Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


194

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011

o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování

Česká národní banka stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 6, § 23a odst. 2, § 26 odst. 3, § 27 odst. 8, § 28 odst. 11, § 30a odst. 4, § 35a odst. 6, § 35b odst. 5, § 49b odst. 7, § 55 odst. 5, § 74a odst. 8, § 75 odst. 3, § 82 odst. 4, § 89, § 100d odst. 2, § 100o odst. 2 zákona:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a podrobněji upravuje

a)   pravidla obezřetného výkonu činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu podle § 9 odst. 6 a § 74a odst. 8 zákona,
b)   pravidla obhospodařování majetku fondu kolektivního investování podle § 26 odst. 3, § 27 odst. 8, § 28 odst. 11, § 49b odst. 7, § 55 odst. 5 a § 82 odst. 4 zákona,
c)   pravidla jednání investiční společnosti nebo investičního fondu podle § 75 odst. 3 zákona,
d)   uveřejňování informací podle § 89, § 100d odst. 2 a § 100o odst. 2 zákona a
e)   zvláštní ustanovení pro řídící standardní fond a podřízený standardní fond a jejich depozitáře a auditory podle § 23a odst. 2, § 30a odst. 4, § 35a odst. 6 a § 35b odst. 5 zákona.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   compliance průběžná kontrola dodržování povinností investiční společnosti nebo investičního fondu plynoucích ze zákona, z jiných právních předpisů a z vnitřních předpisů investiční společnosti nebo investičního fondu, a to včetně statutu, a ze smluvních vztahů s obhospodařovanými fondy a depozitáři,
b)   informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě,
c)   organizačním útvarem osoba nebo skupina osob pověřená výkonem určité činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu,
d)   operačním rizikem riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů investiční společnosti nebo investičního fondu nebo vlivem vnějších skutečností, včetně rizika právního a dokumentačního a rizika plynoucího z nedostatků či selhání postupů obchodování, vypořádání a oceňování prováděných jménem fondu kolektivního investování,
e)   repem převedení cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem převzít tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se původním peněžním prostředkům a úroku; repem se rozumí rovněž prodej se současným sjednáním zpětného nákupu nebo poskytnutí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky,
f)   reverzním repem nabytí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem převést tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se převedeným peněžním prostředkům a úroku; reverzním repem se rozumí rovněž nákup se současným sjednáním zpětného prodeje nebo přijetí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky,
g)   repo obchodem repo nebo reverzní repo,
h)   rizikem likvidity riziko ztráty schopnosti dostát finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo riziko ztráty schopnosti financovat aktiva, včetně rizika, že pozici v majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování nebude možné prodat, likvidovat nebo uzavřít s omezenými náklady v přiměřeně krátké době, a že tím tudíž bude ohrožena schopnost fondu kolektivního investování splnit povinnost odkupování podílových listů,
i)   rizikem protistrany riziko ztráty vyplývající z toho, že protistrana transakce nesplní své závazky před konečným vypořádáním peněžních toků v rámci transakce,
j)   samosprávným investičním fondem investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování majetku,
k)   tržním rizikem riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen, úrokových měr a měnových kurzů, včetně rizika plynoucího z kolísání tržní hodnoty pozic v majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, které je způsobeno změnami tržních proměnných, zejména úrokových sazeb, měnových kurzů, cen akcií a komodit nebo úvěruschopnosti emitenta,
l)   uznávaným standardem doporučení a standardy vydávané Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy nebo Evropskou komisí,
m)   vlastním kapitálem vlastní zdroje fondu kolektivního investování, které se stanoví jako součet reálné hodnoty aktiv z investiční činnosti fondu kolektivního investování a hodnoty ostatních aktiv fondu kolektivního investování zjištěných podle právního předpisu upravujícího účetnictví snížený o součet reálné hodnoty závazků z investiční činnosti fondu kolektivního investování a hodnoty ostatních závazků zjištěných podle právního předpisu upravujícího účetnictví,
n)   veřejným speciálním fondem speciální fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti,
o)   vysoce likvidním aktivem takové aktivum, jehož přeměna na peněžní prostředky netrvá déle než 5 pracovních dnů a dosažená cena odpovídá reálné hodnotě aktiva.

ČÁST DRUHÁ
PRAVIDLA OBEZŘETNÉHO VÝKONU ČINNOSTI

Hlava I
Předpoklady řádné správy a řízení

§ 3
Zásady a postupy řízení
[K § 74a odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, že se požadavky stanovené na řídicí a kontrolní systém a postupy investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu k jejich naplňování a při výkonu dalších činností promítnou do organizačního řádu a dalších vnitřně stanovených zásad a postupů (dále jen „vnitřní předpisy“) investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu a v rámci regulovaného konsolidačního celku. Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond stanoví postup při přijímání, změně, zavádění a uplatňování vnitřních předpisů.

(2) K naplnění předpokladu řádné správy a řízení společnosti prostřednictvím uplatňování řádných postupů investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zvolí a do vnitřních předpisů promítnou jimi vybrané uznávané standardy. Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond pravidelně prověřuje, zda vnitřní předpisy a jimi vybrané uznávané standardy jsou nadále aktuální a přiměřené rozsahu, povaze a složitosti jejich činností.

(3) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zabezpečí, aby veškeré vnitřní předpisy, schvalovací a rozhodovací procesy a kontrolní činnosti bylo možné zpětně rekonstruovat. K zabezpečení tohoto požadavku slouží též systém uchování informací, který investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zavede a udržuje.

§ 4
Zajištění výkonu některých činností jinou osobou
[K § 74a odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona]

(1) Pokud některou činnost, na niž se nevztahuje § 78 zákona a kterou by jinak vykonávaly nebo mohly vykonávat investiční společnost nebo samosprávný investiční fond, zajišťuje pro investiční společnost nebo fond kolektivního investování na smluvním základě jiná osoba (dále jen „outsourcing“), investiční společnost nebo samosprávný investiční fond se tím nezbavuje odpovědnosti za žádnou ze svých činností, které jsou předmětem outsourcingu.

(2) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, aby v souvislosti se sjednáním nebo využíváním outsourcingu

a)   byly činnosti, které jsou předmětem outsourcingu, v souladu s příslušnými právními předpisy, statutem fondu kolektivního investování a vnitřními předpisy a nebyly omezeny možnost jejich kontroly investiční společností nebo samosprávným investičním fondem, plnění informačních povinností vůči České národní bance, výkon dohledu, včetně případné kontroly skutečností podléhajících dohledu u poskytovatele outsourcingu, a provedení auditu účetní závěrky a dalších ověření stanovených právními předpisy,
b)   nebyly ohroženy předpoklady pro řádný a obezřetný výkon činnosti investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu,
c)   nebyla ohrožena práva fondu kolektivního investování, investorů nebo vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování a
d)   byla stanovena pravidla kontroly činností, které jsou předmětem outsourcingu, včetně případné kontroly skutečností týkajících se outsourcingu u jeho poskytovatele.

§ 5
Organizační uspořádání
[K § 74a odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond stanoví pracovní náplň organizačních útvarů tak, aby umožnila účinnou komunikaci a spolupráci na všech úrovních a podporovala řádné, efektivní a obezřetné řízení a výkon dalších činností.

(2) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, aby organizačním útvarům byly na všech úrovních stanoveny pravomoci a odpovědnost tak, aby mohly být řádně dodržovány postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů (§ 17 až 19).

(3) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond provádí nezávisle na vlastním obchodování s majetkem fondu kolektivního investování

a)   oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování a stanovení aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného fondem kolektivního investování,
b)   kontrolu shody údajů se skutečným stavem a postup odstranění zjištěných nesrovnalostí (rekonciliace) obchodů sjednaných na finančních trzích,
c)   řízení rizik,
d)   schvalování a kontrolu dodržování limitů pro řízení rizik a
e)   vytváření kvantitativních a kvalitativních informací o rizicích pro představenstvo investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu (dále jen „představenstvo“).

(4) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí nezávislost výkonu vnitřní kontroly a zamezení střetu zájmů při zajišťování všech kontrolních mechanismů.

Představenstvo
§ 6
[K § 74a odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona]

Představenstvo zajistí

a)   vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního systému a trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti,
b)   odpovídající informace a komunikaci při výkonu činností investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu,
c)   stanovení celkové strategie včetně dostatečně konkrétních předpokladů, zásad a cílů jejího naplňování,
d)   fungování systému vnitřní kontroly,
e)   stanovení pravidel, která formulují etické zásady a předpokládané modely chování a jednání osob, pomocí kterých investiční společnost nebo samosprávný investiční fond provádí své činnosti, a jejich prosazování,
f)   stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování osob, pomocí kterých investiční společnost nebo samosprávný investiční fond provádí své činnosti,
g)   stanovení požadavků na znalosti a zkušenosti osob, pomocí kterých investiční společnost nebo samosprávný investiční fond provádí své činnosti, způsob prokazování požadovaných znalostí a zkušeností a způsob prověřování, zda znalosti a zkušenosti těchto osob jsou nadále přiměřené povaze, složitosti a rozsahu jimi prováděných činností.

§ 7

(1) Představenstvo schvaluje a pravidelně vyhodnocuje

a)   celkovou strategii,
b)   organizační uspořádání,
c)   strategii řízení rizik,
d)   strategii rozvoje informačního systému,
e)   zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro činnost compliance a
f)   bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systém.

(2) Představenstvo schvaluje

a)   investiční cíle a způsob investování fondu kolektivního investování,
b)   soustavu limitů, kterou investiční společnost, zejména ve vztahu k obhospodařovanému fondu kolektivního investování, nebo samosprávný investiční fond bude používat pro omezení rizik, v tom vždy pro riziko tržní, operační, koncentrace, likvidity a protistrany, a
c)   statut a předmět vnitřního auditu, personální a technické zajištění jeho výkonu a strategický a periodický plán vnitřního auditu.

(3) Představenstvo alespoň jednou ročně vyhodnocuje celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému a zajistí případná opatření k nápravě takto zjištěných nedostatků.

(4) Představenstvo řádně a včas vyhodnocuje pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, včetně zjištění, která jsou mu předkládána auditorem2), orgány dohledu nebo jinými zdroji. Na základě těchto vyhodnocení přijme představenstvo přiměřená opatření, která jsou provedena bez zbytečného odkladu.

§ 8
Dozorčí rada
[K § 74a odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona]

(1) Dozorčí rada investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu (dále jen „dozorčí rada“) dohlíží, zda řídicí a kontrolní systém je funkční a efektivní, a alespoň jednou ročně toto vyhodnocuje. V rámci plnění této povinnosti dozorčí rada pravidelně jedná také o záležitostech, které se týkají celkové strategie investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu nebo investičních cílů a způsobu investování fondu kolektivního investování a usměrňování rizik, kterým jsou nebo by mohly být investiční společnost nebo fond kolektivního investování vystaveny.

(2) Dozorčí rada se podílí na strategii, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a compliance.

(3) Dozorčí rada se předem vyjadřuje k návrhu představenstva na pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním vnitřního auditu nebo činnosti compliance a na jejich odvolání. V případě, že provádění vnitřního auditu nebo činnosti compliance zajišťuje více fyzických osob, vyjadřuje se dozorčí rada pouze k návrhu na pověření nebo odvolání jejich vedoucího zaměstnance.

§ 9
Systém vnitřní komunikace
[K § 74a odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona a § 74a odst. 4 písm. h) zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, aby příslušné organizační útvary měly pro své rozhodování a další stanovené činnosti k dispozici aktuální, spolehlivé a ucelené informace.

(2) Představenstvo je bez zbytečného odkladu informováno

a)   o všech skutečnostech, které by mohly významně nepříznivě ovlivnit finanční situaci investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, včetně vlivů změn vnitřního či vnějšího prostředí, a
b)   o všech překročeních limitů ohrožujících dodržení akceptované míry tržního rizika, rizika protistrany a dalších významných podstupovaných rizik, včetně rizika likvidity.

