Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


300

ZÁKON

ze dne 6. září 2011,

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Čl. I

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Provozování loterií a jiných podobných her je zakázáno, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem. Účelem tohoto zákona je vymezit rámec pro zákonem povolené podnikání v oblasti loterií a jiných podobných her a pro jejich provozování, přispět k ochraně osob, které se účastní loterií a jiných podobných her, a k omezení společenských rizik této účasti, jakož i zajistit, aby provozovatelé loterií a jiných podobných her odváděli stanovený objem peněžních prostředků na veřejně prospěšné účely.“.

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8.

2. V § 1 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(9) Propagace, reklama a podpora prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona je zakázána. Porušení tohoto ustanovení podléhá sankci ve výši stanovené jiným právním předpisem1).


1)  Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.  468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 písmeno d) zní:

„d)   okamžité loterie, při nichž účastník hry, v provozovatelem stanovených obdobích, na vyznačené, až do doby koupě zakryté části sázkového tiketu nebo losu, jejím setřením po uhrazení vkladu zjistí případnou výhru nebo prohru;“.

4. V § 2 písmeno i) zní:

„i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti provozovateli kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty těchto her. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech);“.

5. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena l), m) a n), která znějí:

„l)   sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních videoloterních terminálů (dále jen „interaktivní videoloterní terminál“). Centrální řídící jednotka řídí veškeré herní procesy, losuje výsledky na základě uplatnění náhody, rozhoduje o všech výhrách a výhry okamžitě zobrazuje na interaktivním videoloterním terminálu, provádí správu vkladů vložených sázejícími a provádí veškerou administraci spojenou s průběhem hry. Centrální řídící jednotka se musí vždy nacházet na státním území České republiky. Interaktivní videoloterní terminál je obsluhován přímo sázejícím a slouží pouze jako zobrazovací jednotka centrálního loterního systému. Pomocí tohoto systému nelze provozovat loterie a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), m) bodu 1 a n);
m)   turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. Výhra se vypočítává podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech).

Tyto hry jsou uskutečňovány

1.  jako stolní hry, při nichž sázející hrají jeden proti druhému na hracích stolech na základě povolení podle písmene i), nebo
2.  prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím (např. prostřednictvím sítě internet, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů, výherních hracích přístrojů);
n)   sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je elektronickým systémem tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými herními místy obsluhovanými sázejícími, se kterými tvoří funkčně nedělitelný celek (dále jen „lokální loterní systém“). Toto technické zařízení sázejícím nabízí konkrétní válcové hry zobrazované prostřednictvím nejméně tří mechanicky otáčejících se nebo elektronicky nabíhajících kotoučů s různými symboly, doplněné o bonusovou hru. Technické zařízení nelze rozšiřovat o další herní místa. Rozhodnutí o základních výhrách a správa sázejícím vložených vkladů je prováděno přímo na místě buď technickým zařízením, nebo jedním z herních míst. Pomocí tohoto systému nelze provozovat loterie a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), l) a m) bodu 1.“.

6. § 4 zní:

㤠4

(1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jedná jeho jménem ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace.

(2) Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle tohoto zákona, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatky, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her; v případě her podle § 2 písm. m) bodu 1 se výtěžek stanoví ve výši nejméně 5 % z úhrnu vstupních vkladů do hry.

(3) Povolení se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku ve výši nejméně 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) bodu 2, n) a § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru a v případě her podle § 2 písm. m) bodu 1 části výtěžku ve výši nejméně 5 % z úhrnu vstupních vkladů do hry (dále jen „část výtěžku“). Za vsazenou částku se považuje souhrn plnění přijatých provozovatelem, který tvoří sázka (vklad) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou. Tento poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou nevstupují do výpočtu výše výhry podle ustanovení § 2 písm. h). Odvod části výtěžku v určené výši na veřejně prospěšné účely splňuje podmínku stanovenou jiným právním předpisem3).

(4) V případě provozování her podle § 2 písm. g), h), i), j), l), n) a § 50 odst. 3, pokud jde o loterie a jiné podobné hry provozované prostřednictvím technických zařízení podléhajících povolení ministerstva, se nejméně 1 z části odvodu výtěžku stanoveného v odstavci 3 odvede obcím, v jejichž územní působnosti se tato technická zařízení, prostřednictvím kterých byly v účetním období uvedené hry provozovány, nacházela.

