Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


370

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. I

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 47/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 písm. d) se doplňuje bod 4, který zní:

„4.  technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů,“.

2. V § 5 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.

3. V § 26 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud jsou na daňovém dokladu uvedena zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně za zdanitelná plnění a základy daně za plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně odděleně.“.

4. V § 28 odst. 2 písm. k), § 28 odst. 4 písm. f), § 29 odst. 2 písm. j), § 31 odst. 2 písm. a), § 32 odst. 2 písm. a), § 34 odst. 4 a v § 35 odst. 2 písm. b) se slova „základní nebo sníženou“ zrušují.

5. V § 36 odst. 7 se slova „s různými sazbami daně, popřípadě osvobozená“ nahrazují slovy „ , která jsou zdanitelnými plněními, popřípadě plněními osvobozenými“.

6. V § 36a odst. 1 písm. b) a § 36a odst. 2 se slova „§ 72 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 76 odst. 1“.

7. V § 37 odst. 1 a 2, § 38 odst. 4 a v § 47 odst. 1 písm. b) se číslo „10“ nahrazuje číslem „14“.

8. V § 37 odst. 1 a 2 a v § 38 odst. 4 se slova „20 v případě základní sazby daně nebo číslo 14 v případě snížené sazby daně“ nahrazují číslem „17,5“.

9. V § 42 odstavec 4 zní:

„(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle § 45 odst. 2, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.“.

10. V § 45 odstavec 1 zní:

„(1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně v jiných případech obsahuje

a)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
b)   daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
c)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d)   daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
e)   evidenční číslo původního daňového dokladu,
f)   evidenční číslo opravného daňového dokladu,
g)   důvod opravy,
h)   rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
i)   rozdíl mezi opravenou a původní daní,
j)   rozdíl mezi opravenou a původní úplatou.“.

11. V § 45 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami „V případě, že na opravném daňovém dokladu nejsou uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, musí být na opravném daňovém dokladu ve vazbě na původní uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. Dále plátce na opravném daňovém dokladu uvede souhrnně rozdíly mezi opravenými a původními základy daně a tomu odpovídající částky daně za veškerá opravovaná zdanitelná plnění.“.

12. V § 45 odst. 3 písm. a) zní:

„a)   náležitosti podle odstavce 1 písm. a), b), f) a g),“.

13. V § 47 odstavec 1 zní:

„(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje sazba daně ve výši 17,5 %.“.

14. V § 47 se odstavce 3 až 9 zrušují.

15. § 47a, 48 a 48a se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 27h zrušují.

16. V § 73 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

17. V § 73 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)    při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem.“.

18. V § 73 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

19. V § 75 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Po skončení kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně a tento nárok uplatnil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro své ekonomické činnosti v příslušném roce.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Opravu plátce uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, jehož se oprava týká.“.

20. V § 77 odst. 1 se za slova „obchodního majetku“ vkládají slova „před jeho použitím“.

21. V § 77 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně v

a)   plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá, nebo
b)   krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši.“.

22. V § 78 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , protože daný majetek byl původně určený k použití v rámci ekonomických činností plátce pro účely, které nezakládají nárok na odpočet daně“.

23. V § 78 odst. 3 a § 78a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor“ nahrazují slovy „staveb, bytů, nebytových prostor a jejich technického zhodnocení73) a v případě pozemků“.

24. V § 78a odst. 1 písm. b) se slova „k okamžiku provedení úpravy odpočtu daně“ nahrazují slovy „ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úprava odpočtu daně,“.

25. V § 78a odstavec 5 zní:

„(5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely podle § 78 odst. 4 písm. a) až c) pouze po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost v částce úpravy odpočtu daně vypočtené podle odstavce 1 nebo 4.“.

26. V § 78a se odstavec 6 zrušuje.

27. Za § 78c se vkládá nový § 78d, který zní:

㤠78d

(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k uskutečnění plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby, použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově.

(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně za kalendářní rok, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1, se stanoví jako součin částky vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Ukazatelem nároku na odpočet daně je 0 %, je-li dané plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, nebo 100 %, je-li zdanitelné.

