Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


208

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2011

o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 a k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení používaná výlučně pro přepravu nebezpečných věcí mezi členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Evropského hospodářského prostoru a jiným než členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Evropského hospodářského prostoru, splňuje-li tato přeprava podmínky přílohy A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí2), Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, obsaženého v přípojku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě3) (dále jen „mezinárodní úmluvy o přepravě nebezpečných věcí“) nebo Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení, která jsou určenými technickými zařízeními používanými s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech podle jiného právního předpisu4).

§ 2
Základní pojmy

(1) Přepravitelné tlakové zařízení je stanoveným výrobkem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona.

(2) Pro účely tohoto nařízení se přepravitelným tlakovým zařízením rozumí zařízení, které se používá v souladu s kapitolou 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí pro přepravu plynů třídy 2, s výjimkou plynů nebo věcí, které mají v klasifikačním kódu číslici 6 nebo 7, nebo pro přepravu nebezpečných věcí jiných tříd, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zařízením podle věty první jsou

a)   tlakové nádoby a případně jejich ventily a další příslušenství, na něž se vztahuje kapitola 6.2 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí, a
b)   cisternová a bateriová vozidla a vozy, snímatelné cisterny, cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby s nádržemi z kovových materiálů a vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC) a případně jejich ventily a další příslušenství, na něž se vztahuje kapitola 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.

(3) Pro účely tohoto nařízení se přepravitelným tlakovým zařízením rozumí rovněž malé nádobky obsahující plyn (UN 2037) (dále jen „plynové kartuše“).

(4) Pro účely tohoto nařízení se za přepravitelné tlakové zařízení nepovažují

a)   aerosoly (UN 1950),
b)   otevřené kryogenní nádoby,
c)   lahve se stlačeným plynem pro dýchací zařízení,
d)   hasicí přístroje (UN 1044),
e)   zařízení, která jsou vyjmuta z působnosti mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí podle pododdílu 1.1.3.2 těchto úmluv, a
f)   zařízení vyjmutá z požadavků pro konstrukci a zkoušení obalů podle zvláštních ustanovení v kapitole 3.3 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.

(5) Pro účely tohoto nařízení se výrobcem rozumí také osoba, která uvede přepravitelné tlakové zařízení na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou, nebo která upraví přepravitelné tlakové zařízení, jež bylo na trh již uvedeno, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s požadavky tohoto nařízení.

Uvedení přepravitelného tlakového zařízení na trh nebo do provozu a povinnosti hospodářských subjektů
§ 3

Uvést na trh nebo do provozu nebo dodat na trh lze pouze přepravitelné tlakové zařízení,

a)   které bylo vyrobeno v souladu s příslušnými požadavky části 4 a kapitoly 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí a splňuje příslušné technické požadavky těchto ustanovení,
b)   které bylo opatřeno technickou dokumentací,
c)   u kterého byl proveden postup posouzení shody,
d)   které bylo opatřeno značkou shody,
e)   ke kterému bylo přiloženo prohlášení o shodě,
f)   ke kterému byly přiloženy kopie certifikátu o schválení konstrukčního typu podle pododdílu 1.8.7.2 nebo 1.8.8.2 a kapitoly 6.2 nebo 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí a kopie certifikátu o shodě výroby podle pododdílu 1.8.7.4 nebo 1.8.8.3 a kapitoly 6.2 nebo 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí a
g)   ke kterému byl přiložen doklad se jménem a příjmením a místem podnikání dovozce, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo s názvem a sídlem dovozce, jedná-li se o právnickou osobu, nejsou-li tyto údaje obsaženy v dokumentech podle písmene e) nebo f).

