Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


192

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

Česká národní banka stanoví podle § 5 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o bankách“), podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., k provedení § 58 odst. 3, § 61 odst. 1, § 63 odst. 2, § 64 odst. 2, § 64a odst. 2, § 65, § 66 odst. 3 a 8, § 67 odst. 2, § 68 odst. 2, § 71b odst. 4, § 72 odst. 6, § 84a odst. 10, § 96 odst. 2, § 97a odst. 3, § 100b odst. 3 a § 100m odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o kolektivním investování“) a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., k provedení § 90a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“):

Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (dále jen „vypořádací systém“),“.

2. V § 1 odst. 1 písmena h) až o) znějí:

„h) povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“),
i) povolení k činnosti investiční společnosti,
j) povolení k činnosti investičního fondu,
k) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo zákona o kolektivním investování,
l) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu, centrálním depozitářem, investiční společností nebo investičním fondem (dále jen „regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí těchto osob,
m) povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti,
n) registraci investičního zprostředkovatele,
o) zápis do seznamu vázaných zástupců.“.

3. V § 1 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až x), která znějí:

„p)   zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců,
q)   registraci další podnikatelské činnosti,
r)   povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu,
s)   povolení převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti,
t)   povolení splynutí nebo sloučení podílových fondů,
u)   schválení změny statutu fondu kolektivního investování,
v)   schválení změny depozitáře fondu kolektivního investování,
w)   povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky, nebo
x)   odnětí povolení k činnosti investiční společnosti, investičního fondu nebo k vytvoření podílového fondu.“.

4. V § 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„a)   dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu1), anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,

1) Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„c)   dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů3) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1.  jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
2.  v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,

3) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 2 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„d)   informací o osobách úzce propojených4) seznam osob úzce propojených se žadatelem, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky; u osob úzce propojených s žadatelem se dále uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby nebo datum vzniku a sídlo, jde-li o právnickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, případně datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením, včetně informace, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako zahraniční osoba s obdobnou činností jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb nebo je ovládající osobou takové osoby,

4) § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 odst. 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. u) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 2 písmeno e) zní:

„e)   plánem obchodní činnosti skutečně zamýšlený plán na první 3 účetní období činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu2) spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností vykonávaných podle příslušného právního předpisu,“.

8. V § 2 písm. j) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:

„4. § 2 odst. 1 písm. r) zákona o kolektivním investování.“.

9. V § 3 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Žádost o povolení podle § 7 odst. 2, § 38 odst. 2, § 90a odst. 3 a § 103 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Žádost o povolení podle § 61 odst. 1 a § 65 zákona o kolektivním investování se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2a k této vyhlášce.“.

10. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Žadatel, kterému má být licence nebo povolení podle odstavců 1 až 3 uděleno, přiloží k žádosti přílohy podle § 4, pokud tato vyhláška dále nestanoví jinak.“.

11. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „jde-li o žadatele podle § 3 odst. 2“ vkládají slova „a 3“.

12. V § 4 odst. 2 písm. c), § 4 odst. 3 písm. d), § 6 odst. 3 písm. d), § 6 odst. 5 písm. c), § 14 odst. 2 písm. d), § 14 odst. 4 písm. c), § 15 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 1 písm. a), § 17 odst. 1 písm. a), § 18 odst. 3 písm. a), § 18 odst. 4 písm. c), § 21 odst. 2 písm. f), § 22 odst. 2 písm. c), § 22 odst. 3 písm. e), § 24 odst. 2 písm. b) a § 27 odst. 4 se za slova „dokladu o bezúhonnosti“ vkládají slova „vydaného cizím státem“.

13. V § 4 odst. 3 písm. d) se slovo „fyzické“ zrušuje.

14. V § 4 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   smlouva, na jejímž základě se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající žadatele, pokud je taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy.“.

15. V § 4 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba uvedená v § 20 odst. 3 písm. a) nebo b), přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou přílohy podle odstavce 3 písm. a), e) a h), a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele na základě ovládací smlouvy, také příloha podle odstavce 3 písm. i).

