Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


219

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

Čl. I

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 255/2004 Sb., zákona č. 173/2007 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(1) Tento zákon upravuje

a)   v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti postupu celních orgánů při ochraně práv duševního vlastnictví1) (dále jen „nařízení Evropské unie“) provádění opatření celních orgánů, existuje-li podezření, že zboží porušuje práva k duševnímu vlastnictví, nebo v případě zjištění, že takové zboží práva k duševnímu vlastnictví porušuje,
b)   provádění dozoru podle zákona o ochraně spotřebitele.

1) Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.
Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1172/2007 ze dne 5. října 2007.“.

2. V § 1 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, bylo-li soudem rozhodnuto, že se jedná o zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,“.

3. V § 1 odst. 2 písm. d) se slova „přestupky a“ zrušují.

4. § 2 a 3 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 44 znějí:

㤠2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   dovozcem osoba, která je deklarantem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie44), je-li na dovážené zboží podáno celní prohlášení, nebo osoba, která má v době provedení celní kontroly zboží vstupující na celní území Evropské unie nebo nacházející se na tomto území u sebe, není-li na dovážené zboží podáno celní prohlášení,
b)   vývozcem osoba, která je deklarantem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie44), je-li na vyvážené nebo zpětně vyvážené zboží podáno celní prohlášení, nebo osoba, která má v době provedení celní kontroly zboží vystupující z celního území Evropské unie u sebe, není-li na vyvážené nebo zpětně vyvážené zboží podáno celní prohlášení.

§ 3
Zákazy

Zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, je zakázáno

a)   navrhnout na propuštění do režimu volného oběhu, režimu vývozu nebo režimu s podmíněným osvobozením od cla,
b)   navrhnout na propuštění ke zpětnému vývozu nebo na umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu,
c)   přepravit na celní území Evropské unie, vlastnit, držet, skladovat nebo prodávat na území České republiky, jestliže tím dochází k úniku zboží celnímu dohledu.

44) Čl. 4 bod 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.“.

5. Nadpis části druhé zní: „OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU“.

6. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2, 4, 45 a 46 zní:

㤠4
Podání a projednání žádosti o přijetí opatření celního úřadu a náhrada nákladů

(1) Držitel práva2) podává na předepsaném tiskopisu45) žádost o přijetí opatření celního úřadu (dále jen „žádost“) Celnímu ředitelství Hradec Králové, které je příslušné k přijímání a projednání žádostí podle nařízení Evropské unie46).

(2) V případech, kdy v souvislosti s držením zboží pod celním dohledem vzniknou celnímu úřadu náklady, k jejichž úhradě je držitel práva povinen se zavázat podle nařízení Evropské unie4), stanoví celní úřad držiteli práva rozhodnutím částku, kterou je držitel práva povinen uhradit.


2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
4) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
45) Přílohy I a II nařízení Komise (ES) č. 1891/2004.
46) Čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.“.

7. Označení části třetí a části čtvrté se včetně nadpisů zrušuje.

Dosavadní části pátá až desátá se označují jako části třetí až osmá.

8. Pod označení § 9 se vkládá nadpis, který zní: „Zadržení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví“.

9. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Celní úřad v případech stanovených nařízením Evropské unie7) zadrží zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví bez ohledu na práva třetích osob a oznámí toto opatření ústně dovozci nebo vývozci zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví.“.

10. Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

11. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Osoba, které bylo oznámeno opatření o zadržení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat nebo zajistit jeho vydání. Není-li celnímu úřadu zboží vydáno bezprostředně po oznámení tohoto opatření, může být tomu, kdo je má u sebe, odňato. O vydání nebo odnětí zadrženého zboží se sepíše protokol, v němž se uvede množství a popis zadrženého zboží. Protokol podepisují dva celníci a osoba, která zboží vydala nebo jíž bylo odňato. Případné odmítnutí podpisu touto osobou se poznamená do protokolu. Osobě, která zboží vydala nebo které bylo zboží odňato, předá celní úřad druhopis protokolu.“.

12. V § 9 odst. 4 větě první se slovo „rozhodnutím“ zrušuje a slova „uložit jí“ se nahrazují slovy „rozhodnutím jí uložit“.