§ 4

(1) Výrobce

a)   zpracovává technickou dokumentaci přepravitelného tlakového zařízení v souladu s oddílem 1.8.7 nebo 1.8.8 a kapitolou 6.2 nebo 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí a uchovává ji po dobu stanovenou v těchto ustanoveních,
b)   zajišťuje provedení posouzení shody přepravitelného tlakového zařízení,
c)   opatřuje přepravitelné tlakové zařízení značkou shody, nestanoví-li toto nařízení jinak,
d)   vydává prohlášení o shodě, které obsahuje alespoň údaje uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
e)   uchovává v souladu s § 13 odst. 12 zákona po dobu 10 let údaje potřebné k identifikaci všech hospodářských subjektů, kterým předal přepravitelné tlakové zařízení nebo od kterých přepravitelné tlakové zařízení obdržel,
f)   učiní v souladu s § 13 odst. 11 zákona u přepravitelného tlakového zařízení, které uvedl na trh, nezbytná opatření směřující ke stažení přepravitelného tlakového zařízení z trhu nebo jeho navrácení, pokud již bylo dodáno uživateli, a jeho uvedení do souladu s požadavky § 3 písm. a), pokud se domnívá nebo má důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení tyto požadavky nesplňuje, a zjištěné skutečnosti a přijatá opatření zdokumentuje,
g)   informuje v souladu s § 13 odst. 11 zákona o postupu podle písmene f) příslušný orgán dozoru, pokud přepravitelné tlakové zařízení ohrožuje zdraví, a
h)   poskytne v souladu s § 13 odst. 6 a 7 zákona na žádost příslušnému orgánu dozoru nebo notifikované osobě kopii technické dokumentace přepravitelného tlakového zařízení, prohlášení o shodě, kopii certifikátů podle § 3 písm. f), protokoly o výsledku inspekcí a zkoušek a další doklady související s posouzením shody.

(2) Dovozce

a)   přikládá k přepravitelnému tlakovému zařízení před jeho uvedením na trh doklad podle § 3 písm. g),
b)   informuje výrobce a příslušný orgán dozoru v souladu s § 13 odst. 1 zákona o tom, že přepravitelné tlakové zařízení, které hodlal uvést na trh, nesplňuje požadavky podle § 3 písm. a) a ohrožuje zdraví, pokud se tak domnívá nebo má důvod domnívat,
c)   uchovává kopii technické dokumentace přepravitelného tlakového zařízení, které uvedl na trh, po dobu uvedenou v odstavci 1 písm. a),
d)   zajistí v souladu s § 13 odst. 13 zákona u přepravitelného tlakového zařízení, které hodlá uvést na trh, takové skladovací a přepravní podmínky, které neohrožují jeho soulad s požadavky zákona a tohoto nařízení,
e)   uchovává v souladu s § 13 odst. 12 zákona po dobu 10 let údaje potřebné k identifikaci všech hospodářských subjektů, kterým předal přepravitelné tlakové zařízení nebo od kterých přepravitelné tlakové zařízení obdržel,
f)   učiní v souladu s § 13 odst. 11 zákona u přepravitelného tlakového zařízení, které uvedl na trh, nezbytná opatření směřující ke stažení přepravitelného tlakového zařízení z trhu nebo jeho navrácení, pokud již bylo dodáno uživateli, a jeho uvedení do souladu s požadavky § 3 písm. a), pokud se domnívá nebo má důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení tyto požadavky nesplňuje, a zjištěné skutečnosti a přijatá opatření zdokumentuje,
g)   informuje v souladu s § 13 odst. 11 zákona o postupu podle písmene f) příslušný orgán dozoru, pokud přepravitelné tlakové zařízení ohrožuje zdraví, a
h)   poskytne v souladu s § 13 odst. 6 a 7 zákona na žádost příslušnému orgánu dozoru nebo notifikované osobě kopii technické dokumentace přepravitelného tlakového zařízení, prohlášení o shodě, kopii certifikátů podle § 3 písm. f), protokoly o výsledku inspekcí a zkoušek a další doklady související s posouzením shody.