(5) Podíl jedné obce na části výtěžku podle odstavce 4 se stanoví u her podle § 2 písm. j), l), n) a loterií a jiných her provozovaných prostřednictvím technických zařízení podléhajících povolení ministerstva podle § 50 odst. 3 podle počtu těchto technických zařízení umístěných na území obce a počtu dní v příslušném kalendářním roce, po které byly tyto hry prostřednictvím těchto zařízení provozovány; v případě her podle § 2 písm. g), h) a i) podle počtu provozoven na území obce a počtu dní v příslušném kalendářním roce, po které byly tyto hry na území obce provozovány.

(6) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost směřující k uvedení loterií a jiných podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, organizačních, finančních, technických a dalších služeb souvisejících se zajištěním provozu těchto her a jejich řádné ukončení a vyúčtování. Provozováním loterií se také rozumí vykonávání všech dalších činností, které provozovateli ukládají jiné právní předpisy.

(7) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i).

(8) V případě, že ministerstvo povolí loterii nebo jinou podobnou hru provozovanou prostřednictvím sítě internet, může probíhat registrace sázejících na takovou hru pouze v místech, kde žadatel, který o takové povolení žádá, běžně přijímá sázky na loterii nebo jinou podobnou hru povolenou podle tohoto zákona.

(9) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f), h), i), j), l), m), n) a podle § 50 odst. 3 může provozovat

a)   stát,
b)   akciová společnost se sídlem na území České republiky, která má jako předmět podnikání provozování loterií a jiných podobných her, jejíž veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 100 000 000 Kč a nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými vklady. Původ finančních prostředků použitých na splacení základního kapitálu je žadatel v řízení o povolení loterie a jiné podobné hry povinen prokázat (např. souborem daňových přiznání, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí). Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.

(10) Sázkové hry podle § 2 písm. e) může provozovat akciová společnost se sídlem na území České republiky, která je založena k provozování těchto her a jejíž veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 30 000 000 Kč a nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými vklady. Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.

(11) Sázkové hry podle § 2 písm. g) může provozovat akciová společnost se sídlem na území České republiky, která je založena k provozování loterií a jiných podobných her a jejíž veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 30 000 000 Kč a nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými vklady. Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.

(12) Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená akciová společnost se sídlem na území České republiky, která je založena k provozování těchto her a jejíž veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 10 000 000 Kč a nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými vklady. Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.

(13) Za vydání povolení k provozování loterií nebo jiných podobných her se platí správní poplatek podle jiného právního předpisu4).

(14) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí je zakázáno. Provozování tuzemských loterií a jiných podobných her, při nichž jsou sázky placeny v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto zákazu výjimku.“.

7. V § 4b odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   50 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a), c), d), l), m) bodu 2, n) a podle § 50 odst. 3, a to za všechny jím provozované loterie a hry,“.

8. V § 4b odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

9. V § 4b odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   20 000 000 Kč u her podle § 2 písm. i) a m) bodu 1.“.

10. V § 4b se na konci odstavce 1 doplňují věty: „Původ finančních prostředků použitých na složení jistoty je žadatel povinen prokázat (např. souborem daňových přiznání, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí). Žadatel nesmí použít na složení jistoty finanční prostředky z půjček a úvěrů. Složení jistoty ověří ministerstvo, popřípadě jiný povolující orgán. Bez složení jistoty nemůže být povolení vydáno.“.

11. V § 4b odstavec 3 zní:

„(3) Po dobu, na kterou bylo povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydáno, nesmí provozovatel s jistotou nakládat a ani nesmí dojít k uvolnění jistoty nebo její části. Za nakládání s jistotou podle předchozí věty se nepovažuje převod jejího zůstatku mezi bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy po dobu platnosti povolení na základě rozhodnutí vydaného orgánem, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil.“.

