, se kterým Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o zajišťování zdravotních služeb. Ambulantní nebo lůžkovou zdravotní péči poskytuje poskytovatel zdravotních služeb, kterého určí poskytovatel zdravotních služeb, který poskytl zdravotní služby podle věty první. Poskytovatele zdravotních služeb lze volit jen z poskytovatelů zdravotních služeb uvedených ve větě první nebo druhé; to se nevztahuje na případy poskytnutí neodkladné péče a na volbu poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie-porodnictví.“.

6. V § 94 odst. 3 se za slovo „péče“ vkládají slova „v působnosti ministerstva a zdravotních služeb“.

7. V § 97 odst. 2 se slova „ošetřujícího lékaře“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“, slova „lázeňského léčení spojeného“ se nahrazují slovy „lázeňské léčebně rehabilitační péče spojené“ a slova „lázeňského léčení“ se nahrazují slovy „lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

Čl. XXXIX

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 1 větě první se slova „zdravotnická záchranná služba“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, poskytovatelé lůžkové péče, poskytovatelé přepravy pacientů neodkladné péče a poskytovatelé zdravotnické dopravní služby“.

2. V § 22 se slova „ke zdravotnickým záchranným službám“ nahrazují slovy „k poskytovatelům zdravotnické záchranné služby“.

3. V § 23 odst. 1 se slova „zdravotnického zařízení, které“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb, který“.

4. V § 23 odst. 2 větě první se slova „do určeného zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „k určenému poskytovateli zdravotních služeb“ a ve větě druhé se slova „Toto zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Tento poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

5. V § 37 odst. 2 písm. a) se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovy „zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky

Čl. XL

V § 8 odst. 3 větě druhé zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, se slova „v jiných zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „poskytnuté jinými poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o azylu

Čl. XLI

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 303/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3a písm. b) se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele lůžkové péče“.

2. V § 3f odst. 1, § 43 odst. 1, § 53c, § 54a odst. 2, § 83 odst. 2 písm. c) a v § 87a odst. 1, 3 a 4 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 56b větě první se slova „Zdravotnické zařízení, ve kterém je hospitalizován cizinec, je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel lůžkové péče, u kterého je hospitalizován cizinec, je povinen“ a větě druhé se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

4. V § 87a odst. 2 se slova „péči a“ zrušují.

5. Nadpis § 88 zní: „Zdravotní služby“.

6. V § 88 odst. 1 se slovo „poskytuje“ nahrazuje slovem „poskytují“, slova „bezplatná zdravotní péče v rozsahu péče hrazené ze zdravotního pojištění stanoveném zvláštním právním předpisem12a) a dále zdravotní péče“ se nahrazují slovy „bezplatné zdravotní služby v rozsahu služeb hrazených ze zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění12a) a dále zdravotní služby“ a slova „je zdravotní péče zajištěna“ se nahrazují slovy „jsou zdravotní služby zajištěny“.

7. V § 88 odst. 2 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

8. V § 88 odst. 4 se slova „zdravotní péče o žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo jeho dítě narozené na území“ nahrazují slovy „zdravotních služeb žadateli o udělení mezinárodní ochrany, jeho dítěti narozenému na území, cizinci, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu, nebo jeho dítěti narozenému na území“ a slova „provozování zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovy „poskytování zdravotních služeb“.

9. V § 93a odst. 1 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. XLII

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 a 3, § 164 odst. 1 písm. x) a v § 176 odst. 4 se slova „do zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „k poskytovateli zdravotních služeb“.

2. V § 15 odst. 2 písm. c), § 42f odst. 5, § 48, § 89 odst. 1 písm. c), § 126b odst. 2, § 153 odst. 5 a v § 176a odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 92 písm. b) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

4. V § 103 písm. p) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

5. V § 104 odst. 3 poslední větě se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

6. V § 107 odst. 8 se slova „zdravotní péče poskytnuté“ nahrazují slovy „spojené s poskytnutím zdravotních služeb“.

7. V § 107 odst. 10 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

8. V § 126b odst. 1 se slova „poskytujícího ústavní péči k poskytnutí zdravotní“ nahrazují slovem „lůžkové“.

9. V § 126b odst. 2 se za slova „zdravotnickém zařízení“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

10. V § 138 odst. 1 písm. a) se slova „poskytované zdravotní,“ nahrazují slovy „poskytovaných zdravotních služeb a poskytované“.

11. V § 153 odst. 6 se slova „zdravotní péče poskytnuté“ nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytnutých“.

12. V § 156 odst. 1 písm. k) se slova „zdravotnické zařízení poskytující ústavní péči“ nahrazují slovy „zdravotnické zařízení lůžkové péče“.

13. V § 163 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz k poskytovateli zdravotních služeb, a od něj zpět na hraniční přechod,“.

14. V § 164 odst. 1 písmeno u) zní:

„u)   zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz k poskytovateli zdravotních služeb, a od něj zpět na hraniční přechod,“.

15. Nadpis § 176 zní: „Zdravotní služby po dobu zajištění cizince“.

16. V § 176 odstavec 1 zní:

„(1) Cizinci se po dobu zajištění na území poskytnou zdravotní služby

a)   neodkladná péče při stavech, které
1.  bezprostředně ohrožují život,
2.  mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlému úmrtí,
3.  způsobí bez rychlého poskytnutí zdravotních služeb trvalé chorobné změny,
4.  působí náhlé utrpení a bolest,
5.  způsobují změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samého nebo jeho okolí, nebo
6.  se týkají těhotenství a porodu, s výjimkou umělého přerušení těhotenství na žádost cizince,
b)   v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví.“.

17. V § 176 odst. 2 se slova „na zdravotní péči poskytnutou“ nahrazují slovy „na zdravotní služby poskytnuté“.

18. V § 176 odstavec 3 zní:

„(3) Nelze-li zdravotní služby poskytnout v zařízení, zajistí ministerstvo poskytnutí těchto služeb u poskytovatele zdravotních služeb mimo zařízení.“.

19. V § 176 odst. 5 se slova „poskytnuté zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnutých zdravotních služeb“.

20. V § 176 odstavec 6 zní:

„(6) Zdravotní služby se cizinci ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody poskytují v rozsahu uvedeném v odstavci 1 a v § 134 odst. 2. Náklady za poskytnuté zdravotní služby podle věty první, které nejsou hrazeny podle zvláštního právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, hradí stát. Zdravotní služby poskytnuté cizinci na jeho žádost nad rámec vymezený ve větě první hradí cizinec z vlastních prostředků.“.

21. Nadpis § 176a zní: „Zdravotní služby ve zvláštních případech“.

22. V § 176a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „poskytne zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnou zdravotní služby“.

23. V § 176a odst. 2 se slovo „péči“ nahrazuje slovem „služby“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

24. V § 176a odst. 3 se slova „poskytnuté zdravotní péče“ nahrazují slovy „za poskytnuté zdravotní služby“.

25. V § 176b odst. 2 se slova „poskytne zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnou zdravotní služby“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

26. V § 180i odst. 2 větě první a v § 180j odst. 4 se slova „náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem“ nahrazují slovy „náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že jsou tyto služby hrazeny jiným způsobem“.

27. V § 180j odst. 7 se slova „ve smluvních zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „smluvními poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. XLIII

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 větě první se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

2. V § 10 odst. 4 větě první se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb“.

3. V § 10 odst. 5 větě první se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“ a ve větě čtvrté a páté se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

4. V § 10 odst. 6 se slova „povinno zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „povinen poskytovatel zdravotních služeb“.

5. V § 10 odst. 7 větě první se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

6. V § 10a odstavec 1 zní:

„(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že matka po narození dítěte dítě opustila a zanechala je v jeho zdravotnickém zařízení.“.

7. V § 15 odst. 1 větě první se slova „pobytu ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovem „hospitalizace“.

8. V § 27 odst. 4 větě druhé se slova „zdravotnickými“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

9. V § 29 odst. 1 se slova „ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních28)“ nahrazují slovy „v dětských domovech pro děti do 3 let věku28)“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:


28)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

10. V § 37 odst. 1 se slova „zdravotní péče36)“ nahrazují slovy „zdravotních služeb28)“.

11. Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

12. V § 38 odst. 5 písm. c) bodě 1 se slova „školy, kterou dítě navštěvuje, školského, zdravotnického“ nahrazuje slovy „poskytovatele zdravotních služeb, školy, kterou dítě navštěvuje, školského“.

13. V § 38a odstavec 3 zní:

„(3) Poradní sbor tvoří odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany. Zejména jde o odborníky z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, zástupce školských nebo sociálních zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zástupce poskytovatele zdravotních služeb, zaměstnance krajského úřadu a obecního úřadu obcí s rozšířenou působností zařazené na úseku sociálně-právní ochrany. Poradní sbor má nejméně 5 členů. Pro jednání poradního sboru a způsob usnášení platí § 38 odst. 4 a 5 obdobně.“.

14. V § 42 odst. 1 větě druhé se slova „zdravotní péče zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

15. V § 42 odst. 5 písm. d) se slova „lékařské péče zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

16. V § 42a odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb39c),“.

17. V § 52 odst. 1 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „v zařízení poskytovatele zdravotních služeb“.

18. V § 53 odst. 1 písm. c) se slova „školy, školská, zdravotnická“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb, školy, školská“.

19. V § 53 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   fyzické osoby, pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo zřizovateli škol a dalších zařízení uvedených v písmenu c),“.

20. V § 53 odst. 1 se slova „zdravotních výkonů ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

21. V § 53 odst. 4 se slova „jméno, příjmení a adresu svého ošetřujícího lékaře a název a adresu zdravotnického zařízení, v němž se léčí“ nahrazují slovy „název a adresu poskytovatele zdravotních služeb, v jehož péči jsou“.

22. V § 59d odst. 1 se za slovo „jako“ vkládají slova „poskytovatel zdravotních služeb,“ a slovo „zdravotnického“ se zrušuje.

23. V § 59i odst. 1 se slova „školské, zdravotnické nebo jiné obdobné zařízení“ nahrazují slovy „školské nebo jiné obdobné zařízení, poskytovatel zdravotních služeb“.

24. V § 59j odst. 1 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

25. V § 59k odst. 1 se slova „škola, školské zařízení nebo zdravotnické zařízení anebo jiné zařízení“ nahrazují slovy „škola, školské zařízení nebo jiné obdobné zařízení anebo poskytovatel zdravotních služeb“.

