Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


248

ZÁKON

ze dne 20. července 2011,

kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „zahraničí, včetně vývozu do jiných členských států Evropské unie“ nahrazují slovy „jiného než členského státu Evropské unie“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „ze zahraničí, včetně dovozu z jiných členských států Evropské unie“ nahrazují slovy „z jiného než členského státu Evropské unie“.

3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud jde o obchod s vojenským materiálem ve vztahu k jiným než členským státům Evropské unie“.

4. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   transfer vojenského materiálu uvnitř Evropské unie.“.

5. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „humanitární pomoci nebo“ nahrazují slovy „humanitární nebo rozvojové pomoci anebo“.

6. V § 3 odst. 1 písm. c) se za slova „včetně zpětného dovozu,“ vkládají slova „nebo daru představiteli jiného státu,“.

7. V § 6 odst. 1 se za slova „(dále jen „právnická osoba“)“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická osoba v případech stanovených tímto zákonem (dále jen „fyzická osoba“)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; povolení se nevyžaduje v případě, že obchod s vojenským materiálem provádí Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra za podmínek stanovených v § 12a“.

8. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „vydáno“ vkládají slova „právnické osobě“.

9. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Povolení může být vydáno fyzické osobě, která je občanem České republiky, má trvalý pobyt na území České republiky a splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) bodech 1, 4, 5 a 6 a odstavci 1 písm. c) a d).“.

10. V § 8 písm. b) se za slovo „právnické“ vkládají slova „nebo fyzické“.

11. V § 8 se tečka na konci písmene c) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   provádění obchodu s vojenským materiálem fyzickou osobou, která je držitelem povolení.“.

12. V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy „adresa sídla“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa podnikání, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo v případě, že žadatelem o povolení je fyzická osoba“.

13. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „trvalý pobyt“ nahrazují slovy „adresa místa trvalého pobytu“.

14. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „právnické osoby“ zrušují.

15. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „a požadovaná doba platnosti povolení“ zrušují.

16. V § 9 odst. 2 písm. b) se slova „obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „obchodním nebo jiném obdobném rejstříku“.

17. V § 9 odst. 2 písm. d) se za slovy „je-li prokura udělena,“ slovo „a“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „ , a fyzické osoby, která žádá o povolení“.

18. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova „právnické osoby“ vkládají slova „nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, místo podnikání, trvalý pobyt a rodné číslo u fyzické osoby“ a slovo „již“ se zrušuje.

19. V § 10 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

20. V § 10 odst. 2 se za slovo „Právnická“ vkládají slova „nebo fyzická“.

21. V § 11 odst. 2 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

22. V § 12 odst. 2 se za slovo „obchodního“ vkládají slova „nebo jiného obdobného“.

23. § 12a zní:

㤠12a

(1) Obchod s vojenským materiálem spočívající v jeho nákupu nebo dovozu může provádět jménem České republiky Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, a to v rozsahu zabezpečení plnění svých úkolů.

(2) Ministerstvo vydá Ministerstvu obrany nebo Ministerstvu vnitra namísto licence licenční potvrzení po předložení

a)   návrhu na vydání licenčního potvrzení, který obsahuje
   1. označení organizační složky státu, její název a sídlo,
   2. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osob oprávněných za Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra jednat,
   3. označení uzavřené smlouvy, která je podmínkou provádění obchodu,
   4. název státu, ze kterého má být vojenský materiál dovezen,
   5. název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu, jeho množství, evidenční nebo výrobní čísla, pokud byla přidělena,
   6. číslo, popřípadě položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku3a),
   7. smluvní cenu za jednotku množství vojenského materiálu v Kč a celkovou cenu v Kč,
   8. předpokládanou dobu, v níž bude možné obchod podle uzavřené smlouvy uskutečnit,
   9. další údaje mající vztah ke konkrétnímu obchodu s vojenským materiálem,
b)   uzavřené smlouvy k obchodu s vojenským materiálem,
c)   dokladu o konečném užití vojenského materiálu podle § 15 odst. 5.

(3) Licenční potvrzení obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. a).“.

24. V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , u fyzické osoby její smrtí“.

25. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slovo „právnické“ vkládají slova „nebo fyzické“.