(3) Představenstvo je alespoň jednou ročně informováno o

a)   činnosti compliance, vnitřního auditu a řízení rizik s uvedením zvláště toho, zda byla přijata patřičná nápravná opatření v případě nedostatků,
b)   dodržování pravidel způsobu investování fondu kolektivního investování a o riziku koncentrace,
c)   míře podstupovaného tržního a operačního rizika, rizika protistrany a o likvidní situaci,
d)   celkové míře podstupovaných rizik a
e)   plnění kapitálových požadavků (§ 69 a 70 zákona).

Kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací
§ 10
[K § 74a odst. 2 písm. a) bodu 2 a § 74a odst. 2 písm. c) bodu 3 zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond

a)   stanoví podmínky přístupu osob, pomocí kterých provádí své činnosti, k informačnímu systému a údajům v něm zaznamenaným, rozsah přístupových práv a proces jejich stanovení, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých osob a rozhodování o jejich změnách,
b)   stanoví podmínky, za kterých budou do informačního systému ukládána data související s prováděnými obchody a poskytovanými službami a prováděny jejich dovolené úpravy, podmínky nakládání s těmito daty a zajištění snadné zjistitelnosti jejich původního obsahu a provedených úprav,
c)   zabezpečuje ochranu informačního systému před poškozením a před přístupem a zásahy ze strany neoprávněných osob,
d)   zajistí schopnost rekonstruovat data v případě, že došlo k poškození dat nebo informačního systému, a
e)   zabezpečí zpřístupnění informací a záznamů České národní bance, včetně záloh podle písmene d) tak, aby z nich mohla snadným způsobem rekonstruovat všechny klíčové fáze zpracování každého obchodu při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování a zjistit jejich původní obsah před opravami nebo změnami.

(2) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond upraví

a)   pravidla používání komunikačních zařízení, a to alespoň vyhrazení určitých telefonních linek, případně jiných komunikačních zařízení, pro činnosti související s prováděnými obchody a poskytovanými službami, včetně komunikace mezi investiční společností nebo samosprávným investičním fondem a depozitářem, jinou osobou podle § 78 zákona, poskytovatelem outsourcingu podle § 4, a pořizování záznamů komunikace na těchto telefonních linkách, případně jiných komunikačních zařízeních,
b)   náležitosti záznamu podle písmene a), kterými jsou alespoň datum a čas komunikace, údaje o osobě3) odesílatele a příjemce, jsou-li dostupné, a obsah přenášené zprávy; investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí možnost pořízení úplných výpisů záznamů komunikace na vyhrazených telefonních linkách, případně jiných komunikačních zařízeních, a možnost pořizování výstupu ze záznamového zařízení.

(3) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond uchovává záznamy podle § 15 odst. 1 a § 16 odst. 1 nejméně po dobu pěti let od okamžiku provedení obchodu či pokynu; to platí i pro osobu, jejíž povolení k činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu bylo odejmuto nebo zaniklo, jakož i pro jejího právního nástupce. Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond uchovává záznamy komunikace podle odstavce 2 a dokumenty a informace potřebné pro sledování dodržování limitů stanovených právními předpisy nejméně po dobu pěti let.

§ 11

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zavede a udržuje systém pro vytváření, kontrolu a předávání informací České národní bance tak, aby poskytoval informace aktuálně, spolehlivě a uceleně.

(2) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zavede a udržuje mechanismy vnitřní kontroly zajišťující úplnost a správnost veškerých výpočtů, údajů, výkazů a dalších informací, poskytovaných České národní bance pravidelně nebo na její žádost.

(3) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, aby proces vytváření a poskytování informací České národní bance podle odstavce 2 byl zpětně rekonstruovatelný.

§ 12
Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací investorů
[K § 74a odst. 2 písm. a) bodu 3 a § 74a odst. 4 písm. f ) zákona]

Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond

a)   vytvoří, zavede a udržuje účinné a transparentní postupy pro náležité, bezplatné a rychlé vyřizování stížností a reklamací vlastníků cenných papírů kolektivního investování,
b)   zpřístupní pravidla pro vyřizování stížností a reklamací vlastníkům cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup a
c)   vede evidenci přijatých stížností a reklamací vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování a opatření přijatých na jejich základě.

§ 13
Osobní obchody
[K § 74a odst. 2 písm. a) bodu 3 a § 74a odst. 4 písm. c) zákona]

(1) K ochraně vnitřních informací podle § 124 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a předcházení střetu zájmů zejména mezi osobami uvedenými v § 74a odst. 1 písm. b) zákona investiční společnost nebo samosprávný investiční fond

a)   zjišťuje osoby se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu podle § 74a odst. 5 zákona a další osoby podle § 74a odst. 4 písm. c) zákona, které
1.  vykonávají činnosti, které mohou být zdrojem střetu zájmů,
2.  získaly nebo mohou získat vnitřní informaci, nebo
3.  mají přístup k jiným důvěrným informacím o fondu kolektivního investování nebo jeho obchodech,
b)   přijme opatření zabraňující osobě podle písmene a) uzavřít osobní obchod podle § 74a odst. 4 písm. c) zákona, pokud by při tom
1.  mohla využít vnitřní nebo jiné důvěrné informace nebo by mohlo dojít k jejich neoprávněnému uveřejnění, nebo
2.  mohlo dojít k porušení jiné povinnosti investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu stanovené zákonem,
c)   zabezpečí, aby osoba podle písmene a) nenabádala nebo nevyzývala jiného k obchodu mimo rámec plnění svých pracovních povinností, pokud by
1.  sama nebyla oprávněna osobní obchod uzavřít podle písmene b), nebo
2.  při tomto obchodu mohly být využity informace o nevypořádaném obchodu fondu kolektivního investování nebo jiného zákazníka,
d)   přijme opatření zabraňující každé osobě se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu podle § 74a odst. 5 zákona, aby nad rámec běžného plnění svých pracovních povinností poskytla jiné osobě informace nebo názory, pokud ví nebo by za obvyklých okolností měla vědět, že tato osoba může
1.  poskytnuté informace využít k uzavření osobního obchodu podle písmene b) nebo písmene c) bodu 1 nebo 2, nebo
2.  další osobu navést nebo vyzvat k uzavření obchodu uvedeného v bodu 1,
e)   zabezpečí informování osob se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu podle § 74a odst. 5 zákona o omezeních ve vztahu k jejich osobním obchodům,
f)   zajišťuje, aby jim osoby uvedené v písmenu a) oznamovaly osobní obchod bez zbytečného odkladu; v případě, že jde o osobu, jejímž prostřednictvím investiční společnost nebo samosprávný investiční fond vykonávají své činnosti jako outsourcing, vyžaduje, aby tato osoba vedla evidenci osobních obchodů uzavřených osobou se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu a na vyžádání poskytla bez zbytečného odkladu tuto evidenci investiční společnosti nebo samosprávnému investičnímu fondu, a
g)   vede evidenci
1.  oznámených nebo jinak zjištěných osobních obchodů podle písmene f) a
2.  případných povolení nebo zákazů osobních obchodů.

(2) Pravidla podle odstavce 1 se nevztahují na osobní obchody

a)   uskutečněné při obhospodařování majetku osoby se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu podle § 74a odst. 5 zákona, pokud mezi obhospodařovatelem portfolia a osobou se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu neproběhla předchozí komunikace o obchodu, nebo
b)   s cennými papíry vydávanými standardním fondem nebo jiným fondem kolektivního investování, který investuje na srovnatelném principu rozložení rizika a podléhá dohledu v členském státě Evropské unie, ledaže se osoba se zvláštním vztahem k investiční společnosti podle § 74a odst. 5 zákona podílí na obhospodařování majetku takového fondu.

§ 14
Zásady pro výkon hlasovacích práv
[K § 74a odst. 2 písm. a) bodu 3 a § 74a odst. 4 písm. g) zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zavede přiměřené a účinné zásady pro výkon hlasovacích práv spojených s obhospodařovanými akciemi nebo obdobnými cennými papíry představujícími podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě tak, aby tato práva byla vykonávána výlučně ve prospěch dotčeného fondu kolektivního investování.

(2) Zásady uvedené v odstavci 1 obsahují postupy pro

a)   sledování důležitých událostí ve společnosti nebo jiné právnické osobě,
b)   výkon hlasovacích práv v souladu s investičními cíli a způsobem investování daného fondu kolektivního investování a
c)   předcházení nebo řízení střetů zájmů, které vznikají z výkonu hlasovacích práv.

(3) Souhrnný popis zásad uvedených v odstavci 1 investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zpřístupní vlastníkům cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování způsobem umožňujícím dálkový přístup a zajistí, aby podrobnosti o výkonu hlasovacích práv byly bezplatně přístupné vlastníkům cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování na jejich žádost.

§ 15
Evidence o vydávání, upisování a odkupování podílových listů vydávaných podílovým fondem a zahraničním standardním fondem
[K § 9 odst. 2 písm. a) a § 74a odst. 2 písm. a) bodu 3 zákona]

(1) Investiční společnost provede neprodleně po přijetí pokynu v evidenci podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona záznam o podrobnostech pokynu.

(2) Záznam podle odstavce 1 obsahuje, pokud to povaha věci nevylučuje, tyto údaje

a)   obchodní firmu, název a sídlo podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu,
b)   údaje o osobě, která zadala pokyn k vydání, upisování nebo odkoupení,
c)   údaje o osobě, která přijala pokyn k vydání, upisování nebo odkoupení,
d)   datum a čas přijetí pokynu,
e)   platební podmínky a platební prostředky související s pokynem,
f)   typ pokynu,
g)   datum provedení pokynu,
h)   počet vydaných, upsaných nebo odkoupených podílových listů nebo cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem,
i)   jednotkovou cenu, za jakou byl vydán, upsán nebo odkoupen podílový list nebo cenný papír vydávaný zahraničním standardním fondem,
j)   celkovou cenu, za jakou byly vydány, upsány nebo odkoupeny podílové listy nebo cenné papíry vydávané zahraničním standardním fondem, a
k)   hodnotu pokynu v hrubém vyjádření včetně přirážky spojené s vydáním nebo upisováním podílového listu nebo cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem, nebo hodnotu pokynu v čistém vyjádření po odečtení srážky spojené s odkoupením podílových listů nebo cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem.

§ 16
Evidence o obchodech týkajících se obhospodařovaného majetku fondu kolektivního investování a zahraničního standardního fondu
[K § 9 odst. 2 písm. b) a § 74a odst. 2 písm. a) bodu 3 zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond provede neprodleně v evidenci podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona záznam o podrobnostech pokynu a provedeného obchodu.

(2) Záznam podle odstavce 1 obsahuje, pokud to povaha věci nevylučuje, tyto údaje

a)   obchodní firmu, název a sídlo fondu kolektivního investování nebo zahraničního standardního fondu,
b)   identifikační údaje investičního nástroje nebo jiných aktiv, které byly předmětem pokynu a provedeného obchodu,
c)   množství investičních nástrojů nebo jiných aktiv,
d)   typ pokynu nebo provedeného obchodu,
e)   cenu pokynu nebo provedeného obchodu,
f)   u pokynu datum a čas jeho předání a údaje o osobě, které byl pokyn předán,
g)   u provedeného obchodu datum a čas rozhodnutí o jeho provedení a datum a čas jeho provedení,
h)   údaje o osobě, která předala pokyn nebo provedla obchod,
i)   v případě odvolání pokynu důvody jeho odvolání a
j)   u provedeného obchodu údaje o protistraně a převodním místu.

§ 17
Zjišťování a řízení střetu zájmů
[K § 74a odst. 1 písm. b) a § 74a odst. 2 písm. a) bodu 3 zákona]

(1) Pokud je investiční společnost nebo samosprávný investiční fond členem podnikatelského seskupení podle § 74a odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona, zjišťuje a řídí střety zájmů podle § 74a odst. 1 písm. b) zákona rovněž s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského seskupení a předmětu podnikání jeho členů.

(2) Pokud ani přes opatření přijatá podle § 74a odst. 1 písm. b) zákona nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy fondu kolektivního investování, je neprodleně informováno představenstvo, aby mohlo přijmout nezbytná opatření, kterými zajistí, aby investiční společnost nebo samosprávný investičního fond za všech okolností jednaly v nejlepším zájmu fondu kolektivního investování.

(3) Investiční společnost současně s informováním představenstva podle odstavce 1 sdělí informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů vlastníkovi cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, v případě obhospodařovaného fondu kolektivního investování, který je právnickou osobou, pouze tomuto fondu. Samosprávný investiční fond sdělí tyto informace vlastníkovi cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování.

