Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


297

ZÁKON

ze dne 6. září 2011,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 43 zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie43) a upravuje

a)   práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích1),
b)   pravidla provozu na pozemních komunikacích,
c)   úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,
d)   řidičská oprávnění a řidičské průkazy,
e)   působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie“) ve věcech provozu na pozemních komunikacích.

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
43) Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.“.

2. V § 2 písmeno hh) zní:

„hh)  obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba
1.  pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo
2.  pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou,“.

3. V § 3 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 44 zní:

„a)   osoba, která je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel (dále jen „skupina vozidel“) uděleného Českou republikou, státem, který je členským státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „jiný členský stát“), nebo jiným státem podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která upravuje oblast silničního provozu44),

44) Například Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968), Úmluva o silničním provozu (Ženeva 1949).“.

4. V § 6 odst. 9 větě první se slova „skupiny C, C+E, D nebo D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 nebo D1+E“ nahrazují slovy „udělené pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E“ a slova „nebo podskupinu“ se nahrazují slovem „vozidel“.

5. V § 6 odst. 9 větě první se za slovo „rovnocenné,“ vkládají slova „kterému nebyla do řidičského průkazu zaznamenána profesní způsobilost řidiče,“.

6. V § 6 odst. 9 větě druhé a třetí se za slovo „vozidlo“ vkládají slova „zařazené do“.

7. V § 6 odst. 10 se na začátek věty prvé a druhé vkládají slova „Záznam o profesní způsobilosti řidiče nebo“.

8. V § 6 odst. 10 větě první a druhé se slova „nebo podskupin“ zrušují a slova „a podskupiny“ se nahrazují slovem „vozidel“.

9. V § 6 odst. 12 větě první se slova „podle odstavce 8“ nahrazují slovy „podle odstavců 8 a 9“.

10. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

11. § 80 včetně nadpisu zní:

㤠80
Základní ustanovení

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno.“.

12. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který včetně nadpisu zní:

㤠80a
Skupiny vozidel

(1) Do skupiny

a)   AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1.  dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2.  tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3.  čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
b)   A1 jsou zařazeny
1.  lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2.  tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
c)   A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
d)   A jsou zařazeny
1.  motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2.  tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
e)   B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží,
f)   B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
g)   C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
h)   C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
i)   D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
j)   D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
k)   B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,
l)   C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
1.  z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2.  z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,
m)   C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
n)   D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
o)   D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

(2) Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.“.

13. § 81 včetně nadpisu zní:

㤠81
Rovnocennost řidičských oprávnění

(1) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu

a)   A2 opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1,
b)   A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
c)   B1 opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1,
d)   B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1,
e)   C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1,
f)   D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1,
g)   C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a C1+E,
h)   D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a D1+E,
i)   C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E,
j)   C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D.

(2) Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.

(3) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

(4) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.“.

14. V § 82 odst. 1 písm. d) se slova „trvalý nebo přechodný pobyt“ nahrazují slovy „obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje“.

15. V § 82 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů“.

16. V § 82 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem.“.

17. V § 82 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

18. V § 82 odst. 3 a v § 90 odst. 1 se slova „příslušné skupiny nebo podskupiny“ zrušují.

19. V § 82 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Studiem se rozumí základní vzdělávání, střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v denní formě v oborech vzdělání v základní škole, střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, a prezenční studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole. Místem studia se rozumí adresa místa, kde probíhá výuka nebo její podstatná část.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

20. § 83 včetně nadpisu zní:

㤠83
Věk

(1) Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku

a)   15 let, jedná-li se o skupinu AM,
b)   16 let, jedná-li se o skupinu A1,
c)   17 let, jedná-li se o skupiny B1 a T,
d)   18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E,
e)   21 let, jedná-li se o skupiny C, C+E, D1, D1+E,
f)   24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E.

(2) Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

a)   věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
b)   věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

(3) Osobě uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) lze řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel udělit jen s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.

(4) Řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2 nebo A lze udělit rovněž osobě, která nedosáhla věku stanoveného pro příslušnou skupinu vozidel stanoveného v odstavci 1 nebo 2, pokud je tato osoba držitelem výjimky z věku; výjimku z věku udělí ministerstvo osobě, která je držitelem licence motoristického sportovce, na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejího zákonného zástupce. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku uvedeného pro příslušnou skupinu vozidel v odstavci 1 nebo 2 pouze k řízení v rámci sportovní soutěže.

(5) Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) pouze k řízení vozidel

a)   Ministerstva vnitra používaných policií,
b)   Vězeňské služby České republiky,
c)   ozbrojených sil České republiky,
d)   obecní policie,
e)   Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f)   celních orgánů,
g)   při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

(6) Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a g) jeho držitele k řízení

a)   v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu9b),
b)   pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu9b)
1.  v rozšířeném rozsahu, nebo
2.  v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let.“.

21. V § 86 se slovo „příslušnému“ zrušuje a za slovo „působností“ se vkládají slova „příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění“.

