Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


136

ZÁKON

ze dne 27. dubna 2011

o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Oběh bankovek a mincí

Hlava I
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   ochranu tuzemských a cizozemských bankovek a mincí proti jejich padělání a pozměňování a
b)   další pravidla pro oběh tuzemských bankovek a tuzemských mincí, práva a povinnosti s tímto oběhem související, jakož i výkon veřejné správy v této oblasti.

§ 2
Vymezení základních pojmů

(1) Tuzemská bankovka je bankovka znějící na koruny české, vydaná Českou národní bankou, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit; bankovka znějící na jinou měnu, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit, je bankovka cizozemská.

(2) Tuzemská mince je mince znějící na koruny české, vydaná Českou národní bankou, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit; mince znějící na jinou měnu, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit, je mince cizozemská.

(3) Pamětní mince je tuzemská mince vyrobená z obecných nebo drahých kovů určená ke sběratelským účelům.

(4) Tuzemská bankovka

a)   celá je tuzemská bankovka, které nechybí žádná její část nebo které chybí pouze část nebo části okraje na obvodu bankovky,
b)   celistvá je tuzemská bankovka, která tvoří souvislý celek,
c)   opotřebovaná oběhem je celá a celistvá tuzemská bankovka, která je odřená, zašpiněná nebo pomačkaná,
d)   nestandardně poškozená je tuzemská bankovka, jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý, tuzemská bankovka ohořelá nebo zetlelá, tuzemská bankovka, která je popsaná, pomalovaná, přetištěná, potištěná, obarvená, odbarvená, poškozená biologickým nebo jiným materiálem, nejde-li o nepatrná poškození nebránící dalšímu oběhu, a tuzemská bankovka poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži a tuzemská bankovka skládající se z více než 2 částí,
e)   běžně poškozená je tuzemská bankovka, která je poškozena jinak než nestandardně.

(5) Tuzemská mince

a)   celá je tuzemská mince, jejíž plocha nebyla zmenšena, nebo mince vyrobená z více částí, které nechybí žádná její část,
b)   opotřebovaná oběhem je celá tuzemská mince, která je odřená nebo zašpiněná,
c)   nestandardně poškozená je tuzemská mince, jejíž obrazec nebo reliéf je nečitelný, její tvar je deformovaný, tuzemská mince nastřižená nebo proděravělá, tuzemská mince vyrobená z více částí, jejíž jednotlivé části jsou odděleny, tuzemská mince, která je podélně rozštěpená v hraně na část s lícní a část s rubovou stranou, a tuzemská mince poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,
d)   běžně poškozená je tuzemská mince, která je poškozená jinak než nestandardně.

§ 3
Vymezení některých dalších pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   úvěrovou institucí banka, zahraniční banka v rozsahu, v němž vykonává činnost v České republice prostřednictvím pobočky, a spořitelní a úvěrní družstvo,
b)   směnárníkem ten, kdo je oprávněn provozovat směnárenskou činnost na základě registrace ke směnárenské činnosti podle devizového zákona,
c)   pokladní operací přijetí vkladu tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí na účet vedený úvěrovou institucí nebo výplata tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí z tohoto účtu, prováděné v místě k tomu určeném zaměstnanci úvěrové instituce nebo osobami jednajícími jménem nebo na účet úvěrové instituce.

§ 4
Některé činnosti České národní banky při řízení oběhu bankovek a mincí

(1) Česká národní banka

a)   rozhoduje o stažení tuzemských bankovek a tuzemských mincí opotřebovaných oběhem a nestandardně nebo běžně poškozených (dále jen „bankovky a mince nevhodné pro další oběh“) z oběhu, stažené tuzemské bankovky a tuzemské mince ničí a nahrazuje je tuzemskými bankovkami a tuzemskými mincemi vhodnými pro další oběh,
b)   zpracovává (§ 7 odst. 4) a uschovává tuzemské bankovky a tuzemské mince (dále jen „tuzemské bankovky a mince“),
c)   zkoumá pravost podezřelých bankovek a mincí a vypracovává k nim odborná vyjádření,
d)   uschovává bankovky a mince, které jsou padělané nebo pozměněné.

(2) Česká národní banka může činností uvedenou v odstavci 1 písm. b) smluvně pověřit úvěrovou instituci provádějící pokladní operace nebo zpracovatele tuzemských bankovek a mincí (§ 15 odst. 2); odpovědnost České národní banky za zpracování a uschování tuzemských bankovek a mincí tím není dotčena.

(3) Česká národní banka plní funkce Národního střediska pro padělky, Národního střediska pro analýzu padělků bankovek a Národního střediska pro analýzu padělků mincí2).

Hlava II
Oběh tuzemských bankovek a mincí

Díl 1
Příjem a výměna tuzemských bankovek a mincí a jejich výdej a vracení do oběhu

§ 5
Příjem tuzemských bankovek a mincí

(1) Každý je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení, ledaže je oprávněn jejich příjem odmítnout.