(4) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond poskytne vlastníkovi cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování informace podle odstavce 3 na trvalém nosiči informací4) způsobem a v rozsahu, který zohlední povahu vlastníka cenného papíru vydávaného fondem kolektivního investování a umožní mu řádně vzít v úvahu střet zájmů související s činností investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu.

§ 18
Zjišťování střetu zájmů
[K § 74a odst. 1 písm. b) a § 74a odst. 2 písm. a) bodu 3 zákona]

(1) Při zjišťování a posuzování střetu zájmů v souvislosti se svou činností investiční společnost nebo samosprávný investiční fond vezme v úvahu, zda osoba podle § 74a odst. 1 písm. b) zákona

a)   může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor fondu kolektivního investování,
b)   má odlišný zájem na výsledku služby poskytované fondu kolektivního investování nebo na výsledku obchodu prováděného jménem fondu kolektivního investování od zájmu tohoto fondu,
c)   má motivaci upřednostnit zájem fondu kolektivního investování před zájmy jiného fondu kolektivního investování,
d)   podniká ve stejném oboru jako fond kolektivního investování a
e)   dostává nebo dostane od jiné osoby, než je fond kolektivního investování, poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu podle § 75 odst. 2 zákona (dále jen „pobídka“) v souvislosti se službou fondu kolektivního investování a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.

(2) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond dále vždy

a)   zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním službám a činnostem, které poskytují investiční společnost nebo samosprávný investiční fond nebo jiná osoba jejich jménem, mohou vést ke střetu zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů fondu kolektivního investování (dále jen „podstatný střet zájmů“),
b)   zvláště upřesní závazné postupy a opatření k řízení podstatných střetů zájmů a
c)   vede aktuální evidenci poskytnutých služeb, ze kterých vznikl nebo může vzniknout podstatný střet zájmů.

§ 19
Řízení podstatného střetu zájmů
[K § 74a odst. 1 písm. b) a § 74a odst. 2 písm. a) bodu 3 zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zabezpečí, aby osoby se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu, které se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen podstatný střet zájmů, vykonávaly svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu a podnikatelského seskupení podle § 74a odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona, do kterého patří, a závažnosti nebezpečí poškození zájmů fondu kolektivního investování.

(2) Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů, které povedou k zabezpečení nezávislosti podle odstavce 1, podle okolností konkrétní situace zahrnují

a)   účinné postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi osobami se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetu zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy fondu kolektivního investování,
b)   nezávislou kontrolu osob se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu, které se podílejí na provádění služeb pro fond kolektivního investování, jejichž zájmy, nebo zájmy osob, pro které vykonávají činnost, mohou být ve vzájemném střetu,
c)   zamezení jakékoliv přímé vazby mezi odměnou osoby se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu převážně vykonávající určitou činnost a odměnou či příjmy jiné osoby se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu vykonávající činnost odlišnou, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů,
d)   taková opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým osoba se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu zabezpečuje provádění služeb,
e)   opatření, která zamezí osobě se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu, aby se podílela na poskytování služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů nedocházelo, a
f)   další vhodná opatření, pokud opatření přijatá podle písmen a) až e) nezajišťují potřebnou míru nezávislosti podle odstavce 1.

Hlava II
Systém řízení rizik
[K § 74a odst. 2 písm. b) zákona]

§ 20

(1) Investiční společnost, s ohledem na rizika spojená s její činností a rizika, jimž je jí obhospodařovaný fond kolektivního investování vystaven, nebo samosprávný investiční fond zavede a udržuje systém řízení rizik tak, aby poskytoval nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik.

(2) Investiční společnost, s ohledem na rizika spojená s její činností a rizika, jimž je jí obhospodařovaný fond kolektivního investování vystaven, nebo samosprávný investiční fond nastaví proces rozpoznávání rizik tak, aby byl zajištěn u všech činností a na všech řídicích a organizačních úrovních a umožňoval odhalování nových, dosud neidentifikovaných rizik.

(3) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond při řízení rizik zohledňuje všechna významná rizika a rizikové faktory, kterým jsou nebo mohou být investiční společnost nebo fond kolektivního investování vystaveny. Řízení rizik zohledňuje vnitřní a vnější faktory včetně zohledňování budoucí strategie podnikání investiční společnosti, jí obhospodařovaného fondu kolektivního investování, nebo samosprávného investičního fondu, vlivů ekonomického prostředí a cyklu a vlivů regulatorního prostředí. Řízení rizik zohledňuje kvantitativní a kvalitativní aspekty rizik, reálné možnosti jejich řízení a náklady a výnosy vyplývající z řízení rizik.

§ 21

(1) Investiční společnost, s ohledem na rizika spojená s její činností a rizika, jimž je jí obhospodařovaný fond kolektivního investování vystaven, nebo samosprávný investiční fond stanoví ve své strategii řízení rizik především

a)   vymezení rizik, kterým jsou nebo mohou být investiční společnost, jí obhospodařovaný fond kolektivního investování, nebo samosprávný investiční fond vystaveny,
b)   zásady pro posuzování významnosti při řízení rizik,
c)   zásady řízení jednotlivých rizik, v tom vždy rizika tržního, operačního, likvidity, koncentrace a protistrany,
d)   metody pro řízení rizik, v tom vždy rizika tržního, operačního, likvidity, koncentrace a protistrany,
e)   akceptovanou míru rizika, v tom vždy rizika tržního, operačního, koncentrace a protistrany,
f)   zásady pro sestavení a úpravy pohotovostního plánu pro případ krize likvidity,
g)   zásady pro vymezení povolených produktů, měn, států, zeměpisných oblastí, trhů a protistran a
h)   podmínky, obsah a lhůty podávání zpráv o řízení rizik představenstvu a případně též dozorčí radě.

(2) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, aby všechny osoby, pomocí kterých provádí své činnosti, jejichž činnost má vliv na řízení rizik, byly se schválenou strategií seznámeny v potřebném rozsahu a postupovaly v souladu s touto strategií a z ní vyplývajícími postupy a limity.

(3) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o všech podstatných změnách systému řízení rizik.

§ 22
Postup řízení rizik standardního fondu a veřejného speciálního fondu

(1) Při řízení rizik standardního fondu a veřejného speciálního fondu investiční společnost nebo samosprávný investiční fond

a)   zavede postupy měření rizik tak, aby rizika a jejich vliv na rizikový profil fondu kolektivního investování byly přesně měřeny na základě důvěryhodných a spolehlivých údajů a aby postupy měření rizik byly náležitým způsobem zdokumentovány,
b)   zajistí dodržování limitů pro otevřenou pozici5) a riziko protistrany v souladu s § 37 a 40,
c)   je-li to vhodné, provádí pravidelné zpětné testování za účelem kontroly platnosti metod pro měření rizik, mezi něž patří metoda hodnoty v riziku (value at risk - VaR) nebo jiné modely měření rizik,
d)   je-li to vhodné, provádí pravidelně stresové testování a analýzy scénářů za účelem podchycení rizik plynoucích z možných změn tržních podmínek, které by mohly mít nepříznivý dopad na fond kolektivního investování,
e)   zavede a udržuje zdokumentovaný systém limitů pro omezení rizik pro každý fond kolektivního investování s přihlédnutím ke všem rizikům, která mohou mít pro fond kolektivního investování zásadní význam, a v souladu s rizikovým profilem fondu kolektivního investování,
f)   zajistí, aby aktuální míra rizika byla v souladu se systémem limitů pro omezení rizika fondu kolektivního investování uvedeným v písmenu e), a
g)   vytvoří, zavede a udržuje náležité postupy, které v případě skutečného nebo předpokládaného porušení limitů pro omezení rizika fondu kolektivního investování zajistí včasná opatření k nápravě.

(2) Investiční společnost uplatňuje takové postupy řízení rizika likvidity standardního fondu a veřejného speciálního otevřeného fondu, které zajistí, že je fond schopen kdykoli splnit povinnosti podle § 12 odst. 1 zákona. Pokud je to vhodné, provádí investiční společnost nebo veřejný samosprávný investiční fond stresové testování umožňující posouzení rizika likvidity fondu za mimořádných okolností.

(3) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, že způsob investování a rizikový profil standardního fondu a veřejného speciálního fondu jsou z hlediska likvidity přiměřené pravidlům odkupování stanoveným ve statutu fondu, stanovách nebo prospektu.

Hlava III
Pravidla vnitřní kontroly

§ 23
Základní ustanovení
[K § 74a odst. 2 písm. c) zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zavede a udržuje pravidla vnitřní kontroly, která uplatňuje na všech řídicích a organizačních úrovních.

(2) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, aby kontrolní činnosti byly součástí běžné, zpravidla každodenní činnosti a zahrnovaly zejména

a)   kontrolu po linii řízení,
b)   přiměřené kontrolní mechanismy pro jednotlivé procesy, zejména kontrolu dodržování právních a vnitřních předpisů a limitů, kontrolu schvalování a autorizace transakcí nad stanovené limity, kontrolu průběhu činností a transakcí, ověřování detailů transakcí, ověřování výstupů používaných systémů a metod řízení rizik, pravidelnou rekonciliaci a
c)   fyzickou kontrolu; fyzická kontrola se zaměřuje zejména na omezení přístupu k hmotnému majetku, investičním nástrojům a jiným finančním aktivům a na pravidelné inventury majetku.

§ 24
Compliance
[K § 74a odst. 2 písm. c) bodu 2 zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zavede a udržuje zásady a postupy pro činnost compliance, jejichž cílem je zejména zabezpečit

a)   soulad vnitřních předpisů s právními předpisy,
b)   vzájemný soulad vnitřních předpisů a
c)   soulad všech činností s právními a vnitřními předpisy.

(2) Fyzická osoba provádějící činnost compliance se nesmí podílet na výkonu činnosti investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu.

(3) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z jejich vnitřních předpisů.

(4) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond provádí činnost compliance tak, aby rovněž zabezpečily

a)   informování představenstva o veškerých zjištěných významných nesouladech,
b)   informování představenstva o připravovaných nebo nových právních předpisech a uznávaných standardech týkajících se činností investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu a
c)   poskytování dalších účelných informací souvisejících s činností compliance představenstvu zvláště o tom, zda byla přijata odpovídající nápravná opatření v případě zjištěných významných nesouladů.

(5) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond stanoví zásady a postupy pro činnost compliance tak, aby uceleně a propojeně pokrývaly veškeré jejich činnosti.

§ 25
Vnitřní audit
[K § 74a odst. 2 písm. c) bodu 1 zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, aby výkon vnitřního auditu byl nezávislý na veškerých jejich výkonných činnostech.

(2) Fyzická osoba provádějící vnitřní audit nesmí být členem představenstva, dozorčí rady nebo jiného voleného orgánu investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu.

(3) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, aby vnitřnímu auditu podléhalo zejména

a)   dodržování pravidel obezřetného podnikání investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu,
b)   dodržování stanovených zásad, cílů a postupů investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu,
c)   systémy řízení rizik a dodržování pravidel vnitřní kontroly,
d)   finanční řízení a oceňování,
e)   úplnost, průkaznost a správnost vedení účetnictví,
f)   spolehlivost účetních, statistických a dalších informací, včetně informací poskytovaných orgánům investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu a
g)   funkčnost a bezpečnost informačního systému včetně spolehlivosti systému sestavování a předkládání výkazů České národní bance.

(4) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajistí, aby při výkonu vnitřního auditu byly vždy provedeny tyto činnosti

a)   sestavení analýzy rizik, a to alespoň jednou ročně,
b)   sestavení strategického a periodického plánu vnitřního auditu,
c)   vytvoření a udržování systému sledování opatření k nápravě, uložených na základě zjištění vnitřního auditu, a
d)   vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému, a to alespoň jednou ročně.

(5) Organizační útvar provádějící vnitřní audit informuje představenstvo a dozorčí radu o zjištěných skutečnostech.

