Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


104

ZÁKON

ze dne 17. března 2011,

kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna celního zákona

Čl. I

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. Nadpis hlavy první zní: „ÚVODNÍ USTANOVENÍ“.

2. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠1

Tento zákon upravuje

a)   v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) právní vztahy vznikající při výkonu veřejné správy v oblasti dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie,
b)   některé další právní vztahy v oblasti celnictví2).

1) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
2) § 2 písm. a) zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Nadpis hlavy druhé zní: „PŘEDPOKLADY PRO VÝKON NĚKTERÝCH FUNKCÍ A OZNAČOVÁNÍ CELNÍ SPRÁVY“.

4. V § 14 se nadpis zrušuje.

5. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Pro výkon funkcí uvedených v odstavci 2 musí celník, kromě předpokladů stanovených zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a občanský zaměstnanec, kromě předpokladů stanovených zákoníkem práce, splňovat další předpoklady vymezené zákonem, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích4).“.

6. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slova „zástupce generálního ředitele,“ vkládají slova „ředitele sekce, zástupce ředitele sekce,“.

7. V § 14 odst. 2 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „odboru“ se vkládají slova „a vedoucího oddělení“.

8. § 20 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3l a 5b zrušuje.

9. V § 21 odst. 3 se slova „upraví ministerstvo“ nahrazují slovy „stanoví Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)“.

10. § 22 se včetně poznámky pod čarou č. 5c zrušuje.

11. V § 23 odst. 3 větě druhé se za slovo „zvukovém“ vkládá slovo „ , obrazovém“.

12. V § 24 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , jakmile to okolnosti úkonu či zákroku dovolí“.

13. V § 28 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Na žádost kontrolované osoby se celník prokáže služebním průkazem. Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti a vzor služebního průkazu a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem.“.

14. V § 28 odst. 3 se slova „ , jehož vzor a náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou,“ zrušují.

15. V § 29a odst. 1 se slova „zvláštním zákonem5d)“ nahrazují slovy „daňovým řádem5d)“.

Poznámka pod čarou č. 5d zní:


5d) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

16. V § 29a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže celník dovolávat vůči policejnímu orgánu, státnímu zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu sboru, celnímu, policejnímu nebo obdobnému orgánu členského státu Evropské unie nebo orgánu, který vykonává dozor v oblasti týkající se působnosti celních orgánů, pokud jde o údaje potřebné k plnění jejich úkolů.

(4) Celní orgány spolupracují s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány státní správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami. V rámci spolupráce celní orgány zejména upozorňují tyto orgány a osoby na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

(5) Celní orgány předávají informace Policii České republiky, zpravodajským službám České republiky, Vojenské policii, Ministerstvu vnitra, Vězeňské službě České republiky a dalším orgánům veřejné správy, které v oblasti týkající se působnosti celních orgánů vykonávají dozor nebo vedou řízení o správním deliktu, a které jsou nezbytné pro výkon jejich působnosti.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

17. V § 29a odst. 6 se za slovo „mlčenlivosti“ vkládají slova „uložené podle tohoto zákona“.

18. V § 30 odst. 1 se za slova „vysvětlení od“ vkládají slova „osoby, u níž se provádí celní dohled, nebo od“ a slova „ , přestupku, celního deliktu nebo jiného“ se nahrazují slovem „nebo“.

19. V § 30 odst. 2 se slova „ , přestupku nebo jiného“ nahrazují slovem „nebo“.

20. § 30 odst. 4 se slova „manželu nebo druhu“ nahrazují slovy „manželovi, partnerovi nebo druhovi“ a slovo „přestupek“ se nahrazuje slovy „správní delikt“.

21. V § 30 odst. 7 se slova „(dále jen „náhrada“)“ zrušují.

22. V § 30 odst. 8 větě druhé se za slovo „osoba“ vkládá slovo „předem“.

23. V § 31 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,“.

24. V § 31 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   kterou předvádí podle tohoto zákona nebo na žádost ministerstva nebo územních finančních orgánů,“.

25. V § 31 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

„e)   u které je prováděn celní dohled nebo celní kontrola podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14),

14) Čl. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.“.

26. V § 31 odst. 2 písmeno f) zní:

„f)   která vstupuje do prostor, místností a zařízení užívaných celními orgány, ministerstvem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo územními finančními orgány, v nichž celní orgány zabezpečují dodržování veřejného pořádku,“.

27. V § 31 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   u které je prováděna kontrola celními orgány podle právních předpisů patřících do působnosti celních orgánů.“.

28. V § 32 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

„b)   má být předvedena podle zvláštního právního předpisu15),

15) Například trestní řád.“.

29. V § 32 odst. 1 písm. c) se za slova „celními orgány“ vkládají slova „ , ministerstvem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových“.

30. V § 32 odst. 1 písm. d) se slova „byla přistižena při jednání, které naplňuje znaky přestupku, celního nebo jiného“ nahrazují slovy „je podezřelá ze spáchání správního deliktu,“.

31. V § 33 odst. 2 se slovo „Omezením“ nahrazuje slovem „Omezení“.

32. V § 33a odst. 1 se slova „zajištěného podle § 309 anebo odňatého podle zvláštního zákona5f)“ nahrazují slovy „zajištěného podle § 309 anebo zajištěného, odňatého nebo odstaveného podle zvláštního právního předpisu5f)“.

Poznámka pod čarou č. 5f zní:


5f) Například § 42 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, § 79 trestního řádu, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.

33. V § 33a odst. 2 se slova „silničního provozu.5g)“ nahrazují slovy „provozu na pozemních komunikacích5g).“.

Poznámka pod čarou č. 5g zní:


„5g) § 2 písm. ee) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

34. V § 33a se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla nelze použít, jde-li o vozidlo ozbrojených sil, bezpečnostního sboru, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zvláštního právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy.“.

