Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


140

VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2011

o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 71 odst. 3, § 72 odst. 4 a § 73b odst. 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   vzor tiskopisu žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování (dále jen „platební systém“) a obsah jejích příloh,
b)   vzor tiskopisu oznámení změn údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování platebního systému a obsah jeho příloh a
c)   obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací provozovatelem platebního systému České národní bance.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1.  jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
2.  v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b)   dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu1), anebo z obdobných evidencí cizích států, obsahující údaje platné v době podání žádosti nebo oznámení, včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti nebo oznámení proveden, a dokument opravňující k výkonu činnosti, je-li vydáván podle jiného právního předpisu, nebo jiný obdobný dokument vydaný příslušným orgánem cizího státu,
c)   finančními výkazy
1.  výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je osoba součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; má-li být podle jiného právního předpisu2) účetní závěrka ověřena auditorem, rozumí se tím takto ověřená účetní závěrka,
2.  doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a závazcích, pokud se jedná o fyzickou osobu,
d)   informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě, včetně příslušného technického vybavení,
e)   obchodním plánem skutečně zamýšlený plán na první 3 účetní období činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu3) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
f)   rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o úpadku podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení4), nebo obdobné rozhodnutí podle jiného právního předpisu nebo právního předpisu cizího státu,
g)   údaji o osobě
1.  u právnické osoby obchodní firma, anebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2.  u fyzické osoby jméno, anebo jména, příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, poštovní směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku také obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
h)   údaji o odborné praxi
1.  informace o druhu odborné praxe,
2.  uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
3.  označení pracovního zařazení a popis vykonávané činnosti,
4.  vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5.  souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
i)   údaji o vzdělání
1.  název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, studijní obor, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případné získané akademické tituly a
2.  přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro činnost platebního systému s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů.

§ 3
Žádost o povolení k provozování platebního systému
(K § 71 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o povolení k provozování platebního systému se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou i přílohy podle odstavců 2 až 6.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)   úplné znění zakladatelských dokumentů,
b)   doklad o oprávnění k podnikání,
c)   finanční výkazy a
d)   seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.

(3) Přílohy obsahující informace související s činností platebního systému jsou

a)   obchodní plán,
b)   strategie rozvoje činnosti zamýšleného platebního systému, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým finančním cílům,
c)   popis pravidel přístupu k rizikům obsahující alespoň
1.  návrh organizačního uspořádání s vymezením působnosti a rozhodovacích pravomocí, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,
2.  zásady strategického a operativního řízení,
3.  zásady systému vnitřní kontroly,
4.  popis omezení systémového rizika,
5.  popis omezení rizika likvidity,
6.  předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti platebního systému, a postupy pro organizační zabezpečení jednotlivých činností, včetně určení kontaktních osob, které budou přijímat oznámení podaná Českou národní bankou podle § 73f odst. 4 zákona,
7.  návrh technického zabezpečení jednotlivých činností, včetně vhodného účetního systému a statisticko-evidenčních systémů, a bezpečnostních zásad, včetně bezpečnostních zásad pro informační systém,
d)   pravidla platebního systému minimálně v rozsahu podle § 65 zákona a
e)   seznam účastníků platebního systému, který obsahuje údaje o osobě podle § 2 písm. g) bodu 1, každého účastníka platebního systému.

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách5) a osobách navrhovaných do vedení provozovatele platebního systému jsou

a)   údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí činnost v oblasti provozování platebního systému,
b)   doklady o bezúhonnosti vydané cizím státem každé vedoucí osoby a
c)   dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný za každou vedoucí osobu.

(5) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí6) na žadateli a o osobách s úzkým propojením s žadatelem jsou

a)   seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, anebo jiné formy účasti na žadateli, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dotazník podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
b)   seznam osob, které jsou statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu, každé osoby podle písmene a), a dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
c)   doklady o bezúhonnosti vydané cizím státem každé osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a),
d)   doklad o oprávnění k podnikání každé osoby podle písmene a),
e)   finanční výkazy každé osoby podle písmene a),
f)   informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem a
g)   smlouva7), na jejímž základě se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající, pokud je nebo byla taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy.

(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu ve státě jejího sídla, žadatel za tuto osobu předkládá

a)   přílohu podle odstavce 5 písm. d), a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele na základě ovládací smlouvy7), také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)   originál vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli ve státě jejího sídla, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

§ 4

(1) Je-li žadatelem o povolení k provozování platebního systému osoba podle § 71 odst. 2 zákona, podává žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou i přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)   doklad o oprávnění k podnikání a
b)   pravidla platebního systému.

§ 5
Oznámení o změně údajů v žádosti o povolení k provozování platebního systému
(K § 72 odst. 4 zákona)

(1) Provozovatel platebního systému podává oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování platebního systému nebo v jejích přílohách na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, jde-li o osobu podle § 71 odst. 1 zákona, nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce, jde-li o osobu podle § 71 odst. 2 zákona.

(2) Součástí oznámení podle odstavce 1 jsou doklady a informace uvedené

a)   v § 3 odst. 2 až 6, jde-li o změnu údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách podle § 3,
b)   v § 4 odst. 2, jde-li o změnu údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách podle § 4, dosvědčující změnu údajů.

§ 6
Poskytování informací České národní bance
(K § 73b odst. 5 zákona)

(1) Provozovatel platebního systému poskytuje České národní bance

a)   rozvahu provozovatele platebního systému,
b)   výkaz zisku a ztráty provozovatele platebního systému a
c)   informaci o plnění podmínek, za kterých bylo uděleno povolení k provozování platebního systému.

(2) Provozovatel platebního systému poskytuje informace podle odstavce 1 za kalendářní rok, nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

§ 7
Společná ustanovení

(1) Pokud je osoba zastoupena, je přílohou žádosti nebo oznámení plná moc nebo jiná listina prokazující oprávnění zastupovat. Pravost podpisu zmocnitele musí být úředně ověřena.

(2) Pravost podpisu na žádosti, oznámení a dotazníku musí být úředně ověřena.

(3) Doklady podle § 3 odst. 2 písm. a) a b), § 3 odst. 4 písm. b) a § 3 odst. 5 písm. c) a d) a podle § 4 odst. 2 se předkládají v originálu nebo úředně ověřené kopii.

(4) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údaje v tiskopise a nejsou-li tyto informace nebo údaje z žádosti dostatečně zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(5) Žadatel nebo oznamovatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(6) Cizí veřejná listina se opatří vyšším ověřením listin (superlegalizací), nestanoví-li mezinárodní smlouva8), kterou je Česká republika vázána, jinak. To neplatí pro cizí veřejnou listinu vydanou orgánem veřejné moci

a)   členského státu9), nebo
b)   cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto orgánů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 32/2010 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování, se zrušuje.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 18 zákona o účetnictví.
4)   Například zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 2 odst. 2 písm. h) zákona o platebním styku.
6)   § 2 odst. 2 písm. f) zákona o platebním styku.
7)   § 190b obchodního zákoníku.
8)   Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.
9)   § 2 odst. 2 písm. a) zákona o platebním styku.

E-shop

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Radek Vojtek - C. H. Beck

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení selhání – (před)úpadkové situace finančních institucí (především bank) a je na českém trhu první publikací tohoto zaměření. Autor se uceleně a podrobně zabývá jak praktickými, tak ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.