26. V § 61 odst. 3 písm. d) se slova „místem sídla zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „místem poskytování zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o námořní plavbě

Čl. XLIV

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 261/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 4 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

2. V § 65 odst. 5 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 66 odst. 1 se slova „bezprostřední a“ zrušují.

4. Nadpis § 67 zní: „Zdravotní služby poskytované členům posádky lodě“.

5. V § 67 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytování zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 71/2000 Sb.

Čl. XLV

V zákoně č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 86/2002 Sb., se část druhá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. XLVI

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 9 písm. c) se slova „při zajišťování zdravotní péče“ nahrazují slovy „při poskytování zdravotních služeb“.

2. V § 27 odst. 3 písm. g) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna autorského zákona

Čl. XLVII

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 23 větě třetí se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

2. V § 38e se slova „zdravotnické nebo sociální zařízení, které nebylo zřízeno nebo založeno“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb nebo sociální zařízení, kteří nebyli zřízeni nebo založeni“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o zdravotnických prostředcích

Čl. XLVIII

Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 196/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1, § 4 odst. 1, 2, 4 a 5, § 8 odst. 1 a 2 písm. a), § 9 odst. 1, § 21 odst. 1, § 24 odst. 2, § 29 písm. b) bodě 4, § 31 odst. 4, § 37, § 40 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 41 odst. 3 písm. b) bodě 2, § 42 odst. 1 písm. a) a v § 46 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

2. V § 3 písm. d) se slovo „péči7)“ nahrazuje slovy „služby podle zákona o zdravotních službách7)“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

3. V § 3 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r)   výdejem zdravotnických prostředků se rozumí jejich poskytování na lékařský předpis.“.

4. V § 17 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Zdravotnické prostředky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní služby vystavením lékařského předpisu, kterým je pro zdravotnické prostředky poukaz nebo objednávka. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

a)   způsob předepisování zdravotnických prostředků,
b)   údaje uváděné na lékařském předpisu, jeho náležitosti, dobu jeho platnosti,
c)   poskytování informací o vydávaných zdravotnických prostředcích,
d)   bližší podmínky o zacházení se zdravotnickými prostředky.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

5. V § 17 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

„(3) Zdravotnické prostředky předepsané na poukaz vydává

a)   zdravotnické zařízení lékárenské péče7), nebo
b)   osoby oprávněné k tomuto na základě smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou18).

18) § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. Nadpis § 18 zní: „Nákup, skladování, prodej a výdej zdravotnických prostředků s nejvyšší mírou rizika pro fyzické osoby“.

7. Nadpis § 19 zní: „Povinnosti související s nákupem, skladováním, prodejem a výdejem zdravotnických prostředků“.

8. V § 19 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   uchovávat po dobu 10 let pro potřeby kontroly prováděné příslušným správním úřadem dodací listy a faktury, na jejichž základě byly zdravotnické prostředky uvedené v § 17 odst. 2 a v § 20 odst. 3 písm. a) a b) poskytnuty,“.

9. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   uchovávat po dobu 5 let pro potřeby kontroly prováděné příslušným správním úřadem (§ 42 odst. 2) lékařské předpisy, na jejichž základě byly v předchozích 5 letech zdravotnické prostředky uvedené v § 17 odst. 2 vydány, jde-li o poskytovatele zdravotních služeb oprávněné vydávat zdravotnické prostředky a lékařské předpisy nebyly předány zdravotní pojišťovně spolu s vyúčtováním.“.

10. V § 38 písm. c) se slova „zdravotní péče zdravotnickými prostředky“ nahrazují slovy „zdravotních služeb s využitím zdravotnických prostředků“.

11. Část druhá se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 132/2000 Sb.

Čl. XLIX

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se část třicátá čtvrtá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona č. 149/2000 Sb.

Čl. L

V zákoně č. 149/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb., se část druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému

Čl. LI

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 151/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova „zdravotnická záchranná služba“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotnické záchranné služby“.

2. V § 4 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

„(3) V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému také poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem27). Pokud poskytovatelé zdravotních služeb uvedení ve větě první uzavřou s místně příslušným poskytovatelem zdravotnické záchranné služby nebo krajským úřadem dohodu o plánované pomoci na vyžádání (§ 21), začlení je hasičský záchranný sbor kraje do poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje a stanou se ostatními složkami integrovaného záchranného systému i pro období mimo krizový stav.


27) § 17 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.“.

3. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8
Ministerstvo zdravotnictví

(1) Přesahuje-li mimořádná událost územní obvod kraje, který poskytovatele zdravotnické záchranné služby zřídil, nebo je-li to nutné z odborných nebo kapacitních důvodů, a nedohodnou-li se kraje na řešení situace, koordinuje činnost poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele zdravotnické dopravní služby a přepravy pacientů neodkladné péče na vyžádání kraje Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Při koordinaci podle odstavce 1 je poskytovatel zdravotnické záchranné služby, poskytovatel zdravotnické dopravní služby a přepravy pacientů neodkladné péče povinen uposlechnout pokynů Ministerstva zdravotnictví.

(3) Ministerstvo zdravotnictví odpovídá v okruhu své působnosti za výběr a metodické řízení přípravy zdravotnických pracovníků a za výběr prostředků pro mezinárodní záchranné operace a poskytování humanitární pomoci do zahraničí.“.

4. V § 21 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem27),“.

5. V § 23 odst. 2 písm. e) se slova „školská, zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení, vytvořit v nich podmínky“ nahrazují slovy „školská, sociální nebo obdobná zařízení nebo jsou poskytovateli zdravotních služeb, vytvořit podmínky“.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna krizového zákona

Čl. LII

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 11 písmena b) a c) znějí:

„b)   koordinovat na vyžádání kraje činnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem anebo statut specializovaného centra, při poskytování neodkladné péče,
c)   rozhodnout o rozsahu poskytovaných zdravotních služeb poskytovateli akutní lůžkové péče v případě zavádění regulačních opatření podle zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy39).“.

2. V § 14 odst. 3 písm. a) se slova „zdravotnické pomoci“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 31 odst. 7 větě první se slova „zdravotnické zařízení určené orgánem“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem“ a ve větě druhé se slova „Toto zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Tento poskytovatel je povinen“.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. LIII

V § 46 odst. 3 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 374/2007 Sb., se za slovo „hasičů,“ vkládá slovo „poskytovatele“.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o Probační a mediační službě

Čl. LIV

V § 5 odst. 1 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. LV

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 9/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 6 písm. b) se slova „zdravotnického zařízení státu3), osoby provozující nestátní zdravotnické zařízení4)“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

2. Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

3. V § 9 odst. 3 větě první se slova „praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje11).“ nahrazují slovy „registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11).“ a ve větě druhé se slova „Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje,“ nahrazují slovy „Tento poskytovatel zdravotních služeb“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

4. V § 10 odst. 2 se slova „praktický lékař, který fyzickou osobu registruje11)“ nahrazují slovy „registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství11)“.

5. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „které zdravotnické zařízení posudek vydalo“ nahrazují slovy „který poskytovatel zdravotních služeb posudek vydal“.

6. V § 15 odst. 1 větě první se slova „Osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení nebo ústav sociální péče,17) zdravotnické zařízení státu nebo ústav sociální péče státu“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb nebo osoba provozující ústav sociální péče17) nebo ústav sociální péče státu“.

7. V § 15 odst. 2 větě druhé se slova „Osoby provozující nestátní zvláštní dětská zařízení a zvláštní dětská zařízení státu3) jsou povinny“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž součástí je dětský domov pro děti do 3 let věku jsou povinni“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „U poskytovatelů zdravotních služeb příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v rozhodnutí uvede, pro jakou formu, popřípadě druh zdravotní péče, obor zdravotní péče a místo poskytování je provozní řád vydáván“.

8. V § 17 odst. 1 se slova „do zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „do péče poskytovatele zdravotních služeb“.

9. V § 19 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost11) nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb61).“.

Poznámka pod čarou č. 61 zní:


61)  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

10. V § 39 odst. 2 písm. a), § 82 odst. 2 písm. o) a p), § 82 odst. 4, § 86 odst. 1, § 88 odst. 3 písm. d) a v § 88a odst. 1 písm. d) se slova „závodní preventivní péči“ nahrazují slovy „pracovnělékařské služby“.

11. V § 39 odst. 3 se slova „závodní preventivní péči“ nahrazují slovy „pracovnělékařské služby“ a slova „zdravotnické zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

12. V § 45 odst. 1 větě první se slova „zdravotnická zařízení státu a osoby provozující nestátní zdravotnické zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“)“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb“.

13. V § 45 odst. 2 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“.

14. V § 45 odst. 3 větě první se slova „zdravotnická zařízení povinna“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb povinni“.

15. V § 45 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Nemá-li poskytovatel zdravotních služeb zřízeno takové oddělení, je povinen zajistit zdravotní služby fyzické osobě u jiného poskytovatele zdravotních služeb a převoz pacienta k tomuto poskytovateli.“.

16. V § 45 odst. 3 větě třetí se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „ve zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

17. V § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 47 odst. 2, § 72 odst. 1 a 3 a v § 73 odst. 2 písm. a) a b) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

18. V § 46 odst. 3 se slova „v určeném zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u určeného poskytovatele zdravotních služeb“.

19. V § 46 odst. 5 větě první se slova „určené zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „určeného poskytovatele zdravotních služeb“ a ve větě druhé se slova „Určené zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

20. V § 47a odst. 1 a v § 68 odst. 3 se slova „ve zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb“.

21. V § 47a odst. 2 a 3 a v § 92 odst. 1 se slova „závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „pracovnělékařské služby“.

22. V § 47b odst. 1 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelům zdravotních služeb“.

23. V § 50 se slovo „Jesle“ nahrazuje slovy „Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu“.

24. V § 51 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

25. V § 53 odst. 3 se slova „které zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „který poskytovatel zdravotních služeb“.

26. V § 53 odst. 4 větě první se slova „určené zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „určeného poskytovatele zdravotních služeb“ a ve větě druhé se slova „Určené zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

27. V § 54 odst. 1 se slova „Zdravotnické zařízení ošetřující nosiče je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb ošetřující nosiče je povinen“.