35. V § 33b odst. 2 písm. b) se slova „a nástrahová“ zrušují.

36. § 33c zní:

㤠33c
Krycí prostředky a krycí doklady

(1) Krycím prostředkem se rozumí věc, včetně krycího dokladu, prostor nebo činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby, k zabránění vyzrazení její činnosti nebo k zastírání činnosti celního orgánu. Krycím dokladem se rozumí listina, popřípadě jiný dokument sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby, k zabránění vyzrazení činnosti, krycího prostředku nebo zabezpečovací techniky, k zastírání činnosti celního orgánu anebo k jinému podobnému účelu.

(2) Krycím dokladem nesmí být poslanecký průkaz nebo průkaz senátora, člena vlády, guvernéra České národní banky, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a soudce Ústavního soudu, služební průkaz soudce a státního zástupce a doklad osoby žijící nebo zemřelé.

(3) Krycí doklad opatřuje nebo vydává Ministerstvo vnitra na základě rozhodnutí ministra.

(4) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, může Ministerstvo vnitra při opatřování nebo vydávání krycího dokladu v nezbytné míře zajistit v informačních systémech vedených podle zvláštních právních předpisů vložení, změnu nebo vymazání potřebných údajů a v odůvodněných případech blokování těchto údajů. Tyto údaje se zvlášť neoznačují a vedou se společně s ostatními osobními údaji, pokud Ministerstvo vnitra nestanoví jinak. Orgány veřejné správy na žádost Ministerstva vnitra vydají krycí doklad a v souvislosti s jeho opatřováním, používáním a ukončením jeho používání provedou potřebná opatření. Přitom postupují tak, aby nedošlo k vyzrazení činnosti Ministerstva vnitra nebo celního orgánu.“.

37. § 33d včetně nadpisu zní:

㤠33d
Zabezpečovací technika

Zabezpečovací technikou se rozumí technické prostředky, zařízení a jejich soubory používané za účelem zabezpečení ochrany majetku a zamezení nedovolené manipulaci se zbožím a dále k dokumentování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.“.

38. V § 34 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: Existuje-li důvodné podezření, že osoba má u sebe zbraň, které by mohlo být neoprávněně užito k násilí nebo pohrůžce násilím nebo kterou by mohla ohrozit život nebo zdraví své nebo jiné osoby, je celník oprávněn toto podezření prověřit a následně jí tuto zbraň odebrat, jde-li o osobu“.

39. V § 34 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   u které je prováděn celní dohled nebo celní kontrola podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14),“.

40. V § 34 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   která vstupuje do prostor, místností nebo zařízení určených k užívání celními orgány, ministerstvem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo územními finančními orgány, v nichž celní orgány zabezpečují dodržování veřejného pořádku,“.

41. V § 34 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   u které je prováděna kontrola celními orgány podle právních předpisů patřících do působnosti celních orgánů,
f)   která se dostavila k podání vysvětlení podle § 30.“.

42. V § 34 odst. 2 se slovo „důraznější“ nahrazuje slovem „důraznějším6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) § 118 trestního zákoníku.“.

43. V § 35 se slova „dohledu a kontroly celními orgány podle právních předpisů Evropských společenství“ nahrazují slovy „celního dohledu a celní kontroly nebo plnění jiných úkolů vyplývajících z právních předpisů, patřících do působnosti celních orgánů“.

44. Nadpis § 36 zní: „Oprávnění celníků při kontrole celního prohlášení po propuštění zboží“.

45. V § 36 se slova „následnou kontrolu“ nahrazují slovy „kontrolu celního prohlášení“.

46. Za § 36a se vkládá nový § 36b, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

㤠36b

(1) Celník v postavení pověřeného celního orgánu16) je oprávněn před zahájením úkonů trestního řízení z vlastní iniciativy nebo na základě podnětu jiné osoby anebo orgánu za účelem získání poznatků o trestné činnosti vyhledávat, odhalovat, a je-li to třeba, i dokumentovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

(2) Celník v postavení pověřeného celního orgánu při výkonu činností podle odstavce 1 postupuje podle tohoto zákona, za využití oprávnění a prostředků v něm uvedených.


16) § 12 odst. 2 trestního řádu.“.

47. § 37 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:

㤠37
Oprávnění ke kontrole osob a dopravních prostředků

(1) Při výkonu své působnosti je celník oprávněn zastavovat osoby a dopravní prostředky17), provádět kontrolu zavazedel, dopravních prostředků, jejich nákladů, přepravních a průvodních listin. Při kontrole dopravních prostředků a jejich nákladů je celník oprávněn použít speciální rentgenovou techniku. Při zastavování dopravních prostředků postupuje celník obdobně jako příslušník Policie České republiky.

(2) Vyžadují-li to provozní podmínky nebo potřeba účelného provedení kontroly silničního dopravního prostředku a jeho nákladu podle odstavce 1, jsou osoby, u nichž se kontrola provádí, povinny se na vlastní náklady a nebezpečí odebrat se silničním dopravním prostředkem na nejbližší vhodné místo stanovené celníkem, kde lze kontrolu dopravního prostředku a jeho nákladu účelně provést.

(3) Stát neodpovídá za škodu, ke které došlo zdržením dopravního prostředku v důsledku kontroly podle odstavců 1 a 2; ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem tím nejsou dotčena.“.


17) § 79 odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu.“.

48. V § 37a odst. 2 se slova „ , jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny“ nahrazují slovy „patřících do působnosti celních orgánů“, slova „v tuzemsku“ se nahrazují slovy „na území České republiky“ a slovo „zákona6c)“ se nahrazuje slovem „zákoníku“.

Poznámka pod čarou č. 6c se zrušuje.

49. V § 37c odst. 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , poškozením, odcizením, zničením a ztrátou“.

50. V § 38 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   slzotvorné, elektrické a jiné dočasně zneschopňující prostředky,“.

51. V § 38 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   zásahová výbuška.“.

52. V § 38 odst. 2 se za slova „celními orgány“ vkládají slova „ , ministerstvem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových“ a slova „která je ohrožuje“ se nahrazují slovy „která tyto osoby a majetek ohrožuje“.