12. Za § 4c se vkládá nový § 4d, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4c zní:

㤠4d
Použití části výtěžku loterie a jiné podobné hry

(1) Část výtěžku z loterií nebo jiných podobných her provozovaných podle § 2 a § 50 odst. 3 lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení. Provozovatel odvede část výtěžku z loterií a jiných podobných her na účely podle § 4 odst. 3 nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem, zdravotnickým zařízením, školským zařízením, kulturním zařízením, územně samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím nebo jiným fyzickým či právnickým osobám (dále jen „příjemce části výtěžku“). Právnické osoby jako příjemci odvodu části výtěžku z loterií a jiných podobných her musí být založeny, zřízeny nebo registrovány v České republice, nebo musí mít souhlas ministerstva k odvodu části výtěžku z loterií a jiných podobných her do zahraničí, při zachování všech podmínek tohoto zákona. Povinnosti stanovené tímto zákonem příjemci části výtěžku se vztahují též na osobu, na niž příjemce části výtěžku převedl prostředky části výtěžku nebo jejich část (dále jen „konečný příjemce“).

(2) Žadatel je povinen přiložit k žádosti o povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry každou smlouvu o užití části výtěžku uzavřenou s příjemcem části výtěžku. Pokud smlouva nebude schválena povolovacím orgánem, je neplatná. V této smlouvě se musí strany dohodnout na konkrétním účelu použití části výtěžku, závazku příjemce předkládat doklady o užití části výtěžku povolujícímu orgánu a provozovateli, dále na způsobu, rozsahu, místě a času zveřejnění přijetí části výtěžku. Bez tohoto ustanovení se stává smlouva neplatnou. Smlouva o užití části výtěžku může být kdykoliv v průběhu provozování loterie nebo jiné podobné hry měněna. Každá takováto změna podléhá schválení povolujícího orgánu. V případě porušení dohodnutého způsobu, rozsahu, místa a času zveřejnění je příjemce části výtěžku povinen tyto prostředky vrátit provozovateli.

(3) Provozovatel odvede část výtěžku podle odstavce 1, s výjimkou výtěžku z her podle § 2 písm. e) povolovaných obecním úřadem, na bankovní účet jednoho nebo více příjemců nejpozději do 31. července roku, v němž bylo provedeno vyúčtování za předchozí kalendářní rok, nebo do jednoho měsíce od vyúčtování hry. Část výtěžku z loterií a jiných podobných her podle § 2 nebo § 50 odst. 3 nesmí provozovatel odvést právnické osobě, jejímž akcionářem, společníkem či členem je akcionář provozovatele, nebo je-li členem jejího statutárního nebo kontrolního orgánu fyzická osoba, která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu provozovatele, nebo osoba jim blízká4b) nebo osoba, která je k provozovateli v pracovněprávním nebo obdobném vztahu; to neplatí, jsou-li akcionáři provozovatele pouze občanská sdružení podle jiného právního předpisu4c).

(4) Provozovatel výherního hracího přístroje, kterému povolení k provozování vydal obecní úřad, odvede část výtěžku z provozu tohoto výherního hracího přístroje obci, jejíž obecní úřad povolení vydal, na veřejně prospěšný účel ve lhůtě podle odstavce 3. Provozovatel výherního hracího přístroje informuje příslušný finanční úřad4a) o splnění povinnosti podle věty první do jednoho měsíce ode dne odvodu části výtěžku obci.

(5) Provozovatel loterií a jiných podobných her podle § 2 nebo § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním období, s výjimkou her podle § 2 písm. e) povolovaných obecním úřadem, je povinen do 31. srpna roku, v němž bylo provedeno vyúčtování za předchozí kalendářní rok, nebo do jednoho měsíce od vyúčtování hry zaslat ministerstvu a příslušnému finančnímu úřadu4a) informaci o rozdělení části výtěžku. V informaci provozovatel uvede tyto údaje:

a)   název, sídlo a identifikační číslo příjemce části výtěžku, je-li právnickou osobou, a jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu místa pobytu mimo území České republiky, je-li příjemce části výtěžku fyzickou osobou,
b)   výši převedené části výtěžku,
c)   dohodnutý konkrétní účel použití části výtěžku.