28. V § 54 odst. 2 se slova „z ústavní péče“ nahrazují slovy „ze zařízení poskytujícího lůžkovou zdravotní péči“ a slova „zdravotnické zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

29. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

30. V § 67 odst. 2 větě první se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“, ve větě třetí se slova „Zdravotnické zařízení, které“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb, který“ a ve větě osmé se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

31. V § 67 odst. 2 se věta šestá včetně poznámky pod čarou č. 38 zrušuje.

32. V § 67 odst. 3 větě první a v § 70 odst. 2 se slova „zdravotnické zařízení, které“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb, který“.

33. V § 67 odst. 4 větě první se slova „určené zdravotnické zařízení, aby protiepidemické opatření podle § 64 písm. a) provedlo“ nahrazují slovy „určeného poskytovatele zdravotních služeb, aby protiepidemické opatření podle § 64 písm. a) provedl“ a ve větě druhé se slova „Určené zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

34. V § 68 odst. 2 větě první se slova „zdravotnická zařízení, která“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb, kteří“ a ve větě druhé se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

35. V § 69 odst. 1 písm. b) se slova „lůžkových zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče“.

36. V § 70 odst. 4 větě první se slova „určené zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „určeného poskytovatele zdravotních služeb“ a ve větě druhé se slova „Určené zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

37. V § 72 odst. 2 se slova „zdravotnickému zařízení, které“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb, který“.

38. V § 73 odst. 1 větě první se slova „zdravotnické zařízení, kterému bylo vydáno povolení (§ 72 odst. 1), povinno“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb, kterému bylo vydáno povolení (§ 72 odst. 1), povinen“ a ve větě druhé se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

39. V § 74 odst. 1 větě první se slova „zdravotnické zařízení vždy povinno“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb vždy povinen“.

40. V § 74 odst. 3 větě první se slova „Zdravotnické zařízení, které bylo informováno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb, který byl informován“.

41. V § 74 odst. 4 větě první se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“, slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „povinen“ a ve větě třetí se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

42. V § 75 se slova „zdravotnické zařízení, které“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb, který“.

43. V § 75a odst. 4 větě druhé se slova „jsou zdravotnická zařízení povinna“ nahrazují slovy „je poskytovatel zdravotních služeb povinen“.

44. V § 82 odst. 2 písm. l) se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“ a slova „zdravotnická zařízení, která“ se nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb, kteří“.

45. V § 88 odst. 3 písm. d) se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

46. V § 88a odst. 1 písm. a) se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

47. V § 88a odst. 1 písm. d) se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“.

48. V § 89 odst. 1 písm. c) se slova „návazné zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytování dalších potřebných zdravotních služeb“.

49. V § 89 odst. 1 písm. f) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

50. V § 98 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelům zdravotních služeb“ a slovo „jeslím“ se nahrazuje slovy „zařízením poskytujícím péči o dítě do 3 let věku v denním režimu“.

51. Části čtvrtá a šestá se zrušují.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. LVI

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 3 písm. b) se slova „nebyla-li jeho matce ani následně poskytnuta zdravotní péče;“ nahrazují slovy „nebyly-li jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby;“.

2. V § 15 odst. 1 se slova „je povinno oznámit matričnímu úřadu zdravotnické zařízení v němž;“ se nahrazují slovy „je povinen oznámit matričnímu úřadu poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení;“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „zdravotní služby“.

3. V § 17 odst. 1 se slova „zdravotnického zařízení, v němž,“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení,“.

4. V § 18 odst. 3 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

5. V § 72 odst. 5 se slova „zdravotnického zařízení, u něhož“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení“.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. LVII

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova „a řidiče vozidla“ vkládá slovo „poskytovatele“.

2. V § 6 odst. 3 písm. b) se za slova „a ve vozidle“ vkládá slovo „poskytovatele“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 7 odst. 5 se za slova „ochrany a“ vkládá slovo „poskytovatele“.

4. V § 9 odst. 3 se za slovo „pracovníka“ vkládá slovo „poskytovatele“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „zdravotní služby“.

5. V § 41 odst. 2 písmeno h) zní:

„h)   poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče,“.

6. V § 47 odst. 3 písm. b) se slova „zdravotnickou záchrannou službu“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotnické záchranné služby“.

7. V § 84 odstavec 4 zní:

(4) Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen „registrující poskytovatel“),
b)   lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,
c)   lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.“.

8. V § 84 odst. 5 se slova „Registrující praktický lékař“ nahrazují slovy „Lékař registrujícího poskytovatele“ a slova „zařízení závodní preventivní péče“ se nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

9. V § 84 odst. 6 se slova „nemá registrujícího praktického lékaře“ nahrazují slovy „nemá registrujícího poskytovatele“.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o podpoře sportu

Čl. LVIII

V § 4 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, se slova „organizuje zdravotní péči o státní sportovní reprezentanty a sportovní talenty“ nahrazují slovy „organizuje zdravotní služby poskytované státním sportovním reprezentantům a sportovním talentům“.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna lázeňského zákona

Čl. LIX

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova „lázeňské péče2)“ nahrazují slovy „lázeňské léčebně rehabilitační péče, (dále jen „lázeňská péče“)2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

2. V § 18 odst. 3 se slova „zdravotnických zařízení lázeňské péče“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují lázeňskou péči“.

3. V § 27 větě první se slova „Zdravotnická zařízení, která poskytují lázeňskou péči, jsou povinna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří poskytují lázeňskou péči, jsou povinni“ a ve větě poslední se slova „více zdravotnických zařízení poskytujících lázeňskou péči“ nahrazují slovy „více poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují lázeňskou péči“.

4. V § 41 odst. 1 písm. d) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli zdravotních služeb“.

5. Část čtvrtá se zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o pohřebnictví

Čl. LX

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) a v § 6 odst. 1 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

2. V § 4 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Poskytovatel zdravotních služeb nebo ústav sociální péče, kteří“.

3. V § 4 odst. 4 větě první se slova „toto zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „tento poskytovatel zdravotních služeb“, ve větě třetí se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“ a slova „nemohou samy“ se nahrazují slovy „nemůže sám“.

4. V § 5 odst. 1 větě první se slova „žádné zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „žádný poskytovatel zdravotních služeb“ a slovo „neprojevilo“ se nahrazuje slovem „neprojevil“.

5. V § 8 odst. 4 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „zdravotnické zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o církvích a náboženských společnostech

Čl. LXI

V § 5 písm. c) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. LXII

V § 45 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), se slova „zabezpečení zdravotní péče“ nahrazují slovy „zabezpečení zdravotních služeb“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Čl. LXIII

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

2. V § 2 odst. 7 písm. d) se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“ a slova „nebyla péče vyžádána“ se nahrazují slovy „nebyly zdravotní služby vyžádány“.

3. V § 2 odst. 12 větě druhé se slova „praktický lékař pro děti a dorost, s nímž zařízení uzavřelo smlouvu o poskytování zdravotní péče,6)“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, s nímž zařízení uzavřelo smlouvu o poskytování zdravotních služeb6)“ a ve větě třetí se slova „prostřednictvím příslušného zdravotnického zařízení i specializovanou zdravotní péči“ nahrazují slovy „prostřednictvím příslušného poskytovatele zdravotních služeb i specializovanou péči“.

4. V § 24 odst. 3 písm. a) se slova „na zdravotní péči“ nahrazují slovy „za zdravotní služby“ a slova „pokud byla péče vyžádána“ se nahrazují slovy „pokud byly zdravotní služby vyžádány“.

5. V § 26 odst. 2 písm. f) se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

6. V § 38 odst. 2 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o zbraních

Čl. LXIV

V § 20 odst. 1 větě druhé zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se slova „praktický lékař“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“ a slova „zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči“ se nahrazují slovy „poskytovatele poskytujícího zaměstnavateli pracovnělékařské služby“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh

Čl. LXV

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 297/2008 Sb. a zákona č. 136/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odstavec 1 zní:

„(1) Poskytovatel zdravotních služeb předává do Národního zdravotnického informačního systému, a to do Národního registru hospitalizovaných nebo Národního registru nemocí z povolání, údaje o otravách biocidními přípravky nebo účinnými látkami. Údaje poskytovatel zdravotních služeb předává způsobem stanoveným zákonem, který upravuje zdravotní služby a jejich poskytování.“.

2. Poznámky pod čarou č. 15 a 16 se zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o válečných veteránech

Čl. LXVI

Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., zákona č. 70/2007 Sb. a zákona č. 308/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 písm. f) se slova „lázeňskou péči“ nahrazují slovy „lázeňskou léčebně rehabilitační péči“.

2. V § 7 odst. 2 větě druhé se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna služebního zákona

Čl. LXVII

V § 97 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 48 zní:

„f)   zdravotní služby48).

48) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna transplantačního zákona

Čl. LXVIII

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. i) se slova „zdravotní péče poskytované“ nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytovaných“.

2. V § 5 odst. 1, 2, 5 a 9, § 15 odst. 2 a v § 24 odst. 2 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

3. V § 5 odst. 2 větě druhé se slova „ke zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „k poskytovateli zdravotních služeb“.

4. V § 5 odst. 3 větě třetí se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

5. V § 5 odst. 9 větě první se slova „ve zdravotnickém zařízení, ve kterém je ustavena“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého je ustavena“.

6. V § 6 odst. 2 se slova „je odpovědno zdravotnické zařízení, které“ nahrazují slovy „je odpovědný poskytovatel zdravotních služeb, který“.

7. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl odběr, zajistí dárci poskytnutí preventivní zdravotní péče.“.

8. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

9. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

10. V § 16 odst. 2 větě poslední se slova „zdravotnické zařízení povinno“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb povinen“.

11. V části první nadpis hlavy V zní: „POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S DAROVÁNÍM A TRANSPLANTACEMI TKÁNÍ A ORGÁNŮ“.

12. V § 19 odst. 1 větě první se slova „Při převzetí pacienta do péče si zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Při přijetí pacienta do péče si poskytovatel zdravotních služeb“.

13. Nadpis § 20 zní: „Respektování anonymity mezi dárci a příjemci a informační povinnost poskytovatelů zdravotních služeb“.