ČÁST TŘETÍ
PRAVIDLA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU

Hlava I
Investiční nástroje, do kterých může investovat standardní fond
[K § 26 odst. 3, § 27 odst. 8 písm. c) a § 28 odst. 11 zákona]

§ 26
Investiční cenné papíry

(1) Investičním cenným papírem, do kterého může standardní fond investovat, je nástroj,

a)   v důsledku jehož držení může standardnímu fondu vzniknout ztráta, jejíž výše nepřevýší částku za něj zaplacenou,
b)   jehož likvidita neoslabuje schopnost standardního fondu splňovat povinnost odkupu podílových listů na žádost podílníka6),
c)   jehož cenu lze spolehlivě určit, což v případě
1.  investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona znamená, že existuje přesná, spolehlivá a obvyklá cena, kterou je buď tržní cena, nebo cena určená způsobem, který je nezávislý na emitentovi tohoto investičního cenného papíru,
2.  investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona znamená, že ocenění je prováděno periodicky a vychází z informací poskytnutých emitentem cenného papíru nebo z odborné analýzy investičních příležitostí,
d)   pro který jsou k dispozici přiměřené informace, což v případě
1.  investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona znamená, že účastníkům trhu jsou k dispozici pravidelné, přesné a úplné informace o cenném papíru nebo o struktuře cenného papíru,
2.  investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona znamená, že standardnímu fondu jsou k dispozici pravidelné a přesné informace o cenném papíru nebo o struktuře cenného papíru,
e)   který je obchodovatelný,
f)   jehož nabytí je v souladu s investičními cíli a investiční politikou standardního fondu a
g)   se kterým spojená rizika jsou dostatečně zohledněna systémem řízení rizik standardního fondu.

(2) Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona se považují za nástroje, které splňují kritéria podle odstavce 1 písm. b) a e), nemá-li standardní fond k dispozici informace, které by mohly vést k jinému závěru.

§ 27

Investičními cennými papíry, do kterých může standardní fond investovat, jsou také

a)   cenné papíry uzavřeného fondu kolektivního investování, pokud
1.  splňují kritéria podle § 26,
2.  fond nebo osoba, která jej obhospodařuje, podléhá požadavkům na řádnou správu a řízení společnosti a
3.  fond nebo osoba, která jej obhospodařuje, podléhá dohledu, který zabezpečuje účinnou ochranu investorů,
b)   nástroje,
1.  které splňují kritéria podle § 26 a
2.  které jsou vázány na výkonnost jiných aktiv nebo jsou kryty jinými aktivy, jež se mohou lišit od aktiv uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona.

§ 28
Nástroje peněžního trhu

(1) Nástrojem peněžního trhu, do kterého může standardní fond investovat a se kterým se obvykle obchoduje na peněžním trhu, je nástroj,

a)   jehož původní splatnost je nejvýše 397 dní,
b)   jehož zbytková splatnost je nejvýše 397 dní,
c)   který prochází pravidelnou valorizací výnosů v souladu s podmínkami peněžního trhu nejméně jednou za 397 dní, nebo
d)   jehož rizikový profil, zejména míra podstupovaného úvěrového a úrokového rizika, odpovídá rizikovému profilu nástroje, jehož splatnost splňuje podmínku písmena a) nebo b) nebo u kterého dochází k valorizaci výnosů podle písmena c).

(2) Nástroj peněžního trhu je likvidní, může-li být prodán s omezenými náklady v krátkém časovém rámci přiměřeném k povinnosti fondu odkoupit či vyplatit své cenné papíry na žádost podílníka.

(3) Nástrojem peněžního trhu, jehož hodnotu lze kdykoliv přesně určit, je nástroj, pro který jsou k dispozici přesné a spolehlivé způsoby oceňování, které

a)   umožňují standardnímu fondu vypočítat čistou hodnotu aktiv, která se významně neodlišuje od ceny, za niž by bylo možné nástroj prodat mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek, a
b)   vycházejí z údajů trhu nebo metod oceňování, včetně metod založených na zůstatkové hodnotě.

(4) Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona se považují za nástroje, které splňují kritéria podle odstavců 2 a 3, nemá-li standardní fond k dispozici informace, které by mohly vést k jinému závěru.

§ 29
Finanční deriváty

(1) Finanční derivát7), do kterého může standardní fond investovat, je likvidní, pokud splňuje kritéria stanovená v § 35 a 36 a jeho podkladové aktivum je složeno z

a)   jednoho nebo více nástrojů podle § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona, včetně nástrojů s jedním nebo několika znaky těchto nástrojů,
b)   jedné nebo více úrokových sazeb,
c)   jednoho nebo více měnových kurzů nebo měn, nebo
d)   jednoho nebo více finančních indexů.

(2) Finančním derivátem, do kterého může standardní fond investovat, je také nástroj,

a)   který umožňuje převod úvěrového rizika podkladového aktiva uvedeného v odstavci 1 nezávisle na ostatních rizicích spojených s tímto podkladovým aktivem,
b)   z něhož nevyplývá dodání ani převod, včetně hotovostního dodání a převodu, podkladových aktiv jiných než těch, která jsou uvedena v § 26 odst. 1 zákona,
c)   který je v souladu s kritérii pro deriváty stanovenými v § 26 odst. 1 písm. g) bodech 2 a 3 zákona a v odstavci 3 a
d)   s nímž spojená rizika jsou dostatečně zohledněna systémem řízení rizik standardního fondu; pravidla vnitřní kontroly fondu musí dostatečně zohlednit riziko informační asymetrie mezi fondem a protistranou takového derivátu plynoucí z možného přístupu protistrany k neveřejným informacím o společnostech, jejichž aktiva jsou využita jako podkladové aktivum pro úvěrový derivát.

(3) Oceňováním spolehlivým a ověřitelným způsobem podle § 26 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona je oceňování, které odpovídá částce, jíž lze dosáhnout mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek, a které nevychází pouze z kotací protistrany a jehož

a)   ocenění vychází buď ze spolehlivé aktualizované tržní ceny nástroje, nebo, pokud taková cena není dostupná, ze způsobu oceňování, který využívá přiměřenou a uznávanou metodiku, a
b)   kontrolu oceňování vykonává
1.  způsobilá třetí strana, která je nezávislá na protistraně derivátu, a to přiměřeně často a způsobem umožňujícím standardnímu fondu jeho kontrolu, nebo
2.  pro tyto účely dostatečně odborně vybavený organizační útvar investiční společnosti, jenž je nezávislý na organizačním útvaru zodpovědném za obhospodařování majetku.

§ 30
Finanční index jako podkladové aktivum

Finančním indexem podle § 26 odst. 1 písm. g) bodu 1 zákona je index, který

a)   je dostatečně diverzifikován, přičemž
1.  index je složen tak, že pohyby cen nebo obchodování týkající se jedné složky indexu nepřiměřeně neovlivňují výkonnost celého indexu,
2.  v případě, že index je složen z nástrojů uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona, je jeho složení v souladu s § 28 odst. 9 a 10 zákona a
3.  v případě, že index je složen z nástrojů jiných než těch, které jsou uvedeny v § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona, je jeho složení srovnatelné se složením podle § 28 odst. 9 a 10 zákona,
b)   je dostatečně reprezentativní pro trh, který jej používá, přičemž
1.  index měří výkonnost reprezentativní skupiny podkladových aktiv vhodným a dostatečným způsobem,
2.  složení indexu se pravidelně upravuje takovým způsobem, aby stále odráželo situaci na trzích, na nichž se používá, a to na základě veřejně dostupných kritérií, a
3.  podkladová aktiva jsou dostatečně likvidní, což uživatelům umožňuje případně index kopírovat, a
c)   je veřejně přístupný, přičemž
1.  uveřejnění se opírá o řádné postupy zjišťování ceny a výpočtu a uveřejnění hodnoty indexu, včetně postupů stanovení cen složek indexu, pro které není tržní cena dostupná, a
2.  relevantní informace, zejména výpočet hodnoty indexu, způsob složení a aktualizace složení indexu, změny indexu nebo veškeré provozní obtíže s včasným a přesným uveřejňováním informací týkajících se indexu, se uveřejňují v co nejširším rozsahu a včas.

§ 31
Nástroje peněžního trhu, jejichž emise nebo emitent jsou regulováni za účelem ochrany investorů nebo úspor

(1) Nástroj peněžního trhu, do kterého může standardní fond investovat podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona, je nástroj,

a)   který splňuje jedno z kritérií stanovených v § 28 odst. 1 a všechna kritéria stanovená v § 28 odst. 2 a 3,
b)   o němž jsou k dispozici dostatečné informace, včetně informací umožňujících řádné hodnocení úvěrových rizik spojených s investicemi do takového nástroje podle odstavců 2 až 4, a
c)   který je volně převoditelný.

(2) V případě nástroje peněžního trhu, na který se vztahuje § 26 odst. 1 písm. h) body 2 a 4 zákona nebo který je vydán místními nebo regionálními samosprávnými celky členského státu Evropské unie či veřejnými mezinárodními institucemi, ale není zaručen členským státem Evropské unie nebo v případě federativního členského státu Evropské unie jednou z částí tvořících federaci, obsahují dostatečné informace podle odstavce 1 písm. b)

a)   informaci týkající se emise nebo podmínek emise a právní a finanční situace emitenta před datem emise nástroje peněžního trhu,
b)   aktualizaci informací podle písmene a) uskutečňovanou pravidelně a při veškerých významných událostech a zejména při změnách ovlivňujících finanční situaci emitenta a jeho schopnost dostát svým závazkům a
c)   dostupné a spolehlivé statistické údaje o emisi a podmínkách emise.

(3) Informace podle odstavce 2 písm. a) se předkládají ověřené kvalifikovanou třetí osobou, která je nezávislá na emitentovi.

(4) V případě nástroje peněžního trhu, na který se vztahuje § 26 odst. 1 písm. h) bod 3 zákona, obsahují dostatečné informace podle odstavce 1 písm. b)

a)   informaci týkající se emise nebo podmínek emise nebo právní a finanční situace emitenta před datem emise nástroje peněžního trhu,
b)   aktualizaci informací podle písmena a) uskutečňovanou pravidelně a při veškerých významných událostech a zejména při změnách ovlivňujících finanční situaci emitenta a jeho schopnost dostát svým závazkům a
c)   dostupné a spolehlivé statistické údaje o emisi a o podmínkách emise nebo jiné údaje umožňující řádné hodnocení úvěrových rizik spojených s investicemi do takového nástroje.

(5) V případě všech nástrojů peněžního trhu, na něž se vztahuje § 26 odst. 1 písm. h) bod 1 zákona s výjimkou těch, jež jsou uvedeny v odstavci 2, a těch, jež vydala Evropská centrální banka a centrální banka členského státu Evropské unie, obsahují dostatečné informace podle odstavce 1 písm. b) informace týkající se emise nebo podmínek emise nebo právní a finanční situace emitenta před datem emise nástroje peněžního trhu.

§ 32
Osoba, která podléhá obdobnému dohledu jako v členském státu Evropské unie

Osobou, která podle posouzení České národní banky podle § 26 odst. 1 písm. h) bodu 3 zákona podléhá dohledu, který je obdobný dohledu v členském státu Evropské unie, je emitent podléhající dohledu,

a)   který má sídlo na území státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,
b)   který má sídlo v členském státě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj náležícím k signatářům mezinárodní smlouvy General Arrangements to Borrow (členskému státu skupiny G10),
c)   který je hodnocen alespoň investičním stupněm ratingu, nebo
d)   jehož hloubková analýza prokazuje, že pravidla dohledu, kterým podléhá, jsou obdobná pravidlům stanoveným právem Evropské unie.

§ 33
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu obsahující derivát

(1) Investičním cenným papírem obsahujícím derivát8), do kterého může standardní fond investovat, je investiční nástroj podle § 26 obsahující složku,

a)   kvůli jejíž přítomnosti lze některé nebo všechny peněžní toky spojené s investičním cenným papírem měnit v závislosti na specifické úrokové sazbě, ceně investičního nástroje, měnovém kurzu, cenovém indexu či indexu sazeb, úvěrovém ratingu či úvěrovém indexu nebo jiné proměnné hodnotě, v důsledku čehož se může proměňovat obdobně jako samostatný derivát,
b)   jejíž ekonomický charakter a rizika s ní spojená nesouvisejí úzce s ekonomickým charakterem investičního cenného papíru a riziky s ním spojenými a
c)   která má významný dopad na rizikový profil a stanovení cen investičního cenného papíru.

