Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


214

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo „svého“ zrušuje.

2. V § 5d odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního průkazu advokáta stanoví prováděcí právní předpis; prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního průkazu advokáta.“.

3. V § 5d se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ten, kdo byl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 7b odst. 1 písm. d) až g), je povinen Komoře neprodleně odevzdat osvědčení o zápisu do seznamu advokátů a vrátit identifikační průkaz advokáta. Odevzdání osvědčení a vrácení identifikačního průkazu advokáta v případě pozastavení výkonu advokacie a jejich navrácení advokátovi v případě zániku pozastavení výkonu advokacie upraví stavovský předpis.“.

4. V § 9a odst. 1 písm. c) a d) se slova „v § 41 odst. 1 písm. b), d) a e)“ nahrazují slovy „v § 41 odst. 1 písm. b), d) až f)“.

5. V § 17a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Komora je oprávněna na základě provedeného výběrového řízení určit jednoho nebo více dodavatelů stavovského oděvu.“.

6. V § 35k odst. 1 se slova „úředně ověřeným“ zrušují.

7. V § 35m odstavec 1 zní:

„(1) Komora zapíše evropského advokáta do seznamu evropských advokátů do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti o zápis, ke které musí být přiloženy

a)   doklady prokazující, že evropský advokát splňuje podmínky podle § 2 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2,
b)   doklad o splnění povinnosti podle § 24a,
c)   doklad o tom, že evropský advokát uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč.“.

8. V § 35m odst. 3 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta stanoví prováděcí právní předpis; prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta. Pro osvědčení a identifikační průkaz usazeného evropského advokáta se použije § 5d odst. 3 a 4 obdobně.“.

9. V § 35m odst. 8 písmena a) a b) znějí:

„a)   jestliže přestal splňovat podmínku podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1,
b)   zaniklo-li jeho oprávnění poskytovat v domovském státě právní služby podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2, nebo“.

10. V § 37 odst. 1 písm. e) se slova „k advokátovi nebo ke společnosti“ nahrazují slovy „k advokátovi, usazenému evropskému advokátovi, ke společnosti nebo k zahraniční společnosti“.

11. V § 37 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního průkazu advokátního koncipienta stanoví prováděcí právní předpis; prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního průkazu advokátního koncipienta.“.

12. V § 37 odst. 2 se věta pátá nahrazuje větou „Pro identifikační průkazy advokátních koncipientů se použije § 5d odst. 3 a 4 obdobně.“.

13. V § 44 odst. 4 písm. b) se slova „[§ 43 písm. h)]“ nahrazují slovy „[§ 43 písm. i)]“.

14. V § 51 odstavec 3 zní:

„(3) Ministr spravedlnosti je oprávněn podat návrh na zahájení řízení o vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo ze seznamu evropských advokátů anebo o pozastavení výkonu advokacie advokátů nebo evropských advokátů.“.

15. V § 52b se za slova „státní dohled nad činností advokátů“ vkládají slova „ , evropských advokátů“.

16. § 52c zní:

㤠52c

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření Komory vydá vyhlášku k provedení § 5d odst. 1, § 35m odst. 3 a § 37 odst. 2.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní psaní. 2. vydání

Právní psaní. 2. vydání

Jan Vučka - C. H. Beck

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. Druhé vydání ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Oldřich Solanský - C. H. Beck

Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.