13. V § 9 odst. 5 se slovo „sankci“, slova „ochranné opatření“ a slova „zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví v řízení o správním deliktu“ zrušují a slova „vrátí se“ se nahrazují slovy „celní úřad povolí propuštění zboží nebo jeho zadržení ukončí a zboží vrátí“.

14. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Osoba dotčená uložením opatření podle odstavce 1 může do 3 pracovních dnů ode dne jeho uložení podat písemné námitky celnímu úřadu, který je uložil. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel příslušného celního úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí dotčené osobě.“.

15. V § 11 odst. 1 se slovo „doručilo“ nahrazuje slovy „sdělilo informaci o vydaném“ a slovo „majiteli“ se nahrazuje slovem „držiteli“.

16. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

17. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Má-li být složena jistota, jíž lze podle nařízení Evropské unie dosáhnout propuštění zboží nebo ukončení jeho zadržení14), lze jistotu složit v hotovosti na účet celního úřadu nebo nahradit bankovní zárukou15). Držitel práva je povinen na výzvu celního úřadu předložit ve stanovené lhůtě vyjádření, jakou výši jistoty považuje za dostatečnou k tomu, aby ochránila jeho zájmy.“.

18. V § 13 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 47 znějí:

„(3) Bylo-li složením jistoty dosaženo propuštění nebo ukončení zadržení zboží, o němž je pravomocně rozhodnuto, že neporušuje práva k duševnímu vlastnictví, nebo jsou-li splněny podmínky stanovené nařízením Evropské unie47), jistota se vrátí osobě, která ji celnímu úřadu složila. V opačném případě se jistota zúčtuje ve prospěch držitele práva, a to ve výši odpovídající částce stanovené rozhodnutím soudu o náhradě vzniklé škody. Je-li složená jistota nižší nebo rovna přiznané náhradě škody, zúčtuje se ve prospěch držitele práva v plné výši. Je-li složená jistota vyšší než přiznaná náhrada škody, vrátí se osobě, která jistotu složila, její část zbývající po zúčtování jistoty na zaplacení náhrady vzniklé škody, popřípadě po jejím započtení na úhradu pokuty uložené v řízení o správním deliktu podle tohoto zákona a na úhradu nákladů za zničení zboží. Započtení jistoty na úhradu pokuty uložené v řízení o správním deliktu podle tohoto zákona a na úhradu nákladů za zničení zboží se provede i v případě, že o náhradě škody nebylo rozhodnuto.

(4) Nelze-li s jistotou naložit způsobem uvedeným v odstavci 3, složená jistota propadne státu. Propadlá jistota je příjmem státního rozpočtu.


47) Čl. 14 odst. 2 třetí pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.“.

19. § 14 a 14a včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16 a 17 znějí:

㤠14
Zničení zboží zjednodušeným postupem

(1) Jestliže bylo zadrženo zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví, může celní úřad na žádost držitele práva rozhodnout o zničení zboží zjednodušeným postupem podle nařízení Evropské unie16).

(2) Celní úřad spolu s oznámením o zadržení zboží podle § 9 odst. 1 písemně vyzve osobu, které bylo opatření o zadržení zboží oznámeno, aby se ve lhůtě stanovené nařízením Evropské unie16) písemně vyjádřila, zda souhlasí se zničením zadrženého zboží zjednodušeným postupem v případě, že o to držitel práva požádá. Celní úřad v této výzvě zároveň dotčenou osobu upozorní, že neuplatnění písemných námitek ve lhůtě stanovené nařízením Evropské unie16) se považuje za souhlas se zničením zboží zjednodušeným postupem.

(3) Souhlas se zničením zboží zjednodušeným postupem podle odstavce 2 nelze vzít zpět a po vyjádření takového souhlasu nelze proti zničení zboží uplatnit námitky.

(4) Zničení se provede na náklady dovozce nebo vývozce; není-li v době, kdy se o nákladech za zničení rozhoduje, dovozce nebo vývozce znám, zemřel nebo již neexistuje nebo se nepodařilo zjistit jeho pobyt či sídlo, zničení se provede na náklady držitele práva. Celní úřad zajistí zničení pod dohledem 3 celníků. O zničení se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede také množství a popis zboží. Úřední záznam podepíší všichni 3 celníci.