(2) Příjem tuzemských bankovek nebo mincí může odmítnout

a)   úvěrová instituce provádějící pokladní operace, jestliže se jedná o bankovky nebo mince znějící na koruny české prohlášené Českou národní bankou za neplatné a jestliže uplynula doba stanovená na základě zákona upravujícího činnost a postavení České národní banky3), po kterou je povinna provádět jejich výměnu,
b)   každý s výjimkou České národní banky a úvěrové instituce provádějící pokladní operace, jestliže se jedná o pamětní mince nebo o tuzemské bankovky nebo mince prohlášené Českou národní bankou za neplatné,
c)   každý s výjimkou České národní banky a úvěrové instituce provádějící pokladní operace, jestliže se jedná o více než 50 tuzemských mincí v jedné platbě.

(3) Při příjmu tuzemských bankovek nebo mincí je Česká národní banka a úvěrová instituce provádějící pokladní operace oprávněna požadovat, aby přijímané tuzemské bankovky a mince byly roztříděny podle nominálních hodnot, a jestliže je to odůvodněno jejich počtem, aby byly zabaleny stanoveným způsobem. Za příjem tuzemských bankovek nebo mincí, které nesplňují tyto požadavky, může Česká národní banka nebo úvěrová instituce provádějící pokladní operace požadovat předem stanovený poplatek; to neplatí, jestliže Česká národní banka nebo úvěrová instituce provádějící pokladní operace přijímá tuzemské bankovky nebo mince jako plnění vlastní pohledávky.

(4) Není-li dohodou mezi plátcem a příjemcem tuzemských bankovek a mincí stanoveno jinak, přechází na příjemce jejich převzetím odpovědnost za jejich správný počet a pravost. To neplatí, pokud příjemce neměl možnost si jejich správný počet a pravost zkontrolovat.

§ 6
Výměna tuzemských bankovek a mincí

(1) Česká národní banka a úvěrová instituce provádějící pokladní operace vyměňují

a)   tuzemské bankovky a mince za tuzemské bankovky a mince jiných nominálních hodnot,
b)   tuzemské bankovky a mince opotřebované oběhem a tuzemské bankovky a mince běžně poškozené za tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh,
c)   tuzemské bankovky a mince prohlášené Českou národní bankou za neplatné za platné tuzemské bankovky a mince po dobu stanovenou na základě zákona upravujícího činnost a postavení České národní banky3) a
d)   pamětní mince za tuzemské bankovky nebo tuzemské mince, které nejsou pamětními mincemi.

(2) Výměnu podle odstavce 1 písm. b) až d) lze provést i tak, že se na žádost toho, kdo předložil tuzemské bankovky nebo mince k výměně, převede nebo připíše částka odpovídající jejich nominální hodnotě na jím uvedený účet.

(3) Česká národní banka a úvěrová instituce provádějící pokladní operace jsou povinny provést výměnu podle odstavce 1 písm. a) a b) až do 100 kusů jedné nominální hodnoty bezplatně, jsou-li bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot.

(4) Česká národní banka a úvěrová instituce provádějící pokladní operace jsou povinny provést výměnu podle odstavce 1 písm. c) a d) bezplatně bez omezení, jsou-li bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot.

§ 7
Společná ustanovení pro příjem, výdej, vracení a výměnu tuzemských bankovek a mincí

(1) Česká národní banka zpracovává tuzemské bankovky a mince přijaté z oběhu v souladu se stanovenými postupy třídění tuzemských bankovek a mincí a rozlišování bankovek a mincí znějících na koruny české neplatných, nepravých nebo tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh (dále jen „standardy zpracování“) před jejich vydáním do oběhu ze svých zásob. Tuzemské bankovky a mince, které jsou podezřelé, a bankovky a mince znějící na koruny české, které jsou neplatné, nesmí do oběhu vydat.

(2) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí zpracovávají tuzemské bankovky a mince přijaté z oběhu v souladu se standardy zpracování před jejich vrácením do oběhu. Tuzemské bankovky a mince, které jsou podezřelé, a bankovky a mince znějící na koruny české, které jsou neplatné, nesmí do oběhu vrátit.

(3) Jiné právnické osoby než uvedené v odstavci 1 nebo 2, provozovatelé kasin a směnárníci kontrolují pravost a platnost tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu. Tuzemské bankovky a mince, které jsou podezřelé, a bankovky a mince znějící na koruny české, které jsou neplatné, nesmí do oběhu vrátit.

(4) Zpracování tuzemských bankovek a mincí je činnost spočívající v jejich roztřídění podle nominálních hodnot, v kontrole jejich počtu, v kontrole jejich platnosti a pravosti a v jejich roztřídění na tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh a tuzemské bankovky a mince pro další oběh nevhodné.

(5) Vrácením do oběhu se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv výdajová operace, s výjimkou

a)   výdajových operací České národní banky,
b)   vkladu tuzemských bankovek nebo mincí na účet vedený Českou národní bankou nebo úvěrovou institucí provádějící pokladní operace,
c)   odvodu tuzemských bankovek nebo mincí České národní bance, úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo zpracovateli tuzemských bankovek a mincí ke zpracování.