(2) Nástrojem peněžního trhu obsahujícím derivát, do kterého může standardní fond investovat, je investiční nástroj podle § 28 odst. 1 až 3, který obsahuje složku splňující kritéria stanovená v odstavci 1.

(3) Pokud investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu obsahují složku, která je smluvně převoditelná nezávisle na daném investičním cenném papíru či nástroji peněžního trhu, má se za to, že derivát neobsahují. Taková složka se považuje za samostatný investiční nástroj.

§ 34
Kopírování složení indexu akcií nebo dluhopisů

(1) Kopírováním složení indexu akcií nebo dluhopisů9) je kopírování složení podkladových aktiv indexu včetně používání derivátů a jiných technik a nástrojů podle § 27 odst. 2 a 3 zákona a § 36 odst. 1.

(2) Index akcií nebo dluhopisů je tvořen dostatečným počtem emitentů akcií nebo dluhopisů, pokud splňuje podmínky podle § 28 odst. 8 a 9 zákona.

(3) Index je dostatečně reprezentativní pro trh, který jej používá, pokud jeho tvůrce používá metodiku, která neopomíjí významného emitenta na trhu, na který se index vztahuje.

(4) Standardní fond může kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů, pokud

a)   je index veřejně přístupný a
b)   tvůrce indexu je nezávislý na standardním fondu, který kopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů; to neplatí, pokud tvůrce indexu a fond tvoří součást stejného podnikatelského seskupení, kde jsou zavedena účinná opatření k řízení střetu zájmů.

Hlava II
Techniky a nástroje k obhospodařování majetku fondu kolektivního investování a měření rizik
[K § 27 odst. 8 písm. a), § 27 odst. 8 písm. b), § 49b odst. 7, § 55 odst. 5 a § 74a odst. 2 písm. b) zákona]

§ 35
Techniky a nástroje

(1) Druhy technik a nástrojů, které investiční společnost nebo samosprávný investiční fond může používat k obhospodařování majetku standardního fondu a veřejného speciálního fondu, jsou repo obchody a finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) a g) zákona (dále jen „techniky a nástroje“).

(2) Techniky a nástroje musí být použity způsobem,

a)   který zajistí snížení rizika z investování, snížení nákladů, nebo dosažení dodatečných výnosů pro standardní nebo veřejný speciální fond za předpokladu, že podstupované riziko je prokazatelně nízké,
b)   jehož volbu je standardní fond nebo veřejný speciální fond schopen odůvodnit a
c)   který zajistí, že závazky standardního fondu nebo veřejného speciálního fondu vyplývající z použití technik a nástrojů jsou vždy plně kryty jeho majetkem.

§ 36
Limity pro používání finančních derivátů

(1) Standardní fond a veřejný speciální fond snižuje rizika z použití finančních derivátů tak, že

a)   má-li být finanční derivát vypořádán ze strany standardního fondu nebo veřejného speciálního fondu dodáním podkladového nástroje, drží předmětný podkladový nástroj k okamžiku sjednání a po celou dobu trvání smlouvy ve svém portfoliu; u měnových zajišťovacích derivátů, které mají znaky zajišťovacího derivátu podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie10), je postačující držení vysoce likvidního aktiva,
b)   má-li být finanční derivát vypořádán ze strany standardního fondu nebo veřejného speciálního fondu dodáním peněžních prostředků, drží k okamžiku sjednání a po celou dobu trvání smlouvy peněžní prostředky nebo vysoce likvidní aktivum v hodnotě odpovídající vypořádací ceně předmětného finančního derivátu,
c)   podkladový nástroj, peněžní prostředky nebo vysoce likvidní aktivum sloužící ke krytí jednoho finančního derivátu nepoužije kromě případů podle odstavce 2 ke krytí dalšího finančního derivátu; současně nepoužije ke krytí finančního derivátu cenné papíry a peněžní prostředky, které jsou předmětem transakcí podle § 41,
d)   podkladový nástroj finančního derivátu odpovídá způsobu investování a rizikovému profilu fondu a
e)   zajistí souhlas protistrany s vypořádáním finančního derivátu před jeho splatností s tím, že dojde k vypořádání odpovídajícímu reálné hodnotě finančního derivátu.

(2) Standardní a veřejný speciální fond drží peněžní prostředky pro účely snížení rizika z použití finančních derivátů pouze do výše rozdílu jejich vypořádacích cen, jde-li o případ podle odstavce 1 písm. b) a je sjednán další finanční derivát

a)   s jinou protistranou za účelem uzavření pozice z finančního derivátu a tyto finanční deriváty jsou vypořádány ve stejný den, nebo
b)   se stejnou protistranou za účelem uzavření pozice z finančního derivátu a datum vypořádání těchto finančních derivátů se neliší o více než týden.

§ 37
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů

(1) Otevřená pozice standardního fondu nebo veřejného speciálního fondu z finančních derivátů vypočtená podle odstavců 2 až 5 nesmí přesáhnout v žádném okamžiku 100 % hodnoty vlastního kapitálu standardního fondu nebo veřejného speciálního fondu. V případě, že je limit překročen v důsledku změn reálných hodnot, upraví standardní fond nebo veřejný speciální fond svoji otevřenou pozici z finančních derivátů bez zbytečného odkladu tak, aby vyhovovala limitu.

(2) Standardní fond nebo veřejný speciální fond provádí výpočet otevřené pozice

a)   standardní závazkovou metodou,
b)   metodou hodnoty v riziku, nebo
c)   jinými pokročilými metodami měření rizik.

(3) Standardní fond nebo veřejný speciální fond zajistí, aby zvolená metoda výpočtu otevřené pozice byla vhodná vzhledem k uplatňované investiční strategii fondu, typům a složitosti použitých finančních derivátů a podílu finančních derivátů na portfoliu fondu.

(4) Derivát obsažený v investičním cenném papíru nebo nástroji peněžního trhu (dále jen „vložený derivát“) je předmětem výpočtu celkové otevřené pozice.

(5) Standardní fond provádí výpočet otevřené pozice alespoň jedenkrát denně, veřejný speciální fond alespoň jednou za 2 týdny.

§ 38
Standardní závazková metoda

(1) U každého finančního derivátu, včetně vloženého derivátu, se stanoví dlouhé podkladové nástroje a krátké podkladové nástroje. Dlouhé podkladové nástroje finančních derivátů se oceňují kladnými reálnými hodnotami a krátké podkladové nástroje finančních derivátů zápornými reálnými hodnotami vyjádřenými v korunách českých.

(2) Dlouhé a krátké podkladové nástroje finančních derivátů lze kompenzovat, pokud tyto nástroje mají stejné parametry nebo jsou silně korelované.

(3) Podkladové nástroje mají stejné parametry, pokud v případě

a)   dluhových nástrojů pohledávky nebo závazky jsou vůči stejné osobě a vázané na stejné podmínky podřízenosti, peněžní toky jsou ve stejné měně, výši a splatnosti,
b)   akciových nástrojů je vydal týž emitent, jsou se stejnou podřízeností a jsou ve stejné měně a výši.

(4) Podkladové nástroje jsou silně korelované, pokud mezi denními změnami reálné hodnoty jednoho nástroje a denními změnami reálné hodnoty druhého nástroje existuje korelace alespoň 0,95 v časovém období alespoň 12 měsíců bezprostředně předcházejících datu výpočtu celkové otevřené pozice.

(5) Krátké podkladové nástroje finančních derivátů lze kompenzovat s investičními nástroji, do kterých fond investoval, jedná-li se o tyto nástroje

a)   investiční cenné papíry,
b)   nástroje peněžního trhu, nebo
c)   cenné papíry kolektivního investování.

(6) Otevřená pozice vztahující se k finančním derivátům se rovná součtu absolutních hodnot zbývajících krátkých podkladových nástrojů finančních derivátů.

§ 39
Metoda hodnoty v riziku

(1) Metoda hodnoty v riziku je založena na modelu relativní nebo absolutní rizikové hodnoty a použije se na všechny nástroje standardního fondu nebo veřejného speciálního fondu včetně derivátů. Pokud se rizikový profil standardního fondu nebo veřejného speciálního fondu často mění nebo není pro něj možné najít referenční portfolio, nelze model relativní rizikové hodnoty v riziku použít.

(2) Model relativní a absolutní rizikové hodnoty musí splňovat tyto požadavky

a)   riziková hodnota je počítána v případě standardního fondu denně, v případě veřejného speciálního fondu alespoň jednou za 2 týdny,
b)   pro výpočet rizikové hodnoty je používán jednostranný konfidenční interval na hladině spolehlivosti 99 %,
c)   pro výpočet rizikové hodnoty je obdobím držení nástrojů 1 měsíc; lze použít rizikovou hodnotu vypočítanou za kratší období držení s tím, že taková riziková hodnota se koriguje na ekvivalent 1 měsíce pomocí druhé odmocniny poměru období,
d)   efektivní historické období pozorování pro výpočet rizikové hodnoty je alespoň 1 rok; použití údajů za kratší období je přípustné, pokud došlo ke značnému zvýšení cenové volatility,
e)   datové soubory se obnovují alespoň jednou za tři měsíce, případně častěji, pokud dochází ke značným změnám tržních podmínek,
f)   model je založen na maticích variance-kovariance, na historických simulacích nebo na simulacích Monte Carlo,
g)   u úrokového rizika se zohledňují rizikové faktory odpovídající úrokovým mírám v každé měně s tím, že konstrukce výnosové křivky vychází ze všeobecně uznávaných metod a výnosová křivka je rozčleněna na alespoň 6 časových pásem,
h)   u akciového rizika zohledňuje rizikové faktory odpovídající každému trhu, na kterém má fond akciové nástroje,
i)   u měnového rizika zohledňuje rizikové faktory odpovídající nástrojům v jednotlivých cizích měnách,
j)   model zohledňuje případné specifické riziko a
k)   model obsahuje zpětné a stresové testování.

(3) Zpětné testování poskytuje pro každý pracovní den srovnání výpočtu jednodenní rizikové hodnoty stanovené na základě pozic ke konci pracovního dne s hodnotou portfolia následujícího pracovního dne. Provádí se na základě skutečných nebo hypotetických změn hodnoty portfolia. Skutečné změny hodnoty portfolia jsou založeny na skutečných pozicích fondu a hypotetické změny hodnoty portfolia jsou založeny na nezměněných pozicích fondu.

(4) Stresové testování slouží k identifikaci událostí a vlivů, které mají značný dopad na fond. Stresové scénáře berou v úvahu faktory, které mohou mít za následek značné ztráty fondu nebo mohou značně ztížit řízení rizik, zejména sníženou likviditu trhů v případech krize, riziko koncentrace, jednostranné trhy. Stresové scénáře zahrnují události s nízkou pravděpodobností výskytu ve všech hlavních druzích rizik. Stresové testování se provádí alespoň jednou měsíčně.

(5) U modelu relativní rizikové hodnoty se provádí výpočet rizikové hodnoty fondu a referenčního portfolia. Rizikový profil referenčního portfolia musí být konzistentní se způsobem investování, investičními cíli a limity pro rozložení rizika fondu. Proces výběru a sledování vhodnosti skladby referenčního portfolia je součástí postupů pro řízení rizik. Riziková hodnota fondu nesmí být větší než dvojnásobek rizikové hodnoty referenčního portfolia. Referenční portfolio nesmí používat pákový efekt a obsahovat finanční deriváty, včetně vložených derivátů, kromě případů, kdy fond

a)   používá strategii dlouhých a krátkých nástrojů; potom může používat referenční portfolio obsahující finanční deriváty s krátkými podkladovými nástroji, nebo
b)   zajišťuje se proti měnovému riziku; potom může používat referenční portfolio obsahující zajišťovací měnové deriváty.

(6) U modelu absolutní rizikové hodnoty nesmí být hodnota v riziku větší než 20 % vlastního kapitálu fondu.