(5) Dovozce, vývozce (§ 2) nebo držitel práva mohou zajistit zničení17) zboží pod dohledem celního úřadu.

(6) Celní úřad rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákladům spojeným se zničením zboží.

§ 14a
Další způsoby nakládání se zbožím

(1) Není-li rozhodnuto o zničení zboží zjednodušeným postupem podle § 14,

a)   celní úřad informuje o této skutečnosti Celní ředitelství Hradec Králové a po obdržení jeho vyjádření, že nebude uplatněn postup podle písmene b), rozhodne o zničení padělků a nedovolených napodobenin podle odstavce 2, 3 nebo 4, nebo
b)   rozhodne Celní ředitelství Hradec Králové o bezúplatném převodu upravených padělků k humanitárním účelům za podmínek stanovených v § 14b.

(2) Celní úřad na náklady pachatele správního deliktu zajistí

a)   se souhlasem držitele práva odstranění ochranných známek z propadlých nebo zabraných padělků a zničení takto odstraněných ochranných známek, nebo
b)   zničení propadlého nebo zabraného zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.

(3) Je-li pachatel správního deliktu osobou neznámou nebo osobou, která není za spáchání správního deliktu odpovědná, celní úřad informuje o této skutečnosti Celní ředitelství Hradec Králové a po obdržení jeho vyjádření, že nebude uplatněn postup podle odstavce 1 písm. b), zajistí zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví a u něhož bylo vysloveno zabrání, na náklady držitele práva. Obdobně se postupuje i v případě, že pachatel správního deliktu v době, kdy se o nákladech za zničení rozhoduje, zemřel nebo již neexistuje nebo se nepodařilo zjistit jeho pobyt či sídlo.

(4) Dovozce, vývozce (§ 2) nebo držitel práva mohou zajistit zničení18) zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, pod dohledem celního úřadu.

(5) V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 celní úřad rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákladům spojeným se zničením nebo s úpravami zboží.


16) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
17) Čl. 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.“.

Poznámky pod čarou č. 19 až 21 se zrušují.

20. Za § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně nadpisu zní:

㤠14b
Bezúplatný převod a úprava padělků k humanitárním účelům

(1) Celní ředitelství Hradec Králové podle údajů celního úřadu, na základě pravomocného rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání padělků a za předpokladu, že držitel práva vysloví souhlas s využitím upravených padělků pro humanitární účely, rozhodne, které pravomocně propadlé nebo zabrané padělky jsou vhodné pro humanitární účely a které lze za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem bezúplatně převést22) k humanitárním účelům na přejímající organizaci uvedenou v odstavci 2. K těmto účelům nelze převést padělky, které jsou zdravotně závadné nebo nejsou bezpečné. Padělky se bezúplatně převádějí podle účelu i využití nebo naléhavosti potřeb žadatelů podle pořadí došlých žádostí.

(2) Přejímajícími organizacemi mohou být

a)   organizační složky státu nebo územního samosprávného celku a právnické osoby zřízené nebo založené státem nebo územním samosprávným celkem anebo zřízené zákonem, pokud jsou zřízeny nebo založeny za účelem poskytování sociálních služeb nebo působí v oblasti zdravotnictví nebo školství23), nebo
b)   jiné právnické osoby24), pokud splňují tyto podmínky:
1.  nebyly zřízeny za účelem podnikání,
2.  působí v některé z oblastí uvedených v písmenu a),
3.  poskytují humanitární pomoc nepřetržitě nejméně 2 roky,
4.  doloží potvrzením příslušného orgánu ne starším než 3 měsíce, že nemají nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění včetně penále25).

(3) Přejímající organizace je povinna

a)   přijmout opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku,
b)   v souladu s rozhodnutím Celního ředitelství Hradec Králové podle odstavce 1 a na své náklady zajistit odstranění ochranných známek a zničení odstraněných ochranných známek, nebylo-li provedení těchto úprav zajištěno podle § 14a odst. 2 před bezúplatným převodem,
c)   využívat padělky upravené podle písmene b) pouze k humanitárním účelům,
d)   evidovat a archivovat doklady o převzetí padělků a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, a to po dobu 3 let od okamžiku bezúplatného převodu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravující uchovávání stanovených dokladů27).