53. V § 40 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „jen v těchto případech“ zrušují.

54. V § 40 odst. 1 písm. c) se za slovo „překonat“ vkládá slovo „aktivní“.

55. V § 40 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet,“.

56. V § 40 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje chráněný objekt celní správy nebo objekt ministerstva, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, anebo územních finančních orgánů, v nichž celní orgány zabezpečují dodržování veřejného pořádku, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od tohoto útoku,“.

57. V § 40 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo bezprostředně ohrožující život nebo zdraví jiných zvířat,“.

58. V § 41 odst. 1 se za slova „je povinen“ vkládá slovo „ihned“.

59. § 43 včetně nadpisu zní:

㤠43
Zvláštní omezení

Při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let nesmí celník použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický ani jiný obdobný dočasně zneschopňující prostředek, obušek ani jiný úderný prostředek, vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně s dočasně zneschopňujícím účinkem, vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně, vytlačování vozidlem, vytlačování štítem, služebního psa, zásahovou výbušku, úder střelnou zbraní, hrozbu namířenou střelnou zbraní, varovný výstřel a zbraň, vyjma případů, kdy útok takové osoby bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví celníka anebo jiné osoby nebo hrozí větší škoda na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak.“.

60. Nadpis hlavy páté zní: „CELNÍ DOHLED“.

61. V hlavě páté nadpis dílu druhého zní: „VÝKON CELNÍHO DOHLEDU A CELNÍ KONTROLY“.

62. Nadpis § 48 zní: „Vykonávání celního dohledu“.

63. V § 48 odst. 1 se za slovo „podléhá“ vkládá slovo „celnímu“ a za slovo „podroben“ se vkládá slovo „celní“.

64. V § 48 odst. 2 a 3 se za slovo „Při“ vkládá slovo „celním“.

65. V § 48 odst. 4 se za slova „V rámci“ vkládá slovo „celního“ a slova „způsobem uvedeným v § 24“ se zrušují.

66. V § 48 odst. 7 větě první se za slovo „výkonu“ vkládá slovo „celního“ a na konci odstavce se doplňují věty „Pominou-li důvody zadržení dokladů, jsou celní orgány povinny neprodleně tyto doklady vrátit osobě, které byly zadrženy. Celní orgány jsou povinny zajistit ochranu zadržených dokladů proti jejich odcizení, ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití.“.

67. V § 48 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

„(8) Celní orgány mohou při celním dohledu zajistit totožnost zboží nebo zajistit zboží podléhající celnímu dohledu celní závěrou. Celní závěrou se rozumí zajištění totožnosti zboží nebo zajištění zboží v dopravních prostředcích, kontejnerech, obalech nebo v místnostech plombou, pečetí, známkou nebo jiným zajišťovacím prostředkem tak, aby z nich nebylo možno zboží vyjmout nebo do nich zboží vložit, aniž dojde k narušení zajišťovacího prostředku. Porušit celní závěru lze jen se souhlasem celního orgánu18).


18) Čl. 72 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.“.

68. Nadpis § 49 zní: „Osvobození od celní kontroly“.

69. V § 49 odst. 1 úvodní části ustanovení a v odstavci 2 se slova „Kontrole prováděné celními orgány“ nahrazují slovy „Celní kontrole“.

70. V § 49 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(3) Celní kontrole dále nepodléhají zásilky s úředními a jinými dokumenty obsahující utajované informace podle zvláštního zákona19), pokud splňují všechny podmínky a náležitosti pro manipulaci a přepravu.


19) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

71. Nadpis § 50 zní: „Součinnost osob, u nichž celní orgány vykonávají celní dohled“.

72. V § 50 odst. 1 se slova „Každý, kdo má u sebe zboží podléhající dohledu“ nahrazují slovy „Osoba, u které je důvodné podezření, že má u sebe zboží podléhající celnímu dohledu“, slovo „povinen“ se nahrazuje slovem „povinna“, za slovo „provádění“ se vkládá slovo „celního“ a za slovo „prostředcích,“ se vkládá slovo „zavazadlech,“.

73. V § 50 odst. 2 a 3 se za slovo „provádí“ vkládá slovo „celní“.

74. V § 50 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Vyžadují-li to provozní podmínky nebo potřeba účelného provedení celního dohledu a celní kontroly, jsou osoby, u nichž se provádí celní dohled nebo celní kontrola, povinny se na vlastní náklady a nebezpečí dostavit se silničním dopravním prostředkem přepravujícím zboží na nejbližší vhodné místo stanovené celními orgány, kde lze celní dohled nebo celní kontrolu účelně provést.“.

75. V § 51 odst. 1 větě první se za slovo „provádění“ vkládá slovo „celního“.

76. V § 51 odstavec 2 zní:

„(2) Celní orgány musí zajistit ochranu dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití a nesmějí předávat tyto doklady a sdělovat údaje a informace jiným osobám bez souhlasu osoby, která je poskytla, s výjimkou případů, kdy tak mohou učinit podle zvláštních právních předpisů nebo podle mezinárodní smlouvy.“.

77. Za § 51a se vkládá nový § 51b, který včetně nadpisu zní:

㤠51b
Evidenční ochrana osobních údajů

V souvislosti s výkonem své působnosti jsou celní orgány oprávněny požadovat na Ministerstvu vnitra ohledně celníků, u nichž lze důvodně předpokládat ohrožení jejich života nebo zdraví, opatření k evidenční ochraně osobních údajů celníka, jeho manžela, partnera, dítěte a rodičů, jejich soukromých vozidel, jakož i opatření k evidenční ochraně krycích dokladů a služebních vozidel.“.

78. V § 52 odst. 1 se slova „na formu, v níž“ nahrazují slovy „na použitý nosič údajů, na němž“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Počátek běhu lhůty stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie20).“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:


20) Čl. 16 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění.“.

79. V § 52 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

80. § 53 včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

㤠53

Na výkon celního dohledu se nevztahuje zákon o státní kontrole21).


21) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

81. § 84 se zrušuje.

82. V § 102 odst. 1 větě první se odkaz na poznámku pod čarou č. 1e zrušuje a na konci textu věty druhé se doplňují slova „na území České republiky“.

