Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


193

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011

o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu

Česká národní banka stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 84a odst. 5 a 8:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a podrobněji upravuje minimální náležitosti statutu fondu kolektivního investování (dále jen „statut“) a jeho změny, které podle zákona o kolektivním investování (dále jen „zákon“) nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, a podmínky pro užívání označení „krátkodobý fond peněžního trhu“ a „fond peněžního trhu“.

§ 2
Požadavky na obsah statutu

(1) Statut se člení alespoň na části odpovídající jednotlivým ustanovením části druhé hlavy I a § 18 a 19, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

(2) Náležitosti statutu vyžadované v § 17 lze uvést i v jiných částech statutu, pokud s nimi věcně souvisejí. Pokud jde o údaje uvedené v § 4 odst. 3 písm. e) a f), § 5 odst. 1 písm. e), f) a i), § 8 odst. 1, § 12 odst. 1 a 3, § 17 odst. 3 písm. c), § 21 odst. 5 písm. f) a v § 22 odst. 4 a 5, lze v příslušné části statutu odkázat na přílohu statutu, ve které je takový údaj uveden.

(3) Náležitosti statutu vyžadované v § 20 až 24 se uvedou v části statutu podle odstavce 1, ke které podle svého obsahu náleží.

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.


ČÁST DRUHÁ
MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Hlava I
Obecné náležitosti statutu

§ 3
Obecnými náležitostmi statutu jsou

a)   základní údaje o fondu kolektivního investování (§ 4),
b)   údaje o investiční společnosti, obhospodařuje-li majetek fondu kolektivního investování (§ 5),
c)   investiční cíle a způsob investování (§ 6),
d)   rizikový profil (§ 7),
e)   informace o historické výkonnosti (§ 8),
f)   zásady hospodaření s majetkem (§ 9),
g)   informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech (§ 10),
h)   údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování (§ 11),
i)   informace o poplatcích a nákladech (§ 12 až 14),
j)   údaje o depozitáři (§ 15),
k)   údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě (§ 16) a
l)   další informace (§ 17).

§ 4
Základní údaje o fondu kolektivního investování

(1) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou

a)   název podílového fondu nebo údaje o osobě2) investičního fondu,
b)   údaje o rozhodnutí, kterým bylo uděleno povolení k vytvoření podílového fondu3) nebo povolení k činnosti investičního fondu4), zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí právní moci rozhodnutí,
c)   doba, na kterou je fond vytvořen nebo založen,
d)   údaj, zda je fond standardním nebo speciálním fondem; jde-li o standardní fond, též údaj, zda jde o řídící standardní fond nebo podřízený standardní fond, a jde-li o speciální fond, též kategorie fondu podle § 49 odst. 1 a 2 zákona,
e)   údaje o osobě auditora5),
f)   přesné označení internetové adresy, prostřednictvím které fond uveřejňuje informace podle zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup,
g)   historické údaje o statusových věcech, zejména předchozí názvy nebo obchodní firmy fondu, údaje o sloučení nebo splynutí, změnách obhospodařovatele, datum přeměny speciálního fondu na standardní fond; v případě, že určitý historický údaj není obhospodařovateli nebo investičnímu fondu znám nebo má pochybnost o správnosti takového údaje, uvede se vysvětlující dodatek a
h)   informace o rozhodném jazyku statutu, jsou-li cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování nabízeny v zahraničí.

(2) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě podílového fondu dále údaje o tom, zda

a)   se zřizuje shromáždění podílníků; je-li zřizováno, uvedou se údaje o působnosti, pravomocích a pravidlech pro svolávání a rozhodování shromáždění podílníků,
b)   po uplynutí doby, na kterou byl uzavřený podílový fond vytvořen, vstoupí do likvidace, nebo se přemění na jiný druh podílového fondu a
c)   má podílník v době trvání uzavřeného podílového fondu právo na odkoupení podílového listu, a vymezení časového úseku mezi jednotlivými termíny, ve kterých bude uzavřený podílový fond podílové listy odkupovat6).

(3) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě investičního fondu dále

a)   výše základního kapitálu,
b)   datum vzniku,
c)   údaje o konsolidačním celku7), ke kterému investiční fond patří,
d)   údaj, zda investiční fond svěřil obhospodařování svého majetku investiční společnosti,
e)   seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí a
f)   údaje o hlavních činnostech vedoucích osob podle písmene e), které vykonávají mimo investiční fond, pokud mají význam ve vztahu k investičnímu fondu.

§ 5
Údaje o investiční společnosti

(1) Údaji o investiční společnosti jsou

a)   údaje o osobě investiční společnosti,
b)   výše základního kapitálu a údaj o splacení základního kapitálu,
c)   datum vzniku,
d)   údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí právní moci rozhodnutí a jeho pozdějších změn,
e)   seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí,
f)   údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo investiční společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovanému investiční společností,
g)   údaje o předmětu podnikání a poskytovaných službách,
h)   údaje o konsolidačním celku, ke kterému investiční společnost patří, a
i)   seznam fondů kolektivního investování, jejichž majetek investiční společnost obhospodařuje.

(2) V případě, že fond kolektivního investování je obhospodařován zahraniční investiční společností, uvedou se údaje podle odstavce 1 obdobně.

Investiční cíle a způsob investování
§ 6

(1) Informace o investičních cílech obsahují výstižný popis cílů, které fond kolektivního investování sleduje, a tam, kde to přichází v úvahu, zejména

a)   specifikaci záruk poskytovaných třetími osobami za účelem ochrany investorů a omezení těchto záruk,
b)   údaj, že fond zamýšlí sledovat určitý index nebo ukazatel (benchmark),
c)   údaj, že fond kopíruje určitý index, a
d)   v případech podle písmen b) a c) údaj, o jaký index nebo ukazatel se jedná, v jaké míře je index nebo ukazatel kopírován nebo jakým způsobem a v jaké míře jej fond sleduje, ke kterému segmentu trhu se index nebo ukazatel vztahuje a kde může investor získat bližší informace o indexu nebo ukazateli včetně jeho aktuální hodnoty (zejména internetová adresa).