(4) O bezúplatném převodu padělků k humanitárním účelům uzavře Generální ředitelství cel s přejímající organizací nebo s jejím zřizovatelem, jde-li o organizační složku územního samosprávného celku, písemnou smlouvu, která musí obsahovat konkrétní účel, k jakému přejímající organizace padělky použije. O bezúplatném nakládání s padělky k humanitárním účelům mezi organizačními složkami státu se vyhotoví zápis podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

(5) Celní úřad je oprávněn kontrolovat u přejímající organizace plnění povinností podle odstavce 3, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy podle odstavce 4. O výsledku kontroly informuje Celní ředitelství Hradec Králové.

(6) Humanitárními účely podle odstavců 1, 3 a 4 se rozumí zajišťování základních potřeb obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.“.

21. V § 15 písm. a) a v § 23 písm. a) se slova „nebo režimu vývozu“ nahrazují slovy „ , režimu vývozu nebo režimu s podmíněným osvobozením od cla v rozporu s § 3 písm. a)“.

22. V § 15 a 23 se na konci textu písmene b) doplňují slova „v rozporu s § 3 písm. b)“.

23. V § 15 písm. c) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“ a slovo „nebo“ se nahrazuje slovy „v rozporu s § 3 písm. c), nebo“.

24. V § 16 odst. 3 a v § 24 odst. 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

25. V § 23 písm. c) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“ a na konci textu písmene c) se doplňují slova „v rozporu s § 3 písm. c)“.

26. V § 23 písm. e) se slova „§ 14a odst. 3“ nahrazují slovy „§ 14b odst. 3“.

27. V § 28b odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   pachatel správního deliktu není znám,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

28. V § 28c odst. 5 se slova „§ 14b až 23“ nahrazují slovy „o odpovědnosti a postihu právnické osoby“.

29. V § 28c se odstavec 7 zrušuje.

30. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 48 až 52 zní:

„ČÁST ČTVRTÁ
Provádění dozoru v rámci ochrany spotřebitele

§ 29

(1) Při provádění dozoru podle zákona o ochraně spotřebitele je celník oprávněn

a)   zastavovat osoby a vozidla, provádět kontrolu zavazadel, vozidel, jejich nákladů, přepravních a průvodních listin,
b)   vstupovat
1.  do provozoven a skladových prostor určených k nabídce, skladování nebo prodeji zboží,
2.  do provozoven a objektů užívaných výrobcem, dovozcem48) nebo distributorem a vyžadovat předložení příslušné dokumentace a poskytnutí pravdivých informací,
c)   ověřovat totožnost fyzických osob, které jsou kontrolovanými osobami nebo zastupují kontrolované osoby, a vyžadovat od nich potřebné údaje a písemná nebo ústní vysvětlení,
d)   vyzvat držitele práva, aby se vyjádřil ke zjištěním zakládajícím podezření z porušení jeho práv, nebo si jej přizvat k výkonu dozoru,
e)   odebírat vzorky kontrolovaného zboží za účelem provedení analýzy.

(2) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit celníkům plnit jejich úkoly související s výkonem dozoru a poskytnout jim potřebnou součinnost.

(3) Celní úřad informuje toho, kdo podal podnět ke kontrole, o zjištěném porušení právních předpisů nebo o jiných zjištěných nedostatcích a jejich příčinách.

§ 29a

(1) Celní úřad může při provádění dozoru podle zákona o ochraně spotřebitele, bez ohledu na práva třetích osob, zadržet zboží, existuje-li podezření, že v souvislosti s jeho nabízením nebo prodejem dochází k porušení ustanovení zvláštního právního předpisu49) nebo zákazu nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu50).

(2) Při zadržení zboží podle odstavce 1 se použije § 9 odst. 3, 4 a 6 obdobně.