(5) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba uvedená v § 20 odst. 3 písm. a) nebo b), jejíž kvalifikovaná účast na žadateli je dána nepřímým podílem prostřednictvím osoby podle odstavce 4, přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou přílohy podle odstavce 3 písm. a), e) a originál vyjádření orgánu podle odstavce 3 písm. h), který vykonává dohled nad osobou podle odstavce 4, a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele na základě ovládací smlouvy, také příloha podle odstavce 3 písm. i).“.

16. V poznámce pod čarou č. 5 se na samostatném řádku doplňují slova „§ 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.“.

17. V § 7 se částka „150 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 000 Kč“.

18. V nadpise § 11 se slova „§ 83 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 90a odst. 3“.

19. V § 11 písm. a) se slova „§ 83 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 85“.

20. V části druhé se za hlavu III vkládá nová hlava IV, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14a až 14e zní:

„Hlava IV
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST A INVESTIČNÍ FOND

§ 14a
Investiční společnost
(K § 61 odst. 1 zákona o kolektivním investování)

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti postupuje žadatel podle § 3 odst. 3 a vedle příloh uvedených v § 4 k žádosti přiloží také

a)   plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)],
b)   návrh vnitřních předpisů investiční společnosti zahrnující zejména
1.  organizační uspořádání14a),
2.  pravidla pro obezřetný výkon činnosti a hospodaření investiční společnosti14b) a
3.  pravidla jednání při výkonu činnosti investiční společnosti a při poskytování jiných služeb14c),
c)   seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
1.  výkon činností investiční společnosti spočívající v obhospodařování fondů kolektivního investování,
2.  průběžnou kontrolu dodržování povinností investiční společnosti plynoucích z právních předpisů a z vnitřních předpisů investiční společnosti a ze smluvních vztahů s obhospodařovanými fondy a depozitáři,
3.  řízení rizik a
4.  výkon vnitřního auditu,
d)   životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene c) obsahující
1.  údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2.  údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
e)   záměr využívat investiční zprostředkovatele,
f)   seznam činností, které investiční společnost hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob zajištění naplnění podmínek14d) pro vykonávání činností prostřednictvím jiné osoby a
g)   přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Podle rozsahu činností a služeb poskytovaných investiční společností žadatel přiloží dále

a)   doklady o technických a programových prostředcích pro zpracování a evidenci informací, komunikaci s vlastníky cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování, vedení účetnictví a hospodářské evidence, a vedení dalších evidencí14e), v rozsahu informací o vlastnostech, způsobu použití, správy a údržby prostředků předaných jejich dodavatelem,
b)   návrh technického zabezpečení výkonu činnosti a poskytování služeb prostřednictvím internetu,
c)   doklady o zajištění přímého spojení s depozitářem, případně dalšími osobami, které mají provádět obchodování s majetkem fondu kolektivního investování nebo vedení jeho evidence, a
d)   doklady o zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji.

(3) Pokud žadatel hodlá poskytovat služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona o kolektivním investování, přiloží dále

a)   podnikatelský záměr v oblasti poskytování těchto služeb a rozsah jejich poskytování ve vztahu k jednotlivým druhům investičních nástrojů,
b)   pravidla řízení rizik s ohledem na způsob poskytování služeb,
c)   popis personálního, organizačního a věcného zajištění poskytování služeb, případně i doklady prokazující toto zajištění s ohledem na rozsah služeb, které hodlá investiční společnost poskytovat,
d)   seznam osob, které budou jako samostatné osoby nebo jako vedoucí organizačních útvarů zabezpečovat poskytování těchto služeb,
e)   životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene d) obsahující
1.  údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2.  údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
f)   pravidla vytváření investičních strategií při portfolio managementu, možnosti změn investičních strategií a možnosti zákazníků tyto strategie ovlivnit a
g)   pravidla vnitřní kontroly investiční společnosti ve vztahu k poskytování služeb.