26. V § 13 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

27. V § 13 odst. 1 písm. c) bodě 2 se za slovo „právnická“ vkládají slova „nebo fyzická“.

28. V § 13 odst. 1 písm. d) se za slovo „právnické“ vkládají slova „nebo fyzické“ a na konci písmene se čárka nahrazuje tečkou.

29. V § 13 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

30. V § 13 odst. 2 se za slovo „právnické osoby“ vkládají slova „nebo úmrtí fyzické osoby“.

31. Za nadpis části třetí se vkládá označení hlavy první, které včetně nadpisu zní:

„Hlava první
Licence pro provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem“.

32. V § 14 odst. 2 se slova „§ 2 odst. 1 nebo 2“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 2 odst. 2“.

33. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.

34. V § 14 se odstavec 4 zrušuje.

35. V § 15 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

36. V § 15 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; v případě, že se jedná o vojenský materiál dovezený na základě licence k transferu podle hlavy druhé, k němuž se váže vývozní omezení, prohlášením žadatele, že dodržel podmínky uvedené ve vývozním omezení, a příslušným dokladem souhlasu odpovědného orgánu členského státu původu vojenského materiálu“.

37. V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“.

38. V § 16 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

39. V § 16 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

40. V § 19 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) V případě, že je to z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) nezbytné, může ministerstvo na návrh dotčeného orgánu pozastavit čerpání licence na dobu nezbytně nutnou. Rozklad proti rozhodnutí o pozastavení čerpání licence nemá odkladný účinek. Pominou-li důvody podle věty první a není-li důvod k postupu podle odstavce 1, ministerstvo na návrh dotčeného orgánu rozhodnutí o pozastavení čerpání licence zruší.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

41. V § 19 odst. 3 se za slova „v odstavci 1“ vkládají slova „nebo 2“ a za slovo „odnětím“ se vkládají slova „nebo pozastavením“.

42. Za § 22 se vkládá hlava druhá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3c zní:

„Hlava druhá
Licence k transferu vojenského materiálu uvnitř Evropské unie a certifikace

§ 22a
Definice

Pro účely udělování licencí k transferu vojenského materiálu uvnitř Evropské unie podle této hlavy se rozumí

a)   transferem každé přemístění vojenského materiálu od dodavatele v jednom členském státě Evropské unie (dále jen „členský stát“) k příjemci v jiném členském státě,
b)   dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení a která nese odpovědnost za transfer,
c)   příjemcem právnická nebo fyzická osoba usazená v některém z členských států, která nese odpovědnost za přijetí transferu,
d)   licencí k transferu oprávnění dodavatele k transferu vojenského materiálu příjemci v jiném členském státě,
e)   obecnou licencí oprávnění dodavatele provádět transfer, pokud splňuje podmínky uvedené v § 22b.

§ 22b
Obecná licence

(1) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je oprávněna provádět transfery, pokud

a)   příjemce je součástí ozbrojených sil členského státu nebo je veřejným zadavatelem, který provádí nákupy výlučně pro ozbrojené síly členského státu,
b)   příjemcem je právnická nebo fyzická osoba certifikovaná podle příslušného právního předpisu členského státu, který zapracovává předpis Evropské unie upravující zjednodušení podmínek transferů vojenského materiálu3c),
c)   transfer je uskutečněn pro účely předvádění vzorků zboží, hodnocení nebo výstav, nebo
d)   transfer je uskutečněn pro účely údržby nebo opravy vojenského materiálu.

(2) V případě, kdy u obecné licence podle odstavce 1 písm. b) certifikovaný příjemce porušuje podmínky certifikace anebo by mohl být dotčen veřejný pořádek, bezpečnost nebo ochrana obyvatelstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení transferu k tomuto příjemci. O přijatém rozhodnutí ministerstvo informuje příslušné orgány ostatních členských států a Evropskou komisi.

(3) Obecná licence podle odstavce 1 písm. c) se vztahuje na poskytování informací při školeních, přednáškách nebo seminářích, při činnostech spojených s výzkumem, vývojem, konstrukcí, projekčními pracemi a výrobou, dále na transfery vojenského materiálu při předvádění, prezentacích, výstavách a veletrzích, testování, zkouškách, účastích ve výběrových řízeních a při průzkumu trhu. Obecná licence neopravňuje dodavatele k prodeji, darování nebo následnému reexportu do zemí mimo Evropskou unii. Není-li předmět transferu při předvádění nebo vystavování zcela spotřebován nebo jinak znehodnocen, musí být vrácen na území České republiky.