83. V § 102 odst. 2 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.

84. V § 104 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Základními náležitostmi písemného rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o ukončení režimu (dále jen „rozhodnutí o propuštění“) jsou“.

85. V § 104 odst. 1 písm. d) se slova „vydání rozhodnutí“ nahrazují slovy „ , kdy bylo rozhodnutí podepsáno“.

86. V § 104 odst. 1 písm. e) se slovo „přesné“ zrušuje.

87. V § 104 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   podpoložka celního sazebníku, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,“.

88. V § 104 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

„h)   vlastnoruční podpis úřední osoby s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk služebního razítka; tyto náležitosti lze nahradit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb22), je-li rozhodnutí vydáno úřední osobou elektronicky, nebo elektronickou značkou22), je-li rozhodnutí vydáno elektronicky pomocí systému automatizovaného zpracování dat.

22) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“.

89. V § 104 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Písemné rozhodnutí o propuštění, kterým je vyměřováno clo nebo daň, kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 obsahuje“.

90. V § 104 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   celní hodnotu zboží,“.

91. V § 104 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   variabilní symbol, pod nímž bude platba připsána na účet celního úřadu.“.

92. V § 104 odst. 3 větě první se slova „celníkovi nebo občanskému zaměstnanci k plnění jeho“ nahrazují slovy „úřední osobě k plnění jejích“.

93. V § 104 odst. 4 se za slovo „navrženého“ vkládá slovo „celního“.

94. V § 104 odst. 5 se za slovo „příslušného“ vkládá slovo „celního“ a za slovo „rozhodnutí“ se vkládají slova „o propuštění“.

95. V § 104 odst. 6 se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „o propuštění“.

96. V § 104 odstavec 7 zní:

„(7) Proti rozhodnutí o propuštění sdělenému ústně nebo jiným úkonem nelze uplatnit opravné prostředky.“.

97. V § 104 odst. 8 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 7“.

98. V § 104 odstavec 9 zní:

„(9) Nevylučuje-li to povaha věci, použijí se pro rozhodnutí vydávaná v rámci elektronické výměny strukturovaných datových zpráv ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně.“.

99. V § 104 se odstavce 10 a 11 zrušují.

100. V § 105 se slovo „prohlášení8aa)“ nahrazuje slovem „prohlášení23)“ a na konci textu § 105 se doplňují slova „a pro uplatňování obchodně-politických opatření České republiky“.

Poznámka pod čarou č. 23 zní:


23) Čl. 59 až 61 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.“.

101. V § 105 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam identifikačních kódů pro potřebu dalšího třídění zboží v České republice; tyto identifikační kódy se v celním prohlášení uvádějí za kódy integrovaného sazebníku Evropské unie.“.

102. V hlavě deváté díl sedmý včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 zní:

„DÍL SEDMÝ
Kontrola celního prohlášení po propuštění zboží

§ 127

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro provádění kontroly správnosti celního prohlášení po propuštění zboží24) (dále jen „kontrola po propuštění zboží“), která se provádí u osob vymezených v čl. 78 celního kodexu Společenství24), jakož i pro práva a povinnosti těchto osob a pro pravomoci celního orgánu provádějícího kontrolu, obdobně ustanovení daňového řádu o daňové kontrole.

(2) Neumožní-li kontrolovaná osoba celnímu orgánu zahájit a provést kontrolu po propuštění zboží, může jí být uložena pořádková pokuta. Ustanovení daňového řádu o výzvě správce daně k zahájení daňové kontroly se při provádění kontroly po propuštění nepoužijí.

(3) Zjistí-li celní orgány při kontrole po propuštění zboží dovoz nebo vývoz zboží, o kterém mají důvodně za to, že uniklo celnímu dohledu, je kontrolovaná osoba, u které je kontrola po propuštění prováděna, povinna na výzvu celního orgánu předložit doklad, z něhož je zřejmé, že zboží má celní status zboží Společenství. Nepředloží-li kontrolovaná osoba příslušný doklad, celní orgány mohou na jeho náklady a nebezpečí přemístit kontrolované zboží na místo, které je pod jejich přímým dohledem, a kontrolované osobě stanovit lhůtu k dodatečnému předložení tohoto dokladu.


24) Čl. 78 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění.“.

103. V hlavě desáté díl první včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 25 zní:

„DÍL PRVNÍ
Přeprava zboží propuštěného do volného oběhu z důvodu jeho zvláštního použití

§ 128

(1) Bylo-li zboží propuštěno do volného oběhu na základě povolení se zvýhodněným sazebním zacházením z důvodu jeho povahy nebo zvláštního použití, lze přepravu tohoto zboží mezi dvěma držiteli povolení usazenými v České republice uskutečnit jen na základě splnění oznamovací povinnosti vůči celnímu úřadu, a to ze strany držitele povolení – převodce nebo postupitele. Pro plnění této oznamovací povinnosti se použije vzor kontrolního výtisku T5 a ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie25) o jeho náležitostech a způsobu použití obdobně.

(2) Pro řízení o prodloužení platnosti nebo provedení změn povolení k propouštění zboží do volného oběhu se zvýhodněným sazebním zacházením z důvodu jeho povahy nebo zvláštního použití se použije § 135 odst. 1 a 2 obdobně.


25) Čl. 296 odst. 2 a příloha č. 63 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, v platném znění.“.

104. V hlavě desáté nadpis dílu druhého zní: „REŽIMY S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA A REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM“.

105. V § 135 odst. 1 se slova „použití režimu s ekonomickým účinkem8e) nebo k provozování celního skladu8f)“ nahrazují slovy „propuštění zboží do režimu s hospodářským účinkem8e), k provozování celního skladu8f) nebo povolení zvláštního použití26)“.

Poznámka pod čarou č. 26 zní:


26) Čl. 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, v platném znění.“.

106. § 135a a 135b se zrušují.

107. V § 233 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Zboží se stává majetkem státu nabytím právní moci rozhodnutí, kterým bylo přenechání zboží ve prospěch státu povoleno.“.