22. V § 87 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,“.

23. V § 87a odst. 1 písm. a) se slova „skupin C, C+E a C1+E, který“ nahrazují slovy „pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud“.

24. V 87a odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.“.

25. V § 87a odst. 8 se za slovo „policie“ vkládají slova „ , Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb“.

26. V § 88 odst. 4 se slova „místa trvalého pobytu“ nahrazují slovy „obvyklého bydliště nebo místa studia“.

27. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:

㤠89a

Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.“.

28. V § 90 odstavec 2 zní:

„(2) Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy4) s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s tímto druhem převodovky; toto omezení se však neprovede, jde-li o řidičské oprávnění pro skupinu AM. Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky, popřípadě u vozidel, k jejichž řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2 nebo A, ruční páka spojky.“.

29. § 91 včetně nadpisu zní:

㤠91
Další podmínky k udělení řidičského oprávnění

Řidičské oprávnění pro

a)   skupinu D nebo D1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,
b)   skupinu C nebo C1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,
c)   skupinu B+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,
d)   skupinu C+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu C,
e)   skupinu C1+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu C1,
f)   skupinu D+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu D,
g)   skupinu D1+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu D1.“.

30. V § 92 odst. 3 písm. a) se za slovo „jméno“ vkládají slova „ , popřípadě jména (dále jen „jméno“),“.

31. V § 92 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   adresa obvyklého bydliště žadatele o řidičské oprávnění na území České republiky, nebo místo studia,“.

32. V § 92 odst. 3, § 93 odst. 3, § 94 odst. 3, § 98 odst. 3, § 99 odst. 3, § 100 odst. 4, § 101 odst. 3, § 102 odst. 2, § 105 odst. 1, § 109 odst. 7 a v § 115 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud mu bylo přiděleno“.

33. V § 92 odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   skupina vozidel, pro kterou žadatel žádá o udělení řidičského oprávnění, a zda žádá o udělení výjimky podle § 83 odst. 5 nebo 6,“.

34. V § 92 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   předchozí obvyklá bydliště od dosažení věku stanoveného v § 83, pokud se nacházela mimo území České republiky, a současné obvyklé bydliště mimo území České republiky, pokud žadatel v České republice pouze studuje.“.

35. V § 92 odst. 4 písm. c) se slova „nebo podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců“.

36. V § 92 odst. 4 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí:

„d)   doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1.  potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2.  výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3.  nájemní smlouva k nemovitosti,
4.  potvrzení o zaměstnání,
5.  výpis z živnostenského rejstříku,
e)   čestné prohlášení žadatele, že
1.  není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a
2.  jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění,
f)   rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena.“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena g) a h).

37. V § 92 odst. 4 písmeno h) zní:

„h)   jedna fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech (dále jen „fotografie“).“.

38. V § 92 odstavec 5 zní:

„(5) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení podle odstavce 4, ověří si jejich pravdivost u příslušného úřadu státu, ve kterém měl žadatel předchozí obvyklé bydliště.“.

39. V § 92 odst. 6 se slova „o další skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „pro další skupinu vozidel“.

40. V § 92 odst. 7 se slova „o další skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění“ zrušují.

41. V § 92 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Vzor žádosti o řidičské oprávnění stanoví prováděcí právní předpis.“.

42. V § 93 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   se vzdal řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel.“.

43. V § 93 odst. 3 písm. b) a v § 113 odst. 4 se slova „trvalého pobytu“ nahrazují slovy „obvyklého bydliště“.

44. V § 93 odst. 3 písm. d) se slova „nebo podskupina řidičského oprávnění, které“ nahrazují slovy „vozidel, pro kterou“.

45. V § 93 odst. 4, § 94 odst. 4, § 98 odst. 5, § 99 odst. 5, § 100 odst. 6, § 101 odst. 5, § 109 odst. 9 písm. a) a v § 113 odst. 7 se slova „písm. a) až c)“ nahrazují slovy „ , které jsou v něm uvedeny,“.

46. V § 94 odstavec 1 zní:

„(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění odejme, pokud jeho držitel

a)   pozbyl zcela zdravotní způsobilost,
b)   pozbyl zcela odbornou způsobilost, nebo
c)   nesplňoval při udělení řidičského oprávnění podmínky uvedené v § 82; v případě nesplnění podmínky uvedené v § 82 odst. 1 písm. d) se řidičské oprávnění neodejme, pokud v řízení vyjde najevo, že držitel řidičského oprávnění již tuto podmínku splňuje.“.

47. V § 94 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   adresa obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění nebo místo studia,“.

48. V § 94a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud řidičské oprávnění, které držitel pozbyl podle odstavce 1 nebo kterého se vzdal, podmiňuje udělení řidičského oprávnění pro jinou skupinu vozidel, pozbývá držitel současně i řidičské oprávnění pro tuto skupinu vozidel.“.

49. V § 97 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Přezkoušením z odborné způsobilosti se rovněž ověřuje trvání odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění, jehož doklad o odborné způsobilosti je starší než 6 měsíců.“.