(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1.

(4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá, převede nebo poskytne dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na odpočet daně v poměrné výši, jde o dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby v rámci uskutečňování jeho ekonomických činností rovněž v případě části tohoto majetku původně určené pro použití pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi.“.

28. V § 79 odst. 2 se slovo „78c“ nahrazuje slovem „78d“.

29. V § 79 odst. 2 a 5 se slova „§ 78a odst. 6“ nahrazují slovy „§ 78d odst. 2“.

30. V § 88 odst. 9 písm. c) se slova „příslušných sazeb“ nahrazuje slovem „sazby“.

31. V § 89 se odstavec 6 zrušuje.

32. V § 89 odst. 10 a 13 se slovo „příslušné“ zrušuje.

33. V § 90 odst. 1 písm. a) a b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

34. V § 90 odst. 4 se slova „ , v rozdělení podle příslušné sazby daně“ zrušují.

35. V § 90 odst. 5 a 11 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

36. V § 92c se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

37. V § 98 odst. 2 se slova „sazby daně platné“ nahrazují slovy „sazbu daně platnou“.

38. § 103 včetně nadpisu zní:

㤠103
Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední záznam.“.

39. V § 109 odstavec 2 zní:

„(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění

a)   bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny25), nebo
b)   poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko.“.

40. V § 110 písmeno a) zní:

„a)   provést úpravu sazby daně, nejvýše však o 5 procentních bodů,“.

41. Přílohy č. 1 a 2 se včetně poznámek pod čarou č. 70 a 71 zrušují.

Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 1 až 3.

42. V příloze č. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období předcházející 1. lednu 2013, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2013.

3. Při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a samostatně za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě odečtu z měřicích zařízení ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátce uplatní sníženou sazbu daně platnou v tomto období a u spotřeby za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona sníženou sazbu daně platnou od tohoto dne; v případě přijetí úplaty přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátce je oprávněn u dodání vody, poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a za dodání tepla nebo chladu vztahujícím se výhradně k období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplatnit sníženou sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2013, oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období před 1. lednem 2013 a samostatně za období od 1. ledna 2013 na základě odečtu z měřicích zařízení k 31. prosinci 2012 nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období před 1. lednem 2013 plátce uplatní sníženou sazbu daně a u spotřeby za období od 1. ledna 2013 platnou sazbu daně; v případě přijetí úplaty před 1. lednem 2013, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátce je oprávněn u dodání vody, poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a za dodání tepla nebo chladu vztahující se výhradně k období před 1. lednem 2013, uplatnit sníženou sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne 1. ledna 2013.

5. Při dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy a distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2013, stanoví spotřebu samostatně za období před 1. lednem 2013 a samostatně za období od 1. ledna 2013 na základě odečtu z měřicích zařízení k 31. prosinci 2012 nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období před 1. lednem 2013 plátce uplatní základní sazbu daně platnou před 1. lednem 2013 a u spotřeby za období od 1. ledna 2013 platnou sazbu daně; v případě přijetí úplaty před 1. lednem 2013, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátce při dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy a distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny vztahující se výhradně k období před 1. lednem 2013, uplatní základní sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne 1. ledna 2013.

6. Vznikla-li plátci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nastane-li den uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije plátce pro přiznání daně a pro výpočet daně podle § 37 odst. 1 nebo 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze ze základu daně stanoveného podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Vznikla-li plátci před 1. lednem 2013 povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nastane-li den uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2013, použije plátce pro přiznání daně a pro výpočet daně podle § 37 odst. 1 nebo 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze ze základu daně stanoveného podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8. Řízení o závazném posouzení, která byla zahájena podle § 47a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2013, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

9. V případě odpočtu daně uplatněného u technického zhodnocení pořízeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při úpravě odpočtu daně postupuje podle § 78 odst. 3 a § 78a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Pokud plátce uskutečňuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdanitelné plnění, u kterého je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vznikla mu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, stanoví u tohoto zdanitelného plnění základ daně z rozdílu mezi základem daně podle § 36 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004, zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 35c odst. 1 se číslo „11 604“ nahrazuje číslem „13 404“.