§ 14b
Investiční fond
(K § 65 zákona o kolektivním investování)

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti investičního fondu postupuje žadatel podle § 3 odst. 3 a vedle příloh uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) až d) k žádosti přiloží také

a)   plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)] investičního fondu,
b)   návrh statutu investičního fondu,
c)   depozitářskou smlouvu, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou, která bude vykonávat činnost depozitáře pro investiční fond,
d)   údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro investiční fond činnost depozitáře podle § 21 zákona o kolektivním investování, a
e)   seznam činností, které investiční fond hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob zajištění naplnění podmínek14d) pro vykonávání činností prostřednictvím jiné osoby.

(2) Týká-li se žádost podle odstavce 1 povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek nebude obhospodařován investiční společností, přiloží žadatel dále

a)   přílohy podle § 4 odst. 2 a 3,
b)   návrh vnitřních předpisů investičního fondu zahrnující zejména
1.  organizační uspořádání14a) a
2.  pravidla pro obezřetný výkon činnosti a hospodaření investičního fondu14b),
c)   seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
1.  výkon činností spočívající v obhospodařování majetku investičního fondu,
2.  průběžnou kontrolu dodržování povinností investičního fondu plynoucích z právních předpisů a z vnitřních předpisů investičního fondu, a to včetně statutu, a ze smluvních vztahů s depozitáři,
3.  řízení rizik a
4.  výkon vnitřního auditu,
d)   životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene c) obsahující
1.  údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2.  údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] a
e)   údaje a doklady obdobně podle § 14a odst. 2.

(3) Týká-li se žádost podle odstavce 1 povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností, přiloží žadatel dále

a)   návrh smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu spolu s písemným příslibem investiční společnosti uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s investiční společností, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat,
b)   seznam vedoucích osob investičního fondu s údaji o těchto osobách, s vymezením jejich funkcí a s uvedením pravomocí, které jsou s těmito funkcemi spojeny,
c)   seznam osob s kvalifikovanou účastí na investičním fondu, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách,
d)   seznam osob, které budou úzce propojeny s investičním fondem, včetně údajů o těchto osobách,
e)   potvrzení investiční společnosti, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, že navržené vedoucí osoby investičního fondu mají znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu, a
f)   doklady o splnění věcných, personálních a organizačních předpokladů investiční společnosti pro obhospodařování investičního fondu obdobně podle § 14a odst. 1 písm. b) až d) a § 14a odst. 2.

14a) § 5 vyhlášky č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování.
14b) § 74a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
Část druhá vyhlášky č. 194/2011 Sb.
14c) § 75 zákona č. 189/2004 Sb.
Část čtvrtá vyhlášky č. 194/2011 Sb.
14d) § 4 vyhlášky č. 194/2011 Sb.
14e) Vyhláška č. 194/2011 Sb.“.

Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava V.

21. V nadpise § 15 se za slova „zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ vkládají slova „a § 72 odst. 6 zákona o kolektivním investování“.

22. Dosavadní hlava V se označuje jako hlava VI.

23. V nadpisech § 18 a 19 se za slova „zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ vkládají slova „a § 71b odst. 4 zákona o kolektivním investování“.

24. V § 18 odst. 4 písm. c) se slovo „fyzickou“ zrušuje.

25. V § 18 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Má-li v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti dojít ke změně ve vedoucích osobách v subjektu, na němž se nabývá kvalifikovaná účast, jsou součástí žádosti přílohy obsahující informace o těchto vedoucích osobách podle § 4 odst. 2.

(6) Je-li žadatelem osoba, která žádá o souhlas pouze z důvodu obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí jsou investiční nástroje, není žadatel povinen přiložit doklady podle odstavce 2 písm. b).“.