(2) Informace o způsobu investování fondu kolektivního investování obsahují

a)   podrobnější označení fondu kolektivního investování podle rizika druhu aktiv, do kterých investuje, například fond akciový, fond dluhopisový nebo fond smíšený, pokud je takové označení obvykle užívané; v případě označení „krátkodobý fond peněžního trhu“ nebo „fond peněžního trhu“ musí fond splňovat podmínky podle části čtvrté,
b)   podrobné vymezení druhů aktiv, do kterých má fond investovat včetně investičních limitů, resp. údajů o strategické alokaci aktiv, pokud jsou stanoveny,
c)   podle povahy příslušných aktiv, do kterých má fond kolektivního investování investovat,
1.  výčet nejpoužívanějších typů finančních derivátů, jejich ekonomické charakteristiky, účel jejich použití a uvedení evropských regulovaných trhů a zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu, na nichž hodlá fond s předmětnými deriváty obchodovat; v případě, že se bude jednat o finanční deriváty nepřijaté k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) zákona, uvedou se podmínky výběru protistran; fond upozorní, že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou popsána v rizikovém profilu fondu,
2.  údaj, zda fond bude provádět repo obchody8) nebo půjčovat cenné papíry, podmínky výběru protistran těchto obchodů a charakteristiky cenných papírů, které mohou být předmětem těchto obchodů,
3.  popis všech významných charakteristik investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona, včetně zohlednění rizik vyplývajících z investic do těchto aktiv ve srovnání s investičními cennými papíry a nástroji peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) a h) zákona,
4.  informace, zda fond využívá výjimku při investování ve smyslu § 28, 29 nebo § 51 odst. 5 nebo § 55 odst. 4 zákona,
5.  popis způsobu, jakým bude ověřováno, zda došlo k naplnění podmínek výjimky podle § 28 odst. 2 písm. c) nebo § 51 odst. 4 písm. a) zákona, pokud fond hodlá u investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu uplatňovat takovou výjimku,
6.  označení emitentů nebo osob, které převzaly záruku za investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, pokud fond hodlá uplatňovat výjimku podle § 29 odst. 1 zákona nebo možnost podle § 51 odst. 5 zákona,
7.  maximální limit investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu obsahujících derivát podle § 27 odst. 7 zákona, včetně jejich typu a charakteristiky jejich ekonomické podstaty a způsobu, jakým budou zohledňována rizika spojená s uvedenými investicemi,
8.  maximální limit otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům,
9.  maximální limit investic do nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst. 1 písm. h) bodu 4 nebo § 51 odst. 1 písm. a) zákona a označení jejich emitentů,
10.  maximální limit investic do investičních cenných papírů z nové emise podle § 26 odst. 1 písm. b) nebo § 51 odst. 1 písm. a) zákona,
d)   druhy dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle kategorie jejich emitenta (státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi apod.), modifikované durace dluhopisového portfolia a požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating),
e)   podrobnější údaje o způsobu investování, podle kterého bude fond koncentrovat své investice v určitém hospodářském odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv,
f)   podrobnější údaje o zajištění v případě, že návratnost investice, její části nebo výnos z této investice mají být zajištěny (zajištěné fondy), a uvedení způsobu, jakým bude zajištění dosaženo,
g)   údaj o povinnosti fondu kolektivního investování nepoužít majetek fondu k poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním fondu kolektivního investování podle § 34 nebo § 49a odst. 2 zákona,
h)   údaj o povinnosti fondu kolektivního investování neprovádět nekryté prodeje podle § 35 zákona nebo podmínky, za kterých může speciální fond kolektivního investování provádět nekryté prodeje podle § 49a odst. 4 zákona, a
i)   podmínky, za kterých fond přijímá úvěry nebo půjčky, pokud fond hodlá přijímat úvěry nebo půjčky podle § 33, § 49a odst. 3 nebo § 53i odst. 4 až 6 zákona, včetně pravidel pro jejich zajištění.

(3) Investiční cíle a způsob investování obsahují dále charakteristiku typického investora, pro kterého je fond kolektivního investování určen, a to zejména z hlediska vztahu investora k rizikům spojeným s investováním do fondu, požadované úrovně jeho zkušeností s investováním na kapitálovém trhu a z hlediska přibližné doby, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu.

§ 7
Rizikový profil

(1) Informace o rizikovém profilu fondu kolektivního investování vychází z poměru rizika a výnosů u dané investice a obsahuje upozornění na rizika spojená s investicí do fondu kolektivního investování. Informace obsahuje rovněž upozornění, že hodnota investice může klesat i stoupat a že není vždy zaručena návratnost původně investované částky.

(2) Rizikový profil fondu kolektivního investování je vyjádřen především syntetickým ukazatelem. Pro způsob prezentování syntetického ukazatele a náležitosti slovního vysvětlení platí obdobně článek 8 a příloha č. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů9) (dále jen „nařízení Komise“).

(3) V závislosti na zvoleném investičním cíli a způsobu investování fondu kolektivního investování rizikový profil obsahuje dále popis všech podstatných rizik, se kterými se investor může setkat v souvislosti se svou investicí do fondu kolektivního investování, zejména rizika

a)   úvěrového, spočívajícího v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek,
b)   nedostatečné likvidity spočívajícího v tom, že určité aktivum fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení cenných papírů vydávaných fondem, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydávaných fondem,
c)   vypořádání spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě,
d)   tržního, vyplývajícího z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových hodnot v majetku fondu,
e)   operačního, spočívajícího ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu nebo cenné papíry vydávané fondem,
f)   souvisejícího s investičním zaměřením fondu na určité hospodářské odvětví nebo jeho část, určitou zeměpisnou oblast, jinou část trhu nebo určité druhy aktiv a
g)   spojeného s možností, že ze zákonem stanovených důvodů může být fond zrušen, zejména z důvodu
1.  rozhodnutí o přeměně fondu,
2.  odnětí povolení, například pokud vlastní kapitál fondu kolektivního investování10) nedosáhne hranice 50 mil. Kč do jednoho roku ode dne udělení povolení nebo pokud fond kolektivního investování nemá po dobu delší než tři měsíce depozitáře,
3.  žádosti o odnětí povolení, zrušení investiční společnosti s likvidací nebo rozhodnutí soudu.