2. V § 35c odst. 3 se číslo „52 200“ nahrazuje číslem „60 300“.

3. V § 35d odst. 4 se číslo „4 350“ nahrazuje číslem „5 025“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 35c odst. 1 a 3 a § 35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období kalendářního roku 2012.

ČÁST TŘETÍ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. V

V § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb., se za slova „připadajících na důchodové pojištění“ vkládají slova „spolu s částkou ve výši 7,2 % výnosu daně z přidané hodnoty připadajícího na státní rozpočet“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. VI

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 377/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se číslo „8,92“ nahrazuje číslem „8,29“.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se číslo „8,29“ nahrazuje číslem „8,28“.

3. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „19,93“.

4. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „19,93“ nahrazuje číslem „19,90“.

Čl. VII
Přechodná ustanovení

1. Při stanovení podílů obcí a krajů na daňových příjmech, na které vznikl obcím a krajům nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí a krajů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Při stanovení podílů obcí a krajů na daňových příjmech, na které vznikl obcím a krajům nárok před 1. lednem 2013 a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí a krajů před 1. lednem 2013, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2013.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o územních finančních orgánech

Čl. VIII

V zákoně č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., § 9a včetně nadpisu zní:

㤠9a
Specializovaný finanční úřad

(1) Specializovaný finanční úřad vykonává působnost na celém území České republiky. Sídlem Specializovaného finančního úřadu je hlavní město Praha.

(2) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty, a to pro celý rozsah působnosti finančních úřadů podle § 6, s výjimkou výkonu správy daní, u nichž může být současně místně příslušných více finančních úřadů; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.

(3) Specializovaný finanční úřad je podřízen Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu je finančním ředitelstvím s celostátní územní působností příslušným pro vybrané subjekty, a to pro celý rozsah působnosti finančních ředitelství podle § 9, s výjimkou výkonu správy daní, u nichž může být současně místně příslušných více finančních úřadů; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.

(4) Věcná a územní působnost Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle § 9 a přílohy č. 3 k tomuto zákonu pro jiné než vybrané subjekty a při výkonu správy daní, u nichž může být současně místně příslušných více finančních úřadů, není ustanovením odstavce 3 dotčena.

(5) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 000 000 000 Kč,
b)   banka,
c)   pobočka zahraniční banky,
d)   spořitelní a úvěrní družstvo,
e)   pojišťovna,
f)   pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,
g)   zajišťovna,
h)   pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,
i)   člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty,
1.  je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až h),
2.  dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 9, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 10.

(6) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého obratu podle právních předpisů upravujících účetnictví dosažený za zdaňovací období daně z příjmů. Obratem se rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem.

(7) Pro změnu, přechod a delegaci příslušnosti Specializovaného finančního úřadu podle odstavce 2 a příslušnosti Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle odstavce 3 se obdobně použijí ustanovení daňového řádu o změně, přechodu a delegaci místní příslušnosti, a to pro celý rozsah působnosti Specializovaného finančního úřadu podle odstavce 2 a Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle odstavce 3.

(8) Skutečnost, že se subjekt stane nebo přestane být vybraným subjektem, se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu.

(9) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 5 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem druhého zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém bylo tohoto obratu dosaženo.

(10) Pokles obratu pod hranici uvedenou v odstavci 5 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K tomuto poklesu obratu se nepřihlíží v případě, že před prvním dnem třetího zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, bude znovu dosažen obrat uvedený v odstavci 5 písm. a).“.

Čl. IX
Přechodné ustanovení

Při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu podle § 9a odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a příslušnosti Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle § 9a odst. 3 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se zohlední dosažení obratu uvedeného v § 9a odst. 5 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo pokles obratu pod tuto hranici počínaje posledním známým obratem dosaženým přede dnem účinnosti tohoto zákona. Obrat se považuje za známý dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 8, 13 až 15, 30 až 37 a 40 až 42, čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8, čl. VI bodů 2 a 4 a čl. VII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.