50. V § 98 odst. 3, § 99 odst. 3, § 100 odst. 4, § 101 odst. 3, § 102 odst. 2 a v § 109 odst. 7 písmeno b) zní:

„b)   adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,“.

51. V § 99 odst. 3, § 100 odst. 4, § 101 odst. 3 a v § 102 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   skupina vozidel, pro kterou se žádá o vrácení řidičského oprávnění.“.

52. V § 99 odst. 4 písm. b) a v § 101 odst. 4 písm. b) se slova „do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle odstavce 3 písm. e)“ nahrazují slovy „do příslušné skupiny“.

53. V § 102 odst. 3 písm. c) se slova „do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle odstavce 5“ nahrazují slovy „do příslušné skupiny vozidel“.

54. V § 103 odst. 1 se slova „udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah“ a slova „ , rodné číslo“ se zrušují.

55. V § 104 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:

„(2) Řidičské oprávnění na území České republiky osvědčuje“.

56. V § 104 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   řidičský průkaz vydaný jiným členským státem,“.

57. V § 104 odst. 3 se slova „neopravňuje k řízení motorových vozidel“ nahrazují slovy „neosvědčuje řidičské oprávnění“.

58. V § 104 odstavec 5 zní:

„(5) Prováděcí právní předpis stanoví vzor řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem.“.

59. V § 105 odst. 1 písm. e), § 113 odst. 5 písm. b) a v § 115 odst. 3 písm. b) se slova „trvalého nebo přechodného pobytu“ nahrazují slovy „obvyklého bydliště“.

60. V § 105 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit, a datum vzniku řidičského oprávnění pro každou z těchto skupin vozidel,“.

61. V § 105 odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   název a sídlo úřadu, který řidičský průkaz vydal,“.

62. V § 105 odst. 1 písmeno l) zní:

„l)   záznamy o podmínění, omezení nebo rozšíření rozsahu řidičského oprávnění nebo o profesní způsobilosti řidiče.“.

63. V § 105 odst. 4 se slova „skupině a podskupině řidičských oprávnění“ nahrazují slovy „skupinách vozidel, které je držitel oprávněn řídit,“ a slova „omezení řidičského oprávnění“ se nahrazují slovy „podmínění, omezení nebo rozšíření rozsahu řidičského oprávnění nebo o profesní způsobilosti řidiče“.

64. V § 106 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

„d)   obec obvyklého bydliště držitele na území České republiky,
e)   skupiny vozidel, která je držitel oprávněn řídit,“.

65. V § 106 odst. 1 písmeno k) zní:

„k)   záznamy o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění.“.

66. V § 109 odst. 2 písm. e) a g), § 109 odst. 8 písm. d) a f), § 109 odst. 9 písm. b), § 110 odst. 5 větě druhé, v nadpise § 116, § 116 odst. 2 větě druhé a třetí, § 116 odst. 5 větě první, § 119 odst. 2 písm. e) a o), § 123c odst. 4 a 7 větě první a v § 124 odst. 5 písm. f) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „členského státu“.

67. V § 109 odst. 2 písm. a) se slova „nebo podskupinu řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

68. V § 109 odst. 2 písm. b) a v § 113 odst. 1 písm. a) se slova „některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle § 93“ nahrazují slovy „řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel“.

69. V § 109 odst. 7 písmeno b) zní:

„b)   adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,“.

70. V § 109 odst. 8 písm. b) se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. h)“.

71. V § 109 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g)   doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1.  potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2.  výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3.  nájemní smlouva k nemovitosti,
4.  potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,
5.  výpis z živnostenského rejstříku,
h)   čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. e) a g); bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení.“.

72. V § 110 odstavec 3 zní:

„(3) Řidičský průkaz vydaný podle odstavce 2 platí pro řízení motorových vozidel po dobu

a)   5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
b)   10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.“.

73. V § 110 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně.“.

74. V § 110 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem“.

75. V § 110a odst. 1 písm. a) a c) a v § 110a odst. 2, 6 a 7 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

76. V § 113 odst. 3 se slova „některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle § 93 odst. 2 písm. c)“ nahrazují slovy „řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel“.

77. V § 114 odst. 3 se slova „o jménu a příjmení, adrese místa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, datu a místu narození a rodném čísle držitele řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „potřebné pro vydání řidičského průkazu, které jsou v dokladu totožnosti uvedeny,“.

78. V § 115 odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   skupiny vozidel, které je držitel řidičského oprávnění oprávněn řídit, a datum vzniku řidičského oprávnění pro každou z těchto skupin vozidel,“.

79. V § 115 odstavec 4 zní:

„(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě uvedeném v odstavci 3 bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského oprávnění.“.

80. V § 116 odstavec 1 zní:

„(1) Držitel platného řidičského průkazu členského státu, který má na území České republiky obvyklé bydliště, může požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz členského státu. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o platnosti řidičského průkazu členského státu nebo o pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení podle § 109 odst. 8 písm. h), ověří si u příslušného úřadu členského státu, který řidičský průkaz členského státu vydal, platnost tohoto řidičského průkazu a zda žadateli nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto.“.