(4) Obecná licence podle odstavce 1 písm. d) se vztahuje na

a)   vysílání odborníků a na transfery vojenského materiálu při činnostech spojených s výrobou, úpravami, instalací, defektací, opravami, údržbou, servisem, reklamacemi, školením a výcvikem obsluh, použitím a ovládáním vojenského materiálu,
b)   transfer vojenského materiálu, který je předmětem údržby a opravy k provedení smluvně ujednaných činností. V případě neopravitelnosti lze vyměnit vadný kus vojenského materiálu za nový, avšak celkový počet kusů vojenského materiálu musí být zachován. Předmět údržby a opravy se musí vrátit na území České republiky v době, která je stanovena ve smlouvě s příjemcem.

(5) Dodavatel, který hodlá vyvážet z území České republiky vojenský materiál na základě obecné licence, je povinen se před uskutečněním prvního transferu zaregistrovat u ministerstva. K tomu písemně oznámí ministerstvu

a)   druh obecné licence podle odstavce 1 písm. a) až d), kterou hodlá využít, a dobu jejího využívání,
b)   své identifikační údaje
   1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky; je-li podnikající fyzickou osobou, uvede též adresu místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
   2. u právnické osoby obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a předmět podnikání.

(6) Dodavatel na vyžádání ministerstva bezodkladně, nejdéle však do 15 dnů, předloží údaje podle odstavce 7 o transferech uskutečněných na základě této obecné licence.

(7) Dodavatel je u obecné licence podle odstavce 1 písm. a) a b) povinen uchovávat údaje o uskutečněných transferech po dobu 10 let od uskutečnění transferu. Údaje musí obsahovat

a)   jméno, obchodní firmu nebo název a adresu příjemce,
b)   podrobný popis vojenského materiálu s uvedením množství jednotlivých položek a celkové ceny,
c)   dokument dokládající uzavřený smluvní vztah,
d)   doklad o konečném užití,
e)   potvrzení příjemce, že byl předem seznámen se všemi podmínkami transferu; potvrzení musí obsahovat konkretizaci těchto podmínek.

(8) Dodavatel je u obecné licence podle odstavce 1 písm. b) povinen ještě před prvním transferem ověřit, že příjemce transferu je certifikovaný podle příslušných právních předpisů členského státu příjemce.

(9) Dodavatel zajistí u obecné licence podle odstavce 1 písm. a) a b) před uskutečněním transferu doklad o konečném užití potvrzený příjemcem v členském státě transferu. Doklad o konečném užití nesmí být starší než 12 měsíců a musí obsahovat

a)   název členského státu, na jehož území je místo dodání vojenského materiálu,
b)   název orgánu, který jej vydal,
c)   obchodní firmu nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu sídla nebo místa podnikání žadatele,
d)   přesný popis vojenského materiálu, zejména jeho množství, charakteristiku a hodnotu,
e)   datum vydání a
f)   antireexportní doložku.

(10) Dodavatel informuje ministerstvo do desátého dne měsíce následujícího po uplynutí pololetí o uskutečněných transferech v rámci této obecné licence.

(11) Dodavatel ještě před uskutečněním každého transferu vypracuje přehled složení dodávky obsahující soupis transferovaného zboží s uvedením názvu, počtu, typového (výrobního, evidenčního) označení a ceny vojenského materiálu, který bude doprovázet zásilku.

(12) Jakékoliv změny údajů v registraci je dodavatel povinen do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozví, sdělit ministerstvu.

(13) Ministerstvo zveřejňuje seznam dodavatelů, kteří využívají obecnou licenci, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 22c
Souhrnná licence

(1) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je oprávněna provádět na základě souhrnné licence transfery více příjemcům v jednom nebo více členských státech.