(6) Úvěrová instituce přijímá a vyměňuje tuzemské bankovky a mince ve všech svých provozovnách, ve kterých provádí pokladní operace. Z důvodů bezpečnosti může úvěrová instituce omezit množství tuzemských bankovek a mincí, které v určitých provozovnách v jednotlivých případech přijímá nebo vyměňuje. Úvěrová instituce je povinna o tomto omezení v dotčených provozovnách písemně informovat.

(7) Prováděcí předpis stanoví standardy zpracování podle odstavců 1 a 4, počty tuzemských bankovek a mincí v souvislosti s požadavkem na jejich balení a způsob jejich balení podle § 5 odst. 3.

Díl 2
Nakládání s tuzemskými bankovkami a mincemi ve zvláštních případech

§ 8
Nakládání s tuzemskými bankovkami a mincemi nevhodnými pro další oběh

(1) Právnická osoba a směnárník nevrací zpět do oběhu tuzemské bankovky a mince nevhodné pro další oběh a předává je České národní bance.

(2) Fyzická osoba s výjimkou směnárníka vrací tuzemské bankovky a mince opotřebované oběhem a běžně poškozené zpět do oběhu.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek a mincí podle odstavců 1 a 2 a způsob předávání tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh České národní bance podle odstavce 1.

§ 9
Příjem poškozených tuzemských bankovek a mincí

(1) Běžně poškozené tuzemské bankovky a mince

a)   Česká národní banka přijímá a ze svých zásob nevydává zpět do oběhu,
b)   úvěrová instituce provádějící pokladní operace přijímá a nevrací zpět do oběhu, pokud
1.  jsou celé, nebo
2.  se jedná o bankovky celistvé nebo bankovky, které se skládají nejvýše ze 2 částí, které nepochybně patří k sobě, a celková plocha takových bankovek je větší než 50 %,
c)   jiná právnická osoba než uvedená v písmenech a) a b) a směnárník přijímají a nevracejí je zpět do oběhu, pokud jsou celé; pokud nejsou celé, mohou je odmítnout,
d)   může fyzická osoba s výjimkou směnárníka odmítnout přijmout.

(2) Nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince

a)   Česká národní banka zadrží bez náhrady,
b)   úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí zadrží bez náhrady a předají je České národní bance,
c)   může jiná osoba než uvedená v písmenu a) nebo b) odmítnout přijmout.

§ 10
Výměna poškozených tuzemských bankovek a mincí a poskytování náhrad za ně

(1) Česká národní banka a úvěrová instituce provádějící pokladní operace bezplatně vymění běžně poškozené tuzemské bankovky a mince za nepoškozené tuzemské bankovky a mince, jestliže

a)   jsou celé, nebo
b)   se jedná o bankovky, jejichž celková plocha je větší než 50 %, které jsou celistvé nebo které se skládají nejvýše ze 2 částí, jež nepochybně patří k sobě; v případě pochybností o tom, zda jednotlivé části bankovky patří k sobě, se posuzuje každá část samostatně.

(2) Za běžně poškozené pamětní mince poskytují Česká národní banka a úvěrové instituce provádějící pokladní operace náhradu v tuzemských bankovkách a mincích, které nejsou mincemi pamětními.

(3) Nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince se nevyměňují. Pokud byly nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince předány České národní bance, může za ně Česká národní banka ve výjimečných a odůvodněných případech, souvisejících zejména se živelní pohromou či jinou událostí vážně postihující nebo ohrožující život či majetek nebo s následkem trestného činu, na žádost toho, kdo jí je předal nebo komu byly zadrženy, poskytnout náhradu.

(4) Výměnu podle odstavců 1 a 2 lze provést i tak, že se na žádost toho, kdo předložil tuzemské bankovky nebo mince k výměně, převede nebo připíše příslušná částka na jím uvedený účet. Náhrada podle odstavce 3 se poskytne tak, že se tomu, komu byly nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince zadrženy, anebo tomu, kdo o náhradu požádal, vyplatí příslušná částka v nepoškozených tuzemských bankovkách a mincích s výjimkou pamětních mincí, nebo se příslušná částka převede nebo připíše na účet uvedený touto osobou, jestliže o to požádá.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví postup při výměně tuzemských bankovek, které nejsou celé nebo celistvé.

Díl 3
Nakládání s bankovkami a mincemi prostřednictvím technických zařízení

§ 11

(1) Technické zařízení používané k poskytování služeb nebo prodeji zboží, při nichž dochází k příjmu, výměně nebo vracení tuzemských nebo cizozemských bankovek a mincí (dále jen „anonymní zařízení“), lze provozovat, jestliže

a)   rozpozná pravost a platnost přijímaných tuzemských a cizozemských bankovek a mincí,
b)   odmítne podezřelé a neplatné bankovky a mince a
c)   nevrátí do oběhu tuzemské bankovky, které ne-jsou zpracovány v souladu se standardy zpracování.

