Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


142

VYHLÁŠKA

ze dne 13. května 2011

o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., k provedení § 27 odst. 2 a § 52k odst. 3 tohoto zákona a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.

§ 2
Vykazující subjekt

Vykazujícím subjektem je:

a)   platební instituce, která je finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank1),
b)   instituce elektronických peněz, která je finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank,
c)   platební instituce, která není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank,
d)   instituce elektronických peněz, která není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank,
e)   zahraniční platební instituce a zahraniční instituce elektronických peněz z členského státu2) za činnost provozovanou na území České republiky prostřednictvím pobočky, pokud náleží do sektoru finančních institucí, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů ve Společenství3),
f)   poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a
g)   vydavatel elektronických peněz malého rozsahu.

§ 3
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b)   kontaktní osobou osoba, která jménem vykazujícího subjektu předkládá výkazy České národní bance, a
c)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím certifikátu vydaného Českou národní bankou,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření zabezpečovacích značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

§ 4
Předkládané výkazy

(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) a b) sestavuje a předkládá tyto výkazy:

a)   PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha finanční platební instituce/finanční instituce elektronických peněz“,
b)   PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty finanční platební instituce/finanční instituce elektronických peněz“,
c)   PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz“,
d)   PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“ a
e)   PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře platební instituce/instituce elektronických peněz“.

(2) Vykazující subjekt podle § 2 písm. c) a d) sestavuje a předkládá tyto výkazy:

a)   PLT(ČNB) 15-04 „Čtvrtletní rozvaha nefinanční platební instituce/nefinanční instituce elektronických peněz“,
b)   PLT(ČNB) 25-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty nefinanční platební instituce/nefinanční instituce elektronických peněz“,
c)   PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz“,
d)   PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“ a
e)   PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře platební instituce/instituce elektronických peněz“.

(3) Vykazující subjekt podle § 2 písm. e) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 70-04 „Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“.

(4) Vykazující subjekt podle § 2 písm. f) a g) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“.

(5) Poskytuje-li vykazující subjekt podle § 2 písm. a) a b) České národní bance informace uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a e) v obdobném rozsahu podle právního předpisu upravujícího předkládaní výkazů a dalších informací České národní bance4), sestavuje a předkládá tyto výkazy:

a)   PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz“,
b)   PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“ a
c)   PLT(ČNB) 19-04 „Vybrané údaje z účetních výkazů“.

§ 5
Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů podle § 4 je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výkazy podle § 4 sestavuje vykazující subjekt k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 10. února následujícího roku po skončení 4. kalendářního čtvrtletí.

(3) Vykazující subjekt postupuje při sestavování výkazů přiměřeně jejich povaze v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky5) nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie6).

(4) Vykazující subjekt přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se přepočítávají oficiálním středním kurzem centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo jednotné měně euro. V případě údajů ve výkaze PLT(ČNB) 30-04 může vykazující subjekt použít kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou; postupuje přitom podle právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry7).

(5) Vykazující subjekt oceňuje aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.

§ 6
Předkládání dalších informací do seznamů nebo registrů vykazujících subjektů

(1) Pokud vykazující subjekt vydává elektronické peníze anebo poskytuje platební služby prostřednictvím pobočky8) nebo poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, předkládá informace potřebné pro zápis poboček a obchodních zástupců do seznamů nebo registrů vykazujících subjektů České národní bance v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem9) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ve formě datové zprávy. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Obsah informací předkládaných České národní bance pro zápis do seznamů nebo registrů podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) O skutečnostech uvedených v odstavci 1 je Česká národní banka informována vykazujícím subjektem neprodleně poté, co dojde ke vzniku, zániku nebo změně skutečnosti zaznamenávané do seznamů nebo registrů u vykazujících subjektů.

(4) Informace podle odstavce 3 je předkládána společně s oznámením o vydávání nebo distribuci elektronických peněz anebo poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce podle zvláštního právního předpisu upravujícího výkon činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu10).

§ 7
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance výkazy podle § 4 v elektronické podobě prostřednictvím datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří vykazující subjekt zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou.

§ 8
Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, vykazující subjekt předloží výkaz s opravenými údaji České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující subjekt předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 15 dnů po ověření účetní závěrky auditorem. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy vykazující subjekt předloží ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 7 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 9
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jména a příjmení kontaktních osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob a
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Vykazující subjekt informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

§ 10
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 375/2009 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance, se zrušuje.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 17a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č.  230/2009 Sb.
2)   § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
3)   Příloha A kapitola 2. Institucionální sektory Finanční instituce (S.12) nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
4)   § 4 vyhlášky č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance.
5)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
7)   § 53 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 284/2009 Sb.
9)   § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.
10)   § 49 vyhlášky č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.

E-shop

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené. Změny v čerpání dovolené Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Zákon o veřejných dražbách

Zákon o veřejných dražbách

Rakovský, Líznerová, Haščák - C. H. Beck

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k doktrinálnímu reflektování zásadních teoretických otázek, ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.