81. V § 116 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Držitel platného řidičského průkazu členského státu, který má na území České republiky obvyklé bydliště, může požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.“.

82. V § 116 odst. 2 větě třetí se slova „na zastupitelském úřadu“ nahrazují slovy „u příslušného úřadu členského“ a slova „zastupitelskému úřadu“ nahrazují slovem „mu“.

83. V § 116 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky33), je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana České republiky, nebo ode dne, kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok33), jde-li o cizince.“.

84. V § 116 odstavec 4 zní:

„(4) Při výměně řidičského průkazu podle odstavců 1 až 3 zapíše příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností do řidičského průkazu řidičské oprávnění pro skupiny vozidel, které je shodné se skupinami vozidel uvedenými v řidičském průkazu členského státu nebo v řidičském průkazu vydaném cizím státem. Neodpovídá-li skupina vozidel uvedená v řidičském průkazu členského státu nebo v řidičském průkazu vydaném cizím státem skupině vozidel podle tohoto zákona, obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše do řidičského průkazu řidičské oprávnění pro skupiny vozidel v rozsahu nejblíže vyšším s omezením. Pro vydání řidičského průkazu podle odstavců 1 až 4 se použije § 109 odst. 6 až 9 a § 110 obdobně. Prováděcí právní předpis stanoví skupiny vozidel, které odpovídají skupinám vozidel podle tohoto zákona.“.

85. V § 116 odst. 5 větě druhé se slova „nebo 4“ zrušují.

86. V § 118a odst. 1 písm. g) se slova „příslušné skupiny nebo podskupiny“ nahrazují slovy „pro příslušnou skupinu vozidel“.

87. V § 119 odst. 2 písm. c) se slova „a podskupin udělených řidičských oprávnění“ nahrazují slovy „vozidel, pro které byla udělena řidičská oprávnění“.

88. V § 119 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r)   záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů.“.

89. V § 124 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   na žádost příslušného orgánu jiného členského státu ověřuje a sděluje údaje o platnosti a rozsahu řidičských oprávnění.“.

90. V § 124 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) K činnostem uvedeným v odstavci 5 písm. b) až h) a k) a l) je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se nachází obvyklé bydliště žadatele o řidičské oprávnění, žadatele o vrácení řidičského oprávnění, držitele řidičského oprávnění nebo držitele řidičského průkazu nebo, jde-li o osoby bez obvyklého bydliště na území České republiky, místo studia.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

91. V § 125c odst. 1 písm. e) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „nebo záznamu o profesní způsobilosti řidiče v řidičském průkazu“.

92. Za § 125e se vkládají nové § 125f, 125g, 125h, které včetně nadpisu znějí:

㤠125f
Správní delikt provozovatele vozidla

(1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

(2) Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt odpovídá, pokud

a)   porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
b)   porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
c)   porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však nepřevýší 10 000 Kč. 

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt podle odstavce 1 projedná, pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a

a)   nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo
b)   řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku prokázáno.

(5) Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích

a)   bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
b)   podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

§ 125g

(1) Je-li zahájeno řízení o uložení pokuty za správní delikt podle § 125f, nelze již zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích. Řízení o přestupku lze zahájit, pokud se provozovatel vozidla zprostí odpovědnosti za správní delikt podle § 125f odst. 5.

(2) Dopustil-li se provozovatel vozidla více správních deliktů podle § 125f, o kterých je příslušný vést řízení týž obecní úřad obce s rozšířenou působností, vede se o těchto deliktech společné řízení.

(3) Za více správních deliktů provozovatele vozidla podle § 125f, projednaných ve společném řízení, se uloží pouze jedna pokuta podle § 125f odst. 3. Pro určení výše pokuty se použije sazba pokuty za přestupek nejpřísněji postižitelný.

§ 125h

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud

a)   jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
b)   totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku a
c)   porušení je možné projednat uložením pokuty v blokovém řízení.

(2) Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení. Při stanovení určené částky obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích.

(3) Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy podle odstavce 1.

(4) Výzva podle odstavce 1 musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, výši určené částky, datum splatnosti určené částky a další údaje nezbytné pro provedení platby a poučení podle odstavců 6 a 7.

(5) Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc odloží. V opačném případě obecní úřad s rozšířenou působností pokračuje v šetření přestupku. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.

(6) Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě podle odstavce 3. Toto sdělení se považuje za podání vysvětlení. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.

(7) Je-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla.

(8) Určená částka je příjmem obce, jejíž obecní úřad vyzval provozovatele vozidla k uhrazení určené částky.“.

93. V § 137 odst. 2 se slova „§ 10 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 5“ a za slova „§ 87a odst. 9,“ se vkládají slova „§ 92 odst. 8,“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tato řidičská oprávnění opravňují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena tímto zákonem, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

2. Žadateli, který dokončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řidičské oprávnění udělí podle dosavadní právní úpravy; doklad o získání odborné způsobilosti nesmí být ke dni podání žádosti o řidičské oprávnění starší než 6 měsíců.