(2) Technické zařízení, prostřednictvím kterého dochází k dispozicím s peněžními prostředky evidovanými na účtu vedeném úvěrovou institucí spočívajícím v příjmu, výměně nebo výplatě tuzemských nebo cizozemských bankovek nebo mincí (dále jen „neanonymní zařízení“), lze provozovat, jestliže

a)   rozpozná pravost a platnost přijímaných tuzemských a cizozemských bankovek a mincí,
b)   určí totožnost majitele účtu a specifikuje provedenou transakci,
c)   zadrží podezřelé bankovky a mince a nevrátí do oběhu neplatné bankovky a mince a tuzemské bankovky, které nejsou zpracovány v souladu se standardy zpracování.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah specifikace provedené transakce podle odstavce 2 písm. b).

Hlava III
Ochrana tuzemských a cizozemských bankovek a mincí před paděláním a pozměňováním

§ 12
Nakládání s podezřelými bankovkami a mincemi

(1) Každý může odmítnout přijetí bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné (dále jen „podezřelé bankovky nebo mince“), ledaže je povinen je zadržet. Pozměněnou bankovkou nebo mincí je tuzemská nebo cizozemská bankovka nebo mince, která byla nedovoleně upravena takovým způsobem, že je způsobilá vyvolat klamnou představu o své platnosti nebo o své nominální hodnotě.

(2) Právnická osoba, provozovatel kasina a směnárník

a)   zadrží podezřelé bankovky nebo mince bez náhrady,
b)   vyzve toho, kdo podezřelé bankovky nebo mince předložil, aby prokázal svoji totožnost, zaznamená jeho osobní údaje a vystaví mu potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí; ten, kdo podezřelé bankovky nebo mince předložil, je povinen výzvě k prokázání totožnosti vyhovět,
c)   předá podezřelé bankovky nebo mince neprodleně České národní bance,
d)   předá stejnopis potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí České národní bance a
e)   předá stejnopis potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí neprodleně Policii České republiky.

(3) Česká národní banka postupuje při nakládání s podezřelými bankovkami a mincemi podle odstavce 2 písm. a), b) a e). Odstavec 2 písm. c) a d) platí pro Policii České republiky při postupu podle zákona o Policii České republiky a pro Celní správu České republiky při postupu podle zákona o Celní správě České republiky obdobně.

(4) Jestliže byly podezřelé bankovky nebo mince předány jejich příjemci v uzavřeném obalu nebo byly vloženy do neanonymního zařízení, příjemce nebo provozovatel neanonymního zařízení tyto bankovky nebo mince zadrží, zjistí totožnost předávající osoby nebo majitele účtu, vydá mu potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí a postupuje dále podle odstavce 2 písm. c) až e). Odstavec 2 písm. a) a c) až e) se použije přiměřeně také pro úvěrové instituce provádějící pokladní operace a zpracovatele tuzemských bankovek a mincí při zajištění podezřelých bankovek nebo mincí při zpracování vlastní hotovosti.

(5) Česká národní banka vede nejdéle po dobu 15 let evidenci osob, které podezřelé bankovky nebo mince předložily, vložily do neanonymního zařízení nebo zadržely, a to odděleně od údajů o podezřelých bankovkách a mincích. Osobní údaje z evidence lze dále zpracovávat pouze pro účely vyšetřování a odhalování trestné činnosti. Jestliže se ukáže, že zadržené bankovky nebo mince jsou pravé, Česká národní banka bez zbytečného odkladu vymaže z evidence osobu, která podezřelé bankovky nebo mince předložila, vložila do neanonymního zařízení nebo zadržela.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví postup při zadržování podezřelých bankovek a mincí, při jejich předávání České národní bance a náležitosti potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí.

§ 13
Ověřování pravosti bankovek a mincí Českou národní bankou

(1) Za padělané nebo pozměněné bankovky a mince se náhrada neposkytuje.

(2) Jestliže se ukáže, že zadržené podezřelé bankovky nebo mince jsou pravé, vrátí je Česká národní banka bez zbytečného odkladu tomu, komu byly podle potvrzení zadrženy, nebo mu za ně poskytne náhradu tak, že mu částku odpovídající jejich nominální hodnotě vyplatí v hotovosti, převede mu ji nebo ji připíše na jím uvedený účet.

(3) Jestliže se ukáže, že zadržené podezřelé bankovky nebo mince jsou pravé, ale nepodaří se je vrátit nebo za ně poskytnout náhradu podle odstavce 2, ponechá si je Česká národní banka a eviduje je na zvláštním účtu. Pokud se ten, komu byly podezřelé bankovky nebo mince podle potvrzení zadrženy, nepřihlásí o jejich vrácení nebo o náhradu za ně do 5 let ode dne jejich zadržení, připadnou tyto bankovky nebo mince, popřípadě částka odpovídající jejich nominální hodnotě České národní bance.