(2) Žádost o udělení souhrnné licence musí obsahovat

a)   číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
b)   číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
c)   vymezení vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu,
d)   navrhovanou dobu platnosti licence,
e)   název členských států, do kterých má být prováděn transfer vojenského materiálu, a
f)   vymezení příjemců a konečných uživatelů vojenského materiálu.

(3) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení souhrnné licence ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení. Ustanovení § 16 se použije obdobně s tím, že závazné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí se nevyžaduje. Souhrnná licence se uděluje na dobu 3 let.

(4) Rozhodnutí o udělení souhrnné licence kromě obecných náležitostí obsahuje

a)   číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
b)   vymezení vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu,
c)   vymezení příjemců a konečných uživatelů vojenského materiálu,
d)   datum, místo vydání a dobu platnosti,
e)   případné další bezpečnostní podmínky.

§ 22d
Individuální licence

(1) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je oprávněna provést transfer na základě individuální licence jednomu určitému příjemci.

(2) Žádost o udělení individuální licence musí obsahovat

a)   číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
b)   číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
c)   specifikaci vojenského materiálu s uvedením jeho názvu podle seznamu vojenského materiálu a množství,
d)   navrhovanou dobu platnosti licence,
e)   název členského státu, do kterého má být prováděn transfer, obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání příjemce.

(3) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení individuální licence ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení. Ustanovení § 16 se použije obdobně s tím, že závazné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí se nevyžaduje.

(4) Rozhodnutí o udělení individuální licence kromě obecných náležitostí obsahuje

a)   číslo a název položky podle kombinované nomenklatury celního sazebníku,
b)   název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství,
c)   název členského státu, na jehož území se nachází sídlo, místo podnikání nebo bydliště příjemce,
d)   datum, místo vydání a dobu platnosti licence,
e)   případné další bezpečnostní podmínky licence.

§ 22e
Společné ustanovení o licencích k transferu vojenského materiálu uvnitř Evropské unie

(1) Ustanovení § 16 až 19 se pro účely této hlavy použijí obdobně, není-li v této hlavě stanoveno jinak.

(2) Licencím podle této hlavy nepodléhají transfery vojenského materiálu, pokud

a)   dodavatelem je Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, nebo
b)   transfer je nezbytný k uplatňování kooperačního zbrojního programu mezi členskými státy.

Certifikace
§ 22f

(1) Certifikace je postup, při kterém ministerstvo zjišťuje spolehlivost příjemce, pokud jde o jeho schopnost dodržet vývozní omezení vojenského materiálu na základě licence k transferu od jiného členského státu.

(2) Splnění stanovených požadavků se potvrzuje vydáním osvědčení o spolehlivosti příjemce (dále jen „certifikát“).

§ 22g
Podmínky pro vydání certifikátu

(1) Podmínkou pro vydání certifikátu je, že žadatel

a)   je držitelem platného povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem,
b)   uvádí na trh pod vlastním názvem nebo obchodní značkou vojenský materiál nebo jeho součásti nebo systémy a subsystémy vojenského materiálu,
c)   využívá vojenský materiál přijatý na základě obecných licencí k transferu pro vlastní výrobu a zdrží se jejich opětovného transferu nebo vývozu, vyjma údržby nebo opravy a k tomuto se písemně zaváže,
d)   doloží spolehlivost podle odstavce 3.

(2) V žádosti o vydání certifikátu se uvede

a)   obchodní firma nebo název a sídlo nebo jméno, popřípadě jména, a adresa žadatele,
b)   identifikační číslo žadatele,
c)   adresy výrobních jednotek, jsou-li zavedeny,
d)   jméno vedoucího pracovníka jako osoby osobně odpovědné za transfery a vývoz.