3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Řidičské průkazy vydané před 30. dubnem 2004 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu. Ostatní řidičské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. III

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní část ustanovení zní: „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.“.

2. V § 1 písm. d) se slova „ , průkazu zkušebního komisaře a pověření k provádění přezkoušení řidičů“ nahrazují slovy „a průkazu zkušebního komisaře“.

3. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „nebo jméno“ vkládají slova „ , popřípadě jména (dále jen „jméno“)“.

4. V § 9 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

„(2) Druhy výcvikových vozidel pro výuku, výcvik a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro příslušnou skupinu motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu12) (dále jen „skupina vozidel“) a technické požadavky na výcviková vozidla jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.


12) § 80a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 297/2011  Sb.“.

5. V § 13 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

6. V § 13 odst. 2 větě první se slovo „dva“ nahrazuje číslem „2“ a slova „příslušné skupiny podle zvláštního zákona“ se nahrazují slovy „pro příslušnou skupinu vozidel“.

7. V § 13 odst. 2 větě třetí se slova „a podskupin řidičských oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“ a slova „C a podskupinu“ se nahrazují slovy „C nebo“.

8. V § 13 odstavec 3 zní:

„(3) Žádost o přijetí k výuce a výcviku obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele,
b)   adresu bydliště žadatele,
c)   datum narození žadatele,
d)   skupinu vozidel, pro kterou již je žadatel držitelem řidičského oprávnění,
e)   skupinu vozidel, pro kterou žadatel žádá o přijetí k výuce a výcviku.“.

9. V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) K žádosti o přijetí k výuce a výcviku žadatel přikládá doklad o své zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce.“.

10. V § 13 odstavec 5 zní:

„(5) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) dokládá žadatel čestným prohlášením.“.

11. V § 13 odst. 6 se slova „řidičské oprávnění“ nahrazují slovy „přijetí k výuce a výcviku“.

12. V § 15 odstavec 1 zní:

„(1) Základní výukou a výcvikem je příprava žadatele na získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2, A, B1, B nebo T.“.

13. V § 16 odstavec 1 zní:

„(1) Sdruženou výukou a výcvikem je příprava žadatele na získání řidičského oprávnění pro kombinaci 2 nebo více skupin vozidel. Sdruženou výuku a výcvik lze provádět, pokud žadatel splní podmínky stanovené zvláštním zákonem pro jednotlivé skupiny vozidel v rámci dané kombinace sdružené výuky a výcviku.“.

14. V § 16 odst. 2 se slova „nebo podskupinu řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „vozidel v rámci dané kombinace sdružené výuky a výcviku“.

15. V § 16 odst. 3 větě první se slova „nebo podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

16. V § 16 odst. 3 větě druhé a v § 16 odst. 4 se slova „nebo podskupinu řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“ a slova „sdruženého výcviku“ se nahrazují slovy „sdružené výuky a výcviku“.

17. V § 17 odst. 1 větě první se slova „ , popřípadě skupiny nebo podskupinu, popřípadě podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“ a ve větě druhé se slova „nebo podskupinu řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

18. V § 18 odst. 1 se slova „a podskupiny řidičských oprávnění s výjimkou skupin D, D+E a podskupin D1, D1+E“ nahrazují slovy „vozidel s výjimkou skupin D, D+E, D1 a D1+E“.

19. V § 18 odst. 3 a 4, v § 30 odst. 1 a v § 47 odst. 2 se slova „nebo podskupinu řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

20. V § 19 písmeno b) zní:

„b)   žádá o
1.  rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A1 na skupinu A2,
2.  rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A2 na skupinu A, nebo
3.  rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, nebo“.

21. V § 20 odst. 4 se slova „nebo podskupin řidičských oprávnění, k jejichž získání“ nahrazují slovy „vozidel, pro které“.

22. V § 21 odst. 2 písm. d) části věty za středníkem se slova „mít osoba řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž“ nahrazují slovy „tato osoba být držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, k jehož“.

23. V § 21 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   je nejméně 3 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou provádí výcvik.“.

24. V § 25 se slova „skupinu, respektive podskupinu nebo skupiny, respektive podskupiny“ nahrazují slovy „skupiny vozidel“.

25. V § 27 odst. 2 písm. c) se slova „pro získání příslušné skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění“ zrušují.

26. V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a spojů“ zrušují.

27. V § 34 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   je nejméně 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou bude žadatele o řidičské oprávnění zkoušet,“.

28. V § 34 odst. 1 písm. d) se za slovo „prokázal“ vkládají slova „dovednosti vztahující se k provádění a hodnocení zkoušek odborné způsobilosti,“.

29. V § 36 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Zkušební komisař je povinen každý rok absolvovat zdokonalovací školení za účelem prohloubení znalostí a dovedností potřebných pro provádění zkoušek v rozsahu nejméně 2 dnů a za účelem prohloubení praktických dovedností potřebných pro řízení vozidel zařazených do příslušné skupiny v rozsahu nejméně 1 dne. Zkušební komisař je povinen se v rámci zdokonalovacího školení v posledním roce platnosti průkazu zkušebního komisaře podrobit přezkoušení.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

30. V § 36 odst. 2 se slova „další tři roky“ nahrazují slovy „dalších 5 let“.

31. V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo odejme průkaz zkušebního komisaře, pokud zkušební komisař

a)   opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem,
b)   pozbyl nebo mu bylo odejmuto řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel, nebo
c)   vykonává činnost neslučitelnou s prováděním činnosti zkušebního komisaře podle § 33 odst. 5.“.

