Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


349

ZÁKON

ze dne 26. října 2011,

kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Čl. I

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 286/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

2. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Řízení o povolení vkladu je zahájeno okamžikem doručení písemného návrhu účastníka řízení příslušnému katastrálnímu úřadu. Není-li k návrhu přiložena ani v jednom vyhotovení listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie), k návrhu se nepřihlíží. O tom, že se k návrhu nepřihlíží, vyrozumí katastrální úřad navrhovatele.“.

3. V § 4 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu se podává na stanoveném formuláři.“.

4. V § 4 odst. 4 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena b), d) a e) včetně poznámky pod čarou č. 3 se zrušují.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

5. V § 4 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud z příslušného rejstříku nelze zjistit potřebný údaj dálkovým přístupem“.

6. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Rozhodnutí o zamítnutí vkladu se doručuje všem účastníkům řízení. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek podle správního řádu. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je přípustná žaloba podle části páté občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.“.

7. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Další řízení o povolení vkladu, týkající se týchž nemovitostí jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu, se po dobu stanovenou pro podání žaloby podle odstavce 4, a pokud je žaloba podána, až do dne, kdy je příslušnému katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu ve věci vkladu, přerušují. Jestliže je další řízení o povolení vkladu, týkající se týchž nemovitostí jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu, zahájeno po vydání rozhodnutí o zamítnutí vkladu, přerušuje se toto řízení usnesením s účinky ke dni doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu do dne, kdy je tomuto katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu ve věci vkladu.“.

8. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru“.

9. V § 8 odst. 2 se slovo „vyhotovil“ nahrazuje slovem „předložil“.

10. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud se na jeho základě nezapisuje poznámka spornosti podle § 9a“.

11. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud povinným není stát“.

12. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a
Poznámka spornosti

(1) Katastrální úřad na základě doručeného oznámení soudu o podané žalobě nebo k doloženému návrhu žalobce zapíše v jeho prospěch poznámku spornosti, jestliže žalobce podá žalobu o určení, zda

a)   vlastníkem nemovitosti evidované v katastru je někdo jiný, než kdo je jako vlastník zapsán v katastru, nebo
b)   právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru, je neplatný či zrušený.

(2) Pokud je řízení zahájené podáním žaloby podle odstavce 1 řízením o předběžné otázce v řízení o povolení vkladu, řízení o povolení vkladu se nepřerušuje. Je-li poznámka spornosti zapsána v katastru až po podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, řízení o povolení vkladu podle předchozí věty se nepřeruší jen tehdy, pokud s tím souhlasí všichni účastníci řízení o povolení vkladu. Pokud je podána žaloba podle odstavce 1 písm. a) a řízení o povolení vkladu se nepřeruší, katastrální úřad v řízení o povolení vkladu vychází z dosavadních zápisů v katastru. Pokud je podána žaloba podle odstavce 1 písm. b) a řízení o povolení vkladu se nepřeruší, katastrální úřad posoudí listinu v řízení o povolení vkladu podle hledisek uvedených v § 5 odst. 1.

(3) Pokud katastrální úřad vklad povolil a soud o předběžné otázce rozhodne tak, že by to bylo důvodem k zamítnutí vkladu, vymaže katastrální úřad povolený vklad a všechny na něj navazující zápisy práv, které jsou s rozhodnutím soudu v rozporu, a oznámí to všem osobám, jejichž práva zapsaná v katastru byla v důsledku tohoto rozhodnutí soudu vymazána.

(4) Při zápisu poznámky spornosti se ustanovení § 12 odst. 2 nepoužije.“.

13. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud probíhá řízení o návrhu na zápis do katastru s předstihem12), nepoužije se ustanovení § 145 odst. 2 věta třetí a čtvrtá správního řádu.“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12)  § 145 správního řádu.“.

14. § 13 se zrušuje.

15. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví vyhláškou vzory formulářů návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze podávat návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu bez použití formuláře podle § 4 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Je-li přerušeno řízení o povolení vkladu podle zákona č. 265/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z toho důvodu, že bylo před soudem zahájeno řízení o předběžné otázce, o které se zapisuje poznámka spornosti, katastrální úřad nahradí dosavadní poznámku o soudním řízení poznámkou spornosti. Souhlasí-li s tím všichni účastníci řízení o povolení vkladu, katastrální úřad v řízení pokračuje podle zákona č. 265/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Má se za to, že zástavní práva, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, zanikla. Katastrální úřad tato zástavní práva vymaže z katastru záznamem na základě ohlášení vlastníka nemovitosti, k níž je zaniklé zástavní právo zapsáno, sepsaného ve formě notářského zápisu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

1. V písmenu a) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“.

2. V písmenu b) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“ a částka „Kč 5 000“ se nahrazuje částkou „Kč 10 000“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.