§ 8
Informace o historické výkonnosti

(1) Informace o historické výkonnosti fondu kolektivního investování se zobrazují ve sloupcovém diagramu.

(2) Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty vlastního kapitálu fondu kolektivního investování a z předpokladu, že zisk nebo výnosy fondu kolektivního investování byly znovu investovány.

(3) Pro způsob prezentování sloupcového diagramu, doplňující upozornění a případné použití simulovaných hodnot historické výkonnosti platí obdobně články 15 až 19 a příloha č. 3 nařízení Komise.

§ 9
Zásady hospodaření s majetkem

(1) Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování obsahují zejména

a)   vymezení účetního období,
b)   informaci, zda schválení účetní závěrky fondu kolektivního investování podle § 16a zákona náleží do působnosti statutárního orgánu investiční společnosti, která obhospodařuje majetek fondu kolektivního investování,
c)   pravidla a lhůty pro oceňování majetku a závazků11)
d)   způsob použití zisku nebo výnosů z hospodaření s majetkem fondu, zejména zda budou vypláceny nebo znovu investovány.

(2) Postupuje-li podílový fond podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona a zachází rozdílně s podílníky, zásady hospodaření v případě takového fondu obsahují transparentní a spravedlivá pravidla pro rozdílné zacházení s podílníky včetně podrobného popisu způsobu stanovení poměru vlastního kapitálu připadajícího na podílové listy jednotlivých skupin podílníků, s nimiž je zacházeno rozdílně, při výpočtu aktuální hodnoty podílového listu.

§ 10
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech

Pokud fond kolektivního investování vyplácí podíl na zisku nebo výnosech, uvede informace o jejich výplatě, které obsahují

a)   rozhodný den pro výplatu podílů na zisku nebo výnosech,
b)   lhůtu pro výplatu podílů na zisku nebo výnosech,
c)   způsob, jakým budou podíly na zisku nebo výnosech vypláceny,
d)   dobu, ve které se promlčuje nárok na výplatu podílů na zisku nebo výnosech,
e)   údaj o způsobu schvalování rozdělení zisku nebo výnosů z majetku fondu kolektivního investování podle § 16a zákona a
f)   informace, zda investiční společnost může vyplatit podílníkům podíl na výnosech z hospodaření s majetkem v podílovém fondu bez ohledu na výsledek hospodaření podílového fondu podle § 85 odst. 4 zákona, včetně stanovení podmínek, za kterých je takové vyplácení možné, a uvedení způsobu vyplácení podílů na výnosech.

§ 11
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování

Údaji o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování jsou

a)   druh cenného papíru,
b)   údaj, zda se jedná o cenné papíry přijaté k obchodování nebo registrované na evropském regulovaném trhu12), nebo přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému13),
c)   forma cenného papíru,
d)   podoba cenného papíru,
e)   jmenovitá hodnota cenného papíru, je-li stanovena,
f)   označení měny, ve které je uváděna jmenovitá hodnota cenných papírů,
g)   identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), je-li přiděleno,
h)   označení osob zajišťujících úschovu cenných papírů v listinné podobě,
i)   údaje o osobě, která eviduje cenné papíry v zaknihované podobě podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu14), a stručný popis způsobu této evidence,
j)   popis práv spojených s cennými papíry, způsob a lhůty k jejich uplatnění a
k)   označení způsobu nebo dokladu, kterým se prokazuje vlastnické právo k cenným papírům.

Informace o poplatcích a nákladech
§ 12

(1) Údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku fondu kolektivního investování se uvedou ve formě tabulky podle přílohy č. 1 a následujících požadavků

a)   přirážky a srážky udávají nejvyšší hodnotu úplaty15), kterou lze investorovi účtovat před uskutečněním nebo po ukončení jeho investice,
b)   celková nákladovost16) vyjadřuje celkovou výši nákladů podle § 13, hrazených z majetku fondu kolektivního investování v průběhu roku a
c)   je-li poplatek uveden v závislosti na meziročním růstu hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list nebo na jednu akcii fondu kolektivního investování (dále jen „výkonnostní poplatek“), vyjadřuje celkovou výši úplaty, kterou lze hradit z majetku fondu v případě, že výkonnost tohoto fondu přesáhne stanovený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost srovnávána.

(2) Výše poplatků podle odstavce 1 písm. a) a c) se uvede v procentním vyjádření spolu se základem, ze kterého výpočet vychází.

(3) Celková nákladovost podle odstavce 1 písm. b) se uvede za předchozí účetní období v procentním vyjádření. Ukazatel celkové nákladovosti fondu (TER) se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách fondu kolektivního investování podle jiného právního předpisu17), po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji podle tohoto zvláštního právního předpisu.

(4) Údaje o poplatcích a nákladech fondu kolektivního investování se doplní o vysvětlení, ze kterého je zřejmé, co hradí investor přímo a co je hrazeno z majetku fondu kolektivního investování a jaká je výše všech poplatků a nákladů. Z vysvětlení musí být dále zřejmé, že poplatky a náklady fondu kolektivního investování slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

§ 13
Informacemi o celkové nákladovosti jsou

a)   způsob určení a výše úplaty investiční společnosti, která obhospodařuje majetek fondu,
b)   způsob určení a výše úplaty depozitáři,
c)   způsob určení a výše úplaty osobám, kterým je svěřeno obhospodařování majetku fondu nebo jeho části, případně kterým je svěřen výkon některých činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování18), pokud k takovému svěření dochází a pokud je poplatek hrazený z majetku fondu,
d)   přehled poplatků hrazených osobě zajišťující evidenci cenných papírů a
e)   přehled dalších nákladů hrazených z majetku fondu, které nejsou zahrnuty v úplatách podle písmen a) až d).