§ 14
Reprodukce bankovek a mincí

Hmotné nebo nehmotné reprodukce tuzemských nebo cizozemských bankovek nebo mincí a předměty, které je úpravou napodobují, mohou být zhotoveny nebo prodány pouze při splnění technických kritérií stanovených prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o medailích a žetonech podobných euromincím4). Totéž platí pro případ jejich dovezení, přechovávání nebo rozšiřování za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely.

Hlava IV
Zpracování tuzemských bankovek a mincí a povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí

§ 15

(1) Zpracovávat tuzemské bankovky a mince pro jiného může pouze

a)   Česká národní banka,
b)   úvěrová instituce provádějící pokladní operace a
c)   zpracovatel tuzemských bankovek a mincí.

(2) Zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí je ten, kdo je oprávněn zpracovávat tuzemské bankovky a mince pro jiného na základě povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí uděleného Českou národní bankou (dále jen „povolení“).

§ 16

(1) Česká národní banka udělí povolení žadateli,

a)   který je akciovou společností nebo společností s ručením omezeným,
b)   který má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,
c)   jehož statutární orgán, člen statutárního orgánu a osoby, které jeho podnikání přímo řídí (dále jen „vedoucí osoba“), splňují všeobecné podmínky provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,
d)   jehož skutečný majitel je osobou bezúhonnou,
e)   jehož řídicí a kontrolní systém splňuje požadavky stanovené tímto zákonem,
f)   který je schopen řádně zabezpečit ochranu tuzemských bankovek a mincí svěřených mu ke zpracování,
g)   který je vybaven zařízeními pro zpracování tuzemských bankovek a mincí, která splňují standardy zpracování a jsou umístěna na území České republiky, a
h)   který předloží návrh vnitřních předpisů upravujících řídicí a kontrolní systém.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí skutečným majitelem

a)   fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
b)   fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se pro účely tohoto zákona rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
c)   fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv podnikatele, nebo
d)   fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti podnikatele.

(3) Pro účely tohoto zákona se za bezúhonnou nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

§ 17

(1) Žádost o povolení lze podat pouze na předepsaném formuláři, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 16 odst. 1. Vzor formuláře a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Rozhodnutí o žádosti o povolení Česká národní banka vydá do 3 měsíců ode dne zahájení řízení. Bylo-li řízení přerušeno současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti, začne tato lhůta znovu běžet ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.

§ 18

(1) Zpracovatel tuzemských bankovek a mincí oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance každou změnu

a)   údajů uvedených v žádosti o povolení nebo v jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení uděleno; společně s oznámením o změnách vedoucích osob, změnách společníka a skutečného majitele prokáže splnění podmínek stanovených v § 16 odst. 1 písm. c) a d) těmito osobami a
b)   vnitřních předpisů upravujících řídicí a kontrolní systém.

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném formuláři, ke kterému oznamovatel přiloží doklady osvědčující změnu údajů uvedených v žádosti o povolení nebo v jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení uděleno. Vzor formuláře oznámení změny a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

§ 19

(1) Povolení zanikne dnem

a)   zrušení zpracovatele tuzemských bankovek a mincí,
b)   nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku zpracovatele tuzemských bankovek a mincí nebo nabytí rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zpracovatele tuzemských bankovek a mincí.

(2) Česká národní banka povolení odejme, jestliže

a)   bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,
b)   zpracovatel tuzemských bankovek a mincí opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnost stanovenou tímto zákonem,
c)   zpracovatel tuzemských bankovek a mincí porušil povinnost stanovenou vykonatelným rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona,
d)   došlo k takové změně skutečností, na jejichž základě bylo povolení uděleno, že zpracovatel tuzemských bankovek a mincí v důsledku takové změny již nesplňuje podmínky pro jeho udělení, nebo
e)   o jeho odejmutí zpracovatel tuzemských bankovek a mincí písemně požádá.

§ 20

Česká národní banka vede seznam zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí a uveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 21

(1) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí zavede a udržuje řídicí a kontrolní systém, který je vhodný z hlediska řádného a obezřetného zpracování tuzemských bankovek a mincí. Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti činností zpracovatele tuzemských bankovek a mincí a musí zajišťovat řádné a plynulé zpracování.

(2) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy

a)   zásady a postupy řízení,
b)   organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí a
c)   řádné administrativní a účetní postupy.

(3) Součástí organizačních předpokladů podle odstavce 2 jsou vždy pravidla upravující

a)   vedení evidence tuzemských bankovek a mincí, které byly zpracovateli tuzemských bankovek a mincí svěřeny ke zpracování,
b)   procesy zpracování tuzemských bankovek a mincí,
c)   systém kontroly a odpovědnosti za svěřené hodnoty a
d)   zabezpečení ochrany tuzemských bankovek a mincí.

(4) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí jsou povinni průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob plnění uvedených požadavků na řídicí a kontrolní systém úvěrové instituce provádějící pokladní operace a zpracovatele tuzemských bankovek a mincí.