(3) Celní úřad může uskladnit zadržené zboží na náklady kontrolované osoby, včetně nákladů na zajištění a přepravu v souvislosti se skladováním.

(4) Nelze-li u zadrženého zboží uložit propadnutí nebo zabrání zboží, celní úřad zadržení zboží ukončí a zboží vrátí osobě, které bylo zadrženo.

§ 30

(1) Zjistí-li celní úřad v řízení o správním deliktu vedeném podle zákona o ochraně spotřebitele, že byl porušen zákaz používání klamavých obchodních praktik51) nebo zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely, uloží rozhodnutím kromě pokuty i propadnutí nebo zabrání zboží, kterým jsou právní předpisy porušeny. Pro ukládání propadnutí a zabrání zboží se použije § 28a a 28b obdobně.

(2) Celní úřad na náklady pachatele správního deliktu zajistí

a)   se souhlasem držitele práva odstranění ochranných známek z propadlých nebo zabraných padělků a zničení takto odstraněných ochranných známek, nebo
b)   zničení propadlého nebo zabraného zboží, v souvislosti s jehož nabízením nebo prodejem došlo k porušení zákazu používání klamavých obchodních praktik.

(3) Je-li pachatel správního deliktu osobou neznámou nebo osobou, která není za spáchání správního deliktu odpovědná, celní úřad zajistí zničení zboží, v souvislosti s jehož nabízením nebo prodejem byl porušen zákaz používání klamavých obchodních praktik a u něhož bylo vysloveno zabrání. V takovém případě nese náklady na zničení zboží stát.

(4) Jsou-li propadlé nebo zabrané padělky využitelné pro humanitární účely, může celní úřad rozhodnout, že budou bezplatně převedeny na přejímající organizaci podle § 14b.

(5) V případech uvedených v odstavci 2 celní úřad rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákladům spojeným se zničením nebo s úpravami zboží.

§ 30a

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, mají celní orgány při výkonu dozoru podle zákona o ochraně spotřebitele stejná práva a povinnosti jako při jimi prováděném dohledu podle celního zákona. Totéž platí o právech a povinnostech osob, které tomuto dozoru podléhají.

(2) Na kontrolu prováděnou celními orgány při dozoru podle zákona o ochraně spotřebitele se nevztahuje zákon o státní kontrole, s výjimkou ustanovení o protokolu52).


48) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb.
49) § 4 odst. 3 a § 5 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb.
50) § 7b zákona č. 634/1992 Sb.
51) § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.
52) § 15 a 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní části čtvrtá až osmá se označují jako části pátá až devátá.

31. V § 31 odstavec 1 zní:

„(1) Náklady podle § 4 odst. 2, § 14 odst. 6, § 14a odst. 5 a § 30 odst. 5 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí celního úřadu o jejich výši dotčeným osobám.“.

32. V § 31 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

33. V § 31 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „odkazují odstavce 1 a 2“ nahrazují slovy „odkazuje odstavec 1“.

34. V § 31a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a pořádkové pokutě“.

35. V § 31b se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

36. V § 31b se slova „a zničení“ nahrazují slovy „ , zničení a úpravy“.

37. Za § 31b se vkládá nový § 31c, který včetně nadpisu zní:

㤠31c
Pořádková pokuta

(1) Celní úřad může uložit kontrolované osobě pořádkovou pokutu do 50 000 Kč, jestliže neumožní celníkům plnit jejich úkoly související s výkonem dozoru podle zákona o ochraně spotřebitele nebo jim neposkytne potřebnou součinnost.

(2) Pořádkovou pokutu lze ukládat opakovaně.

(3) Při určení výše pořádkové pokuty celní úřad přihlíží zejména k závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání ve vztahu k povaze a účelu kontroly.“.

38. § 32 a 33 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 41 až 43 zrušují.

39. Část šestá se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. II

V § 7b odst. 9 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 439/2003 Sb., se věta druhá zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. III

V § 7b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 439/2003 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se slova „a jsou označeny nápisem „humanita“ “ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Právo proti nekalé soutěži

Právo proti nekalé soutěži

Daniel Patěk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor ... pokračování

Cena: 535 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Blanka Vítová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ... pokračování

Cena: 685 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.