14. V § 20 odst. 1 a 2 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“.

15. Nadpis § 21 zní: „Poskytovatelé zdravotních služeb provádějící odběry a transplantace“.

16. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se slova „Zdravotnická zařízení, která nejsou“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nejsou“, slova „o oprávnění zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovy „o oprávnění k poskytování zdravotních služeb“, ve větě druhé se slova „Tato zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „Tito poskytovatelé zdravotních služeb“ a slovo „povinna“ se nahrazuje slovem „povinni“.

17. V § 22 odst. 1 větě druhé se slova „o oprávnění zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „o oprávnění k poskytování zdravotních služeb“.

18. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“ a slova „se zdravotnickými zařízeními“ se nahrazují slovy „s poskytovateli zdravotních služeb“.

19. V § 26 odst. 4 větě první se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

20. V § 26a odst. 1 větě druhé se slova „zdravotnické zařízení, které“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb, který“.

21. V § 26a odst. 3 písm. c) se slova „o zdravotnické zařízení oprávněné“ nahrazují slovy „o poskytovatele zdravotních služeb oprávněného“.

22. V § 26b odst. 1 písm. j) se slova „zdravotnického zařízení, které provedlo“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb, který provedl“.

23. V § 26e větě druhé se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „povinen“.

24. V § 27 větě druhé se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

25. V § 29 odst. 1 a v § 29 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

26. V § 29 odst. 1 větě třetí se slova „které nejsou zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „které nejsou poskytovateli zdravotních služeb“.

27. V § 29 odst. 2 písm. a) bodech 3 a 4 se slovo „které“ nahrazuje slovem „který“.

28. V § 29 odst. 3 se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“, slovo „dopustila“ se nahrazuje slovem „dopustil“ a slovo „jí“ se nahrazuje slovem „mu“.

29. V § 30 odst. 1 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“ a slova „zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb“.

30. Části čtvrtá až šestá se zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 290/2002 Sb.

Čl. LXIX

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2003 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 211/2003 Sb., zákona č. 485/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 317/2006 Sb., zákona č. 485/2008 Sb. a zákona č. 183/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 3a odst. 6 se slovo „nebude“ nahrazuje slovem „nebudou“, slovo „poskytována“ se nahrazuje slovem „poskytovány“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotní služby“.

2. Část třetí se zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb.

Čl. LXX

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se části třicátá první a třicátá třetí zrušují.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 130/2003 Sb.

Čl. LXXI

V zákoně č. 130/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Čl. LXXII

V § 82 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), se slova „jeho umístění do zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „jeho přijetí do péče poskytovatele zdravotních služeb“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o dočasné ochraně cizinců

Čl. LXXIII

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 28 zní: „Zdravotní služby“.

2. V § 28 odst. 1 se slova „poskytuje na území bezplatná zdravotní péče v rozsahu péče hrazené ze zdravotního pojištění stanoveném zvláštním právním předpisem12) a dále zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytují na území bezplatné zdravotní služby v rozsahu hrazeném z veřejného zdravotního pojištění12) a dále zdravotní služby“.

3. V § 28 odst. 2 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „a zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovy „a poskytovateli zdravotních služeb“.

4. V § 28 odst. 3 se slova „se poskytuje na území bezplatná zdravotní péče“ nahrazují slovy „se poskytují na území bezplatné zdravotní služby“.

5. V § 32 odst. 2 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 274/2003 Sb.

Čl. LXXIV

V zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 378/2007 Sb., se část třináctá zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích

Čl. LXXV

V zákoně č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 371/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část desátá zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. LXXVI

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 se slova „zařízení závodní preventivní péče13)“ nahrazují slovy „poskytovatel pracovnělékařských služeb13)“, slova „registrujícího lékaře“ se nahrazují slovy „vedené registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“ a slova „vedoucímu zdravotnického zařízení14)“ se nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb13), který posudek vydal“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13)  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

2. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

3. V § 42 odst. 1 písm. h) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

4. V § 71 odst. 1 se slova „zařízení, které poskytuje zdravotní péči,“ nahrazují slovy „zdravotnického zařízení“.

5. V § 77 odst. 11 písm. k) se slova „zdravotní péči36),“ nahrazují slovy „zdravotní služby36),“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

6. V § 79 odst. 1 se slova „zařízení závodní preventivní péče13)“ nahrazují slovy „poskytovatel pracovnělékařských služeb13)“ a slova „vedoucímu zdravotnického zařízení14)“ se nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb, který posudek vydal“.

7. V § 80 odst. 3 a 4 se slova „lázeňské péče“ nahrazují slovy „lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

8. V § 80 odst. 4 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

9. V § 84 odst. 2 se slova „jiného zařízení, které poskytuje zdravotní péči“ nahrazují slovy „jiného zařízení, v němž se poskytují zdravotní služby“.

10. V § 91 písm. e) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o pojistné smlouvě

Čl. LXXVII

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 278/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 50 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti se provádí na základě zpráv a výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace vyžádaných poskytovatelem zdravotních služeb, kterého pověřil pojistitel, od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným poskytovatelem zdravotních služeb, kterého pověřil pojistitel.“.

2. V § 62 odst. 1 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

3. Část pátá se zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 53/2004 Sb.

Čl. LXXVIII

V zákoně č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, ve znění zákona č. 127/2005 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta

Čl. LXXIX

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

2. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m)  akreditovaným zařízením poskytovatel zdravotních služeb, jiná právnická nebo fyzická osoba, které Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci podle části páté.“.

3. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „praktický lékař“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“.

4. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu3)“ nahrazují slovy „oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách“ a slova „zdravotní péči vlastním jménem“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

5. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „lékaře zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

6. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, nebo se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen4).


4) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 3 se doplňují nové odstavce 4 až 6, které včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

„(4) Doklad o bezúhonnosti

a)   se vyžaduje vždy před zahájením výkonu zdravotnického povolání nebo též v jiných odůvodněných případech; v průběhu výkonu zdravotnického povolání v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, nebo na vyžádání správního úřadu, který lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,
b)   si vyžádá ministerstvo pro účely správního řízení vedeného podle tohoto zákona.

(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů26) nebo obdobné evidence trestů členského státu původu nebo odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu původu; tento výpis nebo doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

(6) Fyzické osoby, kterým byla uznána bezúhonnost podle části sedmé, dokládají bezúhonnost rozhodnutím ministerstva před prvním zahájením výkonu povolání. Hostující osoby dokládají bezúhonnost dokladem požadovaným v členském státě původu.


26) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 5 odst. 3 větě třetí se slova „jako odborného zástupce zdravotnického zařízení podle jiného právního předpisu o nestátních zdravotnických zařízeních6),“ nahrazují slovy „jako odborného zástupce poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách“.

9. V § 7 odst. 2 se slova „preventivní, protetická, diagnostická, léčebná, dispenzární, vzdělávací, výzkumná, vývojová, revizní a posudková péče v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně“ nahrazují slovy „preventivní, diagnostická, léčebná, posudková, protetická a dispenzární péče a vzdělávací, výzkumná, vývojová a revizní činnost v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně“.

10. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „výdeji léčiv v lékárnách a v lůžkových zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „výdeji léčiv v rámci poskytování lékárenské péče a u poskytovatelů lůžkové péče“ a ve větě poslední se slova „které nejsou zdravotní péčí“ nahrazují slovy „které nejsou poskytováním zdravotních služeb“.

11. V § 13 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

12. V § 14 odst. 1 větě první a poslední se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

13. V § 14 odst. 2 písm. d) se slova „zdravotní péče poskytované“ nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytovaných“ a slova „zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

14. V § 17 odst. 6 písm. c) a v § 27a odst. 2 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

15. V § 19 odst. 4 větě poslední se slova „na základě registrace nestátního zdravotnického zařízení jsou i údaje obsažené v rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu3).“ nahrazují slovy „na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb jsou i údaje obsažené v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.“.

16. V § 21e odst. 3 větě druhé se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

17. V § 22 odst. 4 větě první se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

18. V § 23 odst. 2 písm. f) se slova „zdravotnické zařízení, v němž“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb, u něhož“.

19. V § 27a odst. 1 a 6 se slova „zdravotnické služby“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

20. V § 27a odst. 1 písm. g) se slova „za podmínek odpovídajících zákonu upravujícímu zdravotnická zařízení3)“ nahrazují slovy „za podmínek odpovídajících zákonu o zdravotních službách“.

21. V § 27b odst. 1 písm. b) a v § 36 písm. b) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

22. V § 38a odst. 4 se slova „a závodní preventivní péči po dobu stáže zaměstnanci poskytuje zařízení závodní preventivní péče jiné osoby“ nahrazují slovy „a pracovnělékařské služby po dobu stáže zaměstnanci poskytuje poskytovatel pracovnělékařských služeb jiné osoby“.

ČÁST OSMDESÁTÁ
Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Čl. LXXX

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 105/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene a) doplňují slova „ , zejména ošetřovatelské péče, péče v porodní asistenci, preventivní péče, diagnostické péče, léčebné péče, léčebně rehabilitační péče, neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče, posudkové péče a dispenzární péče“.

2. V § 2 písm. m), § 22 odst. 2, § 23 odst. 2, § 23a odst. 2, § 24 odst. 2, § 25 odst. 2, § 26 odst. 2, § 27 odst. 2 a v § 28 odst. 2 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

3. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova „praktický lékař“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“.

4. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu4)“ nahrazují slovy „oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách“ a slova „zdravotní péči vlastním jménem“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

5. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „lékaře zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

6. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, nebo se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen5).


5) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 3 se doplňují odstavce 4 až 6, které včetně poznámky pod čarou č. 24 znějí:

„(4) Doklad o bezúhonnosti

a)   se vyžaduje vždy před zahájením výkonu zdravotnického povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka nebo též v jiných odůvodněných případech; v průběhu výkonu zdravotnického povolání v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, nebo na vyžádání správního úřadu, který zdravotnickému pracovníku nebo jinému odbornému pracovníku, který poskytuje zdravotní služby, vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,
b)   si vyžádá ministerstvo pro účely správního řízení vedeného podle tohoto zákona.

(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence z Rejstříku trestů24) nebo obdobné evidence trestů členského státu původu nebo odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu původu; tento výpis nebo doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

(6) Fyzické osoby, kterým byla uznána bezúhonnost podle hlavy VII, dokládají bezúhonnost rozhodnutím ministerstva před prvním zahájením výkonu povolání. Hostující osoby dokládají bezúhonnost dokladem požadovaným v členském státě původu.


24) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 4 odst. 1 větě první, § 43 odst. 1 větě druhé a v § 48 odst. 1 písm. e) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

9. V § 4 odst. 1 písm. a) a v § 26 odst. 3 písm. b) se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“.

10. V § 22 odst. 5 se slova „činnost preventivní, diagnostická, léčebná, neodkladná, rehabilitační a dispenzární“ nahrazují slovy „činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, léčebně rehabilitační a dispenzární péče“.

11. V § 34 odst. 2, § 76b odst. 1 písm. b) a v § 89 písm. b) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

12. V § 35 odst. 2 se slova „činnost v rámci neodkladné péče a zdravotnické dopravy“ nahrazují slovy „činnost v rámci přednemocniční neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby a přepravy pacientů neodkladné péče“.

13. V § 40 odst. 2 se slova „zdravotnické dopravy“ nahrazují slovy „zdravotnických dopravních služeb“.

14. V § 42 odst. 3 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

15. V § 45 odst. 2, § 46 odst. 1 větě první, § 60a odst. 6, § 60b odst. 1 větě třetí a v § 60b odst. 2 větě první a druhé se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

16. V § 46 odst. 1 větě druhé se slova „předkládá zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „předkládá poskytovatel zdravotních služeb v působnosti“ a slova „prostřednictvím toho resortu, do jehož působnosti zdravotnické zařízení náleží“ se nahrazují slovy „prostřednictvím tohoto resortu“.

17. V § 46 odst. 3 písm. h) se slova „zdravotní péče zajišťované žadatelem“ nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytovaných žadatelem“.

18. V § 49 odst. 5 písm. c) se slova „zařízení neposkytuje zdravotní péči“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb neposkytuje zdravotní služby“.

19. V § 51 odst. 4 písm. a) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „jiného zařízení, které“ se nahrazují slovy „jiného poskytovatele zdravotních služeb, který“.

20. V § 54 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotnická zařízení, která“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb, kteří“.

21. V § 54 odst. 4 se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb“.

22. V § 60a odst. 14 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „v jiném zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „u jiného poskytovatele zdravotních služeb“.

23. V § 60b odst. 1 větě první a v § 60b odst. 3 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

24. V § 60b odst. 1 větě druhé se slova „toto zařízení“ nahrazují slovy „tento poskytovatel“.

25. Nadpis § 60d zní: „Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb s rezidenčním místem“.

26. V § 60d úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické zařízení s rezidenčním místem je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem je povinen“.

27. V § 60d písm. e) v části věty za středníkem se slova „zdravotnické zařízení, aniž by splnilo povinnost uvedenou ve větě první“ nahrazují slovy „oprávnění k poskytování zdravotních služeb, aniž by poskytovatel splnil povinnost ve větě první“.

28. V § 76a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „adresu zdravotnického zařízení“ doplňují slova „ , v němž jsou poskytovány zdravotní služby“.

29. V § 76a odst. 1 písm. f) se slova „upravujícímu zdravotnická zařízení4)“ nahrazují slovy „o zdravotních službách4)“.

30. V § 76a odst. 1 a 6 se slova „zdravotnické služby“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

31. V § 76b odst. 6 písm. b) se slova „poskytovatele služeb“ nahrazují slovy „hostující osoby“.

32. V § 91a odst. 4 se slova „a závodní preventivní péči po dobu stáže zaměstnanci poskytuje zařízení závodní preventivní péče jiné osoby“ nahrazují slovy „a pracovnělékařské služby po dobu stáže zaměstnanci poskytuje poskytovatel pracovnělékařských služeb jiné osoby“.

33. Část čtvrtá se zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o rybářství

Čl. LXXXI

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 13 a 35 zní:

„(4) Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb13) v oboru všeobecné praktické lékařství; pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak poskytovatel pracovnělékařských služeb35).


13) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
35) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

2. V § 14 odst. 5 se slova „posuzujícím lékařem“ nahrazují slovy „registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb13) v oboru všeobecné praktické lékařství“.

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 121/2004 Sb.

Čl. LXXXII

V zákoně č. 121/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se části první a druhá zrušují.

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. LXXXIII

V § 3 odst. 4 písm. m) zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, se slova „závodní zdravotní preventivní péče“ nahrazují slovy „pracovnělékařských služeb“.

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. LXXXIV

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb. a zákona č. 370/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 48a odst. 4 písmeno h) zní:

„h)    dětské domovy pro děti do 3 let věku,“.

Poznámka pod čarou č. 27e se zrušuje.

2. V § 51 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)    zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),“.

3. § 58 včetně nadpisu zní:

㤠58
Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží

(1) Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.

(2) Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání

a)   lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka, nebo
b)   stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle zákona upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými laboratořemi a oprav těchto výrobků.

(3) Dodáním zdravotního zboží pro účely tohoto zákona není výdej nebo prodej

a)   léčiv,
b)    potravin pro zvláštní výživu, nebo
c)   zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu.

(4) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění46).“.

Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.

4. V příloze č. 1 se slova „farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní péči“ nahrazují slovy „farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní služby“.

5. V příloze č. 2 se slova „Zdravotní péče, pokud není osvobozena od daně podle § 58.“ nahrazují slovy „Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 422/2004 Sb.

Čl. LXXXV

V zákoně č. 422/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. LXXXVI

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008, zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V části první nadpisu hlavy V se slova „ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ“ nahrazují slovy „POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB“.

2. V § 9 odst. 1 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“ a slova „obdržela“ se nahrazují slovy „obdrželi“.

3. V § 9 odst. 2 větě druhé se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

4. V § 21 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Uplatňuje-li fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je doložit lékařským posudkem23) registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo v případě, že registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nemá, posudkem jiného poskytovatele zdravotních služeb24) (dále jen „registrující poskytovatel“).“.

Poznámky pod čarou č. 23 a 24 znějí:


23)  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
24)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

5. V § 21 odst. 2 písm. a) úvodní část ustanovení zní: „u smluvního poskytovatele zdravotních služeb určeného krajskou pobočkou Úřadu práce23), pokud“.

6. Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

7. V § 21 odst. 2 písm. b) se slova „závodní preventivní péče,26)“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb23),“ a slova „k provádění závodní preventivní péče, ošetřujícím lékařem“ se nahrazují slovy „k poskytování pracovnělékařských služeb, registrujícím poskytovatelem24)“.

8. Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

9. V § 69 odst. 5 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

10. V § 80 písm. a) se slova „závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

11. V § 122 odst. 3 písm. d) se slova „praktického lékaře pro děti a dorost“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“.

12. V § 140 odst. 3 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

13. Na konci § 147 se doplňuje věta „Ustanovení § 80 a 81 se nevztahují na poskytovatele zdravotnické záchranné služby, pokud jde o zaměstnávání členů výjezdových skupin.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 436/2004 Sb.

Čl. LXXXVII

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o některých službách informační společnosti

Čl. LXXXVIII

V zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část pátá zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna školského zákona

Čl. LXXXIX

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 331/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 3 větě druhé se slova „registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost“ nahrazují slovy „registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující lékař“)“.

2. V § 34 odst. 6 a v § 50 odst. 2 se slova „registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost“ nahrazují slovy „registrujícího lékaře“.

3. V § 67 odst. 2 se slova „registrujícího praktického lékaře“ nahrazují slovy „registrujícího lékaře“.

4. V § 116 větě druhé se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST DEVADESÁTÁ
Změna branného zákona

Čl. XC

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotnických záchranných služeb“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotnické záchranné služby“.

2. V § 19 odst. 1 se slova „registrujícím lékařem7)“ nahrazují slovy „registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství7) (dále jen „registrující lékař“)“.

3. V § 21 odst. 3 větě třetí se slova „do zdravotnického zařízení, které určí“ nahrazují slovy „k poskytovateli zdravotních služeb, kterého určí“.

4. V § 37 odst. 2 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XCI

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V části I položka 25 včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:

„Položka 25

a)   Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75) Kč 1 000
b)   Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75) Kč 500
c)   Změna osobních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) poskytovatele zdravotních služeb v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí
Kč 100
d)   Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb Kč 150
e)   Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů75) Kč 100

Předmětem poplatku není

Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.


75)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

2. V části III položce 45 v části „Osvobození“ se slova „a Leteckou záchrannou službu“ zrušují.

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. XCII

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona č. 137/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 9 se slova „záchranné zdravotní služby“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotnické záchranné služby“.

2. V § 100 odst. 8 se za slova „Hasičského záchranného sboru České republiky,“ vkládá slovo „poskytovatelů“.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

Čl. XCIII

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 305/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 5 větě druhé se slova „zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně způsobilé“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb k tomu odborně a provozně způsobilý“.

2. V § 16 odst. 6 se slova „Zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně způsobilé je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb k tomu odborně a provozně způsobilý je povinen“.

3. V § 16 odst. 7 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

4. V § 17 odst. 1 se slova „péči poskytovanou v tomto zařízení“ nahrazují slovy „v tomto zařízení poskytování zdravotních služeb“.

5. V § 17 odst. 2 se slova „Pokud zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně způsobilé zjistí,“ nahrazují slovy „Pokud poskytovatel zdravotních služeb k tomu odborně a provozně způsobilý zjistí,“.

6. V § 17 odst. 5 se slova „registrujícímu praktickému lékaři“ nahrazují slovy „registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“.

7. V § 20 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Tato odborná péče je poskytována poskytovateli zdravotních služeb13), zařízeními sociálních služeb, popřípadě jinými zařízeními zřízenými za tímto účelem.“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

8. V § 20 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   detoxifikace, kterou je léčebná péče poskytovaná poskytovatelem ambulantní a lůžkové péče,“.

9. V § 20 odst. 2 písmeno g) zní:

„g)   krátkodobé a střednědobé poskytnutí lůžkové péče, kterým je léčba problémových uživatelů a závislých na alkoholu a jiných návykových látkách ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v obvyklém rozsahu 5 až 14 týdnů,“.