§ 22

(1) Tuzemské bankovky a mince, které byly úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo zpracovateli tuzemských bankovek a mincí svěřeny ke zpracování, nejsou jejich vlastnictvím.

(2) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí jsou povinni držet tuzemské bankovky a mince svěřené ke zpracování a patřící různým osobám odděleně podle jednotlivých vlastníků a odděleně od svých vlastních tuzemských bankovek a mincí.

(3) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí vedou v elektronické podobě evidenci tuzemských bankovek a mincí, které převzali ke zpracování.

§ 23

(1) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí jsou povinni poskytovat České národní bance informace o místech, v nichž zpracování tuzemských bankovek a mincí probíhá, informace o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí, informace o změnách těchto zařízení a informace o zpracování tuzemských bankovek a mincí.

(2) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí jsou povinni zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí udržovat a ověřovat jejich funkce tak, aby vyhovovala standardům zpracování.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty poskytování informací podle odstavce 1.

Hlava V
Dohled

§ 24
Výkon dohledu

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie, na které tento zákon navazuje.

(2) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí jsou povinni poskytnout České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace a požadovaná vysvětlení.

(3) U toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně zpracovává tuzemské bankovky a mince pro jiného, může Česká národní banka provést kontrolu na místě v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se činnosti, která zakládá toto podezření.

§ 25
Opatření k nápravě

(1) Česká národní banka může úvěrové instituci provádějící pokladní operace a zpracovateli tuzemských bankovek a mincí uložit za porušení povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, upravujícími oběh bankovek a mincí, jakož i rozhodnutími České národní banky, opatření k nápravě zjištěného nedostatku, odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti; pro odstranění zjištěného nedostatku určí přiměřenou lhůtu.

(2) Česká národní banka je dále oprávněna v závislosti na povaze a závažnosti zjištěného nedostatku

a)   zakázat, aby byly do oběhu vraceny tuzemské bankovky a mince, jejichž zpracování neodpovídá postupům stanoveným § 6 odst. 2 a 3 a § 22 a 23,
b)   nařídit výměnu osob uvedených v § 16 odst. 1 písm. c) nebo d), nebo osob, které odpovídají za zpracování tuzemských bankovek a mincí v úvěrové instituci zpracovávající tuzemské bankovky a mince,
c)   nařídit, aby řídicí a kontrolní systém byl uveden do souladu s § 21,
d)   nařídit výměnu nebo úpravu zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí tak, aby splňovala standardy zpracování, nebo
e)   nařídit na náklady zpracovatele tuzemských bankovek a mincí nebo úvěrové instituce provádějící pokladní operace provedení mimořádného auditu;

pro provedení těchto opatření Česká národní banka určí přiměřenou lhůtu.

§ 26
Řízení

(1) Účastníkem řízení o uložení opatření k nápravě je pouze úvěrová instituce provádějící pokladní operace nebo zpracovatel tuzemských bankovek a mincí, kterým má být opatření k nápravě uloženo.

(2) Rozklad podaný proti rozhodnutí o uložení opatření uvedených v § 25 nemá odkladný účinek.

§ 27
Pořádková pokuta

(1) Česká národní banka může při výkonu dohledu podle tohoto zákona za podmínek stanovených správním řádem nebo zákonem upravujícím výkon státní kontroly uložit pořádkovou pokutu do výše 500 000 Kč. 

(2) Pořádkovou pokutu lze ukládat i opakovaně. Úhrn takto uložených pokut za stejný skutek nesmí přesáhnout částku 2 500 000 Kč. 

(3) Řízení o uložení pořádkové pokuty lze zahájit do 10 dnů ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(4) Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.

Hlava VI
Správní delikty

§ 28
Správní delikty při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí a předmětů, které je úpravou napodobují

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 14 zhotoví, doveze, přechovává nebo rozšiřuje za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely, anebo prodá hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo mince anebo předmět, který ji úpravou napodobuje.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14 zhotoví, doveze, přechovává nebo rozšiřuje za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely, anebo prodá hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo mince anebo předmět, který ji úpravou napodobuje.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

§ 29
Správní delikty proti peněžnímu oběhu

(1) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace, zpracovatel tuzemských bankovek a mincí, směnárník, provozovatel kasina nebo právnická osoba, která se podílí na zpracování a vracení tuzemských bankovek a mincí do oběhu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 12 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání1), nezadrží podezřelé bankovky a mince nebo je po zadržení neprodleně nepředá České národní bance.

(2) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace, zpracovatel tuzemských bankovek a mincí, provozovatel kasina nebo právnická osoba, která se podílí na zpracování a vracení tuzemských bankovek a mincí do oběhu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby příjem, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí prováděly osoby, které jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou.