§ 14

(1) Jedná-li se o fond kolektivního investování, který

a)   účtuje paušální poplatek zahrnující veškeré poplatky účtované investorům, uvede se paušální poplatek v tabulce podle přílohy č. 1,
b)   stanoví maximální účtovatelnou výši poplatku, uvede se maximální účtovatelná výše poplatku v tabulce podle přílohy č. 1, pokud se investiční společnost, jež obhospodařuje majetek fondu, zároveň zaváže tuto výši dodržet a uhradit jakékoli další náklady.

(2) Nelze-li jinak, určí se výše celkové nákladovosti podle § 12 odst. 1 písm. b) kvalifikovaným odhadem. V takovém případě se údaj o odhadu doplní o upozornění, že výše celkové nákladovosti představuje pouze odhad, a o informaci, kde a kdy se může investor se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit.

(3) Jsou-li podílníkům téhož podílového fondu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona stanoveny rozdílné přirážky, srážky nebo poplatky v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu v závislosti na objemu počáteční investice, délce doby držení podílového listu, nebo jiných statutem podílového fondu určených objektivních kritérií, podílový fond v části o poplatcích informuje o této skutečnosti, uvede ji v tabulce podle přílohy č. 1 a vysvětlí použité kritérium.

§ 15
Údaje o depozitáři

Údaji o depozitáři jsou

a)   údaje o osobě depozitáře,
b)   popis základních charakteristik činnosti depozitáře včetně vymezení jeho odpovědnosti zejména za úschovu a kontrolu majetku fondu kolektivního investování, a to i v případě, kdy depozitář svěřil výkon této činnosti jiné osobě, a popis rozsahu svěření této činnosti jiné osobě a
c)   údaje o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu nebo kontrolu majetku fondu kolektivního investování.

§ 16
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě

Údaji o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, nebo části majetku fondu kolektivního investování, nebo činnosti, která je obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, nebo správy věci patřící do majetku fondu kolektivního investování jiné osobě podle § 78 odst. 1 a 3 zákona jsou

a)   informace, jaká část majetku fondu kolektivního investování se svěřuje do obhospodařování jiné osobě, a bližší označení příslušné části majetku fondu kolektivního investování,
b)   označení činností, které se svěřují jiné osobě podle § 78 odst. 3 zákona, a bližší označení věci patřící do majetku fondu kolektivního investování, jejíž správa se svěřuje jiné osobě,
c)   údaje o této jiné osobě a
d)   označení hlavních nebo jiných významných činností, které taková osoba vykonává.

§ 17
Další informace

(1) Dalšími informacemi jsou informace o statutu a doplňující informace o fondu kolektivního investování.

(2) Informacemi o statutu jsou

a)   pravidla pro přijímání a změny statutu a způsob uveřejňování statutu a jeho změn, ledaže jsou tyto informace uvedeny ve stanovách investičního fondu, které se přikládají ke statutu,
b)   upozornění, že vedle statutu fond kolektivního investování uveřejňuje také sdělení klíčových informací a že údaje v něm uvedené musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu,
c)   označení orgánu nebo osoby v rámci investiční společnosti nebo investičního fondu, do jejichž působnosti náleží schvalování statutu a jeho změn, a
d)   datum podpisu platného znění statutu statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, s uvedením jeho jména, příjmení a funkce, kterou v investiční společnosti nebo investičním fondu vykonává.

(3) Doplňujícími informacemi o fondu kolektivního investování jsou

a)   informace o podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o zrušení nebo přeměně fondu, včetně lhůty, v jaké budou investoři o tomto záměru informováni, a postupu při zrušení nebo přeměně včetně informace, zda podíly na likvidačním zůstatku lze podílníkům zrušeného podílového fondu ve smyslu § 99a zákona poskytnout také po částech s uvedením maximální délky lhůty, ve které je investiční společnost povinna podíly vyplatit podílníkům a nevyplacené podíly uložit do soudní úschovy,
b)   informace o právech vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování ve vztahu ke zrušení nebo přeměně fondu a podle § 84b zákona,
c)   uvedení kontaktního místa, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace (adresa, telefon, e-mailová adresa, internetová adresa),
d)   základní informace o daňovém režimu, který se vztahuje na fond, držbu a převod cenných papírů tohoto fondu, včetně upozornění, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a že v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat profesionální poradu,
e)   způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření fondu,
f)   údaje o České národní bance jako orgánu dohledu fondu podle § 102 odst. 1 zákona a
g)   upozornění investorům, že povolení k vytvoření podílového fondu nebo k činnosti investičního fondu, výkon dohledu a schválení statutu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu kolektivního investování, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu investičním fondem nebo investiční společností, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

Hlava II
Zvláštní náležitosti statutu

§ 18
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu

Podílový fond ve statutu uvede informace o vydávání a odkupování podílových listů, kterými jsou

a)   způsob určení a četnost stanovení aktuální hodnoty podílového listu a upozornění, že investiční společnost bude vydávat podílové listy otevřeného podílového fondu za částku podle § 11 odst. 2 zákona, pokud investiční společnost hodlá podle tohoto ustanovení postupovat,
b)   místo a četnost uveřejňování aktuální hodnoty podílového listu,
c)   postupy a podmínky vydávání podílových listů, zejména určení rozhodného dne, minimální částky nebo množství podílových listů při vydání, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, termíny pro vypořádání žádostí o vydání podílových listů, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků,
d)   postupy a podmínky pro odkupování podílových listů, zejména minimální částku, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení, lhůty pro odkoupení, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků,
e)   důvody, pro které může být odkupování pozastaveno,
f)   údaje o místě vydávání a odkupování podílových listů.