(3) Žádost o vydání certifikátu pro účely zhodnocení spolehlivosti musí být doložena

a)   příslušnými doklady o odpovídající zkušenosti v oblasti činností souvisejících s nakládáním s vojenským materiálem, zejména s ohledem na dodržování vývozních omezení, povolení vyrábět nebo uvádět na trh vojenský materiál a zaměstnávání zkušeného řídícího personálu, dokumentací o příslušné průmyslové činnosti v oblasti vojenského materiálu, zejména schopnost montáže systémů či subsystémů,
b)   písemným závazkem žadatele podepsaným oprávněnou osobou, že učiní veškeré nezbytné kroky k dodržení a prosazení všech zvláštních podmínek pro konečné použití a vývoz každé určité součásti či produktu, které byly přijaty,
c)   písemným závazkem žadatele podepsaným oprávněnou osobou, že příslušným orgánům s náležitou péčí poskytne podrobné informace týkající se konečných uživatelů či konečného použití všech produktů podnikem vyvážených, přepravovaných či přijatých na základě licence k transferu z jiného členského státu,
d)   popisem interního programu dodržování právních norem nebo systému řízení transferů a vývozu uplatňovaného v podniku, podepsaným oprávněnou osobou; popis musí zahrnovat podrobné informace o organizačních, lidských a technických zdrojích vyčleněných na řízení transferů a vývozů, řetězci odpovědnosti ve struktuře podniku, postupech interního auditu, zvyšování informovanosti a odborné přípravě zaměstnanců, opatření k zajištění fyzické a technické bezpečnosti, vedení záznamů a sledovatelnosti transferů a vývozu.

(4) Vzor žádosti o vydání certifikátu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22h
Vydání certifikátu

(1) Ministerstvo posoudí, zda žadatel splňuje podmínky pro vydání certifikátu a vyžádá si za tím účelem závazná stanoviska dotčených orgánů, kterými jsou

a)   Ministerstvo vnitra z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
b)   Ministerstvo obrany z hlediska zabezpečování obrany České republiky,
c)   Generální ředitelství cel z hlediska dodržování dovozních a vývozních opatření.

(2) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uvedený v odstavci 1 ve lhůtě 20 dnů od doručení stejnopisu žádosti; závazné stanovisko musí obsahovat souhlas nebo nesouhlas dotčeného orgánu s vydáním certifikátu.

(3) Při splnění podmínek ministerstvo vydá do 60 dnů ode dne doručení žádosti certifikát, který kromě obecných náležitostí obsahuje

a)   číslo certifikátu,
b)   obchodní firmu nebo název a adresu sídla nebo jméno, popřípadě jména, a adresu trvalého pobytu žadatele a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c)   adresy organizačních složek, jichž se certifikace týká,
d)   prohlášení o splnění podmínek uvedených v § 22g,
e)   dobu platnosti certifikátu,
f)   datum vydání certifikátu, razítko a podpis pověřeného pracovníka ministerstva.

(4) Certifikát vydává ministerstvo v českém a anglickém jazyce. Certifikát se vydává na dobu 5 let. Certifikát vydaný v jiném členském státě je platný i na území České republiky.

§ 22i
Povinnosti držitele certifikátu

(1) Držitel certifikátu je povinen splňovat všechny podmínky stanovené pro jeho vydání po celou dobu jeho platnosti.

(2) Držitel certifikátu je povinen ministerstvu neprodleně oznámit a doložit všechny změny, které vyvstaly nebo k nimž došlo po udělení osvědčení, a které mohou ovlivnit platnost nebo obsah osvědčení. Držitel certifikátu oznámí zejména

a)   všechny důležité změny své průmyslové činnosti týkající se vojenského materiálu,
b)   jakoukoli změnu údajů uvedených v § 22g odst. 2.

(3) Ministerstvo provádí alespoň každé 3 roky kontrolu, zda držitel certifikátu splňuje podmínky stanovené v § 22g. Za účelem kontroly je ministerstvo a jím pověřený kontrolní orgán oprávněno

a)   vstupovat do příslušných prostor držitele osvědčení,
b)   prověřovat a kopírovat záznamy nebo údaje týkající se výrobků vyvážených, převáděných nebo přijatých na základě licence k transferu od jiného členského státu.

§ 22j
Zánik certifikátu

(1) Certifikát zaniká

a)   rozhodnutím o úpadku,
b)   uplynutím doby platnosti certifikátu,
c)   úmrtím fyzické osoby,
d)   rozhodnutím ministerstva o zrušení platnosti certifikátu, jestliže
   1. certifikát byl udělen na základě nesprávných nebo neúplných údajů,
   2. držitel certifikátu přestal splňovat podmínky pro jeho udělení, nebo
   3. to vyžadují bezpečnostní zájmy České republiky, zejména jestliže držitel certifikátu porušil závažným způsobem ustanovení tohoto zákona nebo předpis Evropské unie, právní předpis členského státu Evropské unie, nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je Česká republika vázána, pokud upravují obchodování nebo nakládání s vojenským materiálem, nebo
e)   vrácením certifikátu ministerstvu.