26. V § 20 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

„(3) Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě anebo k ovládnutí regulované právnické osoby osoba, která

a)   je finanční institucí16) nebo bankou nebo jiným regulovaným subjektem na finančním trhu se sídlem na území členského státu (dále jen „finanční instituce“) a
b)   podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán sdělí České národní bance, že nemá námitky k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ovládnout regulovanou právnickou osobu,

předkládá žadatel žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele, strategický záměr [§ 2 písm. g)], originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, a smlouvu, na jejímž základě se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající žadatele, pokud je taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy.


16) § 17a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

27. V nadpise § 21 se slova „§ 85 odst. 2,“ zrušují a za slova „zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ se vkládají slova „a § 96 odst. 2 zákona o kolektivním investování“.

28. V § 21 odst. 2 písmena g) a h) znějí:

„g)   projekt přeměny společnosti nebo podrobná informace o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku a jejich důsledcích, obsahující zejména záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na výkon činností a poskytování služeb, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokumentech,
h)   společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,“.

29. V § 21 odst. 2 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

„i)   znalecká zpráva nebo zprávy, případně souhlasy s upuštěním od zpracování znalecké zprávy nebo zpráv,
j)   znalecký posudek nebo posudky, nejsou-li součástí znalecké zprávy či zpráv, pokud se vyžadují,“.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena k) až n).

30. V § 21 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) V případě žádosti o povolení k přeměně podle zákona o kolektivním investování jsou přílohami k žádosti podle odstavce 1 vedle příloh podle odstavce 2 dále

a)   písemné stanovisko depozitáře fondu kolektivního investování k přeměně ve vztahu ke každému fondu kolektivního investování, jenž bude dotčen přeměnou,
b)   souhlas s přeměnou udělený všemi akcionáři investičního fondu, jedná-li se o fúzi investičního fondu s osobou, která nemá povolení k činnosti investičního fondu,
c)   souhlas s přeměnou udělený investiční společností, jedná-li se o investiční fond, jehož majetek je obhospodařován touto investiční společností,
d)   přehled změn ve skutečnostech posuzovaných podle příloh vyžadovaných v § 14a, případně § 14b, ke kterým dojde v důsledku přeměny, a přílohy podle § 14a, případně § 14b, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s přeměnou,
e)   v případě přeměny investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování svého majetku, seznam osob s kvalifikovanou účastí na investičním fondu, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, který se předloží namísto přílohy podle odstavce 2 písm. n),
f)   v případě přeměny investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností, mohou být přílohy podle odstavce 2 písmen d) až f) nahrazeny potvrzením investiční společnosti podle § 14b odst. 3 písm. e) a
g)   v případě přeměny investiční společnosti musí projekt přeměny podle odstavce 2 písm. g) obsahovat údaje o tom, která z nástupnických společností bude obhospodařovat majetek podílových fondů nebo majetek investičních fondů dosud obhospodařovaný zúčastněnou společností, a také údaje o tom, která z nástupnických společností bude poskytovat služby týkající se majetku svěřeného zákazníky zúčastněné společnosti.

(4) Pokud se investiční fond účastní rozdělení, při kterém se slučuje s odštěpenou částí rozdělované společnosti, předloží dokumenty obdobně jako u přeměny fúzí.“.

31. V § 23 odst. 2 se slova „na adresu elektronické podatelny“ zrušují.

32. V nadpise § 25 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ se doplňují slova „a § 61 odst. 1 zákona o kolektivním investování“.

33. Za část čtvrtou se vkládají nové části pátá a šestá, které včetně nadpisů znějí:

„ČÁST PÁTÁ
PODÍLOVÉ FONDY, ZMĚNA STATUTU A DEPOZITÁŘE FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A ZAHRANIČNÍ SPECIÁLNÍ FONDY

Hlava I
PODÍLOVÉ FONDY

§ 25a
Povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu
(K § 66 odst. 3 zákona o kolektivním investování)

(1) Žádost o povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 14.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   seznam vedoucích osob investiční společnosti, která má obhospodařovat podílový fond,
b)   životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene a) obsahující
1.  údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2.  údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
c)   údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro podílový fond činnost depozitáře podle § 21 zákona o kolektivním investování,
d)   návrh statutu podílového fondu,
e)   aktuální výši vlastního kapitálu investiční společnosti, která má obhospodařovat podílový fond, a aktuální výši objemu majetku fondů kolektivního investování obhospodařovaných touto investiční společností,
f)   depozitářskou smlouvu, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro podílový fond, a
g)   přílohy podle § 14a, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním podílového fondu, pro který se žádá o povolení.