§ 19
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu

Zvláštními náležitostmi statutu investičního fondu jsou

a)   informace, zda jsou stanovy přiloženy ke statutu fondu, nebo že budou investorovi na žádost poskytnuty, nebo údaj o místě, kde je možno do nich nahlédnout podle § 84 odst. 5 písm. b) zákona, s tím, že tato informace se uvede za každý členský stát Evropské unie, v němž jsou akcie veřejně nabízeny,
b)   popis postupu při úpisu akcií s údaji o lhůtách pro upisování, včetně případné možnosti ukončit předčasně upisování nebo krátit uskutečněné upisování,
c)   označení místa, kde se akcie upisují, případně také údaje o osobách, které poskytují služby související s upisováním těchto akcií,
d)   způsob určení a četnost stanovení aktuální hodnoty akcie,
e)   způsob, místo a četnost uveřejňování aktuální hodnoty akcie a
f)   postup při zvyšování základního kapitálu fondu.

 § 20
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu

(1) Informace o investičních cílech a způsobu investování podřízeného standardního fondu obsahují dále

a)   název nebo obchodní firmu řídícího standardního fondu,
b)   údaj o velikosti podílu majetku podřízeného standardního fondu investovaného do řídícího standardního fondu a
c)   popis investičních cílů a způsobu investování řídícího standardního fondu doplněný o informace, zda výkonnost podřízeného standardního fondu bude obdobná výkonnosti řídícího standardního fondu nebo zda a jak se bude lišit.

(2) Informace o rizikovém profilu podřízeného standardního fondu obsahují dále

a)   vysvětlení rizikového profilu podřízeného standardního fondu a jeho odlišnost od rizikového profilu řídícího standardního fondu, pokud se liší v jakémkoli podstatném směru, a
b)   vysvětlení mechanismu nákupu a prodeje cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem.

(3) Informace o historické výkonnosti podřízeného standardního fondu jsou doplněny informacemi o historické výkonnosti řídícího standardního fondu, pokud podřízený standardní fond zobrazuje historickou výkonnost svého řídícího standardního fondu jako určitý index nebo ukazatel (benchmark).

(4) Pokud podřízený standardní fond vznikl později než řídící standardní fond, je historická výkonnost podřízeného standardního fondu za roky před tím, než začal existovat, nahrazena dosavadní výkonností řídícího standardního fondu (simulovaná výkonnost), za podmínky, že podřízený standardní fond může investovat pouze do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem a vysoce likvidního majetku, nebo charakteristika podřízeného standardního fondu se podstatně neliší od charakteristiky řídícího standardního fondu.

(5) Pokud podřízený standardní fond má údaje o své historické výkonnosti z doby před tím, než začal investovat jako podřízený standardní fond, pak fond zachycuje své údaje o historické výkonnosti za všechna účetní období v podobě sloupcového diagramu podle § 8 a vyznačí v něm, kdy začal investovat jako podřízený standardní fond.

(6) Informace o celkové nákladovosti podřízeného standardního fondu obsahují rovněž údaje o nákladech, které jsou hrazeny z majetku podřízeného standardního fondu z důvodu jeho investice do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem. Přirážky, srážky a emisní ážio účtované tímto řídícím fondem a jeho celková nákladovost se zahrnou do výpočtu výše celkové nákladovosti podřízeného standardního fondu.

(7) Dalšími informacemi o podřízeném standardním fondu jsou

a)   popis daňových dopadů investování do řídícího standardního fondu pro podřízený standardní fond,
b)   shrnutí dohody mezi podřízeným standardním fondem a řídícím standardním fondem a
c)   údaje o způsobu, jakým mohou investoři obdržet podrobnější informace o řídícím standardním fondu a o dohodě mezi podřízeným standardním fondem a řídícím standardním fondem.

§ 21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí

(1) Informace o investičních cílech a způsobu investování dále obsahují

a)   u druhů aktiv, do kterých má fond převážně investovat podle § 6 odst. 2 písm. c), v případě
1.  nemovitostí také charakteristiku jejich příslušenství,
2.  nemovitostních společností také rámcový popis jejich obchodní činnosti,
b)   u limitů pro investování do nemovitostí a nemovitostních společností také maximální limit investic do
1.  jedné nemovitosti,
2.  příslušenství jedné nemovitosti ve vztahu k hodnotě jedné nemovitosti,
3.  všech nemovitostí nabývaných za účelem jejich dalšího prodeje,
4.  jedné nemovitostní společnosti,
5.  všech nemovitostních společností,
c)   bližší údaje o výjimkách z povinnosti dodržovat investiční limity, zejména stanovení doby, po kterou nebude fond dodržovat investiční limity, uvedení investičních limitů, které budou po tuto dobu uplatňovány, a zda po tuto dobu fond odkupuje podílové listy,
d)   zásady pro uvedení rozložení majetku fondu do souladu se zákonem v případě překročení zákonných investičních limitů podle § 53a odst. 3 nebo § 53d odst. 5 zákona,
e)   popis využití nemovitostí, které fond hodlá nabývat do svého majetku, a
f)   vymezení států, na jejichž území lze nabývat nemovitosti, v případě jiných států mimo Českou republiku také
1.  limity pro investice do nemovitostí na území příslušného státu a
2.  celkový limit pro investice na území jiných států a
g)   pravidla pro stanovování výše diskontní sazby použité pro diskontování budoucích výnosů.