108. § 237 se včetně poznámky pod čarou č. 8g zrušuje.

109. V hlavě dvanácté nadpis dílu třetího zní: „ZBOŽÍ POŽÍVAJÍCÍ OCHRANY PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA A ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ OSOBAMI SE SÍDLEM NEBO TRVALÝM POBYTEM MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ POŽÍVAJÍ VÝSAD A IMUNIT PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA“.

110. V § 237c odst. 2 větě druhé se slova „svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu“ nahrazují slovy „svobodného pásma nebo svobodného skladu“.

111. V § 237h odst. 2 se slova „svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu“ nahrazují slovy „svobodném pásmu nebo svobodném skladu“.

112. § 254 zní:

㤠254

Úhrada cla, daně a poplatků vybíraných při dovozu a spravovaných celními orgány se za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy zajišťuje poskytnutím jistoty.“.

113. § 256 včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

㤠256

(1) Jistotu lze poskytnout

a)   převedením nebo vložením příslušné částky na účet celního úřadu k zajištění celního nebo daňového dluhu, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné operace prováděné jedním dlužníkem (dále jen „celní jistota“),
b)   ručením k zajištění celního nebo daňového dluhu, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné nebo několika operací prováděných jedním dlužníkem (dále jen „souborná jistota“),
c)   ručením k zajištění celního nebo daňového dluhu, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné operace prováděné jedním dlužníkem (dále jen „jednotlivá jistota“), a to s použitím záruční listiny nebo záručního dokladu,
d)   zřízením zástavního práva podle daňového řádu.

(2) Je-li poskytnuta celní jistota, převede osoba, která je povinna poskytnout jistotu, příslušnou částku na účet celního úřadu, a to podle platebních podmínek sdělených celním úřadem na základě žádosti osoby, která je povinna jistotu poskytnout. Obdobně se postupuje při skládání celní jistoty, kterou na základě povolení celních orgánů poskytuje jiná osoba než ta, která je povinna ji poskytnout27).

(3) Uvolněnou celní jistotu celní úřad neprodleně vrátí složiteli nebo ji podle dispozic složitele použije k zajištění jiného celního nebo daňového dluhu.

(4) Není-li celní nebo daňový dluh splněn, použije se celní jistota na úhradu cla a jeho příslušenství, daní a poplatků vybíraných při dovozu a jejich příslušenství, dopravného, skladného, pokuty uložené podle tohoto zákona a nákladů řízení. Případný přeplatek celní jistoty se vrátí osobě, která celní jistotu poskytla, do 30 dnů ode dne zjištění jeho výše. Dnem úhrady cla, daní a poplatků podle věty první je den splatnosti.


27) Čl. 189 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění.“.

114. V § 258 odstavec 1 zní:

„(1) Zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou může celní orgán povolit na žádost dlužníka nebo osoby, která by se mohla stát dlužníkem (dále jen „uživatel“).“.

115. V § 258 odst. 4 se slovo „Držitel“ nahrazuje slovem „Uživatel“.

116. V § 258 odst. 5 se slova „držitel povolení“ nahrazují slovy „osoba, jíž bylo povolení vydáno,“.

117. V § 259 větě první se slova „Globální záruku“ nahrazují slovy „Soubornou jistotu“, slova „celního dluhu nebo dluhů“ se nahrazují slovy „celního a daňového dluhu nebo celních a daňových dluhů“, ve větě druhé se slova „globální záruky“ nahrazují slovy „souborné jistoty“ a slova „celní dluh nebo součet celních dluhů“ se nahrazují slovy „celní a daňový dluh nebo součet celních a daňových dluhů“ a ve větě třetí se slova „globální záruky“ nahrazují slovy „souborné jistoty“ a slova „globální záruku“ se nahrazují slovy „soubornou jistotu“.

118. V § 260 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Ručitelem může být pouze jiná osoba než dlužník, které to povolil příslušný celní orgán na žádost“.

119. V § 260 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   uživatele souborné jistoty podle § 258, má-li být poskytnuta souborná jistota,“.

120. V § 260 odst. 1 písm. b) a c) se slova „individuální záruka“ nahrazují slovy „jednotlivá jistota“.

121. V § 260 odst. 2 písm. b), § 260a odst. 4 úvodní části ustanovení, § 260a odst. 4 písm. b) a v § 260f odst. 1 a 3 se za slovo „celní“ vkládají slova „a daňový“.

122. V § 260 odstavec 3 zní:

„(3) Celní orgány odejmou udělené povolení, jestliže zjistí, že ručitel přestal splňovat podmínky uvedené v odstavci 2.“.

123. V § 260 odst. 5, § 260a odst. 1 a v § 260a odst. 4 písm. a) se slova „globální záruky“ nahrazují slovy „souborné jistoty“.

124. V § 260 odst. 7 se slova „celní dluh zajistit záruční listinou, záručním dokladem ani osvědčením o záruce“ nahrazují slovy „pro účely zajištění celního a daňového dluhu přijmout záruční listinu, záruční doklad ani osvědčení o poskytnutí souborné jistoty“.

125. V § 260 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   členem skupiny spojených osob, zaregistrované jako plátce daně z přidané hodnoty,
e)   ekonomicky propojenou osobou, pokud takové propojení může mít vliv na splnění celního a daňového dluhu.“.

126. V § 260a odst. 1, § 260j odst. 1 a v § 260k odst. 1 se za slovo „celního“ vkládají slova „a daňového“.

127. V § 260a odst. 2 větě první se slova „individuální zajištění celního dluhu“ nahrazují slovy „poskytnutí jednotlivé jistoty“.

128. V § 260a odst. 3 se slova „individuální záruku“ nahrazují slovy „poskytnutí jednotlivé jistoty“ a slovo „záruka“ slovem „jistota“.

129. V § 260a odst. 4 písm. a) se slova „globální záruky“ nahrazují slovy „souborné jistoty“.

130. V 260a odst. 4 písm. b) se za slovo „záznamy“ vkládá čárka a slova „(účetní závěrka) nebo výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích“ se nahrazují slovy „kterými se rozumí zejména účetní závěrka nebo přiznání k dani příjmů za poslední 2 účetní období“.