§ 40
Měření rizika protistrany

Riziko protistrany standardního fondu plynoucí z finančních derivátů uvedených v § 26 odst. 1 písm. g) zákona (dále jen „OTC deriváty“) se pro účely limitu podle § 28 odst. 5 zákona stanoví jako součet kladných reálných hodnot OTC derivátů sjednaných s příslušnou protistranou. Při výpočtu může standardní fond zohlednit

a)   dohodu o započtení se stejnou protistranou za předpokladu, že
1.  tato dohoda je právně účinná a vymahatelná ve všech příslušných právních řádech, a to i v případě povolení reorganizace nebo oddlužení, anebo v případě prohlášení konkursu na majetek protistrany, a
2.  zohledňuje započtení pouze ve vztahu k OTC derivátům, a
b)   hodnotu investičních nástrojů přijatých k zajištění za předpokladu, že zajištění je denně oceňováno reálnou hodnotou, je vysoce likvidní a standardní fond jej má ve svém majetku nebo jej svěří k opatrování třetí osobě nezávislé na protistraně.

§ 41
Limity pro uzavírání repo obchodů

(1) Standardní fond nebo veřejný speciální fond smí uskutečňovat repo obchody, jestliže

a)   sjednání repo obchodu lze řádně doložit,
b)   protistranou je instituce podle § 26 odst. 1 písm. g) bodu 2 zákona a
c)   cenné papíry, které jsou předmětem reverzního repa, odpovídají způsobu investování a rizikovému profilu standardního fondu nebo veřejného speciálního fondu.

(2) Standardní fond nebo veřejný speciální fond dále

a)   po dobu trvání reverzního repa cenné papíry, které jsou jeho předmětem,
1.  neprodá nebo nepůjčí, dříve, než protistrana využije svého práva na zpětnou koupi nebo vrácení cenných papírů, případně dříve, než uplyne termín pro zpětnou koupi nebo vrácení,
2.  může svěřit do úschovy nebo jiného opatrování třetí osobě nezávislé na protistraně,
b)   peněžní prostředky získané z repa investuje pouze do vysoce likvidních aktiv, která následně nepoužije pro další repo,
c)   zajistí, že cenné papíry, které jsou předmětem reverzního repa, jsou vysoce likvidní,
d)   zajistí, že výnos z investovaných peněžních prostředků přijatých v rámci repa je vyšší než náklad vynaložený na přijetí těchto peněžních prostředků, a
e)   zajistí, že hodnota poskytnutých peněžních prostředků v rámci reverzního repa není vyšší než reálná hodnota předmětných cenných papírů.

§ 42

Standardní fond nebo veřejný speciální fond zahrnuje do limitů podle § 28 odst. 1 a 2 zákona nebo podle § 51 odst. 2 a 3 zákona hodnotu investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu poskytnutých protistraně jako zajištění OTC derivátu. Zajištění může fond zahrnout do limitů v čisté hodnotě za předpokladu, že s touto protistranou má uzavřenu dohodu o započtení, která je právně účinná a vymahatelná ve všech příslušných právních řádech.

Hlava III
Oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování
[K § 82 odst. 4 zákona]

§ 43
Reálná hodnota

Při stanovení reálné hodnoty majetku a závazků z investiční činnosti fondu kolektivního investování se postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie11) s tím, že pro stanovení reálné hodnoty dluhopisu je možné použít průměrnou cenu mezi nejlepší závaznou nabídkou a poptávkou (středová cena).

§ 44
Stanovení reálné hodnoty ve zvláštních případech

(1) Reálná hodnota cenného papíru vydaného emitentem se rovná nule, pokud podle dostupných informací bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek emitenta a toto řízení dosud neskončilo nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku12), anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva.

(2) Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek, které jsou po splatnosti

a)   ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %,
b)   ne déle než 180 dní, se sníží o 30 %,
c)   ne déle než 360 dní, se sníží o 66 %,
d)   déle než 360 dní, se sníží o 100 %.

(3) Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlužníkem se sníží o 100 %, jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení, které dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva.

(4) Pokud lze důvodně předpokládat, že hodnota cenného papíru nebo pohledávky stanovená podle odstavce 1 a 2 neodpovídá ceně, za kterou lze předmětné aktivum s vynaložením odborné péče zpeněžit, stanoví fond kolektivního investování hodnotu takového aktiva způsobem, který ve smyslu mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie podává věrný a poctivý obraz o jeho reálné hodnotě. Důvody a způsob stanovení reálné hodnoty fond kolektivního investování písemně zaznamená.

(5) Ke způsobu stanovení reálné hodnoty podle odstavce 3 se vyžaduje souhlas depozitáře. Odsouhlasený způsob stanovení reálné hodnoty lze změnit jen se souhlasem depozitáře a za předpokladu, že nastaly nové skutečnosti, které věrohodnost odsouhlaseného způsobu stanovení reálné hodnoty změnily.

(6) Nesouhlasí-li depozitář se způsobem stanovení reálné hodnoty podle odstavce 3, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně investiční společnosti nebo samosprávnému investičnímu fondu. Fond kolektivního investování v takovémto případě postupuje při ocenění předmětného aktiva podle odstavců 1 a 2. Postupuje-li fond kolektivního investování v rozporu s oznámením depozitáře, informuje depozitář o této skutečnosti Českou národní banku.

§ 45
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

(1) Základnou pro stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování je vlastní kapitál fondu kolektivního investování ke dni stanovení aktuální hodnoty, ve kterém se zohlední časové rozlišení standardních nákladů, zejména poplatky uvedené ve statutu, například úplata za obhospodařování fondu kolektivního investování a úplata za výkon funkce depozitáře, cena auditu a očekávaná daňová povinnost ke dni výpočtu reálné hodnoty.

(2) Hodnota vlastního kapitálu ke dni stanovení aktuální hodnoty dělená součtem všech jmenovitých hodnot vydaných podílových listů nebo akcií v oběhu vynásobená příslušnou jmenovitou hodnotou podílového listu nebo akcie, se zaokrouhlením na počet desetinných míst uvedený ve statutu, vyjadřuje aktuální hodnotu podílového listu nebo akcie fondu kolektivního investování. Nemá-li podílový list stanovenu jmenovitou hodnotu, je aktuální hodnota podílového listu vyjádřena hodnotou vlastního kapitálu dělenou počtem vydaných podílových listů.

(3) V případě, že podílový fond postupuje podle § 8 odst. 3 zákona, provádí výpočet aktuální hodnoty podílového listu na základě vlastního kapitálu připadajícího na podílové listy jednotlivých skupin podílníků, s nimiž je podle § 8 odst. 3 zákona zacházeno rozdílně, dle poměru stanoveného výpočtem uvedeným ve statutu podílového fondu.

ČÁST ČTVRTÁ
PRAVIDLA JEDNÁNÍ

§ 46
Obecné zásady
(K § 75 odst. 1 zákona)

Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond před uskutečněním obchodu a podle potřeby po zohlednění povahy zvažovaného obchodu provádí analýzy ekonomické výhodnosti obchodů a stanoví prognózy toho, jak obchod ovlivní skladbu majetku, likviditu a rizikový profil fondu kolektivního investování. Analýzy musí být provedeny výlučně na základě spolehlivých a aktuálních veřejně dostupných informací.

§ 47
Informování o provedeném pokynu
[K § 75 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Informace o provedeném pokynu k vydání nebo odkoupení podílového listu nebo k upisování cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem poskytovaná investiční společností podílníkovi nebo vlastníkovi cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem obsahuje, pokud to povaha věci nevylučuje,

a)   obchodní firmu, název a sídlo podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu,
b)   údaje o investiční společnosti,
c)   identifikaci podílníka nebo vlastníka cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem,
d)   datum a čas přijetí pokynu,
e)   platební podmínky a platební prostředky související s pokynem,
f)   typ pokynu (vydání, upisování nebo odkoupení),
g)   datum provedení pokynu,
h)   datum, ke kterému byl vydán, upsán nebo odkoupen podílový list nebo cenný papír vydávaný zahraničním standardním fondem,
i)   počet vydaných, upsaných nebo odkoupených podílových listů nebo cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem, jichž se pokyn týká,
j)   jednotkovou cenu, za kterou byl vydán, upsán nebo odkoupen podílový list nebo cenný papír vydávaný zahraničním standardním fondem,
k)   hodnotu pokynu v hrubém vyjádření včetně přirážky spojené s vydáním nebo upisováním podílového listu nebo cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem nebo hodnotu pokynu v čistém vyjádření po odečtení srážky spojené s odkoupením podílových listů nebo cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem a
l)   celkovou výši přirážek nebo srážek; na požádání podílníka nebo vlastníka cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem rozepíše investiční společnost přirážky a srážky na jednotlivé položky.

(2) Informaci podle odstavce 1 investiční společnost zašle podílníkovi nebo vlastníkovi cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem na trvalém nosiči informací4) bez zbytečného odkladu, nejpozději

a)   následující pracovní den po provedení pokynu,
b)   následující pracovní den po doručení potvrzení od třetí osoby, pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby, nebo
c)   jednou za šest měsíců, pokud se pokyny podílníka nebo vlastníka cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem provádějí pravidelně a investiční společnost neučinila kroky podle písmen a) a b).

(3) Pokud má informaci v rozsahu odstavce 1 bez zbytečného odkladu zaslat podílníkovi nebo vlastníkovi cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem jiná osoba povinná k tomu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, ustanovení odstavce 2 se nepoužije.

(4) Informaci o stavu neprovedeného pokynu poskytne investiční společnost bez zbytečného odkladu na žádost investora.

Provádění obchodů
[K § 75 odst. 1 písm. h) zákona]
§ 48

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond provádí obchody nebo předává pokyny k provedení obchodu jiným osobám za nejlepších podmínek a neupřednostňuje zájmy jedné skupiny vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nad zájmy jiné skupiny vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, přičemž s přihlédnutím ke konkrétnímu cíli, způsobu investování a rizikovému profilu fondu kolektivního investování uvedeným ve statutu, k typu pokynu, k povaze a vlastnostem investičního nástroje, který je předmětem tohoto obchodu, jakož i k povaze převodních míst, na něž lze tento pokyn k obchodu nasměrovat, zohlední

a)   cenu, kterou lze dosáhnout na převodním místě,
b)   celkový objem nákladů účtovaných fondu kolektivního investování,
c)   rychlost, s jakou lze pokyn k obchodu provést,
d)   pravděpodobnost provedení pokynu k obchodu,
e)   podmínky pro vypořádání,
f)   objem požadovaného obchodu,
g)   typ pokynu k obchodu a
h)   jakýkoliv jiný faktor mající význam pro provádění rozhodnutí o obchodu nebo zadávání pokynů jiným subjektům k provedení obchodu fondu kolektivního investování za nejlepších podmínek.

(2) K zajištění povinnosti podle odstavce 1 investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zavede a udržuje pravidla pro organizační uspořádání a pro provádění obchodů ve vztahu k jednotlivým typům investičních nástrojů, která stanoví alespoň

a)   určení relativní důležitosti investiční společností nebo samosprávným investičním fondem vybraných faktorů uvedených v odstavci 1 nebo alespoň způsob určení jejich relativní důležitosti,
b)   informace o převodních místech, kde investiční společnost nebo samosprávný investiční fond provádí obchody,
c)   jiné faktory podle odstavce 1 písm. h), které investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zohledňuje při volbě převodních míst, a
d)   označení osoby, které investiční společnost nebo samosprávný investiční fond pro jednotlivé druhy investičních nástrojů předává pokyny k obchodu, nebo osoby, jejímž prostřednictvím investiční společnost nebo samosprávný investiční fond obchody provádí.

(3) Investiční společnost je povinna získat předchozí souhlas investičního fondu nebo zahraničního standardního fondu, který je právnickou osobou, jejichž majetek obhospodařuje, s pravidly provádění obchodů podle odstavce 2.

(4) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond informuje vhodným způsobem vlastníky cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování o pravidlech pro provádění obchodů a jejich případných podstatných změnách.

§ 49

(1) Účinnost pravidel pro provádění obchodů, včetně kvality provedení pokynů k obchodu ze strany třetí osoby, vyhodnocuje investiční společnost nebo samosprávný investiční fond průběžně a zjištěné nedostatky odstraňuje bez zbytečného odkladu.

(2) Přezkoumání pravidel pro provádění obchodů provádí investiční společnost nebo samosprávný investiční fond vždy bez zbytečného odkladu po významné změně ovlivňující schopnost dosáhnout provedením pokynu k obchodu nejlepší možný výsledek pro fond kolektivního investování, nejméně však jednou ročně.

(3) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond musí na požádání orgánu dohledu doložit, že provádí obchody na účet fondu kolektivního investování nebo že předává pokyny na účet fondu kolektivního investování v souladu s pravidly, která přijme podle § 48.