32. V § 37 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zkušební komisař je povinen neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí průkazu zkušebního komisaře odevzdat ministerstvu průkaz zkušebního komisaře a přidělené razítko.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

33. V § 38 odst. 4 a v § 42 odst. 1 se slova „a podskupiny řidičských oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

34. V § 39 odst. 1 písm. b) se slova „kromě skupiny AM“ nahrazují slovy „ , jde-li o žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E“.

35. V § 39 odst. 4 se slova „řidičské oprávnění“ nahrazují slovy „přijetí k výuce a výcviku“.

36. V § 40 odst. 3 se slova „k získání jednotlivých skupin a podskupin řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „pro úspěšné vykonání zkoušky pro jednotlivé skupiny vozidel“.

37. V § 43 odstavec 1 zní:

„(1) Zkouška z praktické jízdy musí trvat v první části nejméně 10 minut a v druhé části nejméně 20 minut, pokud má být řidičské oprávnění uděleno pro skupinu AM, A1, A2, A, B1, B, B+E nebo T, a nejméně 35 minut pro ostatní skupiny vozidel.“.

38. V § 43 odst. 6 větě první se slova „řidičské oprávnění“ nahrazují slovy „přijetí k výuce a výcviku a do protokolu o zkouškách“.

39. V § 44 odst. 2 se slova „a podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

40. V § 44 odst. 3 se slova „všech druzích vozidel stanovených pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičského oprávnění příslušného druhu výcviku“ nahrazují slovy „vozidlech z každé skupiny vozidel, pro které byla prováděna sdružená výuka a výcvik“.

41. V § 45b odstavec 1 zní:

„(1) Žadatel o řidičské oprávnění je povinen absolvovat pouze doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42, pokud jde o žadatele o řidičské oprávnění

a)   pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1, nebo
b)   pro skupinu A, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.“.

42. V § 45b se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„(3) Pro rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, je žadatel o řidičské oprávnění, který neabsolvoval zkoušku v řízení motorového vozidla na takovéto jízdní soupravě, povinen absolvovat doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako zkouška z praktické jízdy podle § 42.“.

43. V § 46 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E“ nahrazují slovy „C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E“.

44. V § 46 odst. 3 písm. b) se za slova „Policií České republiky,“ vkládají slova „obecní policií, Vězeňskou službou České republiky,“.

45. V § 46 odst. 3 písm. c) se slova „jednotek dobrovolných hasičů“ nahrazují slovy „jednotek požární ochrany“.

46. V § 46 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou“.

47. V § 47 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny vozidel uvedených v § 46 odst. 2, zvláštní část pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupi- ny D1, D1+E, D a D+E.“.

48. V § 47 odst. 2, § 52a odst. 2, v § 52b odst. 2 písm. d) a v § 52c odst. 2 se slova „příslušné skupiny nebo podskupiny“ nahrazují slovy „pro příslušnou skupinu vozidel“.

49. V § 47 odstavec 5 zní:

„(5) Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu.“.

50. V § 48 odst. 3 a v § 52c odst. 7 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

51. V § 48 odstavec 6 zní:

„(6) Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny.“.

52. V § 50 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud je žadatelem o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku právnická osoba vykonávající činnost školy, lze u osob, které jsou zaměstnanci této právnické osoby, nahradit praxi v oblasti silniční dopravy podle odstavce 1 písm. b) bodu 2 praxí ve výuce v oblasti silniční dopravy.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

53. V § 51 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; změny v seznamu přihlášených účastníků je možné krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručit nejpozději 1 pracovní den před konáním školení“.

54. V § 51 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   zaslat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo ukončeno pravidelné školení řidičů, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče seznam účastníků pravidelného školení.“.

55. V § 52a odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel nebo se účastní výuky a výcviku k jeho získání.“.

56. V § 52c odst. 1 se slova „vydá řidiči na písemnou žádost průkaz profesní způsobilosti řidiče.“ nahrazují slovy „rozhodne na písemnou žádost řidiče, zda je řidič profesně způsobilý. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí

a)   řidičský průkaz postupem podle zvláštního právního předpisu2a), do kterého zaznamená profesní způsobilost řidiče, nebo
b)   průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud řidič není držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou.“.

57. V § 52c odst. 2 se slova „o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče“ nahrazují slovy „podle odstavce 1“ a za větu prvou se vkládá věta „Žadatel, kterému má být profesní způsobilost řidiče zaznamenána do řidičského průkazu, musí spolu s žádostí podle odstavce 1 podat i žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu podle zvláštního právního předpisu2a).“.