(2) Certifikát je nepřenosný; při zániku právnické osoby nebo úmrtí fyzické osoby nepřechází na jejího právního nástupce.

(3) V případě, že je certifikát zrušen, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit svým dodavatelům, kteří používají obecné licence. Ministerstvo o této skutečnosti informuje příslušné orgány ostatních členských států a Evropskou komisi.

(4) Ministerstvo zveřejní a pravidelně aktualizuje seznam držitelů certifikátů a uvědomí o tom Evropskou komisi, Evropský parlament a ostatní členské státy na internetových stránkách Evropské komise.


3c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.“.

43. V § 23 odst. 1 se za slova „dodržování tohoto zákona u právnických“ vkládají slova „a fyzických“.

44. V § 23a odst. 1 se slovo „právnickými“ zrušuje.

45. V § 24 odst. 2 písm. a) bodě 3 se za slovo „neudělení“ vkládá čárka a slova „licence nebo o odejmutí“ se nahrazují slovy „pozastavení čerpání, zrušení pozastavení čerpání nebo odnětí“.

46. V § 24 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slova „ , s výjimkou případu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c)“ zrušují.

47. V § 24 odst. 2 písm. b) bodě 2 se za slovo „udělení“ vkládá čárka a slova „licence a o odejmutí“ se nahrazují slovy „pozastavení čerpání, zrušení pozastavení čerpání nebo odnětí“.

48. V § 24 odst. 2 písm. b) bodě 3 se slova „ , s výjimkou případu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c)“ zrušují.

49. V nadpisu § 25 se za slova „právnických“ vkládají slova „a podnikajících fyzických“.

50. V § 25 se v úvodních částech ustanovení odstavců 2, 3 a 4 za slova „Právnická osoba“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická osoba“.

51. V § 25 odst. 3 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.

52. V § 25 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   provede transfer jednomu určitému příjemci bez individuální licence podle § 22d nebo více příjemcům v jednom nebo více členských státech bez souhrnné licence podle § 22c, nebo
d)    provede transfer na základě obecné licence v rozporu s § 22b.“.

53. V § 25 odst. 4 písm. a) se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „ , § 22c odst. 2 nebo § 22d odst. 2“.

54. V § 25 odst. 4 písm. b) se slova „§ 15 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 4“.

55. V § 25 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která žádá o vydání certifikátu podle § 22g odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   uvede v žádosti o vydání certifikátu nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro jeho vydání, nebo
b)   doloží podklady podle § 22g odst. 3 neoprávněně pozměněné nebo padělané.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byl vydán certifikát podle § 22f odst. 1 a 2, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 22i neoznámí a nedoloží všechny změny, k nimž došlo po udělení certifikátu, a které mohou ovlivnit platnost nebo obsah certifikátu, nebo
b)   pozmění údaje v certifikátu.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

56. V § 25 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo odstavce 3 písm. c) nebo d)“.

57. V § 25 odst. 8 písmeno c) zní:

„c)    do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4, odstavce 5 písm. c), odstavce 6 nebo 7.“.

58. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 27 odst. 1 písm. a) a b) a v § 27a odst. 2 se za slova „právnické osobě“ vkládají slova „nebo podnikající fyzické osobě“.

59. V § 27a odst. 1 se za slova „Právnická osoba“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická osoba“.

60. V § 27a odst. 3 se za slova „právnické osoby“ vkládají slova „nebo podnikající fyzické osoby“.

61. V § 27a odst. 4 se slova „a podle § 25 odst. 5 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „ , § 25 odst. 5 písm. a) a c) a § 25 odst. 6 a 7“.

62. V § 33 se slova „§ 14 odst. 3,“ zrušují a slova „a § 20 odst. 4“ se nahrazují slovy „ , § 20 odst. 4 a § 22g odst. 4“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. června 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 23, 29 a 34, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Pavel Andrle - GRADA Publishing, a. s.

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.