(2) Informace o rizicích spojených s investicemi nejsou vyjádřeny pomocí syntetického ukazatele podle § 7 odst. 2, ale obsahují upozornění na rizika spojená s doplňkovým likvidním majetkem a upozornění na rizika spojená zejména

a)   se stavebními vadami nebo ekologickými zátěžemi nemovitosti,
b)   s nabytím zahraniční nemovitosti, zejména politickou, ekonomickou nebo právní nestabilitou,
c)   s možností selhání nemovitostní společnosti, ve které má fond účast, nebo s nesplácením úvěrů a půjček poskytnutých fondem nemovitostní společnosti,
d)   s povinností prodat aktivum fondu z důvodů nesplnění podmínek spojených s jeho držením podle § 53d odst. 4 zákona,
e)   s možností pozastavit vydávání a odkupování podílových listů až na 2 roky podle § 12 odst. 4 zákona,
f)   s možností nižší likvidity nemovitosti nabyté za účelem jejího prodeje, nebo
g)   s chybným oceněním nemovitosti nebo účasti v nemovitostní společnosti znalcem.

(3) Zásady hospodaření s majetkem ve vztahu k nemovitostem obsahují

a)   pravidla pro nabývání a prodej nemovitostí, zejména podmínky, za kterých lze nabýt nemovitost zatíženou zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným a užívacím právem, a postup určení ceny nemovitosti, pokud se ceny stanovené posudky znalců liší,
b)   podmínky, za kterých lze
1.  prodat nemovitost, která byla nabyta za účelem jejího provozování,
2.  provozovat nemovitost, která byla nabyta za účelem jejího dalšího prodeje,
c)   pravidla provozování nemovitostí v majetku fondu, zejména pravidla pro výdaje spojené s udržováním či zlepšováním jejich stavu,
d)   podmínky, za kterých lze nemovitost v majetku fondu zatížit zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným a užívacím právem třetí osoby, a
e)   v případě nemovitostí nacházejících se na území jiného státu zejména
1.  zásady pro nabývání, provozování a prodej nemovitostí na území tohoto státu, stanovené s ohledem na možná rizika,
2.  informace o ochraně investic včetně zpětného vývozu kapitálu a jeho výnosů,
3.  vymezení způsobu, jakým depozitář bude vůči takovým nemovitostem vykonávat svá práva a povinnosti.

(4) Zásady hospodaření s majetkem ve vztahu k účasti na nemovitostní společnosti obsahují

a)   podmínky, za kterých lze nabýt a držet nebo měnit rozsah účasti na nemovitostní společnosti,
b)   pravidla pro zabezpečení splnění podmínek podle písmene a), včetně zabezpečení plnění povinností depozitáře, a
c)   podmínky, za nichž fond může nabýt účast na nemovitostní společnosti, která hodlá do svého majetku pořizovat nemovitost zatíženou právy podle odstavce 3 písm. a) nebo již takovou nemovitost ve svém majetku má.

(5) Zásady hospodaření s majetkem ve vztahu k oceňování majetku jsou

a)   pravidla pro výběr znalce investiční společností a informace o pravidlech pro výběr znalce depozitářem,
b)   pravidla pro odměňování znalců,
c)   pravidla pro ustavení výboru odborníků, výběru jeho členů, trvání a pozbývání členství,
d)   pravidla činnosti výboru odborníků v rozsahu požadavků podle § 53f odst. 8 zákona,
e)   pravidla odměňování členů výboru odborníků,
f)   seznam členů výboru odborníků, datum vzniku jejich funkce a údaje o jejich odborné způsobilosti a zkušenostech se stanovováním hodnoty nemovitostí a údaj o tom, který ze členů je určen depozitářem,
g)   pravidla pro případ, že výbor odborníků nebo depozitář doporučí fondu, aby zajistil nové ocenění nemovitosti jedním nezávislým znalcem, nebo Česká národní banka uloží zajistit takové ocenění, včetně lhůty, ve které bude provedeno nové ocenění nemovitosti,
h)   pravidla postupu při oceňování, pokud se změní účel, za kterým je nemovitost vlastněna, a
i)   informace o osobách vykonávajících ve prospěch fondu práva společníka v nemovitostních společnostech a pravidla pro výběr těchto osob.

(6) Dalšími náležitostmi statutu speciálního fondu nemovitostí jsou

a)   termíny pro podání žádosti o odkup cenných papírů otevřeného podílového fondu, pokud fond takové termíny stanoví,
b)   zvláštní lhůta pro pozastavení vydávání a odkupování cenných papírů fondu podle § 12 odst. 4 zákona, pokud fond tuto lhůtu stanoví,
c)   informace o osobách, které pro fond zajišťují zcela nebo zčásti provozování nemovitostí, a pravidla pro výběr těchto osob a
d)   informace o osobách, které se pro fond podílejí na nabývání nemovitostí nebo nemovitostních společností, a pravidla pro výběr těchto osob.

§ 22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů

(1) Informace o investičních cílech a způsobu investování obsahují také stručné vysvětlení způsobu rozhodování o investicích do jiných fondů kolektivního investování (dále jen „cílový fond“).

(2) Údaje o rizikovém profilu obsahují také

a)   popis rizik plynoucích z fondů kolektivního investování vydávajících cenné papíry, do kterých speciální fond fondů investuje, pokud tato rizika mají nebo mohou mít podstatný vliv na speciální fond jako celek, a
b)   popis rizika souvisejícího s kumulací poplatku z důvodu investic do cílových fondů.

(3) Informace o celkové nákladovosti obsahují rovněž údaje o nákladech, které jsou hrazeny z majetku speciálního fondu fondů z důvodu jeho investice do cenných papírů vydávaných cílovým fondem. Přirážky, srážky a emisní ážio, účtované tímto cílovým fondem, a jeho celková nákladovost, se zahrnou do výpočtu výše celkové nákladovosti speciálního fondu fondů.

(4) Pokud speciální fond fondů investuje alespoň 10 % hodnoty majetku do cílového fondu, je celková nákladovost uvedena v procentním vyjádření pomocí syntetického ukazatele celkové nákladovosti (syntetický TER).