58. V § 52c odst. 4 se za slovo „řidiče“ vkládají slova „nebo záznamu profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu“.

59. V § 52c odst. 8 se za slovo „převzetí“ vkládají slova „řidičského průkazu se záznamem profesní způsobilosti řidiče nebo“.

60. V § 52f odst. 1 písm. b) bodu 1 se slova „řidičského oprávnění“ zrušují.

61. V § 54 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Státní dozor ve věcech zkušebních komisařů vykonává ministerstvo.“.

62. V § 56 odst. 2 písmeno f) zní:

„f)   v rozporu s § 51 nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku krajskému úřadu, popřípadě i obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,“.

63. V § 56 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   v rozporu s § 51 nezašle nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo ukončeno pravidelné školení řidičů, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče seznam účastníků pravidelného školení.“.

64. V § 56 odst. 4 písm. a) se slova „odstavce 2 písm. a), b), c), d) a i)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a), b), c), d), i) a j)“.

65. V § 56 odst. 4 písm. b) se slova „e) a f)“ nahrazují slovy „e), f) a h)“.

66. V § 62 se slova „§ 36 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 36 odst. 5“ a slova „§ 50 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 50 odst. 4“.

67. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k zákonu č. 247/2000 Sb.

Druhy výcvikových vozidel pro výuku, výcvik a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a technické požadavky na výcviková vozidla

Praktický výcvik v řízení vozidla a zkouška z praktické jízdy se provádí na vozidle zařazeném do příslušné skupiny vozidel, pokud není dále stanoveno jinak, a splňujícím dále

a)   pro skupinu AM na mopedu s objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 a s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 nebo na motocyklu s objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3, přičemž rychlost jízdy při výcviku v řízení a praktické jízdy při zkoušce praktické jízdy nesmí převyšovat 45 km.h-1; na mopedu s více než 2 koly lze provádět nejvýše 4 hodiny výcviku,
b)   pro skupinu A1 na motocyklu bez postranního vozíku s objemem spalovacího motoru nejméně 120 cm3, jehož konstrukční rychlost je nejméně 90 km.h-1,
c)   pro skupinu A2 na motocyklu bez postranního vozíku s objemem spalovacího motoru nejméně 400 cm3 a výkonem alespoň 25 kW,
d)   pro skupinu A na motocyklu bez postranního vozíku s objemem spalovacího motoru nejméně 600 cm3 s výkonem alespoň 40 kW,
e)   pro skupinu B1 s motorovým čtyřkolovým vozidlem, jehož konstrukční rychlost je nejméně 60 km.h-1,
f)   pro skupinu B se čtyřkolovým motorovým vozidlem, jehož konstrukční rychlost je nejméně 100 km.h-1, nebo, jde-li o výcvik podle § 19 písm. b) bodu 3 nebo o zkoušku podle § 45b odst. 3, s jízdní soupravou, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, složenou z takového motorového vozidla a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
g)   pro skupinu B+E s jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu f) a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1 000 kg a jehož konstrukční rychlost je nejméně 100 km.h-1; přípojné vozidlo musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce a výšce odpovídající alespoň šířce a výšce motorového vozidla vytvořeným uzavřenou samostatnou skříní nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci; uzavřené skříňové těleso může být užší, než je motorové vozidlo, pokud je výhled dozadu možný pouze za použití vnějších zpětných zrcátek motorového vozidla. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost přípojného vozidla nejméně 800 kg,
h)   pro skupinu C1 s motorovým vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 5 000 kg, délce nejméně 5 m, jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; nástavba vozidla musí být uzavřeným skříňovým tělesem, které je nejméně tak široké a vysoké jako kabina, vytvořeným uzavřenou nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci, které neumožňují výhled řidiče za vozidlo jinak než prostřednictvím bočních zpětných zrcátek; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11),
i)   pro skupinu C1+E s jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu h) a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1 250 kg a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; přípojné vozidlo musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce a výšce odpovídající alespoň šířce a výšce motorového vozidla vytvořeným uzavřenou samostatnou skříní nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci; uzavřené skříňové těleso může být užší, než je motorové vozidlo, pokud je výhled dozadu možný pouze za použití vnějších zpětných zrcátek motorového vozidla; délka takto vytvořené jízdní soupravy musí být nejméně 8 m. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost přípojného vozidla nejméně 800 kg,
j)   pro skupinu C s motorovým vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 12 000 kg, délce nejméně 8 m, šířce nejméně 2,4 m a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; nástavba vozidla musí být uzavřeným skříňovým tělesem, které je nejméně tak široké a vysoké jako kabina, vytvořeným uzavřenou nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci, které neumožňují výhled řidiče za vozidlo jinak než prostřednictvím bočních zpětných zrcátek; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11) a převodovkou s nejméně 8 převodovými stupni pro jízdu vpřed. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost vozidla nejméně 10 000 kg,
k)   pro skupinu C+E s jízdní soupravou tvořenou buďto motorovým vozidlem uvedeným v písmenu j) a přípojným vozidlem nebo tahačem s návěsem, přičemž největší povolená hmotnost jízdní soupravy je nejméně 20 000 kg, délka jízdní soupravy je nejméně 14 m, délka přípojného vozidla musí být nejméně 7,5 m, šířka jízdní soupravy je nejméně 2,4 m a konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; přípojné vozidlo, popřípadě návěs musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce a výšce odpovídající alespoň šířce a výšce motorového vozidla vytvořeným uzavřenou samostatnou skříní nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci. Tahač návěsu musí být vybaven protiblokovacím brzdovým systémem, převodovkou s nejméně 8 převodovými stupni pro jízdu vpřed a záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11). Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost jízdní soupravy nejméně 15 000 kg,
l)   pro skupinu D1 s motorovým vozidlem, jehož největší povolená hmotnost je nejméně 4 000 kg, délka je nejméně 5 m a konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11),
m)   pro skupinu D1+E jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu l) a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1 250 kg a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; přípojné vozidlo musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce nejméně 2 m a výšce nejméně 2 m, vytvořeným uzavřenou samostatnou skříní nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost vozidla nejméně 800 kg,
n)   pro skupinu D s motorovým vozidlem o délce nejméně 10 m, šířce nejméně 2,4 m a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11),
o)   pro skupinu D+E s jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu n) a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1 250 kg, šířce nejméně 2,4 m a jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; přípojné vozidlo musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce nejméně 2 m a výšce nejméně 2 m, vytvořeným uzavřenou samostatnou skříní nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost přípojného vozidla nejméně 800 kg,
p)   pro skupinu T se zemědělským nebo lesnickým traktorem s vlastním pohonem kol, který má nejméně dvě osy, k němuž je připojen přívěs o celkové hmotnosti nejméně 3 500 kg a je naložen nejméně na 50 % užitečného zatížení. Při praktickém výcviku v řízení vozidel skupiny T je možno polovinu výcviku prováděného na autocvičišti nebo jiné cvičné ploše s vyloučením provozu ostatních vozidel provést bez přípojného vozidla.“.