§ 50
Zpracování obchodů
[K § 75 odst. 1 písm. i) a j) zákona]

(1) Investiční společnost nebo samosprávný investiční fond v souladu s § 75 odst. 1 písm. i) a j) zákona zavede a udržuje pravidla pro zpracování obchodů, která stanoví postupy alespoň pro

a)   neprodlené a přesné zaznamenání provedení obchodů,
b)   zpracování srovnatelných obchodů podle časové priority přijetí investičního rozhodnutí k tomuto obchodu, vyjma případů, kdy to odůvodňuje povaha obchodu, aktuální podmínky na trhu nebo zájem fondu kolektivního investování,
c)   řádné vypořádání provedeného obchodu, pokud jej investiční společnost nebo samosprávný investiční fond zajišťuje, a
d)   neprodlené a přesné rozdělování investičních nástrojů, získaných peněžních prostředků a vzniklých nákladů v případě sdružování obchodů.

(2) Investiční společnost nevyužije informace týkající se neprovedených obchodů obhospodařovaného fondu kolektivního investování tak, aby na základě uvedené informace před provedením obchodu takového fondu kolektivního investování na svůj účet nabyla nebo zcizila investiční nástroj, jehož se neprovedený obchod týká, nebo jiný investiční nástroj, jehož hodnota se vztahuje k investičnímu nástroji, jehož se neprovedený obchod týká.

(3) Investiční společnost učiní veškeré přiměřené kroky k tomu, aby zabránila využití informace týkající se neprovedených obchodů obhospodařovaného fondu kolektivního investování ze strany osoby se zvláštním vztahem k investiční společnosti.

(4) Pravidla podle odstavců 1 až 3 určí pro jednotlivé druhy investičních nástrojů osoby, jimž je možné zadávat pokyny k provedení.

§ 51
Sdružování obchodů
[K § 74a odst. 4 písm. d) zákona]

(1) Pravidla pro rozdělení plnění a závazků ze sdruženého obchodu musí obsahovat postupy pro

a)   určení majetku fondů kolektivního investování a zákazníků, kterých se má sdružený obchod týkat,
b)   určení vlivu objemu obchodu a jeho ceny na rozdělení plnění a závazků z provedeného sdruženého obchodu a
c)   rozvržení plnění a závazků z provedeného sdruženého obchodu v případě dílčího provedení obchodu.

(2) Investiční společnost je oprávněna provést obchod fondu kolektivního investování společně s jedním nebo několika obchody jiného fondu kolektivního investování nebo s obchodem jiného zákazníka nebo s obchodem na vlastní účet, jestliže

a)   není pravděpodobné, že sdružení obchodů bude pro některý z fondů kolektivního investování nebo některého ze zákazníků, jejichž obchody mají být sdruženy, méně výhodné než jejich samostatné provedení,
b)   se rozvržení plnění a závazků z provedeného sdruženého obchodu uskuteční v souladu s pravidly podle tohoto paragrafu a
c)   rozvržení plnění a závazků ze sdruženého obchodu nepoškodí žádný fond kolektivního investování ani žádného zákazníka.

(3) Pokud byl sdružený obchod fondu kolektivního investování s obchodem na vlastní účet proveden pouze částečně, investiční společnost přizná plnění a odpovídající závazky ze sdruženého obchodu přednostně fondu kolektivního investování, ledaže jsou splněny podmínky podle odstavce 4. To platí obdobně, i pokud jde o sdružení obchodu jiného zákazníka.

(4) Pokud je investiční společnost schopna doložit, že sdružený obchod se uskutečnil za výhodnějších podmínek, než jakých by pravděpodobně dosáhl u jednotlivých obchodů, nebo by se neuskutečnil vůbec, může rozdělit plnění a závazky ze sdruženého obchodu poměrně v souladu se svými pravidly stanovenými podle tohoto paragrafu.

§ 52
Pobídka
[K § 75 odst. 2 zákona]

(1) Pobídka je v mezích § 75 odst. 1 a 2 zákona přípustná, pokud

a)   je hrazena fondem kolektivního investování, za fond kolektivního investování nebo je vyplácena fondu kolektivního investování, nebo
b)   je hrazena třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou či za třetí stranu a
1.  fond kolektivního investování byl ještě předtím, než byla příslušná činnost vykonána, informován jasně, srozumitelně a úplně o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud ji nelze zjistit předem,
2.  pobídka přispívá ke zlepšení kvality příslušné činnosti a
3.  pobídka není v rozporu s povinností investiční společnosti jednat v nejlepším zájmu fondu kolektivního investování a jeho investorů.

(2) Přípustná je pobídka, která umožní vykonání příslušné činnosti nebo která je pro tento účel nutná, a jejíž povaha není v rozporu s povinností investiční společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu fondu kolektivního investování a jeho investorů.

(3) Investiční společnost může údaje podle odstavce 1 písm. b) bodu 1 poskytnout v podobě souhrnného popisu hlavních podmínek pobídky, vždy však sdělí též podrobnosti na žádost fondu kolektivního investování nebo investorovi způsobem obdobným jako v § 15e zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

(4) Investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond nebo zahraniční standardní fond, který není právnickou osobou, splní informační povinnost podle odstavce 1 písm. b) bodu 1 tím, že požadovanou informaci uveřejní způsobem podle § 54 odst. 1 a 2.

ČÁST PÁTÁ
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Hlava I
Pravidelné zprávy a informace

§ 53
Výroční a pololetní zpráva a měsíční informace
[K § 89 písm. a), b), c) a d) zákona]

(1) Výroční zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování nad rámec zákona upravujícího účetnictví obsahuje údaje podle přílohy č. 1.

(2) Pololetní zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obsahuje údaje podle přílohy č. 2.

(3) Měsíční informace o struktuře majetku podle § 88 odst. 1 písm. c) a § 88 odst. 2 písm. b) zákona obsahuje údaje o struktuře aktiv v rozsahu podle právního předpisu upravujícího účetnictví jednotek, které jsou bankami a jinými finančními institucemi13).

§ 54
Způsob uveřejňování zpráv a informací
[K § 89 písm. f) a g) a § 35a zákona]

(1) Zprávy a informace, které musí investiční společnost, investiční fond nebo obdobné zahraniční osoby podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní investiční společnost, investiční fond nebo obdobné zahraniční osoby v úplném znění v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový přístup; přitom zejména zajistí, v návaznosti na pravidla stanovená přímo použitelnými předpisy Evropské unie14), aby

a)   internetová adresa byla veřejnosti bez omezení a bezplatně přístupná prostřednictvím datové sítě Internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy investiční společnosti nebo investičního fondu,
b)   uveřejňované informace měly podobu datového souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu a
c)   uveřejňované informace byly způsobem uvedeným v písmenech a) a b) dostupné nepřetržitě a nebyly investičním fondem nebo investiční společností bezdůvodně měněny.

(2) Informace a zprávy uveřejňované podle odstavce 1 musí být také k dispozici v sídle investiční společnosti, investičního fondu nebo obdobné zahraniční osoby a na požádání bez zbytečného odkladu bezplatně zaslány v dohodnuté podobě vlastníkům cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování.

(3) Oznámení podřízeného standardního fondu o tom, že Česká národní banka schválila změnu statutu podle § 84a odst. 7 zákona, se uveřejňuje a podílníkům poskytuje způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2.

Hlava II
Sdělení o splynutí nebo sloučení
[K § 100d odst. 2 a § 100o odst. 2 zákona]

§ 55
Základní ustanovení

(1) Sdělení o splynutí nebo sdělení o sloučení podílového fondu poskytované podílníkům

a)   musí být sepsáno stručně a srozumitelným jazykem tak, aby podílníkům umožnilo informované posouzení dopadů navrhovaného sloučení nebo splynutí na jejich investici, a
b)   obsahuje údaje podle přílohy č. 3.

(2) V případě splynutí nebo sloučení, kterého se účastní zahraniční standardní fond, jsou způsobem podle odstavce 1 vysvětleny veškeré termíny nebo postupy týkající se zahraničního standardního fondu, které se liší od termínů a postupů běžně používaných v jiném členském státě.

(3) Sdělení poskytované podílníkům zrušovaného podílového fondu musí vycházet z toho, že tito podílníci nemají informace o základních rysech nástupnického podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu ani o způsobech jeho fungování, a musí zdůraznit nutnost seznámit se se sdělením klíčových informací tohoto nástupnického podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu.

(4) Sdělení o splynutí nebo sdělení o sloučení podílového fondu poskytované podílníkům nástupnického podílového fondu se zaměřuje zejména na provedení sloučení nebo splynutí a možný dopad na nástupnický podílový fond.

§ 56
Sdělení klíčových informací

(1) Zrušovaný podílový fond poskytuje stávajícím podílníkům aktualizovanou verzi sdělení klíčových informací nástupnického podílového fondu kolektivního investování.

(2) Pokud bylo pro účely navrhovaného splynutí nebo sloučení sdělení klíčových informací nástupnického podílového fondu změněno, poskytne je tento fond svým stávajícím podílníkům.

§ 57

Sdělení o splynutí nebo sdělení o sloučení podílového fondu a sdělení klíčových informací nástupnického fondu se sdělují každé osobě, která v období od data uveřejnění sdělení o splynutí nebo sdělení sloučení do rozhodného dne splynutí nebo sloučení nakoupí nebo prodá podílové listy ve zrušovaném nebo nástupnickém fondu nebo která požádá o kopii statutu fondu či zakládacích dokumentů, prospektu nebo sdělení klíčových informací fondu, který se sloučení nebo splynutí účastní.

§ 58
Způsob poskytnutí sdělení o splynutí nebo sloučení

(1) Zrušovaný podílový fond a nástupnický podílový fond poskytnou podílníkům sdělení o splynutí nebo sdělení o sloučení na trvalém nosiči informací5).

(2) Je-li informace podle odstavce 1 poskytována všem nebo některým podílníkům na jiném trvalém nosiči než v listinné podobě, musí být splněny tyto podmínky

a)   jejich poskytnutí na tomto nosiči informací je přiměřené okolnostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi podílníkem a zrušovaným nebo nástupnickým podílovým fondem, případně příslušnou investiční společností; podmínka přiměřených okolností je splněna zejména tehdy, pokud investor může sdělení získat způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
b)   osoba, jíž se sdělení poskytují, si při volbě mezi listinnou podobou a nosičem informací, který nemá listinnou podobu, výslovně zvolila tento nosič informací.

(3) Pro účely odstavců 1 a 2 platí, že poskytování informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků je vhodné, existuje-li důkaz, že podílník má pravidelný přístup k internetu. Za takový důkaz se považuje adresa elektronické pošty, kterou podílník poskytnul při nabytí podílových listů.

ČÁST ŠESTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ŘÍDÍCÍ STANDARDNÍ FOND A PODŘÍZENÝ STANDARDNÍ FOND

Dohoda podřízeného standardního fondu s řídícím standardním fondem
§ 59
[K § 35b odst. 1 zákona]

(1) Dohoda podřízeného standardního fondu s řídícím standardním fondem (dále jen „dohoda fondů“) obsahuje způsob investování podřízeného standardního fondu do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem, který zahrnuje

a)   prohlášení, do jakých cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem může podřízený standardní fond investovat,
b)   poplatky a další výdaje hrazené podřízeným standardním fondem a údaje o slevách nebo o vracení poplatků a dalších výdajů řídícím standardním fondem a
c)   podmínky, za nichž může být proveden předchozí či následný převod investičních nástrojů v majetku podřízeného standardního fondu do majetku řídícího standardního fondu podle § 35a odst. 4 zákona.