10. V § 20 odst. 2 písm. i) se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb“.

11. V § 20 odst. 2 písm. j) se slova „ambulantní péče“ nahrazují slovy „ambulantních služeb“, slova „zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, jsou povinna“ se nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb, kteří poskytují substituční léčbu, jsou povinni“ a slova „do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek, zřízeného na základě zvláštního právního předpisu14)“ se nahrazují slovy „do Národního registru léčby uživatelů drog, zřízeného zákonem o zdravotních službách“.

12. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

13. V § 24 odst. 7 se slova „Zdravotnické zařízení, které“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb, který“ a slova „do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek“ se nahrazují slovy „do Národního registru léčby uživatelů drog“.

14. Část šestá se zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 381/2005 Sb.

Čl. XCIV

V zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o sociálních službách

Čl. XCV

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „ve zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb“.

2. V § 7 odst. 2 a v § 16 odst. 1 a 2 se slova „formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu“ nahrazují slovy „v průběhu hospitalizace“.

3. V § 14a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7c zní:

„(1) Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52; to neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata podle jiného právního předpisu7c) jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c) jako osoba poskytující pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata, není-li podle § 21a odst. 1 ohlášeno propuštění ze zdravotnického zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.


7c) § 25 zákona č. 48/1997 Sb.“.

4. V § 20 odst. 2 a 4 se slova „ošetřujícího lékaře“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

5. V § 21 odst. 1 písm. b) se slova „ve zdravotnickém zařízení určeném“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb určeného“ a slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

6. V § 21a odst. 1 se slova „do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení“ nahrazují slovy „k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace“.

7. V § 23 odst. 5 a v § 91 odst. 6 se slova „ošetřujícího lékaře“ nahrazují slovy „vydaného poskytovatelem zdravotních služeb“.

8. V § 25 odst. 3 a v § 29 odst. 1 písm. e) se slova „ošetřujícího lékaře“ nahrazují slovy „vydaným poskytovatelem zdravotních služeb“.

9. § 26 zní:

㤠26

Obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší řízení o příspěvku na dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje stupeň závislosti osoby. Obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší řízení o příspěvku také na dobu, po kterou je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k hospitalizaci provedeno sociální šetření.“.

10. V nadpisu § 52 se slova „ústavní péče“ nahrazují slovy „lůžkové péče“.

11. V § 52 odst. 1 se slova „ústavní péče“ nahrazují slovy „lůžkové péče“, slova „ústavní zdravotní péči“ se nahrazují slovy „lůžkovou péči“ a slova „ústavní péče25)“ se nahrazují slovy „lůžkové péče25)“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:


25)  Zákon č. 372/ 2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

12. V § 64 odst. 1 se slova „ústavní léčbu“ nahrazují slovy „lůžkovou péči“.

13. V § 73 odst. 1 písm. e), § 101 odst. 5 písm. e) a v § 110 odst. 5 se slova „ústavní péče“ nahrazují slovy „lůžkové péče“.

14. V § 84 odst. 5 se slova „ústavní péče“ nahrazují slovy „lůžkové péče“ a slova „jsou tato zdravotnická zařízení povinna“ se nahrazují slovy „jsou tito poskytovatelé lůžkové péče povinni“.

15. V § 91 odst. 4 se slova „registrujícího praktického lékaře“ nahrazují slovy „registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“.

16. V § 92 písm. c) se slova „zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu25)“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb25)“ a slova „zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna“ se nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna“.

17. V § 110 odstavec 3 zní:

„(3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost a u zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských služeb.“.

18. V § 116 odstavec 4 zní:

„(4) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a u zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských služeb.“.

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 109/2006 Sb.

Čl. XCVI

V zákoně č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, se část devátá zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. XCVII

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 6 písm. b) se za slova „zdravotnického zařízení“ vkládají slova „poskytovatele zdravotních služeb“.

2. V § 49 odst. 1 písm. b) se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“ a slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

3. V § 50 větě první se slova „výkonů ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „služeb poskytnutých poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl. XCVIII

V zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se část sedmnáctá zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Čl. XCIX

V příloze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

ČÁST STÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. C

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 3 a v § 36 odst. 1 písm. b) se slova „do ústavní péče zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „do zdravotnického zařízení lůžkové péče“.

2. V § 36 odst. 1 písm. d) se slova „do ústavní péče“ nahrazují slovy „do lůžkové péče u poskytovatele zdravotních služeb nebo do zařízení poskytujícího nepřetržitou péči o tyto děti“.

3. V § 36 odst. 1 písm. e) se slova „v ústavní péči“ nahrazují slovy „v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o tyto děti“.

4. V § 40 odst. 3 větě první se slova „po dobu ústavní péče ošetřované osoby ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „po dobu poskytování zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče“.

5. V § 54 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:

„(1) Ošetřujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel zdravotních služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní, lůžkovou, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické záchranné služby, lékařské pohotovostní služby a poskytovatele pracovnělékařských služeb při ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ošetřujícím lékařem se pro účely nemocenského pojištění u vojáků z povolání rozumí resortní poskytovatel zdravotních služeb podle zvláštního právního předpisu34).


34) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 56 odst. 2 písm. a) se slova „léčebného režimu“ nahrazují slovy „individuálního léčebného postupu“.

7. V § 56 odst. 2 písm. c) a d) se slova „léčebný režim“ nahrazují slovy „individuální léčebný postup“.

8. V § 56 odst. 4 větě poslední, § 57 odst. 4, § 59 odst. 3, § 68 odst. 5 a v § 73 odst. 2 se slova „předpis38) o rozhodování při výkonu zdravotní péče“ nahrazují slovy „předpis38) o poskytování zdravotních služeb“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:


38)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

9. V § 56 odst. 5 větě první a druhé se slova „ústavní péče nebo lázeňské péče“ nahrazují slovy „lůžkové nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

10. V § 57 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

„b)   pojištěnce, který byl přijat k poskytnutí lůžkové péče nebo kterému byla na základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta lázeňská léčebně rehabilitační péče39),

39) § 33 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 369/2011 Sb.“.

11. V § 59 odst. 1 písm. c) a v § 64 odst. 1 písm. g) se slova „ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče“ nahrazují slovy „poskytování lůžkové nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

12. V § 59 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče, při propuštění tohoto dítěte z lůžkové péče nebo při ukončení pobytu tohoto pojištěnce v zařízení, do jehož lůžkové péče bylo toto dítě přijato,“.

13. V § 61 písm. d) a i) se slova „z ústavní péče“ nahrazují slovy „ze zdravotnického zařízení, v němž byla poskytnuta lůžková péče“.

14. V § 61 písm. k) se slova „do ústavní péče a den ukončení ústavní péče“ nahrazují slovy „k poskytování lůžkové péče a den ukončení poskytování lůžkové péče“, slova „při propuštění z ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče“ se nahrazují slovy „při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla poskytována lůžková nebo lázeňská léčebně rehabilitační péče“ a slova „ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče“ se nahrazují slovy „poskytování lůžkové nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

15. V § 61 písm. l) se slova „registrující lékař“ nahrazují slovy „registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (dále jen „registrující lékař“)“.

16. V § 61 písm. r) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

17. V § 61 písm. s) větě první a druhé se slova „zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

18. V nadpisech § 62 a 63 se slova „zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

19. V § 62 se slova „Zařízení závodní preventivní péče je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen“.

20. V § 63 odst. 1 písm. c) se slova „o zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „o poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

21. V § 63 odst. 1 písm. e) se slova „zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

22. V § 63 odst. 2 se slova „Zařízení závodní preventivní péče je oprávněno“ nahrazují slovy „Poskytovatel pracovnělékařských služeb je oprávněn“.

23. V § 64 odst. 1 písm. e) se slova „ve zdravotnickém zařízení, které určí“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb, kterého určí“.

24. V § 65 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   poskytovateli pracovnělékařských služeb,“.

25. Nadpis § 70 zní: „Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb“.

26. V § 70 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“ a slova „do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „k poskytnutí lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení u tohoto poskytovatele“.

27. V § 73 odst. 1 a v § 139 odst. 1 se slova „Zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „Poskytovatel pracovnělékařských služeb“.

28. V § 73 odst. 2 se slova „zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatel pracovnělékařských služeb“.

29. V části čtvrté nadpis hlavy VII zní: „SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB“.

30. V § 77 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“.

31. V § 77 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracovat“ vkládají slova „bez souhlasu osoby uvedené v písmenu a)“.

32. V § 77 odst. 2 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“ a za slova „na jeho žádost“ se vkládají slova „a bez souhlasu osoby uvedené v odstavci 1 písm. a)“.

33. V § 77 odst. 3 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“ a slovo „obdrželo“ se nahrazuje slovem „obdržel“.

34. V § 77 odst. 4 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

35. V § 79 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotnického zařízení nebo orgán, který rozhodl o registraci zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb nebo orgán, který rozhodl o oprávnění k poskytování zdravotních služeb“.

36. V § 80 odst. 1 větě druhé se slova „zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

37. V § 83 odst. 4 písmeno d) zní:

„d)   sídlem poskytovatele zdravotních služeb, jde-li o správní delikt spáchaný poskytovatelem zdravotních služeb“.

38. V § 84 odst. 3 písm. g) a v § 116 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

39. V § 84 odst. 3 písm. h) se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

40. V § 90 písm. e) se slova „zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatelů pracovnělékařských služeb“ a slova „tato zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatelé pracovnělékařských služeb“.

41. V § 109 odst. 5 písm. a) větě třetí se slova „potvrzením zdravotnického zařízení o přijetí do ústavní péče a o propuštění z této péče“ nahrazují slovy „potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o přijetí k poskytování lůžkové péče a o ukončení hospitalizace“.

42. V § 117 odst. 3 písm. b) se slova „se zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „s poskytovatelem zdravotních služeb“.

43. V § 117 odst. 4 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“ a slovo „poskytla“ se nahrazuje slovem „poskytli“.

44. V § 138 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické zařízení uvedené“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb uvedený“.

45. V § 138 odst. 1 písm. e) se slova „sídla zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „svého sídla“.

46. V § 138 odst. 1 písm. p) se slova „z ústavní péče“ nahrazují slovy „z lůžkové péče“.

47. V § 138 odst. 1 písm. q) se slova „do ústavní péče a den ukončení ústavní péče“ nahrazují slovy „do lůžkové péče a den ukončení lůžkové péče“, slova „z ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče“ se nahrazují slovy „z lůžkové nebo komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče“ a slova „ode dne ukončení ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče“ se nahrazují slovy „ode dne ukončení lůžkové a komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

48. V § 138 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

49. V § 138 odst. 2 písm. d) se slova „do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „k poskytování lůžkové péče“.