(3) Týká-li se žádost podle odstavce 1 podřízeného standardního fondu, přiloží žadatel dále

a)   návrh dohody nebo dohodu s řídícím standardním fondem podle § 35b odst. 1 zákona o kolektivním investování, případně vnitřní předpis investiční společnosti podle § 35b odst. 2 zákona o kolektivním investování, jsou-li podřízený standardní fond a řídící standardní fond obhospodařovány stejnou investiční společností,
b)   návrh smlouvy nebo smlouvu či jiný doklad o zajištění spolupráce mezi depozitářem podřízeného standardního fondu a depozitářem řídícího standardního fondu za účelem řádného plnění povinností obou depozitářů; to se nevyžaduje, mají-li oba fondy stejného depozitáře,
c)   návrh smlouvy nebo smlouvu nebo jiný doklad o zajištění řádné spolupráce mezi auditorem podřízeného standardního fondu a auditorem řídícího standardního fondu a
d)   statut řídícího standardního fondu.

§ 25b
Povolení převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti
(K § 67 odst. 2 zákona o kolektivním investování)

(1) Žádost o povolení převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 14.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   odůvodnění převodu,
b)   popis podmínek a způsobu, kterým se má převést podílový fond do obhospodařování jiné investiční společnosti,
c)   účetní závěrky zúčastněných investičních společností sestavené k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,
d)   účetní závěrku převáděného podílového fondu sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,
e)   informace o převáděném podílovém fondu, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu podílníků a výkonnosti fondu,
f)   údaje o osobě a stanoviska stávajícího a budoucího depozitáře převáděného podílového fondu,
g)   seznam vedoucích osob investiční společnosti, na kterou má být obhospodařování podílového fondu převedeno,
h)   životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene g) obsahující
1.  údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2.  údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
i)   údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro podílový fond činnost depozitáře podle § 21 zákona o kolektivním investování; dokumenty podle tohoto písmene nemusí dokládat osoby depozitáře podílového fondu, bude-li tento i po převodu stejný,
j)   aktuální výši vlastního kapitálu investiční společnosti, na kterou má být obhospodařování podílového fondu převedeno, a aktuální výši objemu majetku fondů kolektivního investování obhospodařovaných touto investiční společností,
k)   depozitářskou smlouvu, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro podílový fond, a
l)   přílohy podle § 14a, které jsou u investiční společnosti, na kterou má být obhospodařování podílového fondu převedeno, dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním podílového fondu, pro který se žádá povolení.

§ 25c
Splynutí podle § 100 zákona o kolektivním investování
(K § 100b odst. 3 zákona o kolektivním investování)

(1) Žádost o povolení splynutí podílových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 14.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   projekt splynutí,
b)   stanoviska depozitářů zúčastněných podílových fondů,
c)   informace o zrušovaných podílových fondech, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu podílníků, výkonnosti, investičním zaměření a struktuře poplatků,
d)   seznam vedoucích osob investiční společnosti, která bude podílový fond obhospodařovat,
e)   životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene d) obsahující
1.  údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2.  údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
f)   údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru budoucího depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro podílový fond, který má vzniknout splynutím, činnost depozitáře podle § 21 zákona o kolektivním investování; dokumenty podle tohoto písmene nemusí dokládat osoby depozitáře podílového fondu, který vznikne splynutím, bude-li depozitář stejný jako u podílového fondu, který splynutím zanikne,
g)   aktuální výši vlastního kapitálu investiční společnosti, která má obhospodařovat podílový fond vzniklý splynutím, a aktuální výši objemu majetku fondů kolektivního investování obhospodařovaných touto investiční společností,
h)   návrh depozitářské smlouvy týkající se podílového fondu, který vznikne splynutím, spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu,
i)   přílohy podle § 25a odst. 2 písmene g) obdobně podle zamýšleného způsobu splynutí a
j)   sdělení o splynutí podle § 100b odst. 3 zákona o kolektivním investování.