(6) Příjemce části výtěžku i konečný příjemce jsou povinni předložit povolujícímu orgánu a provozovateli doklady o použití části výtěžku do 30 dnů ode dne, kdy tyto prostředky v plném rozsahu vyčerpal. Příjemce je povinen tyto přijaté prostředky zcela použít nejpozději do 1 roku po jejich obdržení. Při nedodržení této lhůty je povinen prostředky vrátit provozovateli, který mu je poskytnul. Užití části výtěžku lze doložit zejména účetním dokladem nebo zápisem v účetních knihách, případně jejich kopiemi nebo čestným prohlášením o užití části výtěžku. Část výtěžku nepoužitou ve stanovené lhůtě na dohodnutý účel vrátí příjemce bez zbytečného odkladu provozovateli, který po souhlasu povolujícího orgánu použije část výtěžku k jinému veřejně prospěšnému účelu.

(7) Provozovatel je povinen údaje o použití části výtěžku nahlášené příjemcem části výtěžku předložit povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu4a) nejdéle do 30 dnů po jejich obdržení od příjemce. Ministerstvo, povolující orgán a příslušný finanční úřad4a) jsou oprávněny provést u příjemce kontrolu použití části výtěžku do 5 let po předložení informace podle věty první. Finanční úřad informuje o výsledku kontroly povolující orgán a provozovatele. Provozovatel je dále povinen oznámit povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu4a) nesplnění povinnosti příjemce v souvislosti s přijetím části výtěžku podle odstavce 5 nejdéle do jednoho měsíce poté, co se o nesplnění této povinnosti dozvěděl.

(8) Souhlas k jinému než v povolení uvedenému použití části výtěžku může být udělen povolujícím orgánem na základě odůvodněné žádosti provozovatele, která je doložena smlouvou o užití části výtěžku podle odstavce 2. Rozhodnutí povolujícího orgánu podle tohoto odstavce musí být učiněno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti provozovatele, pokud nebude v této lhůtě učiněno, má se za to, že souhlas byl vydán.


4b) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4c) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. Za § 4d se vkládá nový § 5, který včetně nadpisu zní:

㤠5
Uveřejňování informací

(1) Provozovatel loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f) až n) a provozovatel her podle § 2 písm. e) a § 50 odst. 3, kterému povolení vydalo ministerstvo, je povinen do 30 dnů ode dne zaslání informace o rozdělení části výtěžku ministerstvu a příslušnému finančnímu úřadu4a) uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu nejméně 5 let, rozdělení části výtěžku s uvedením údajů podle § 4d odst. 5 písm. a) až c); jde-li o fyzickou osobu, uvede pouze jméno, popřípadě jména, příjmení a obec, v níž má tato osoba místo trvalého pobytu.

(2) Provozovatel hry podle § 2 písm. e), kterému vydal povolení obecní úřad, je povinen do 30 dnů ode dne, kdy zaslal vyúčtování obecnímu úřadu, uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu nejméně 5 let, výši části výtěžku odvedenou obci, jejíž obecní úřad povolení vydal.

(3) Ministerstvo uveřejní každoročně do 30. listopadu způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu nejméně 5 let, údaje o výši všech odvodů části výtěžku uskutečněných jednotlivými provozovateli za předchozí kalendářní rok za všechny jimi provozované hry, údaje o všech příjemcích části výtěžku a o účelu užití části výtěžku; je-li příjemcem části výtěžku fyzická osoba, uvede se pouze jméno, popřípadě jména, příjmení a obec, v níž má tato osoba místo trvalého pobytu. Obecní úřad, který povolil loterii nebo jinou podobnou hru, uveřejní bez zbytečného odkladu informaci o užití části výtěžku na veřejně prospěšný účel způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 5 let.“.

14. § 16 včetně nadpisu se zrušuje.

15. V § 17 se odstavec 11 zrušuje.

16. V § 21 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

17. § 22 zní:

㤠22

Povolení se žadateli vydá, pokud prokáže splnění podmínek pro řádné provozování kursových sázek, zejména, že má základní kapitál v souladu s ustanovením § 4 odst. 9 nejméně ve výši 100 000 000 Kč a že složil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. c).“.

18. § 24 se zrušuje.

19. § 26 zní:

㤠26

Osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož sázky přijímají. Osoby stanovující kursy se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro nějž kursy stanovují; tyto osoby se nesmí účastnit sázek ani u provozovatelů, kteří mají povolení podle tohoto zákona. Osoby, které se přímo aktivně podílejí na sportovní události, na kterou provozovatel přijímá sázky podle § 2 písm. f), h), k) a podle § 50 odst. 3 (např. trenéři, hráči, rozhodčí, funkcionáři sportovních klubů apod.), se nesmí účastnit sázek na události ve sportovních soutěžích, jejichž jsou účastníky nebo se na nich jinak podílejí, nebo kterých se účastní sportovní klub, v němž zastávají funkci.“.