(2) Dohoda fondů dále obsahuje ujednání, která zahrnují

a)   frekvenci a lhůty pro předávání informací při spolupráci při výpočtu aktuální hodnoty vlastního kapitálu fondu kolektivního investování a uveřejňování údajů o aktuální hodnotě akcie nebo podílového listu,
b)   postupy spolupráce při předávání pokynů k vydávání a odkupování podílových listů nebo při upisování a odkupování akcií řídícího standardního fondu uskutečněných podřízeným standardním fondem, včetně případného zapojení třetí osoby,
c)   údaje týkající se přijetí na regulovaný trh nebo na jiné převodní místo s investičními nástroji, pokud jsou cenné papíry vydávané řídícím standardním fondem nebo podřízeným standardním fondem na takové trhy přijaty,
d)   opatření k zajištění časové koordinace výpočtu a uveřejnění aktuální hodnoty vlastního kapitálu řídícího standardního fondu a podřízeného standardního fondu s cílem zabránit načasování nákupu a prodeje (market timing) jimi vydávaných cenných papírů a předejít tak možnosti arbitráže,
e)   způsob stanovení převodního kurzu pro pokyny k vydávání a odkupování podílových listů nebo při upisování a odkupování akcií řídícího standardního fondu, pokud řídící standardní fond a podřízený standardní fond neúčtují ve stejné měně,
f)   údaje o lhůtách vypořádání a platbách při vydávání a odkupování podílových listů nebo při upisování a odkupování akcií vydávaných řídícím standardním fondem; pokud se o tom oba fondy dohodnou, obsahuje dohoda fondů rovněž podmínky, za nichž smí řídící standardní fond vypořádat odkup akcií nebo podílových listů převodem nepeněžitého majetku podřízenému standardnímu fondu zejména při zrušení řídícího standardního fondu s likvidací nebo bez likvidace (§ 99b a 99c zákona),
g)   postupy pro řádné vyřizování stížností a reklamací vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování a
h)   podmínky případného omezení či vzdání se zvláštních práv řídícího standardního fondu ve vztahu k podřízenému standardnímu fondu, pokud statut, stanovy nebo prospekt řídícího standardního fondu taková práva řídícímu standardnímu fondu ve vztahu k akcionářům nebo podílníkům poskytují.

(3) Dohoda fondů obsahuje rovněž ujednání týkající se zprávy auditora, která zahrnují

a)   podrobnosti spolupráce mezi řídícím standardním fondem a podřízeným standardním fondem při tvorbě zpráv jejich auditorů při plánovaném auditu, pokud mají oba fondy stejné účetní období, a
b)   právo podřízeného standardního fondu požadovat od řídícího standardního fondu všechny potřebné údaje pro včasné vypracování zprávy při plánovaném auditu a vypracování zprávy auditora při mimořádném auditu řídícího standardního fondu k rozvahovému dnu účetní závěrky podřízeného standardního fondu, pokud oba fondy nemají stejné účetní období.

(4) Dohoda fondů obsahuje též údaj o rozhodném právu podle § 35b odst. 3 zákona.

§ 60

(1) Dohoda fondů obsahuje pravidla předávání informací a dokumentů řídícím standardním fondem podřízenému standardnímu fondu, která zahrnují

a)   způsob a lhůty předání kopií statutu nebo stanov, prospektu a sdělení klíčových informací nebo obdobných dokumentů, stejně jako jejich změn,
b)   způsob a lhůty informování o využití outsourcingu při provádění řízení rizik (§ 4) nebo při obhospodařování majetku řídícího standardního fondu třetí osobou na základě pověření podle § 78 zákona,
c)   způsob a lhůty předání kopií vnitřních předpisů, zejména týkajících se řízení rizik a činnosti compliance,
d)   rozsah, způsob a lhůtu předání údajů o porušení právních předpisů, statutu, stanov, prospektu nebo sdělení klíčových informací nebo obdobných dokumentů či dohody fondů,
e)   způsob a lhůty informování o otevřených pozicích z finančních derivátů, jestliže řídící standardní fond používá finanční deriváty, které umožní podřízenému standardnímu fondu vypočítat jeho otevřenou pozici, a
f)   prohlášení, že řídící standardní fond informuje podřízený standardní fond o všech ujednáních se třetí osobou o sdělování informací, a způsob a lhůtu informování o těchto ujednáních.

(2) Dohoda fondů obsahuje dále pravidla oznamování událostí týkajících se stran dohody, která zahrnují

a)   způsob a lhůty oznamování o pozastavení a obnovení vydávání nebo odkupování jimi vydaných akcií nebo podílových listů a
b)   ujednání o oznamování a způsobu řešení chyb při oceňování majetku řídícího standardního fondu.

(3) Dohoda fondů obsahuje rovněž pravidla oznamování změn stávajících ujednání, která zahrnují

a)   způsob a lhůty oznamování řídícím standardním fondem navrhovaných a schválených změn jeho statutu, stanov, prospektu nebo sdělení klíčových informací, pokud se liší od obvyklých ujednání pro oznamování vlastníkům cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování uvedených ve statutu, stanovách nebo prospektu,
b)   způsob a lhůty oznamování řídícím standardním fondem plánované nebo navrhované fúze, rozdělení nebo vstupu do likvidace,
c)   způsob a lhůty oznamování v případě, kdy řídící standardní fond nebo podřízený standardní fond přestal nebo přestane splňovat podmínky pro působení jako řídící standardní fond nebo podřízený standardní fond,
d)   způsob a lhůty oznamování řídícím standardním fondem nebo podřízeným standardním fondem plánované výměny depozitáře, auditora, obhospodařující investiční společnosti nebo jiné osoby, která je pověřena obhospodařováním majetku těchto fondů nebo řízením rizik těchto fondů, a
e)   způsob a lhůty oznamování jiných změn stávajících ujednání, které řídící standardní fond hodlá provést.

§ 61
Postupy investiční společnosti
[K § 35b odst. 2 zákona]

Investiční společnost, která obhospodařuje podřízený standardní fond i řídící standardní fond,

a)   zavede vhodná opatření k omezení střetu zájmů mezi řídícím standardním fondem a podřízeným standardním fondem a mezi podřízeným standardním fondem a ostatními akcionáři nebo podílníky řídícího standardního fondu a
b)   upraví vnitřním předpisem údaje uvedené v § 59 odst. 1, § 59 odst. 2 písm. a) až f) a h), § 59 odst. 3 a § 60 odst. 2 obdobně.

§ 62
Dohoda o výměně informací a dokumentů mezi depozitáři
[K § 30a odst. 1 písm. d) zákona]

(1) Dohoda o výměně informací mezi depozitářem řídícího standardního fondu a depozitářem podřízeného standardního fondu (dále jen „dohoda mezi depozitáři“) obsahuje

a)   vymezení dokumentů a kategorií informací, které si budou oba depozitáři běžně vyměňovat,
b)   vymezení toho, které informace nebo dokumenty uvedené v písmenu a) poskytuje jeden depozitář druhému bez požádání nebo které zpřístupňuje na požádání,
c)   způsob spolupráce obou depozitářů při plnění jejich povinností uložených právními předpisy včetně
1.  postupu při výpočtu aktuální hodnoty vlastního kapitálu obou standardních fondů, včetně opatření s cílem zabránit načasování nákupu a prodeje jejich cenných papírů a předcházet tak možnosti arbitráže,
2.  zpracování pokynů podřízeného standardního fondu týkajících se vydávání či odkupování podílových listů nebo upisování a odkupování akcií vydávaných řídícím standardním fondem a jejich vypořádání, včetně ujednání o převodu nepeněžitého majetku,
d)   způsob spolupráce obou depozitářů při postupech na konci účetního období příslušného standardního fondu,
e)   druh údajů o porušení právních předpisů nebo statutu ze strany řídícího standardního fondu, které depozitář řídícího standardního fondu poskytne depozitáři podřízeného standardního fondu, a způsob a lhůty pro poskytnutí těchto údajů,
f)   způsob a lhůty vyřizování žádostí o spolupráci jednoho depozitáře druhému a
g)   vymezení dalších událostí, které by měl jeden depozitář oznamovat druhému, a způsob a lhůty podání těchto oznámení.

(2) Dohoda mezi depozitáři obsahuje dále údaj o rozhodném právu podle § 30a odst. 2 zákona.

§ 63
Dohoda o výměně informací mezi auditory
[K § 30a odst. 1 písm. e) zákona]

(1) Dohoda o výměně informací mezi auditorem řídícího standardního fondu a auditorem podřízeného standardního fondu (dále jen „dohoda mezi auditory“) obsahuje tato ujednání

a)   vymezení dokumentů a kategorií informací, které si budou oba auditoři poskytovat,
b)   vymezení toho, které informace nebo dokumenty uvedené v písmenu a) poskytuje jeden auditor druhému bez požádání nebo které zpřístupňuje na požádání,
c)   způsob a lhůty předávání informací auditorem řídícího standardního fondu auditorovi podřízeného standardního fondu,
d)   způsob spolupráce obou auditorů při postupech na konci účetního období příslušného standardního fondu,
e)   uvedení skutečností, s nimiž se nakládá jako s nesrovnalostmi uvedenými ve zprávě auditora řídícího standardního fondu, a
f)   způsob a lhůty vyřizování žádostí o spolupráci jednoho auditora druhému, včetně žádostí o další informace týkající se nesrovnalostí uvedených ve zprávě auditora řídícího standardního fondu.

(2) Dohoda mezi auditory obsahuje dále ustanovení o vypracování zpráv auditora a výročních zpráv obou standardních fondů, jakož i způsob a lhůty poskytnutí zprávy auditora týkající se řídícího standardního fondu a jejích návrhů auditorovi podřízeného standardního fondu.

(3) Nejsou-li konce účetního období řídícího standardního fondu a podřízeného standardního fondu totožné, dohoda mezi auditory obsahuje způsob a lhůty vypracování mimořádné zprávy auditora auditorem řídícího standardního fondu a poskytnutí této zprávy a jejích návrhů auditorovi podřízeného standardního fondu.

(4) Ustanovení § 62 odst. 2 se na dohodu mezi auditory použije obdobně.

§ 64
Hlášení depozitáře
[K § 23a odst. 1 zákona]

Pochybení, která zjistí depozitář řídícího standardního fondu při výkonu své činnosti a která mohou mít negativní dopad na podřízený standardní fond, zahrnují zejména

a)   chyby ve výpočtu aktuální hodnoty vlastního kapitálu řídícího standardního fondu,
b)   chyby v pokynech nebo ve vypořádání pokynů podřízeného standardního fondu při vydávání nebo odkupování podílových listů vydávaných řídícím standardním fondem,
c)   chyby ve výplatě nebo kapitalizaci příjmu plynoucího z řídícího standardního fondu nebo ve výpočtu související srážkové daně,
d)   porušení způsobu investování a investičních cílů řídícího standardního fondu, obsažených v jeho stanovách, statutu, prospektu nebo sdělení klíčových informací a
e)   porušení limitů stanovených právními předpisy, statutem nebo sdělením klíčových informací řídícího standardního fondu.

ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 65

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování.
2.  Vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu.
3.  Vyhláška č. 431/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování.
4.  Vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti.
5.  Vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.
6.  Vyhláška č. 241/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti.
7.  Vyhláška č. 283/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu.
8.  Vyhláška č. 235/2009 Sb., o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond.
9.  Vyhláška č. 98/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.
10.  Vyhláška č. 356/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.
11.  Vyhláška č. 357/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.

§ 66
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU.
Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností.
Směrnice Komise 2010/44/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování.
2)   Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb.
3)   § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
4)   § 15e zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
5)   § 2 odst. 1 písm. q) zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č.  188/2011 Sb.
6)   § 12 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
8)   § 27 odst. 7 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 224/2006 Sb.
9)   § 28 odst. 9 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 57/2006 Sb.
10)   Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1606/2002, IAS 39 - Finanční nástroje: účtování a oceňování a IAS 40 - Investice do nemovitostí.
11)   Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008.
12)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
13)   Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
14)   Článek 38 nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek.
Článek 29 nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů.

E-shop

Meze základních práv v České republice

Meze základních práv v České republice

Martin Madej - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Ústava garantuje základní práva a možnost se jich dovolat před nezávislými soudy. Kdo ale vlastně určí, co to které základní právo znamená? Ústavní soud ČR prosazuje už přes dvě desetiletí doktrínu, podle které máme široce chápaná základní práva, jejichž pravý obsah se vytváří až ...

Cena: 410 KčKOUPIT

Zákon o cenách - Komentář

Zákon o cenách - Komentář

Tomáš Naiser, Marie Janečková, Diana Svobodová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jako první na trhu Vám přinášíme ucelený okomentovaný zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Komentář zpracovali přední autoři z řad Ministerstva financí a je skvělou pomůckou pro orientaci v dané problematice. Zákonem došlo k liberalizaci cen spočívající v opuštění modelu ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.