§ 25d
Sloučení podle § 100k zákona o kolektivním investování
(K § 100m odst. 3 zákona o kolektivním investování)

(1) Žádost o povolení sloučení podílových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 14.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   projekt sloučení,
b)   stanoviska depozitářů zúčastněných podílových fondů,
c)   informace o slučovaných podílových fondech, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu podílníků, výkonnosti, investičním zaměření a struktuře poplatků,
d)   aktuální výši vlastního kapitálu investiční společnosti, která má obhospodařovat přejímající nástupnický podílový fond, a aktuální výši objemu majetku fondů kolektivního investování obhospodařovaných touto investiční společností a
e)   sdělení o sloučení podle § 100m odst. 3 zákona o kolektivním investování.

Hlava II
ZMĚNA STATUTU A DEPOZITÁŘE FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

§ 25e
Změna statutu
(K § 84a odst. 10 zákona o kolektivním investování)

(1) Žádost o schválení změny statutu fondu kolektivního investování se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 15.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   platné úplné znění statutu s vyznačením navrhovaných změn, o jejichž schválení se žádá, spolu s jejich odůvodněním a
b)   nové úplné znění statutu.

(3) Má-li v důsledku změny statutu dojít k přeměně, přiloží žadatel k žádosti podle odstavce 1 vedle příloh podle odstavce 2 také

a)   odůvodnění navrhované přeměny,
b)   projekt přeměny zahrnující vyhodnocení dopadu přeměny na fond a zájmy podílníků a
c)   stanovisko depozitáře.

(4) Má-li dojít ke změně statutu podle § 99b odst. 1 písm. b) nebo podle § 99c odst. 1 písm. b), přiloží žadatel k žádosti podle odstavce 1 vedle příloh podle odstavce 2 také oznámení, že hodlá nadále investovat svůj majetek jako standardní fond, který není podřízeným standardním fondem.

(5) Má-li se v důsledku změny statutu standardní fond stát podřízeným standardním fondem, přiloží žadatel k žádosti podle odstavce 1 vedle příloh podle odstavce 2 také

a)   oznámení, že hodlá investovat svůj majetek jako podřízený standardní fond do cenných papírů vydávaných jiným řídícím standardním fondem nebo řídícím zahraničním fondem,
b)   návrh dohody nebo dohodu s řídícím standardním fondem podle § 35b odst. 1 zákona o kolektivním investování, případně vnitřní předpis investiční společnosti podle § 35b odst. 2 zákona o kolektivním investování, jsou-li podřízený standardní fond a nadřízený řídící standardní fond obhospodařovány stejnou investiční společností,
c)   návrh smlouvy nebo smlouvu či jiný doklad o zajištění spolupráce mezi depozitářem podřízeného standardního fondu a depozitářem řídícího standardního fondu za účelem řádného plnění povinností obou depozitářů; dokument podle tohoto písmene se nevyžaduje, mají-li oba fondy stejného depozitáře,
d)   návrh smlouvy nebo smlouvu nebo jiný doklad o zajištění řádné spolupráce mezi auditorem podřízeného standardního fondu a auditorem řídícího standardního fondu a
e)   informace, které mají být poskytnuty podřízeným standardním fondem podílníkům podle § 35a odst. 1 zákona o kolektivním investování.

§ 25f
Změna depozitáře
(K § 64 odst. 2, § 64a odst. 2 a § 66 odst. 8 zákona o kolektivním investování)

(1) Žádost o schválení změny depozitáře fondu kolektivního investování se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 16.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   depozitářskou smlouvu, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro fond kolektivního investování,
b)   údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro fond kolektivního investování činnost depozitáře podle § 21 zákona o kolektivním investování, a
c)   doklad o ukončení dosavadní depozitářské smlouvy.