20. V § 28 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 10 znějí:

„(1) Provozovatel musí každoročně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku předložit příslušnému finančnímu úřadu4a) vyúčtování z provozování kursových sázek za předchozí kalendářní rok. Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy předkládají vyúčtování Finančnímu úřadu pro Prahu 1, provozovatelé se sídlem na území města Brna Finančnímu úřadu Brno I a provozovatelé se sídlem na území města Ostravy Finančnímu úřadu Ostrava I.

(2) Ve vyúčtování podle odstavce 1 se uvádějí údaje o příjmech ze sázkových her, jimiž jsou vsazené částky, o výhrách vyplacených hráčům, o nákladech souvisejících s provozem hry, o propočtu správního poplatku4), o odvodech na státní dozor a propočtu odvodu na veřejně prospěšné účely podle § 4 odst. 3. Procesní postupy spojené s tímto vyúčtováním se řídí jiným právním předpisem10).


10) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.“.

21. V § 29 věta druhá zní: „Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy platí tento odvod na účet Finančního úřadu pro Prahu 1, provozovatelé se sídlem na území města Brna na účet Finančního úřadu Brno I a provozovatelé se sídlem na území města Ostravy na účet Finančního úřadu Ostrava I.“.

22. V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) Podmínkou pro vydání povolení je, aby žadatel ministerstvu prokázal, že výše jeho základního kapitálu v souladu s § 4 odst. 9 činí alespoň 100 000 000 Kč a že složil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. e).“.

23. V § 40 odstavec 1 zní:

„(1) Podmínkou pro vydání povolení je, aby žadatel ministerstvu doložil zejména splnění podmínek obsažených v ustanovení § 4 odst. 12 a prokázal splnění podmínek pro řádné provozování dostihových sázek.“.

24. V § 45 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(1) Pro řízení ve věcech loterií a jiných podobných her platí správní řád5), pokud tento zákon nestanoví jinak.


5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

25. V § 45 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Obec, na jejímž území má být loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. g), i), j), l) a n) provozována, je účastníkem řízení v případě prvního správního řízení o vydání povolení k provozování této loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na určité adrese. V řízení o povolení sázkové hry podle § 2 písm. l) a n) jde o umístění jednotlivých koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo lokálních loterních systémů na území obce. Využije-li obec svého práva vyjádřit se v tomto řízení, je povinna své vyjádření odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí veřejného pořádku.“.

26. V § 46 odst. 1 se na konci textu písmene c) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Je-li sídlo provozovatele nebo jeho provozovna na území města Ostravy, vykonává státní dozor Finanční úřad Ostrava I,“.

27. V § 48 odst. 1 písmena c) až j) znějí:

„c)   10 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické osobě, která bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, provozuje nebo organizuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem nebo poruší zákaz stanovený v § 1 odst. 5 nebo § 4 odst. 14,
d)   5 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické osobě, která jako příjemce použije část výtěžku z provozu loterií a jiných podobných her k jinému než stanovenému účelu, nebo zveřejní přijetí části výtěžku v rozporu se zákonem,
e)   1 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické osobě, která provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru v rozporu s herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, nebo s ustanovením § 4c písm. a),
f)   50 000 Kč uloží orgán státního dozoru právnické osobě, která porušila povinnosti uvedené v § 4c písm. b) nebo § 47 odst. 2,
g)   50 000 Kč uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli v pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru, a účastníku kursových sázek a sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k provozování nebo herním plánem,
h)   50 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě prvního prokazatelného porušení tohoto zákazu,
i)   500 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě druhého prokazatelného časově odlišného porušení tohoto zákazu,
j)   500 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) fyzické nebo právnické osobě, která jako příjemce poruší povinnost stanovenou v § 4d odst. 6.“.

28. V § 48 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

29. V § 49 se slova „§ 17 odst. 11 a“ v obou případech zrušují.

30. V § 50 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny, za předpokladu, že v povolení budou všechny podmínky provozování takové loterie a jiné podobné hry podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté tohoto zákona. Ministerstvo v této souvislosti stanoví provozovateli, aby učinil opatření k zamezení hry osobám, které nedovršily věku 18 let, a k zajištění veřejného pořádku.