131. § 260e zní:

㤠260e

„(1) Celní orgán, který povolení podle § 260a odst. 1 udělil, vydá uživateli osvědčení o zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou, kterým uživatel prokazuje celnímu úřadu udělení povolení.

(2) Osvědčení se předkládá celnímu úřadu při podání celního prohlášení na propuštění zboží nebo v souvislosti se započetím jiné operace, na základě které má být celní a daňový dluh zajištěn. Celní úřad, kterému bylo osvědčení předloženo, je po ověření platnosti a správnosti vrátí uživateli.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, lze-li údaje uvedené v rozhodnutí o povolení zajišťovat celní dluh soubornou jistotou zjistit z informačního systému celní správy.“.

132. V § 260f odst. 1 větě první se slovo „deklarant“ nahrazuje slovem „uživatel“, ve větě druhé se slovo „deklaranta“ nahrazuje slovem „uživatele“ a ve větách druhé a třetí se slova „globální zárukou“ nahrazují slovy „soubornou jistotou“.

133. V § 260f odst. 3 se slova „globální zárukou“ nahrazují slovy „soubornou jistotou“.

134. Nadpis nad § 260h zní: „Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu“.

135. V § 260h odstavec 1 zní:

„(1) Záruční doklad nebo několik záručních dokladů, v nichž je uvedena částka v českých korunách stanovená ručitelem, je dlužník povinen předložit celnímu úřadu tak, aby součet uvedených částek nebyl nižší než požadovaná výše zajištění celního a daňového dluhu. Celní úřad si předložený záruční doklad po ověření jeho platnosti a správnosti ponechá.“.

136. V § 260j odst. 1 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1“.

137. V § 260j se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Ručitel je povinen poskytnout celnímu úřadu za podmínek stanovených celními orgány veškeré informace o záručních dokladech jednotlivé jistoty, které vystavil.

(4) Ručitel odpovídá za to, že souhrn částek uvedených v jednotlivých záručních dokladech, které vystavil, nepřekročí nejvyšší částku zajištění uvedenou v povolení vydaném podle § 260a odst. 2.“.

138. Nadpis § 260k zní: „Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny“.

139. V § 260k odst. 1 se slova „individuální zajištění celního dluhu“ nahrazují slovy „poskytnutí jednotlivé jistoty“.

140. V § 260l odstavec 1 zní:

„(1) Celní úřad rozhodnutím uloží ručiteli povinnost uhradit clo a daň, za které se zaručil a které nebyly ostatními společnými a nerozdílnými dlužníky uhrazeny ani v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě k zaplacení.“.

141. V § 260l odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Povinnost uhradit clo a daň uloží celní úřad ihned ručiteli,“.

142. V § 260l odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   bylo-li by zaslání výzvy k úhradě dlužného cla a daní v náhradní lhůtě společným a nerozdílným dlužníkům vzhledem k jejich finanční a majetkové situaci marné, nebo“.

143. Za § 260l se vkládá nový § 260m, který včetně nadpisu zní:

㤠260m
Záruční listiny, záruční doklady a osvědčení

Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor záruční listiny pro poskytnutí souborné jistoty, vzor osvědčení, jeho náležitosti a pokyny k jeho vyplnění, vzor záruční listiny pro poskytnutí jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu, vzor záručního dokladu a jeho náležitosti a vzor záruční listiny pro poskytnutí jednotlivé jistoty s použitím záruční listiny.“.

144. § 264 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 28 a 29 zní:

㤠264
Doměření cla a daně

(1) Clo nebo daň lze doměřit na základě žádosti daňového subjektu o dodatečné doměření cla nebo daně nebo z moci úřední.

(2) Doměřovací řízení provádí celní orgán,

a)   který rozhodl o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení,
b)   který provádí kontrolu po propuštění zboží, jsou-li clo nebo daň doměřovány na základě výsledku této kontroly, nebo
c)   v jehož územním obvodu má místo pobytu nebo sídlo daňový subjekt, kterému byly clo nebo daň původně vyměřeny, je-li doměřovací řízení zahájeno na základě zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům28).

(3) V doměřovacím řízení podle odstavce 2 písm. b) celní orgán ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie29) zaúčtuje částku cla a vydá dodatečný platební výměr. Počátkem běhu této lhůty je den následující po ukončení kontroly po propuštění zboží.


28) Čl. 20 nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů, v platném znění.
Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).
29) Čl. 217 až 221 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění.“.

145. § 265 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

㤠265

Vznikl-li celní dluh, jehož výše může být sdělena dlužníkovi i po uplynutí lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie30), v důsledku činu, který v době, kdy byl spáchán, mohl být důvodem pro zahájení trestního řízení, lze tento celní dluh vyměřit dlužníkovi do 10 let ode dne vzniku celního dluhu.


30) Čl. 221 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění.“.

146. V § 270 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Dlužník, který uhrazuje clo nebo daň, je povinen uvést, na kterou daň nebo clo je platba určena, a to uvedením variabilního symbolu z rozhodnutí o propuštění zboží; celní úřad platbu na takto určenou daň nebo clo přijme.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

147. V § 270 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Nemůže-li být clo a jeho příslušenství, daň a poplatky vybírané při dovozu a jejich příslušenství, náklady řízení, skladné, dopravné nebo pokuta uložená celním orgánem uhrazeny v české měně, mohou celní orgány přijmout na jejich úhradu i zahraniční měnu. Poplatky za směnu se započítávají do celkové výše platby. K přepočtu zahraniční měny na české koruny se použije kursu devizového trhu České národní banky platného v okamžiku, kdy je úhrada prováděna.“.

148. § 276 se včetně poznámky pod čarou č. 9d zrušuje.

149. § 285 včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

㤠285

Vznikne-li povinnost platit úrok podle přímo použitelného předpisu Evropské unie31), postupuje se při přiznání tohoto úroku podle ustanovení daňového řádu o úroku z neoprávněného jednání správce daně.