Hlava III
ZAHRANIČNÍ SPECIÁLNÍ FONDY

§ 25g
Veřejné nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky
(K § 58 odst. 3 zákona o kolektivním investování)

(1) Žádost o povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a)   platné úplné znění zakladatelských dokumentů fondu, případně žadatele,
b)   originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele a fondu,
c)   smlouva uzavřená s bankou, pobočkou zahraniční banky, obchodníkem s cennými papíry nebo osobou podle § 24 odst. 5 nebo § 28 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která bude vykonávat činnosti podle § 44 odst. 1 zákona o kolektivním investování,
d)   popis způsobu, jakým bude fond na území České republiky vykonávat činnost, a podrobné informace o způsobu a podmínkách vydávání, nabízení a odkupování cenných papírů na území České republiky,
e)   údaje o způsobu regulace fondu ve státě, kde byl zřízen, zejména pravidla pro oddělení a strukturu aktiv, vypůjčování, půjčování a nekryté prodeje převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu a pravidla pro omezení a rozložení rizika, případně další pravidla, která mohou mít významný vliv na míru ochrany investorů,
f)   statut fondu, pro který se žádá o povolení podle odstavce 1,
g)   poslední výroční zpráva a pololetní zpráva fondu, k jejímuž vydání vznikla povinnost před podáním žádosti,
h)   potvrzení příslušného orgánu dohledu státu, ve kterém má fond sídlo a skutečné sídlo, o tom, že mu tento orgán vydal povolení ke kolektivnímu investování a že nemá námitky proti veřejnému nabízení cenných papírů tohoto fondu v České republice; toto potvrzení nesmí být starší než 6 měsíců,
i)   aktuální přehled majetku fondu, pro který se žádá povolení, a
j)   platné znění právní úpravy kolektivního investování a dohledu nad kolektivním investováním ve státě, ve kterém má fond sídlo a skutečné sídlo; pokud lze očekávat v nejbližším roce významnou změnu právní úpravy, žadatel tuto skutečnost oznámí a uvede její základní rysy.

(3) V případě, že fond má v České republice umístěnu organizační složku, přiloží žadatel k žádosti podle odstavce 1 dále

a)   tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucím organizační složky,
b)   životopis vedoucího organizační složky obsahující
1.  údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2.  údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] a
c)   originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] vedoucího organizační složky.

ČÁST ŠESTÁ
ODNĚTÍ POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, INVESTIČNÍHO FONDU A K VYTVOŘENÍ PODÍLOVÉHO FONDU

§ 25h
Odnětí povolení k činnosti investiční společnosti
(K § 63 odst. 2 zákona o kolektivním investování)

(1) Žádost o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 18.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   účetní závěrku investiční společnosti sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,
b)   seznam všech podílových fondů, jejichž obhospodařování žadatel ukončil před podáním žádosti,
c)   doklady o tom, že podílový fond uvedený v seznamu podle písmena b) byl převeden do obhospodařování jiné investiční společnosti, sloučil se nebo splynul s podílovým fondem obhospodařovaným jinou investiční společností,
d)   doklady o likvidaci majetku zrušeného podílového fondu uvedeného v seznamu podle písmena b); v případě, že ke zrušení podílového fondu zjevně nedošlo v souvislosti se zrušením investiční společnosti a likvidace takového podílového fondu řádně skončila nejméně 2 roky před podáním žádosti podle odstavce 1, postačí předložení čestného prohlášení žadatele, že podílový fond byl zlikvidován v souladu s právními předpisy,
e)   seznam všech zákazníků, pro které investiční společnost vykonávala činnosti související s kolektivním investováním, případně poskytovala služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona o kolektivním investování, před podáním žádosti, ledaže ke skončení vykonávání uvedené činnosti zjevně nedošlo v souvislosti s přípravou na zrušení investiční společnosti a závazky vůči takovým zákazníkům byly vypořádány nejméně 1 rok před podáním žádosti podle odstavce 1,
f)   doklady o tom, že investiční společnost vypořádala své závazky vůči zákazníkům uvedeným v seznamu podle písmene e), a
g)   čestné prohlášení o tom, že investiční společnost ke dni podání žádosti neobhospodařuje žádný fond kolektivního investování.