(3) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace nebo zpracovatel tuzemských bankovek a mincí se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 6 odst. 2 tuzemské bankovky a mince přijaté z oběhu před jejich vrácením do oběhu nezpracuje v souladu se standardy zpracování,
b)   v rozporu s § 23 odst. 1 neposkytne České národní bance informace o zařízeních nebo o zpracování tuzemských bankovek a mincí nebo neoznámí změny zařízení používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí, nebo
c)   v rozporu s § 23 odst. 2 neudržuje zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí nebo neověřuje jejich funkce.

(4) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace nebo zpracovatel tuzemských bankovek a mincí se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 24 odst. 2 neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná vysvětlení, nebo
b)   v rozporu s § 25 neprovede uložené opatření k nápravě.

(5) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 5 odst. 1 a 2 nepřijme tuzemské bankovky a mince prohlášené Českou národní bankou za neplatné,
b)   v rozporu s § 6 neprovede výměnu tuzemských bankovek a mincí nebo vybere poplatek za výměnu tuzemských bankovek a mincí, kterou je povinna provést bezplatně, nebo
c)   v rozporu s § 7 odst. 6 nepřijímá nebo nevyměňuje tuzemské bankovky a mince ve všech svých provozovnách, v nichž provádí pokladní operace.

(6) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 21 neudržuje vhodný řídicí a kontrolní systém nebo vnitřní předpisy k zabezpečení ochrany tuzemských bankovek a mincí, nebo
b)   v rozporu s § 22 nedrží tuzemské bankovky a mince, svěřené ke zpracování a patřící různým osobám, odděleně nebo nevede jejich evidenci.

§ 30
Ostatní správní delikty

(1) Provozovatel anonymních a neanonymních zařízení podle § 11 se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 11 provozuje technické zařízení, které nesplňuje požadavky pro jejich provoz.

(2) Právnická osoba, která není úvěrovou institucí provádějící pokladní operace ani zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí, nebo směnárník se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 3 nezkontroluje pravost a platnost tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu nebo podezřelé nebo neplatné bankovky a mince vrátí do oběhu.

(3) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně zpracovává tuzemské bankovky a mince pro jiného.

(4) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně zpracovává tuzemské bankovky a mince pro jiného.

§ 31
Výše pokut

Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 29 odst. 1, 2 nebo podle odstavce 3 písm. a),
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 29 odst. 3 písm. b) nebo c) nebo podle odstavců 4, 5 nebo 6,
c)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 30 odst. 1, 2 nebo podle odstavce 4,
d)   do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 30 odst. 3.

§ 32
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(7) Pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení sankce a pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení této sankce Česká národní banka uveřejní.

Hlava VII
Ustanovení společná a přechodná

§ 33
Odborný kurz

(1) Česká národní banka, úvěrová instituce provádějící pokladní operace, zpracovatel tuzemských bankovek a mincí, provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu podle zákona o platebním styku, u nichž při poskytování platebních služeb dochází k výdeji bankovek nebo mincí, jakož i poskytovatel služby nebo zboží, vyplácí-li zákazníkovi bankovky nebo mince nad rámec placení za zboží nebo službu (cashback), zajistí, aby osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí do oběhu přijaté tuzemské a cizozemské bankovky a mince, byly držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování (dále jen „kurz“), vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou (dále jen „osvědčení“).

(2) Osvědčení se udělí po absolvování kurzu pouze osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům a je zletilá.

(3) Kurz se pořádá pro

a)   osoby, které po jeho absolvování mohou lektorsky vést kurz,
b)   osoby, které v úvěrových institucích provádějících pokladní operace a u zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí posuzují při příjmu, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost,
c)   osoby, které u právnických osob neuvedených v písmenu b) posuzují při příjmu, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost.

(4) Kurz pro osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo b) pořádá výhradně Česká národní banka. Ta může na základě žádosti pověřit právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, která působí v oblasti vzdělávání, pořádáním kurzů pro osoby uvedené v odstavci 3 písm. c) (dále jen „pověřená osoba“), jestliže tato osoba prokáže, že má organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů. Kurz pořádaný pověřenou osobou může lektorsky vést pouze osoba, která absolvovala kurz podle odstavce 3 písm. a).

(5) Česká národní banka je oprávněna kontrolovat pověřenou osobu a v případě zjištění nedostatků při zabezpečování kurzu je oprávněna jí rozhodnutím pověření odejmout. Osoba, které bylo pověření odňato, může požádat o nové pověření nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne odnětí pověření.

(6) Česká národní banka uveřejňuje seznam pověřených osob způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví druhy a náplň kurzů, obsah závěrečných testů, organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů pověřenou osobou a náležitosti osvědčení.

§ 34

Na řízení o rozkladu se ustanovení správního řádu o způsobu ukončení tohoto řízení nepoužijí; v těchto případech se postupuje podle ustanovení správního řádu o odvolání.

§ 35
Zmocnění

Česká národní banka vydá vyhlášku k provedení § 7 odst. 7, § 8 odst. 3, § 10 odst. 5, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 14, § 17 odst. 1, § 18 odst. 2, § 21 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 33 odst. 7.