50. V § 147 se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

ČÁST STO PRVNÍ
Změna zákona č. 189/2006 Sb.

Čl. CI

V zákoně č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST STO DRUHÁ
Změna zákona č. 225/2006 Sb.

Čl. CII

V zákoně č. 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST STO TŘETÍ
Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech

Čl. CIII

Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „ve zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb“.

2. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

3. Části třetí a šestá se zrušují.

ČÁST STO ČTVRTÁ
Změna zákoníku práce

Čl. CIV

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 41 odst. 1 písm. a), b), d) a f), § 52 písm. d) a e), § 53 odst. 1 písm. e), § 56 písm. a), § 67 odst. 1 větě třetí, § 139 odst. 1 písm. b), § 235 odst. 3 písm. c), § 245 odst. 2 a v § 247 odst. 3 se slova „zařízením závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“.

2. V § 45 se slova „lékaře zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

3. V § 52 písm. e) se slova „dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci“ nahrazují slovy „dlouhodobě zdravotní způsobilost“.

4. V § 93a odst. 3 se za slova „v případě zaměstnanců“ vkládá slovo „poskytovatele“.

5. V § 94 odst. 2 se slova „lékařem závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“ a slova „poskytnuté zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytnutých zdravotních služeb“.

6. V § 102 odst. 6 větě první a třetí se slova „se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči“ nahrazují slovy „s poskytovatelem pracovnělékařských služeb“ a ve větě druhé se za slovo „zejména“ vkládá slovo „poskytovatele“.

7. V § 103 odst. 1 písm. d) se slova „které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči“ nahrazují slovy „u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby“.

8. V § 108 odst. 3 písm. b) se slova „zajišťování závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytování pracovnělékařských služeb“.

9. V § 191, § 274 odst. 1 větě první a druhé a v § 363 odst. 1 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

10. V § 203 odst. 2 písm. k) se slova „při výkonu zdravotnických služeb“ nahrazují slovy „při zajišťování zdravotního dozoru“.

11. V § 215 odst. 2 písm. a) se slova „ve zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb“.

12. V § 224 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   pracovnělékařské služby.“.

13. V § 247 odst. 1 se slova „lékařem závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“.

14. V § 274 odst. 1 větě první a druhé se slova „k nim“ nahrazují slovy „k němu“.

15. V § 342 odst. 1 se za slovo „zákona“ vkládají slova „nebo pokračování v poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách“.

16. V § 347 odst. 1 větě druhé se slova „zdravotnické zařízení příslušné“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb příslušný“.

ČÁST STO PÁTÁ
Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Čl. CV

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 9 písmeno a) zní:

„a)   poskytovatel zdravotních služeb poskytující svými lékaři zaměstnanci zdravotní služby při pracovním úrazu,“.

2. V § 9 písm. b) se slova „zdravotnické zařízení oprávněné“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb oprávněný“.

3. V § 10 odst. 3 větě druhé se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

4. V § 11 odst. 3 se slova „zdravotnická zařízení stanovená“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb stanovení“.

5. V § 18 odst. 7 se slova „léčebného režimu“ nahrazují slovy „individuálního léčebného postupu“.

6. V § 25 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   hrazenou lázeňskou léčebně rehabilitační zdravotní péči,“.

7. V § 25 odst. 2 písm. d) se slova „nehrazené zdravotní péče, pokud byla nezbytná“ nahrazují slovy „nehrazených zdravotních služeb, pokud byly nezbytné“.

8. V § 50 odst. 1 písm. d) se slova „v jiném určeném zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u jiného určeného poskytovatele zdravotních služeb“.

9. Nadpis § 57 zní: „Povinnosti příslušných lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb“.

10. V § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a jiná zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „a jiný poskytovatel zdravotních služeb“.

11. V § 57 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracovat“ vkládají slova „bez souhlasu zaměstnance“.

12. V § 57 odst. 1 písm. c) se za slovo „umožnit“ vkládají slova „bez souhlasu zaměstnance“.

13. V § 57 odst. 3 a v § 59 odst. 2 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

14. V § 66 písm. c) se slova „jiné zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „jiný poskytovatel zdravotních služeb“.

15. V § 83 odst. 2 písm. b) se slova „ve zdravotnickém zařízení, určeném lékařem,“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb, kterého určil lékař“.

16. V § 85 odst. 1 a 4 se slova „jiné zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „jiný poskytovatel zdravotních služeb“.

17. V § 88 odst. 2 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

18. V § 89 odst. 3 se slova „jiná zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „jiní poskytovatelé zdravotních služeb“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „zdravotní služby“.

ČÁST STO ŠESTÁ
Změna zákona č. 267/2006 Sb.

Čl. CVI

V zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 282/2009 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST STO SEDMÁ
Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Čl. CVII

V § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., se slova „zařízením závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“ a za slovo „přivolání“ se vkládá slovo „poskytovatele“.

ČÁST STO OSMÁ
Změna zákona č. 342/2006 Sb.

Čl. CVIII

V zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST STO DEVÁTÁ
Změna zákona č. 111/2007 Sb.

Čl. CIX

V zákoně č. 111/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první zrušuje.

ČÁST STO DESÁTÁ
Změna zákona o léčivech

Čl. CX

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 75/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 6 se slova „zdravotnické zařízení, ve kterém“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb, u kterého“.

2. V § 4 odst. 7 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „ve zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

3. V § 5 odst. 1, § 5 odst. 4 písm. a), § 5 odst. 5, § 5 odst. 9, § 8 odst. 1 a 2, § 11 písm. h), § 21 odst. 3, § 23 odst. 2, § 24 odst. 5 písm. c), § 35 odst. 8, § 36 odst. 4, § 67 odst. 4 písm. g), § 67 odst. 5 písm. c), § 67 odst. 10, § 70 odst. 4, § 75 odst. 2, § 77 odst. 1 písm. c) bod 14, § 77 odst. 4, § 82 odst. 2, § 90 odst. 2, § 99 odst. 1 písm. h), § 103 odst. 5 písm. b), § 103 odst. 6 písm. d), § 105 odst. 1 písm. c) a v § 108 odst. 2 písm. b) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

4. V § 5 odst. 6 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

5. V § 5 odst. 8 písmeno a) zní:

„a)   při poskytování zdravotních služeb se rozumí
1.  jejich podávání pacientovi při poskytování těchto služeb, nebo
2.  vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím léčivých přípravků při ukončení hospitalizace nebo při přeložení pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb, anebo
3.  vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím léčivých přípravků poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktický lékař pro děti a dorost a poskytovatelem zdravotnické záchranné služby.“.

6. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotní péče podle právních předpisů9) (dále jen „zdravotnické zařízení“),“ nahrazují slovy „zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách9) (dále jen „poskytovatel zdravotních služeb“),“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

7. V části první hlavě I nadpis dílu 3 zní: „Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb a veterinární péče“.

8. Nadpis § 8 zní: „Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb“.

9. V § 8 odst. 3 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „optimální zdravotní péče“ se nahrazují slovy „optimálních zdravotních služeb“.

10. V § 8 odst. 5, § 68 odst. 1, § 79 odst. 4, § 103 odst. 9 a v § 104 odst. 9 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

11. V § 9 odst. 1 písm. d) a v § 53 odst. 7 písm. f) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

12. V § 12 se slova „ve zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

13. V § 13 odst. 2 písm. a) bod 8 zní:

„8. závazné stanovisko k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, v němž bude poskytována lékárenská péče podle zákona o zdravotních službách9),“.

14. V § 22 odst. 2 se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“.

15. V § 24 odst. 2 a v § 80 větě první se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

16. V § 24 odst. 8 se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“, slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „zdravotnické zařízení, které jej zajistilo“ se nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb, který jej zajistil“.

17. V § 25 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „ve zdravotnickém zařízení, pro které“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb, pro něhož“.

18. V § 25 odst. 2 písm. h) se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“.

19. V § 39 odst. 5 písm. c) se slova „ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo ve zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „u poskytovatele lůžkové péče nebo u poskytovatele zdravotních služeb“.

20. V § 39 odst. 5 písm. d) se slova „v ambulantní péči“ nahrazují slovy „v ambulantních zdravotních službách“.

21. V § 52 odst. 2 písm. c) bodě 2 se slova „je poskytována zdravotní péče“ nahrazují slovy „jsou poskytovány zdravotní služby“.

22. V § 53 odst. 1 větě druhé se slova „oprávněno ustavit zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „oprávněn ustavit poskytovatel zdravotních služeb“, ve větě třetí se slova „se zdravotnickým zařízením, které ji neustavilo“ nahrazují slovy „s poskytovatelem zdravotních služeb, který ji neustavil“ a slova „toto zdravotnické zařízení“ se nahrazují slovy „tohoto poskytovatele zdravotních služeb“.

23. V § 53 odst. 2 se slova „ke zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „k poskytovateli zdravotních služeb“.

24. V § 53 odst. 12 větě první se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „která další zdravotnická zařízení“ se nahrazují slovy „které další poskytovatele zdravotních služeb“.

25. V § 54 odst. 1 se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

26. V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , anebo oznámil zadavateli, že proti ohlašovanému klinickému hodnocení nemá námitky“.

27. V § 55 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ohlášené klinické hodnocení je povoleno rovněž tehdy, oznámí-li Ústav zadavateli před uplynutím lhůt uvedených ve větě druhé a třetí, že proti ohlašovanému klinickému hodnocení nemá námitky.“.

28. V § 55 odst. 9 a v § 56 odst. 11 se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

29. V § 57 odst. 1 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „v daném zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „u daného poskytovatele zdravotních služeb“.

30. V § 67 odst. 2 se slova „oprávněna vyrábět pouze zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „oprávněni vyrábět pouze poskytovatelé zdravotních služeb“.

31. Nadpis § 68 zní: „Poskytovatel zdravotních služeb s krevní bankou“.

32. V § 77 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

33. V § 77 odst. 1 písm. c) bodě 4 a v § 98 odst. 1 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelům zdravotních služeb“.