(3) Distributor

a)   nedodá v souladu s § 13 odst. 9 zákona na trh přepravitelné tlakové zařízení, u kterého se domnívá nebo má důvod domnívat, že nesplňuje požadavky podle § 3 písm. a); pokud takové přepravitelné tlakové zařízení ohrožuje zdraví, informuje o tom distributor výrobce, dovozce a příslušný orgán dozoru,
b)   zajistí v souladu s § 13 odst. 13 zákona u přepravitelného tlakového zařízení, které hodlá dodat na trh, takové skladovací a přepravní podmínky, které neohrožují jeho soulad s požadavky zákona a tohoto nařízení,
c)   uchovává v souladu s § 13 odst. 12 zákona po dobu 10 let údaje potřebné k identifikaci všech hospodářských subjektů, kterým předal přepravitelné tlakové zařízení nebo od kterých přepravitelné tlakové zařízení obdržel,
d)   učiní v souladu s § 13 odst. 11 zákona u přepravitelného tlakového zařízení, které dodal na trh, nezbytná opatření směřující ke stažení přepravitelného tlakového zařízení z trhu nebo jeho navrácení, pokud již bylo dodáno uživateli, a jeho uvedení do souladu s požadavky § 3 písm. a), pokud se domnívá nebo má důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení tyto požadavky nesplňuje, a zjištěné skutečnosti a přijatá opatření zdokumentuje,
e)   informuje v souladu s § 13 odst. 11 zákona o postupu podle písmene f) příslušný orgán dozoru, pokud přepravitelné tlakové zařízení ohrožuje zdraví, a
f)   poskytne v souladu s § 13 odst. 6 a 7 zákona na žádost příslušnému orgánu dozoru nebo notifikované osobě prohlášení o shodě, kopii certifikátů podle § 3 písm. f), protokoly o výsledku inspekcí a zkoušek a další doklady související s posouzením shody.

(4) Údaje o přepravitelném tlakovém zařízení poskytované třetím osobám musí být v souladu s částí 4 a kapitolou 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.

§ 5

(1) Výrobce může ustanovit svého zplnomocněného zástupce a zmocnit ho k výkonu svých povinností podle zákona a tohoto nařízení, s výjimkou

a)   zajišťování výroby,
b)   zpracování technické dokumentace přepravitelného tlakového zařízení a
c)   opatřování přepravitelného tlakového zařízení značkou shody.

(2) Je-li zplnomocněný zástupce ustanoven, musí být oprávněn alespoň k uchovávání technické dokumentace podle § 4 odst. 1 písm. a), k uchovávání údajů o hospodářských subjektech podle § 4 odst. 1 písm. e), k poskytování dokumentů podle § 4 odst. 1 písm. h) a k jednání s orgány dozoru.

(3) Jméno, popřípadě jména, a příjmení a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce musí být uvedeny v certifikátech podle § 3 písm. f).

Posouzení shody a notifikovaná osoba
§ 6

(1) Splnění požadavků na přepravitelné tlakové zařízení a jeho výrobu podle § 3 písm. a) se prokazuje postupy posouzení shody.

(2) Posouzení shody se provádí u

a)   UN tlakových nádob, jejich ventilů a dalšího příslušenství postupy podle oddílu 6.2.2 nebo podle oddílu 1.8.7 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí,
b)   jiných než UN tlakových nádob, jejich ventilů a dalšího příslušenství postupy podle oddílu 1.8.7 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí,
c)   plynových kartuší postupy podle oddílu 1.8.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí a
d)   cisternových a bateriových vozidel a vozů, snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb s nádržemi z kovových materiálů a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC), jejich ventilů a dalšího příslušenství postupy podle kapitoly 6.8 a podle oddílu 1.8.7 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.

(3) Posouzení shody lze samostatně provést u demontovatelné části přepravitelného tlakového zařízení, které lze opakovaně plnit.

(4) Pokud se při výrobě plnicího přepravitelného tlakového zařízení použijí demontovatelné části, u nichž bylo provedeno posouzení shody samostatně, provede se posouzení shody v takovém rozsahu, v jakém není splnění požadavků na přepravitelné tlakové zařízení a jeho výrobu podle § 3 písm. a) doloženo posouzením shody demontovatelné části.

(5) Je-li prokázáno splnění požadavků na přepravitelné tlakové zařízení a jeho výrobu podle § 3 písm. a), vydá osoba podle odstavce 6 v rámci posouzení shody certifikát o schválení konstrukčního typu a certifikát o shodě výroby podle příslušných ustanovení mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí uvedených v odstavci 2.

(6) Postupy posouzení shody podle odstavců 2 až 4 může provádět pouze osoba, která byla notifikována podle § 11 zákona. Pro provádění postupů posouzení shody lze autorizovat a notifikovat pouze osobu, která splňuje požadavky české technické normy ČSN EN ISO/IEC 17020 na inspekční orgán typu A a dále požadavky stanovené v pododdílu 1.8.6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí; splnění těchto požadavků se prokazuje akreditací podle hlavy IV zákona. Notifikovanou osobou se podle § 11 odst. 9 zákona osoba stává uplynutím 2 týdnů ode dne oznámení, pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy nevznesly v této lhůtě námitky proti oznámení.