(3) Doklady o likvidaci majetku zrušeného podílového fondu podle odstavce 2 písm. d) jsou

a)   zpráva o průběhu likvidace zrušeného podílového fondu s údaji o zahájení likvidace, době a způsobu prodeje majetku v podílovém fondu, a to s přihlédnutím k vynaložení odborné péče při prodeji tohoto majetku, a dále s údaji o výtěžku z prodeje tohoto majetku a výtěžku z prodeje tohoto majetku po vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu a s údajem o dni, kdy bylo skončeno vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu,
b)   mimořádná účetní závěrka sestavená ke dni zrušení podílového fondu,
c)   seznam pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu, které měly být v rámci likvidace vypořádány, s údaji o jejich vypořádání,
d)   seznam podílníků zrušeného podílového fondu s údaji o výplatě podílů poté, co byly vypořádány pohledávky a závazky vzniklé z obhospodařování majetku v podílovém fondu, a s údaji o podílech, které byly uloženy do soudní úschovy,
e)   doklad o uložení podílů podle písmene d) do soudní úschovy nebo doklad, že nevyzvednuté podíly byly odevzdány státu v případě, kdy podle § 99 odst. 4 zákona o kolektivním investování připadají státu, a
f)   přehled a charakteristika stížností podílníků adresovaných investiční společnosti a přehled a charakteristika žalob v souvislosti s likvidací podílového fondu.

§ 25i
Odnětí povolení k činnosti investičního fondu
(K § 97a odst. 3 zákona o kolektivním investování)

(1) Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 18.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým se mění předmět podnikání, který dokládá souhlas všech akcionářů.

§ 25j
Odnětí povolení k vytvoření podílového fondu
(K § 68 odst. 2 zákona o kolektivním investování)

(1) Žádost o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 14.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   odůvodnění žádosti o odnětí povolení,
b)   účetní závěrku podílového fondu sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,
c)   přehled nevypořádaných závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu,
d)   informace týkající se struktury a likvidity majetku v podílovém fondu,
e)   počet podílníků a celkový počet podílových listů jimi držených,
f)   oznámení investiční společnosti určené podílníkům podílového fondu o záměru zrušit podílový fond, nebo popis navrhovaného způsobu případného odškodnění podílníků v důsledku zkrácení investičního horizontu,
g)   návrh způsobu prodeje majetku v podílovém fondu a vypořádání jeho pohledávek a závazků a
h)   popis způsobu výplaty podílů podílníkům.“.

Dosavadní část pátá se označuje jako část sedmá.

34. V § 26 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Pokud tato vyhláška v § 1 odst. 1 písm. s), § 25a odst. 2 písm. a) a e), § 25a odst. 3 písm. a), § 25b odst. 1, § 25b odst. 2 písm. b), c), g) a j), § 25c odst. 2 písm. d) a g), § 25d odst. 2 písm. d) a příloze č. 14 užívá pojem investiční společnost, rozumí se tím i zahraniční investiční společnost poskytující služby v České republice nebo obhospodařující standardní fond.

(6) Pokud tato vyhláška v § 1 odst. 1 písm. t), § 25c, 25d a příloze č. 14 užívá pojem podílový fond nebo podílové fondy, rozumí se tím i zahraniční standardní fond.“.

35. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 2a, která zní:

„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. Přílohy č. 3, 7, 8 a 12 znějí:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. Za přílohu č. 13 se doplňují nové přílohy č. 14 až 18, které znějí:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a
2.  vyhláška č. 224/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

E-shop

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.