31) Čl. 241 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění.“.

150. Hlava čtrnáctá včetně nadpisu zní:

„HLAVA ČTRNÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY

DÍL PRVNÍ
PŘESTUPKY

§ 293

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví,
b)   předloží celnímu orgánu nepravý, pozměněný nebo padělaný doklad,
c)   poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví pro propuštění zboží do režimu nebo pro nakládání se zbožím,
   1.  propuštěným do režimu s podmíněným osvobozením od cla,
   2.  propuštěným do režimu vývozu,
   3.  propuštěným do režimu volného oběhu se zvýhodněným sazebním zacházením z důvodu jeho zvláštního použití,
   4.  zajištěným k projednání správního deliktu,
   5.  dočasně uskladněným,
   6.  umístěným ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu,
   7.  pro které bylo zřízeno zástavní právo,
   8.  propuštěným do režimu tranzitu, nebo
   9.  vstupujícím na celní území Společenství, vystupujícím z celního území Společenství nebo předkládaným k celnímu řízení,
d)   poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví pro propuštění zboží do navrhovaného režimu za použití zjednodušených postupů,
e)   poskytne celnímu orgánu nesprávný údaj nebo doklad důležitý pro jeho rozhodnutí nebo pro jiné použití celních předpisů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví,
f)   uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sám osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření,
g)   odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví,
h)   jako osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovědná za poskytování informací o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou, nesdělí celnímu úřadu údaje podle § 319 odst. 4,
i)   přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt,
j)   v rozporu s § 48 odst. 8 poruší celní závěru, nebo
k)   úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně
   1. nosí služební stejnokroj celní správy, nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné (§ 21 odst. 1), nebo
   2. užívá na vozidle zvláštního barevného provedení a označení používaného na služebních vozidlech celní správy anebo zvláštního barevného provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelného (§ 21 odst. 2 a 3).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) lze uložit pokutu do 100 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. i) a j) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. k) pokutu do 5 000 Kč. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit propadnutí zboží, a to samostatně nebo společně s pokutou.

(4) V blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1 uložit pokutu do 5 000 Kč. 

DÍL DRUHÝ
SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

§ 294

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví,
b)   předloží celnímu orgánu nepravý, pozměněný nebo padělaný doklad,
c)   poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví pro propuštění zboží do režimu nebo pro nakládání se zbožím,
   1.  propuštěným do režimu s podmíněným osvobozením od cla,
   2.  propuštěným do režimu vývozu,
   3.  propuštěným do režimu volného oběhu se zvýhodněným sazebním zacházením z důvodu jeho zvláštního použití,
   4.  zajištěným k projednání správního deliktu,
   5.  dočasně uskladněným,
   6.  umístěným ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu,
   7.  pro které bylo zřízeno zástavní právo,
   8.  propuštěným do režimu tranzitu,
   9.  vstupujícím na celní území Společenství, vystupujícím z celního území Společenství nebo předkládaným k celnímu řízení,
d)   poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví pro propuštění zboží do navrhovaného režimu za použití zjednodušených postupů,
e)   poskytne celnímu orgánu nesprávný údaj nebo doklad důležitý pro jeho rozhodnutí nebo pro jiné použití celních předpisů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví,
f)   uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sám osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření,
g)   odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví,
h)   jako osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovědná za poskytování informací o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou, nesdělí celnímu úřadu údaje podle § 319 odst. 4,
i)   přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt, nebo
j)   v rozporu s § 48 odst. 8 poruší celní závěru.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)   4 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h),
c)   250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) a j).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit propadnutí zboží, a to samostatně nebo společně s pokutou.

DÍL TŘETÍ
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ ZBOŽÍ

§ 295
Propadnutí zboží

(1) Propadnutí zboží lze uložit, jestliže zboží náleží osobě, která se dopustila správního deliktu, a zboží

a)   bylo ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, anebo
b)   bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží správním deliktem získané.

(2) Propadnutí zboží nelze uložit, je-li hodnota zboží v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

§ 296
Zabrání zboží

Nebylo-li za správní delikt uloženo propadnutí zboží podle § 295 odst. 1, lze rozhodnout, že se takové zboží zabírá, jestliže to vyžaduje bezpečnost osoby nebo majetku anebo jiný obecný zájem a jestliže

a)   celní orgán do 60 dnů ode dne, kdy správní delikt vyšel najevo, nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o správním deliktu proti určité osobě,
b)   zboží náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
c)   zboží nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.

§ 297

Vlastníkem propadlého nebo zabraného zboží se stává stát.

DÍL ČTVRTÝ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

§ 298

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže celní orgán o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do šesti let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby anebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikt právnické osoby projedná celní úřad, v jehož obvodu má právnická osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu sídlo. Správní delikt podnikající fyzické osoby projedná celní úřad, v jehož obvodu má podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu místo podnikání. Nenachází-li se sídlo právnické osoby nebo místo podnikání podnikající fyzické osoby na území České republiky, projedná správní delikt celní úřad, v jehož obvodu byl správní delikt spáchán, popřípadě zjištěn.

(6) Pokuta uložená za správní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.“.

151. V § 309 odstavec 1 zní:

„(1) Celní úřad může k projednání správního deliktu podle tohoto zákona zajistit zboží a dopravní prostředek, o kterých lze důvodně předpokládat, že byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, anebo byly správním deliktem získány nebo byly nabyty za zboží správním deliktem získané.“.

152. V § 310 odst. 1 se věty druhá a třetí zrušují.

153. V § 312 odst. 1 a 2 se slova „celním přestupku nebo celním“ nahrazují slovem „správním“.

154. V § 313 odst. 1 se slova „celní přestupek nebo za celní“ nahrazují slovem „správní“.

155. V § 314 odst. 2 se slova „zvláštní právní předpisy“ nahrazují slovy „přímo použitelné předpisy Evropské unie“.

156. V § 315 odst. 1 větě první se za slovo „skladné“ vkládá slovo „ , dopravné“ a větě druhé se za slova „celní úřad“ vkládají slova „na žádost“.