(7) Součástí žádosti o autorizaci je popis postupů posouzení shody a souvisejících činností a přepravitelných tlakových zařízení, pro které se žádá o provedení autorizace a notifikace. K žádosti musí být přiloženo osvědčení o akreditaci, které prokazuje splnění požadavků podle odstavce 6.

§ 7

(1) U přepravitelného tlakového zařízení, které bylo uvedeno do provozu a je opakovaně používáno, se provádí periodické, meziperiodické a mimořádné inspekce v rozsahu, obsahu a intervalech stanovených v oddílu 1.8.7 a kapitole 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí. Tyto inspekce ověřují, zda u přepravitelného tlakového zařízení trvá soulad s požadavky uvedenými v jejich technické dokumentaci. Žádost o provedení příslušné inspekce podává vlastník přepravitelného tlakového zařízení nebo osoba, která toto zařízení používá.

(2) Inspekci může provádět pouze osoba, která byla notifikována podle § 11 zákona. Pro provádění periodické, meziperiodické a mimořádné inspekce lze autorizovat a notifikovat pouze osobu, která splňuje požadavky české technické normy ČSN EN ISO/IEC 17020 na inspekční orgán typu A nebo typu B a dále požadavky stanovené v pododdílu 1.8.6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí; splnění těchto požadavků se prokazuje akreditací podle hlavy IV zákona. Notifikovanou osobou se podle § 11 odst. 9 zákona osoba stává uplynutím 2 týdnů ode dne oznámení, pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy nevznesly v této lhůtě námitky proti oznámení.

(3) Součástí žádosti o autorizaci je popis postupů při inspekci a souvisejících činností a přepravitelných tlakových zařízení, pro které se žádá o provedení autorizace a notifikace. K žádosti musí být přiloženo osvědčení o akreditaci, které prokazuje splnění požadavků podle odstavce 2.

(4) O výsledku inspekce vydá notifikovaná osoba protokol v souladu s pododdílem 1.8.7.5 a kapitolou 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.

§ 8

Kontroly a zkoušky při postupech posouzení shody podle § 6 a periodické, meziperiodické a mimořádné inspekci může v souladu s pododdílem 6.2.2.10 a 6.2.3.6 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí provádět osoba, která zřídila vlastní inspekční službu podle oddílu 1.8.7 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí a nad těmito činnostmi vykonává dohled notifikovaná osoba podle pododdílu 1.8.7.6 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.

§ 9

Notifikovaná osoba vedle činností podle § 6 až 8 dále

a)   informuje v souladu s § 11a odst. 2 písm. c) zákona
1.  Úřad o odmítnutí, omezení, pozastavení platnosti nebo zrušení certifikátu,
2.  Úřad o všech žádostech orgánů dozoru nad trhem týkajících se postupů posouzení shody nebo inspekcí,
3.  Úřad o všech skutečnostech, které mají vliv na plnění požadavků pro provádění postupů posouzení shody podle § 6 odst. 6 nebo pro provádění inspekcí podle § 7 odst. 2, a na vyžádání rovněž o provedeném postupu posouzení shody, inspekci a činnostech s tím souvisejících a
4.  jinou notifikovanou osobu, která je oprávněna provádět posouzení shody nebo inspekce shodného přepravitelného tlakového zařízení, o odmítnutí, omezení, pozastavení platnosti nebo zrušení certifikátu a na vyžádání rovněž o vydání a změně certifikátu a
b)   při provádění postupů posuzování shody a inspekcí zohlední závěry a dokumenty přijaté koordinační skupinou notifikovaných osob zřízenou podle příslušného předpisu Evropské unie1).

Označování přepravitelného tlakového zařízení
§ 10

(1) Značkou shody lze opatřit pouze přepravitelné tlakové zařízení a jeho demontovatelné části, které splňují požadavky podle § 3 písm. a) a u kterých bylo splnění těchto požadavků ověřeno postupem posouzení shody podle § 6 nebo § 13.

(2) Značka shody se k přepravitelnému tlakovému zařízení nebo k jeho výrobnímu štítku připojí před uvedením zařízení na trh, a to viditelně, čitelně, nesmazatelně a trvale. Značka shody se připojí i k demontovatelným částem plnicího přepravitelného tlakového zařízení, které mají přímou bezpečnostní funkci.