(5) Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na celkovém majetku, přičemž procentní vyjádření poměru přirážek a srážek cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. Pokud cílový fond nezveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne. Syntetický TER se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 23
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů

(1) Statut speciálního fondu kvalifikovaných investorů nemusí obsahovat náležitosti podle § 8 a dále informace o způsobu uveřejňování statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů a jeho změn podle § 17 odst. 2 písm. a), pokud statut speciálního fondu kvalifikovaných investorů není uveřejňován.

(2) Informacemi o investičních cílech a způsobu investování speciálního fondu kvalifikovaných investorů místo informací podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) jsou

a)   vymezení aktiv, do kterých má fond investovat,
b)   vymezení technik a nástrojů, které má fond používat k obhospodařování svého majetku,
c)   limity pro omezení a rozložení rizika a
d)   podrobná pravidla pro nakládání s majetkem fondu.

(3) Informace o investičních cílech a způsobu investování speciálního fondu kvalifikovaných investorů místo údajů podle § 6 odst. 2 písm. g) až i) obsahují zejména pravidla pro poskytování a přijímání úvěrů a půjček, včetně maximálních limitů, pravidla pro provádění nekrytých prodejů, pravidla pro použití majetku fondu k zajištění závazku třetí osoby, podmínky, za kterých lze aktivum v majetku fondu zatížit zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným a užívacím právem třetí osoby.

(4) Dalšími náležitostmi statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů jsou

a)   vymezení okruhu investorů, pro které je fond určen; tím není dotčen § 6 odst. 3,
b)   nejvyšší přípustný počet investorů,
c)   výše minimální vstupní investice jednoho investora,
d)   pravidla poskytování informací včetně pravidel pro případ, že fond využívá výjimky z povinnosti tyto informace uveřejňovat podle § 88 odst. 4 zákona,
e)   popis rizika plynoucího z vyloučení některých činností z kontroly depozitáře, jedná-li se o fond s omezením povinností kontroly depozitáře ve smyslu § 21 odst. 4 zákona,
f)   termíny pro podání žádosti o odkup cenných papírů otevřeného podílového fondu, pokud fond takové termíny stanoví,
g)   zvláštní lhůta pro pozastavení vydávání a odkupování cenných papírů fondu podle § 12 odst. 4 zákona, pokud fond tuto lhůtu stanoví,
h)   podmínění převoditelnosti cenných papírů vydávaných fondem jeho souhlasem a podmínky, za nichž fond uděluje souhlas s jejich převodem,
i)   stanovení povinnosti nabyvatele cenného papíru vydávaného fondem v případě přechodu vlastnického práva k cennému papíru bez zbytečného odkladu informovat fond o změně vlastníka,
j)   informace o tom, že veřejné nabízení cenných papírů vydávaných fondem a jejich propagace jsou zakázány, a
k)   popis omezených a seznam vyloučených činností depozitáře včetně podrobností odchylek podle § 21 odst. 4 zákona, využije-li fond této možnosti, včetně informace, zda je či není náhradní kontrola zajištěna. Pokud je náhradní kontrola zajištěna, uvede se, kdo a jakým způsobem ji zajišťuje.

§ 24
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu

Fond kolektivního investování, který investorům ke stanovenému datu splatnosti vyplácí peněžité plnění na základě stanoveného výpočtu v závislosti na výnosnosti, změnách cen nebo jiných podmínek, které se vztahují k investičním nástrojům, indexům, referenčním portfoliím nebo fondům kolektivního investování s podobnou charakteristikou (strukturovaný fond), uvede

a)   v informacích o investičních cílech a způsobu investování podrobnosti o stanoveném výpočtu,
b)   namísto informací o historické výkonnosti příklady ilustrující nejméně tři scénáře výkonnosti fondu, a to pozitivní, neutrální a negativní; pro způsob prezentování scénáře výkonnosti fondu a náležitosti slovního vysvětlení platí obdobně článek 36 nařízení Komise9).

ČÁST TŘETÍ
ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU

§ 25

Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny

a)   základních údajů o fondu kolektivního investování podle § 4 odst. 1 písm. b), e) až h),
b)   základních údajů o investičním fondu podle § 4 odst. 3 písm. a) až c), e) a f),
c)   údajů o investiční společnosti podle § 5 odst. 1 písm. b) až i),
d)   investičních cílů a způsobu investování podle § 6 odst. 2 písm. g) a h),
e)   syntetického ukazatele podle § 7 odst. 2,
f)   informací o historické výkonnosti fondu podle § 8, jejichž změna připadá v úvahu,
g)   informací o výplatě podílů na zisku nebo výnosů podle § 10 písm. d),
h)   údajů o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování podle § 11 písm. b), g) a k),
i)   informací o poplatcích podle § 12 (poplatků v procentuálním vyjádření v tabulce podle přílohy č. 1),
j)   informací o poplatcích podle § 13 písm. d) a § 22 odst. 4 a 5,
k)   údajů o depozitáři podle § 15 písm. a) a c),
l)   údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě podle § 16 písm. d),
m)   dalších informací podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) a § 17 odst. 3 písm. c), d) a f),
n)   zvláštních náležitostí statutu podílového fondu podle § 18 odst. 1 písm. f),
o)   zvláštních náležitostí statutu investičního fondu podle § 19 písm. a) až c) a f),
p)   odkazů na právní předpisy vyvolané jejich změnami, za podmínek uvedených v § 84a odst. 5 písm. c) zákona, a změny dílčích údajů o osobách uvedených ve statutu, zejména změna sídla, předmětu podnikání, úřední změna jména nebo příjmení, a
q)   dalších informací a údajů, které nejsou minimálními náležitostmi statutu stanovenými touto vyhláškou.