34. V § 77 odst. 1 písm. f) se slova „dalších zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „dalším poskytovatelům zdravotních služeb“.

35. V § 77 odst. 1 písm. i) se slova „zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

36. V § 79 odst. 2 písm. b) a v § 82 odst. 2 písm. f) a g) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

37. V § 79 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „ve zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

38. V § 79 odst. 3 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení, které“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb, který“.

39. V § 79 odstavec 6 zní:

„(6) Poskytovatel lékárenských zdravotních služeb musí mít pro každou lékárnu ustanovenu nejméně 1 osobu se specializovanou způsobilostí farmaceuta31) (dále jen „vedoucí lékárník“) odpovědnou za to, že zacházení s léčivy v lékárně odpovídá tomuto zákonu. Vedoucím lékárníkem může být poskytovatel lékárenských zdravotních služeb, pokud splňuje kvalifikační požadavky podle věty první. V lékárně po dobu jejího provozu musí být vždy přítomen vedoucí lékárník nebo jím pověřený farmaceut.“.

40. V § 79 odst. 7 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“ a slova „zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

41. V § 79 odst. 10 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

42. V § 82 odst. 3 písm. c) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

43. V § 82 odst. 4 se slova „zdravotnickým zařízením lůžkové péče“ nahrazují slovy „poskytovatelům lůžkové péče“.

44. V § 82 odst. 5 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „zdravotnická zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

45. V § 98 odst. 2 se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slovo „zdravotnickým“ se nahrazuje slovy „poskytovatelům zdravotních služeb“.

46. V § 99 odst. 2 písm. e) se slova „do zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelům zdravotních služeb“.

47. V § 103 odst. 7 a 8 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení, ve kterém“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb, u něhož“.

48. V § 103 odst. 10 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nezajistí poskytnutí stanovených údajů Národnímu registru sledování výdejů léčivých přípravků s obsahem návykové látky podle § 83 odst. 5 písm. d), nebo“.

49. V § 104 odst. 6 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“ a slova „provozovatel zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb poskytující“.

50. V § 109 odst. 4 písm. e) se slova „provozovatelů zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“.

ČÁST STO JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 124/2008 Sb.

Čl. CXI

V zákoně č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 278/2009 Sb., se části padesátá třetí, padesátá pátá a padesátá šestá zrušují.

ČÁST STO DVANÁCTÁ
Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence

Čl. CXII

Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

2. V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „volby lékaře“ nahrazují slovy „volby poskytovatele zdravotních služeb“.

3. V § 17 odst. 2 písm. k) se slova „zdravotní péče provedené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytnutých“ a slova „péče hrazené“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

4. Nadpis hlavy III zní: „ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY“.

5. Nadpis § 19 zní: „Zdravotní služby“.

6. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Zdravotní služby v ústavu se zajišťují na základě smluvního vztahu s poskytovatelem zdravotních služeb nebo je poskytuje Vězeňská služba podle zvláštního právního předpisu2).“.

7. V § 19 odst. 2 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

8. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

9. V § 25 odst. 2 větě poslední se slova „se zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „s poskytovatelem zdravotních služeb“.

10. Nadpis § 42 zní: „Úhrada zdravotních služeb ve zvláštních případech“.

11. V § 42 se slova „Zdravotní péči poskytovanou“ nahrazují slovy „Zdravotní služby poskytnuté“.

12. Část devátá se zrušuje.

ČÁST STO TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 189/2008 Sb.

Čl. CXIII

V zákoně č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část dvacátá pátá zrušuje.

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o Policii České republiky

Čl. CXIV

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 68 odst. 3 písm. b) a v § 71 písm. c) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

2. V § 116 odstavec 4 zní:

„(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nestačí-li síly a prostředky k zajištění letadel pro zdravotnickou záchrannou službu, může se policie podílet na zabezpečování letadel pro zdravotnickou záchrannou službu.“.

ČÁST STO PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 274/2008 Sb.

Čl. CXV

V zákoně č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, ve znění zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se část dvacátá osmá zrušuje.

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o lidských tkáních a buňkách

Čl. CXVI

Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. f) se slova „ve zdravotnickém zařízení“ zrušují a za slovo „příjemce“ se vkládají slova „poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“)“.

2. V § 2 písm. g) bodě 3 se slova „zdravotnické zařízení, které“ nahrazují slovy „poskytovatele, který“.

3. V § 2 písm. k) a l) se slova „zdravotnické zařízení nebo jeho pracoviště“ nahrazují slovem „poskytovatel“ a na konci textu se doplňuje věta „ ; tuto činnost může provádět i jedno pracoviště poskytovatele“.

4. V § 3 odst. 1 se slova „jejich provozovateli“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a slovo „provozovatele“ se zrušuje.

5. V § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Provozovatelé zdravotnických zařízení zacházejících“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zacházející“.

6. V § 3 odst. 3 písm. c) se slova „jeho provozovatel“ nahrazují slovem „poskytovatel“.

7. V § 3 odst. 4 se slova „Provozovatelé tkáňových zařízení, odběrových zařízení a diagnostických laboratoří“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení, odběrové zařízení a provozovatel diagnostické laboratoře“.

8. V § 3 odst. 5 se slova „Provozovatelé zdravotnických zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatelé“ a slova „zdravotnické zařízení, které provedlo“ se nahrazují slovy „poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení bylo provedeno“.

9. V § 4 odst. 1 se slova „Provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem „Tkáňové“.

10. V § 4 odst. 2 a v § 7 odst. 2 se slova „jeho provozovatel“ nahrazují slovem „poskytovatel“ a slovo „Provozovatel“ se nahrazuje slovem „Poskytovatel“.

11. V § 5 úvodní části ustanovení odst. 1, 2 a 3, § 6 odst. 1 a v § 10 odst. 1 a 5 se slova „Provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem „Tkáňové“.

12. V § 5 odst. 1 písm. i) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele, do jehož zdravotnického zařízení se tkáně a buňky poskytují“ a slova „provozovatel zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatel“.

13. V § 5 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „zdravotnickému zařízení, které“ nahrazují slovy „poskytovateli, který“.

14. V § 6 odst. 4 se slova „provozovateli tkáňového“ nahrazují slovem „tkáňovému“.

15. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 1 se slova „Provozovatel odběrového“ nahrazují slovem „Odběrové“.

16. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „zdravotní péči8)“ nahrazují slovy „poskytování zdravotních služeb8)“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

17. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem „Tkáňové“ a slovo „provozovatelem“ se zrušuje.

18. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, který má“ nahrazují slovy „tkáňovým zařízením, odběrovým zařízením nebo provozovatelem diagnostické laboratoře, pokud mají“.

19. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova „odběrového zařízení“ nahrazují slovy „odběrovým zařízením“.

20. V § 10 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládá slovo „poskytovatelem,“.

21. V § 10 odst. 3 se slova „Provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem „Tkáňové“ a slovo „provozovatelem“ se nahrazuje slovem „poskytovatelem“.

22. V § 10 odst. 4 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení uvedený“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení uvedené“.

23. V § 10 odst. 6 se slovo „provozovatele“ zrušuje.

24. V § 11 úvodní části ustanovení odst. 1 a 2 se slova „oprávněn zajistit provozovatel tkáňového zařízení“ nahrazují slovy „oprávněno zajistit tkáňové zařízení“.

25. V § 11 odst. 4 písm. b) se slova „provozovatel tkáňového zařízení propouštějícího“ nahrazují slovy „tkáňové zařízení propouštějící“ a slovo „provozovatele“ se nahrazuje slovy „tkáňového zařízení“.

26. V § 13 odst. 1 se slova „provozovatel tkáňového zařízení, který“ nahrazují slovy „tkáňové zařízení, které“.

27. V § 13 odst. 2 se slova „provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem „tkáňové“ a slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovateli“.

28. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

29. V § 20 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo provozovatel“.

30. V § 21 písm. a) se slova „která zacházejí“ nahrazují slovy „v nichž se zachází“.

31. V § 22 odst. 4 se slova „provozovatelé zdravotnických zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelé“.

32. V § 25 odst. 2 a 3 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo jiného zdravotnického zařízení zacházejícího“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo jiný poskytovatel zacházející“.

33. V § 25 odst. 4 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo provozovatel diagnostické laboratoře“.

34. V § 25 odst. 5 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení nebo odběrové zařízení“.

35. V § 25 odst. 6, 7 a 8 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení“.

36. V § 25 odst. 6 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

37. V § 25 odst. 9 se slova „Provozovatel odběrového zařízení“ nahrazují slovy „Odběrové zařízení“.

38. V § 25 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že v případě ukončení činnosti tkáňového zařízení nezajistí v rozporu s § 4 odst. 2 splnění požadavků na uchování dokumentace nebo sledovatelnost nebo dostupnost uskladněných tkání a buněk pro účel použití.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

39. V § 25 odstavec 11 zní:

„(11) Za správní delikt se uloží pokuta

a)    do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a) a d) a odstavce 8,
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) a c), odstavce 3, odstavce 4 písm. a), c) a d), odstavce 5 písm. b), c) a e), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. a) a c), odstavce 9 a odstavce 10,
c)    do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 5 písm. d), odstavce 6 písm. c) a odstavce 7 písm. b).“.

40. V § 26 odst. 4 se slova „§ 25 odst. 6 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 25 odst. 6 písm. c)“ a slova „§ 25 odst. 6 písm. e)“ se nahrazují slovy „§ 25 odst. 6 písm. d)“.

41. V § 28 se slova „Provozovatel tkáňového nebo odběrového zařízení je oprávněn“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení nebo odběrové zařízení je oprávněno“.

42. Části třetí a čtvrtá se zrušují.

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ
Změna zákona č. 479/2008 Sb.

Čl. CXVII

V zákoně č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

ČÁST STO OSMNÁCTÁ
Změna trestního zákoníku

Čl. CXVIII

V § 60 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 330/2011 Sb., se slova „zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „zdravotnické zařízení je povinno“ se nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ
Změna zákona č. 227/2009 Sb.

Čl. CXIX

V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se části čtvrtá a dvacátá osmá zrušují.

ČÁST STO DVACÁTÁ
Změna zákona č. 73/2011 Sb.

Čl. CXX

V zákoně č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, se část pátá zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ
ÚČINNOST

Čl. CXXI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.