(4) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 mohou být provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce.“.

31. V § 50 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

„(5) Provozování loterií a jiných podobných her podle tohoto zákona nesmí být s výjimkou loterií a tombol podle § 6 odst. 1 písm. a) povoleno ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče a v budovách, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských společností.

(6) Provozováním podle odstavců 4 a 5 se rozumí vlastní provoz heren a kasin, výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů a dalších zařízení obsluhovaných sázejícími, včetně přijímání vkladů, výplaty výher a dalších úkonů směřujících k uzavírání smluvních vztahů mezi provozovatelem a sázejícím. Za provozování podle odstavců 4 a 5 se nepovažuje řídící provozní činnost provozovatele, provoz centrálních serverů, uzavírání smluvních vztahů provozovatele a jeho smluvních partnerů, vyřizování reklamací a ostatní administrativní činnost související s provozem loterií a jiných podobných her.

(7) Obec má povinnost informovat ministerstvo o přijetí vyhlášky podle odstavce 4 nebo 5, a to do 15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem.

(8) Ministerstvo může stanovit právním předpisem technický standard provozovaných technických zařízení a systémů, zejména pokud jde o přístup státního dozoru do dat těchto zařízení za účelem evidence a kontroly finančních toků.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o povolení loterie a jiné podobné hry zahájená přede dnem 1. ledna 2012 se dokončí podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před tímto dnem. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydaná před 1. lednem 2012 zanikají, s výjimkou loterií podle § 2 písm. c), ve lhůtě stanovené v povolení, pokud dále není stanoveno jinak. Ministerstvo financí změní do 6 měsíců od 1. ledna 2012 povolení vydaná podle zákona ve znění účinném před 1. lednem 2012 tak, aby odpovídala tomuto zákonu s tím, že doba jejich platnosti bude stanovena podle bodu 4.

2. Provozovatelé, kteří provozují loterie a jiné podobné hry na základě povolení vydaného podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012 popřípadě změněného podle odstavce 1, předloží povolujícímu orgánu do 1. ledna 2013 smlouvu o užití části výtěžku podle § 4d odst. 2 tohoto zákona a nejpozději k tomuto datu doloží také způsob splacení a výši základního kapitálu podle § 4 odst. 9 písm. b), odst. 10 až 12 tohoto zákona.

3. Povolení k provozování loterií nebo jiných podobných her vydaná podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012 mohou být zrušena z důvodu protiprávního jednání spáchaného před 1. lednem 2012 jen za podmínek stanovených zákonem ve znění účinném před 1. lednem 2012.

4. Na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014; totéž platí pro ustanovení § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012. Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 31. prosince 2014, budou-li tyto loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb. a zákona č. 262/2011 Sb., se mění takto:

V sazebníku správních poplatků položka 21 písmeno b) zní:

„b) Vydání povolení číselné loterie podle § 2 písm. c) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. f) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. h) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. j) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. k) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. l) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. n) zákona nebo loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona za každý rok 10 %, nejméně Kč 1 500  nejvýše Kč 10 000 000“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za účetní období, které započalo v roce 2011.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o místních poplatcích

Čl. V

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno g) zní:

„g)   poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému,“.

2. § 10a zní:

㤠10a

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj definovaný v § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), (dále jen „výherní hrací přístroj“), každý koncový interaktivní videoloterní terminál definovaný v § 2 písm. l) zákona o loteriích (dále jen „koncový interaktivní videoloterní terminál“) a každé herní místo lokálního herního systému definovaného v § 2 písm. n) zákona o loteriích (dále jen „herní místo lokálního herního systému“). Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.

(2) Poplatek za výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému platí jeho provozovatel.

(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj, každý koncový interaktivní videoloterní terminál a každé herní místo lokálního herního systému na tři měsíce činí od 1 000 Kč do 5 000 Kč.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Místní poplatky za provozované výherní hrací přístroje nebo jiná technická zařízení, které byly povoleny podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se vyměří podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 30, pokud jde o § 50 odst. 4, a části třetí, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčNedostupné

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.