68. V příloze č. 3 se za Tabulku 4 vkládají slova „Počty hodin v tabulkách 1 až 4 uvedené pro skupinu A1 platí i pro skupinu A2. Jednu nebo více hodin výcviku v I. etapě výcviku pro skupinu A2 nebo A lze provést na motocyklu zařazeném do skupiny vozidel s nižším objemem nebo výkonem.“.

69. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k zákonu č. 247/2000 Sb.

Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti pro jednotlivé skupiny vozidel a způsob jejich provádění

Zkoušky z odborné způsobilosti pro jednotlivé skupiny vozidel se provádějí v rozsahu a způsobem

a)   řidičské oprávnění pro skupinu AM
1.  předpisy o provozu na pozemních komunikacích 1 test,
2.  praktická jízda s výcvikovým vozidlem,
b)   řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2, A nebo B1
1.  předpisy o provozu na pozemních komunikacích 1 test,
2.  praktická jízda s výcvikovým vozidlem,
c)   řidičské oprávnění pro skupinu T, B nebo B+E
1.  předpisy o provozu na pozemních komunikacích 1 test,
2.  praktická jízda s výcvikovým vozidlem,
d)   řidičské oprávnění pro skupinu C1, C, C1+E nebo C+E
1.  předpisy o provozu na pozemních komunikacích 1 test,
2.  ovládání a údržba vozidla 3 otázky,
3.  praktická jízda s výcvikovým vozidlem,
e)   řidičské oprávnění pro skupinu D1, D, D1+E nebo D+E
1.  předpisy o provozu na pozemních komunikacích 1 test,
2.  ovládání a údržba vozidla 4 otázky,
3.  praktická jízda s výcvikovým vozidlem.“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádosti o prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost průkazů zkušebního komisaře se prodlouží o 5 let.

2. Pokud držitel průkazu zkušebního komisaře požádá o prodloužení jeho platnosti a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je zbývající doba platnosti takového průkazu zkušebního komisaře kratší než 6 měsíců, postačuje k prodloužení jeho platnosti, podrobil-li se jeho držitel zdokonalovacímu školení a přezkoušení podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly vydaná podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s rozsahem poskytované výuky a výcviku pro skupinu A (s omezením na lehké motocykly) se podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za rozhodnutí o registraci vydaná pro skupinu A2. Rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s rozsahem poskytované výuky a výcviku pro skupinu A (bez omezení) platí pro skupinu A.

4. Podmínku pro absolvování doplňovací zkoušky podle § 45b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, splní i žadatel, který je alespoň 2 roky držitelem řidičské- ho oprávnění pro skupinu A opravňujícího pouze k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 19. ledna 2013, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 9, 14 až 17, 19, 21, 25 až 27, 30 až 32, 34, 36 až 38, 43, 45 až 47, 50, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 65, 69, 71, 78, 79, 82, 83, 86 a 93, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1450 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1450 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, do kterého jsou zapracovány změny od 1. 10. 2021 (22 změn) a od ledna 2022 (18 změn – objíždění cyklistů a další); dále je zde aktuální znění zákona o ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.