ČÁST ČTVRTÁ
PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU

§ 26
Označení „krátkodobý fond peněžního trhu“

Označení „krátkodobý fond peněžního trhu“ může používat pouze fond kolektivního investování, který

a)   má jako hlavní investiční cíl uchování vlastního kapitálu v paritě (bez výnosů), nebo ve výši investice zvýšené o výnosy,
b)   investuje do nástrojů peněžního trhu v souladu s kritérii stanovenými pro nástroje peněžního trhu v § 29 vyhlášky o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování, nebo do vkladů u bank,
c)   investuje do nástrojů peněžního trhu, které jsou vysoce kvalitní; při posuzování kvality nástroje peněžního trhu investiční společnost vezme v úvahu zejména úvěrovou kvalitu a likviditu nástroje,
d)   považuje nástroj peněžního trhu za vysoce kvalitní pro účely písmene c), pouze pokud mu byl udělen jeden ze dvou nejvyšších krátkodobých úvěrových ratingů každou registrovanou ratingovou agenturou, která nástroj hodnotila; pokud nástroji nebyl udělen rating, musí mít rovnocennou kvalitu, což ověří investiční společnost interním ratingovým procesem,
e)   investuje pouze do cenných papírů, u kterých je zbytková doba splatnosti kratší nebo rovna 397 dní,
f)   provádí denní výpočet vlastního kapitálu a aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného fondem a denně vydává a odkupuje cenné papíry vydávané fondem,
g)   má váženou průměrnou splatnost19) majetku nepřekračující 60 dní,
h)   má váženou průměrnou životnost majetku nepřekračující 120 dní,
i)   provádí výpočet vážené průměrné životnosti pro cenné papíry v majetku fondu, včetně strukturovaných investičních nástrojů, založený na zbytkové době splatnosti; obsahuje-li investiční nástroj prodejní opci, může být datum realizace prodejní opce použito namísto data skutečné splatnosti, pokud jsou splněny tyto podmínky:
1.  prodejní opci může investiční společnost k datu realizace uplatnit,
2.  cena prodejní opce se významně neliší od předpokládané hodnoty nástroje k příštímu datu realizace a
3.  z investičních cílů a způsobu investování fondu vyplývá, že s vysokou pravděpodobností bude opce realizována k dalšímu datu realizace,
j)   při výpočtu vážené průměrné životnosti i vážené průměrné splatnosti zohledňuje vliv technik a nástrojů efektivního obhospodařování majetku fondu,
k)   neinvestuje do akcií nebo komodit nebo do nástrojů nesoucích riziko akcií či komodit; deriváty používá pouze v souladu s investičními cíli a způsobem investování fondu a měnové deriváty může použít jen za účelem zajištění,
l)   investuje do nástrojů, které jsou denominované v měně odlišné od měny fondu, ve které jsou vyjádřeny jeho podílové jednotky, pouze za podmínky plného zajištění proti měnovému riziku a
m)   investuje do cenných papírů jiných fondů kolektivního investování, pouze pokud splňují podmínky pro používání označení „krátkodobý fond peněžního trhu“ podle této vyhlášky.

§ 27
Označení „fond peněžního trhu“

Označení „fond peněžního trhu“ může používat pouze fond kolektivního investování, který

a)   splňuje podmínky stanovené v § 26 písm. a) až d), f), i) až k),
b)   nad rámec § 26 písm. d) investuje do nástrojů peněžního trhu vydávaných nebo zaručených centrální, regionální nebo místní správní jednotkou nebo centrální bankou členského státu Evropské unie nebo Evropskou centrální bankou, Evropskou unií nebo Evropskou investiční bankou,
c)   investuje pouze do cenných papírů, u kterých je zbytková doba splatnosti kratší nebo rovna 2 rokům, za předpokladu, že doba do dalšího data nastavení úrokových sazeb je kratší nebo rovna 397 dnům, přičemž u cenných papírů s pohyblivou úrokovou sazbou se sazba upravuje na sazbu peněžního trhu, nebo na index,
d)   má váženou průměrnou splatnost majetku nepřekračující 6 měsíců,
e)   má váženou průměrnou životnost majetku nepřekračující 12 měsíců,
f)   investuje do cenných papírů jiných fondů kolektivního investování, pouze pokud splňují podmínky pro používání označení „krátkodobý fond peněžního trhu“ nebo „fond peněžního trhu“ podle této vyhlášky.

ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 28

(1) Investiční fond, kterému bylo uděleno povolení k činnosti před 1. červencem 2011, nebo podílový fond, ohledně kterého bylo vydáno povolení k vytvoření podílového fondu před 1. červencem 2011, uvede svůj statut do souladu s touto vyhláškou, kromě části čtvrté, v případě změny statutu k okamžiku provedení této změny, nejpozději však do 30. června 2012. Změnou statutu se rozumí pouze změna, která podléhá předchozímu schválení Českou národní bankou.

(2) Fond kolektivního investování, který používá označení „krátkodobý fond peněžního trhu“ nebo „fond peněžního trhu“, uvede své označení do souladu s touto vyhláškou nejpozději do 31. prosince 2011.

§ 29

Vyhláška č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování, se zrušuje.

§ 30

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Čl. 63 odst. 1, čl. 68 – 75 a čl. 79 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění).
2)   § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
3)   § 6 odst. 4 zákona o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
4)   § 4 odst. 2 zákona o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb.
5)   § 2 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb.
6)   § 13a odst. 1 a 2 zákona o kolektivním investování, ve znění zákona č.  188/2011 Sb.
7)   § 22a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č.  410/2010 Sb.
8)   § 2 písm. g) vyhlášky č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování.
9)   Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory, a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory, nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek.
10)   § 2 písm. m) vyhlášky č. 194/2011 Sb.
11)   § 82 zákona o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
12)   § 59 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
13)   § 69 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb.
14)   Část osmá zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č.  230/2008 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb.
15)   Čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 583/2010.
16)   Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Komise (EU) č. 583/2010.
17)   Vyhláška č. 358/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance.
18)   § 78 zákona o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
19)   § 7 odst. 1 písm. d) bod 2 vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.

E-shop

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příklady Autorka uživatele seznamuje jak se zněním ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023. Praktický pomocník pro ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.