(3) Ke značce shody se připojí identifikační číslo notifikované osoby, která provedla posuzování shody. Identifikační číslo připojí notifikovaná osoba nebo výrobce podle jejích pokynů.

(4) Přepravitelné tlakové zařízení nelze označit značkou nebo nápisem, které by byly zaměnitelné se značkou shody nebo které by mohly uvést v omyl, pokud se jedná o význam značky shody podle odstavce 1.

(5) Grafické znázornění značky shody a její popis je stanoven v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 11

Po provedení periodické nebo meziperiodické inspekce přepravitelného tlakového zařízení se k přepravitelnému tlakovému zařízení nebo k jeho výrobnímu štítku připojí datum provedení inspekce a identifikační číslo notifikované osoby, která kontrolu provedla nebo na ni dohlížela, a případná další označení podle kapitoly 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.

Společná, přechodná a zrušovací ustanovení
§ 12

(1) Důvody ohrožení oprávněného zájmu, které se při uložení ochranného opatření oznamují podle § 7 odst. 8 zákona, jsou:

a)   přepravitelné tlakové zařízení nesplňuje požadavky na ochranu zdraví nebo bezpečnosti osob nebo jiné požadavky části 4 nebo kapitoly 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí, nebo
b)   technické normy, uvedené v části 4 nebo v kapitole 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí, podle kterých bylo přepravitelné tlakové zařízení vyrobeno, vykazují nedostatky, které ohrožují ochranu zdraví nebo bezpečnosti osob nebo bezpečný provoz přepravitelného tlakového zařízení.

(2) Informace o uloženém ochranném opatření oznamovaná podle § 7 odst. 8 zákona obsahuje

a)   údaje o přepravitelném tlakovém zařízení, které nesplňuje požadavky tohoto nařízení, a jeho původu,
b)   údaje o důvodu uložení ochranného opatření,
c)   údaje o povaze a době trvání ochranného opatření a
d)   vyjádření kontrolované osoby.

§ 13

(1) Na přepravitelné tlakové zařízení, které bylo uvedeno na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a které nebylo podle dosavadní právní úpravy opatřeno značkou shody, se toto nařízení nepoužije, není-li podána žádost o provedení posuzování shody. Je-li podána žádost o provedení posuzování shody, použijí se § 6 odst. 1 a § 7 až 12; postupy posouzení shody a další požadavky na umístění značky shody jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Na přepravitelné tlakové zařízení, které bylo vyrobeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a které bylo podle dosavadní právní úpravy opatřeno značkou shody, se použije § 7 až 9 a § 11.

(3) Pokud je přepravitelné tlakové zařízení podle odstavce 2 označeno písmenem epsilon, připojí po provedení první periodické inspekce na toto zařízení značku shody podle § 10 notifikovaná osoba, která periodickou inspekci provedla, nebo jiná osoba pod jejím dohledem.

(4) Certifikáty vydané notifikovanou osobou při posuzování shody přepravitelného tlakového zařízení přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byly vydány, nejdéle však 10 let ode dne vydání. Dojde-li ke změně mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí, použije se postup podle pododdílu 1.8.7.2 odst. 4 těchto úmluv.

(5) K žádosti o autorizaci, která byla Úřadu zaslána do 31. prosince 2011, nemusí být přiloženo osvědčení o akreditaci podle § 6 odst. 7 a § 7 odst. 3.

§ 14

Zrušuje se:

1.  Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.
2.  Část patnáctá nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.  Nařízení vlády č. 541/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003  Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

Účinnost
§ 15

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. července 2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr dopravy:
JUDr. Šmerda, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

GDPR v personalistice, 2. vydání

GDPR v personalistice, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Pracovněprávní oblast představuje významnou oblast zpracování osobních údajů, která se dotýká velké části společnosti. Blíže ke struktuře a obsahu knihy Pravidla ochrany osobních údajů, jež stanovuje GDPR, je nutné aplikovat nejen u aktivních zaměstnanců, ale i u uchazečů a též ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ÚZ č. 1487 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č. 1487 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Sagit, a. s.

Nové vydání publikace obsahuje zejména zákon o spotřebních daních po velké novele z dubna 2022. Dále jsou v publikaci texty zákona o lihu, zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z ...

Cena: 153 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.