§ 36
Přechodná ustanovení

(1) Česká národní banka, úvěrové instituce provádějící pokladní operace a osoby, které provádějí zpracování tuzemských bankovek a mincí pro jiné osoby, a ostatní právnické osoby a směnárníci jsou povinni postupovat v souladu s § 7 odst. 1 až 3 nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Provozovatelé anonymních a neanonymních zařízení jsou povinni přizpůsobit tato technická zařízení požadavkům uvedeným v § 11 nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Osoby, které provádějí zpracování tuzemských bankovek a mincí pro jiné osoby ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou České národní banky a úvěrových institucí provádějících pokladní operace, jsou povinny nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit požadavky stanovené v § 15 odst. 2, § 16 a 21.

(4) Úvěrové instituce provádějící pokladní operace, osoby, které provádějí zpracování tuzemských bankovek a mincí pro jiné osoby, a ostatní právnické osoby jsou povinny nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit požadavek stanovený v § 33 odst. 1.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České národní bance

§ 37

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění takto:

1. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

㤠16a

(1) Nikdo nesmí vyrábět, dovážet, nabízet, prodávat nebo jinak rozšiřovat medaile, žetony nebo podobné předměty, které jsou svým provedením způsobilé uvést jejich držitele v omyl, že jde o mince nebo pamětní mince určité nominální hodnoty vydávané Českou národní bankou.

(2) Nikdo nesmí při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo jiným rozšiřováním použít slovo „mince“.“.

2. V § 17 odst. 2 větě první se slova „ , a zbytky bankovek menší než čtvrtina původní plochy bankovek“ zrušují.

3. § 17, 18, 20, 21 a 46d se zrušují.

4. V § 22 se písmena b), c) a e) zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

5. V § 24 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 1a včetně poznámky pod čarou zrušuje.

6. V § 31 odst. 1 se slova „zvláštního zákona3)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího vydávání dluhopisů3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) § 25 a 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 56/2006  Sb.“.

7. V § 41 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „podle zvláštních předpisů a plnění informační povinnosti těchto osob podle zvláštních právních předpisů tím není dotčeno8a)“ nahrazují slovy „a plnění informační povinnosti těchto osob podle zákonů upravujících dohled České národní banky nad činností těchto osob8a) tím není dotčeno“.

Poznámka pod čarou č. 8a zní:


8a) Například zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 42/1994  Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 44 odst. 1 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 9b včetně poznámky pod čarou zrušuje.

9. V § 44 odst. 1 písm. c) se slova „zvláštních právních předpisů9c)“ nahrazují slovy „zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a penzijní připojištění9c)“.

Poznámka pod čarou č. 9c zní:


9c) Zákon č. 277/2009 Sb.
Zákon č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 44 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh bankovek a mincí,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

11. V § 44 odst. 1 písm. d) se slova „zvláštního právního předpisu9d)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího platební styk9d)“.

Poznámka pod čarou č. 9d zní:


9d) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb.“.

12. V § 44 odst. 3 se slova „zvláštními právními předpisy9f)“ nahrazují slovy „zákony upravujícími finanční konglomeráty, činnost bank a činnost v pojišťovnictví9f)“.

Poznámka pod čarou č. 9f zní:


9f) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
Zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 277/2009 Sb.“.

13. V § 44b se odkaz na poznámku pod čarou č. 9k nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 18 a dosavadní poznámka pod čarou č. 9k se označuje jako poznámka pod čarou č. 18.

14. § 46c zní:

㤠46c

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16a odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi nebo pamětními mincemi vydanými Českou národní bankou.

(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo mince.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16a odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi nebo pamětními mincemi vydanými Českou národní bankou.

(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo mince.

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. 

(6) Za přestupek podle odstavců 3 a 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

15. V § 59 se odkaz na poznámku pod čarou č. 16 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3a a poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení

§ 38

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.
2.  Vyhláška č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

§ 39

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2011, s výjimkou ustanovení § 37 bodu 1, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.


1)   Například nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, ve znění nařízení Rady (ES) č. 44/2009, nařízení Rady (ES) č. 1339/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES), kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu, ve znění nařízení Rady (ES) č. 45/2009, nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím, ve znění nařízení Rady (ES) č. 46/2009, nařízení Rady (ES) č. 2183/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím, ve znění nařízení Rady (ES) č. 47/2009.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001.
Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001.
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 8. listopadu 2001 o některých podmínkách přístupu k systému monitorování padělků (ECB/2001/11).
Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001 o ochraně eura proti padělání (2001/887/SVV).
3)   § 19 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
4)   Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004, ve znění nařízení Rady (ES) č. 46/2009.
Nařízení Rady (ES) č. 2183/2004, ve znění nařízení Rady (ES) č. 47/2009.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází ke změnám zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; mění se také některé vyhlášky. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad ... pokračování

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o platebním styku – 130 změn od 1. 7. 2022; dále se změnil zákon o finančním arbitrovi. V souvislosti se zpřísněním podmínek pro dynamickou směnu měn se od července 2022 rovněž ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.