157. V § 316 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   u něhož bylo vysloveno propadnutí, nebo které bylo zabráno,“.

158. V § 316 odst. 1 písm. c) se slovo „deklarant“ nahrazuje slovy „jeho vlastník“.

159. Nadpis hlavy sedmnácté zní: „STATISTICKÉ ÚDAJE“.

160. § 317 a 318 se zrušují.

161. § 319 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32 až 34 zní:

㤠319
Sběr, zpracování a kontrola statistických údajů

(1) Celní orgány zabezpečují sběr a zpracování údajů o zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené určení, anebo o vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani.

(2) Formu, obsah a náležitosti dokladu pro statistické účely, jakož i rozsah údajů pro vedení statistiky, stanoví na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie32) Český statistický úřad v dohodě s ministerstvem vyhláškou.

(3) Celní orgány zabezpečují sběr, zpracování, prvotní a následnou kontrolu údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie, jejichž rozsah a způsob vykazování stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie33) a poskytují je pro statistické účely.

(4) Osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie34) povinna poskytnout informace o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou, je povinna sdělit celnímu úřadu pravdivé a úplné údaje o tomto obchodu s použitím dokladu nebo elektronicky, způsobem a za podmínek, které stanoví Český statistický úřad v dohodě s ministerstvem vyhláškou.


32) Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995, o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi, v platném znění.
33) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004, o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění.
34) Článek 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, v platném znění.“.

162. Za § 319 se vkládají nové § 319a a 319b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 35 znějí:

㤠319a
Následná kontrola údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou

(1) Celní orgán provádí následnou kontrolu údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou, jejímž účelem je přesvědčit se o správnosti a úplnosti sdělených údajů o tomto obchodu. Následnou kontrolou údajů se rovněž ověřuje, zda nebyla porušena povinnost stanovená v § 319 odst. 4 sdělit celnímu úřadu údaje o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí při následné kontrole údajů pro pravomoci celního orgánu a pro práva a povinnosti daňového subjektu ustanovení daňového řádu o daňové kontrole obdobně.

(3) Následná kontrola údajů může být provedena u osoby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie31).

(4) Následnou kontrolu údajů lze provést ve lhůtě dvou let od konce lhůty k předání výkazu pro Intrastat35).

§ 319b
Pořádková pokuta

(1) Celní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč osobě, která závažně ztěžuje nebo brání v provádění celního dohledu, celní kontroly, kontroly po propuštění zboží nebo následné kontroly údajů tím, že

a)   neumožní celnímu orgánu zahájit činnost nebo provést úkon,
b)   neposkytne celníkům potřebnou součinnost,
c)   navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
d)   neuposlechne pokynu celníka.

(2) Pořádkovou pokutu lze ukládat opakovaně, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě.

(3) Rozhodnutí o pořádkové pokutě nelze vydat, jestliže ode dne nesplnění povinnosti podle odstavce 1 uplynula doba delší než 3 měsíce.

(4) Při určení výše pořádkové pokuty celní orgán přihlíží zejména k závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání ve vztahu k povaze a účelu vykonávané činnosti.


35) § 5 odst. 3 vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů.“.

163. Nad § 319b se vkládá označení hlavy osmnácté, které včetně nadpisu zní:

„HLAVA OSMNÁCTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ“.

164. V § 320 odst. 1 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 5d nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 36.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

165. V § 320 odst. 1 písm. b) se slova „obecné předpisy o správním řízení“ nahrazují slovy „správní řád,“.

166. V § 320 odst. 1 písm. b) body 1 až 3 znějí:

„1.  správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob a pořádkových pokut podle tohoto zákona,
2.  zajištění zboží a věcí pro řízení o správních deliktech,
3.  udělení, změny nebo odnětí povolení být ručitelem a vydávat celní a ručící dokumenty podle mezinárodní smlouvy nebo tohoto zákona, včetně prodloužení platnosti tohoto povolení,“.

167. V § 320 odst. 1 písm. b) body 5 a 6 znějí:

„5.  udělení, změny nebo odnětí povolení k poskytnutí jistoty podle mezinárodní smlouvy nebo tohoto zákona, včetně prodloužení platnosti tohoto povolení,
6.  udělení, změny nebo odnětí povolení zproštění povinnosti poskytnout jistotu podle mezinárodní smlouvy nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, včetně prodloužení platnosti tohoto povolení,“.

168. V § 320 odst. 1 písm. b) bod 9 zní:

„9.  povolení nebo odnětí povolení režimu s hospodářským účinkem, provozování celního skladu, nebo povolení zvýhodněného sazebního zacházení z důvodu zvláštního použití, povolení změn v těchto povoleních a prodloužení jejich platnosti,“.

169. V § 320 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 10 doplňují slova „ , včetně provedení změn v tomto rozhodnutí a zrušení jeho platnosti“.

170. V § 320 odst. 1 písm. b) bod 11 zní:

„11.  udělení, změny nebo odnětí povolení zjednodušeného postupu včetně místního řízení a prodloužení jeho platnosti,“.

171. V § 320 odst. 1 písm. b) se doplňují body 13 až 20, které včetně poznámek pod čarou č. 37 a 38 znějí:

„13.  prohlášení části území za svobodné pásmo nebo povolení zřízení svobodného skladu,
14.  udělení souhlasu ke stavbě budov ve svobodném pásmu,
15.  určení celního prostoru,
16.  udělení, změny nebo odnětí povolení centralizovaného celního řízení, včetně prodloužení platnosti tohoto povolení,
17.  udělení, změny nebo odnětí povolení elektronicky komunikovat s celními orgány,
18.  udělení, změny nebo odnětí dalších povolení souvisejících s přidělením celně schváleného určení nebo s provozováním dočasného skladu, celního skladu, svobodného pásma nebo svobodného skladu, upravených přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo mezinárodní smlouvou, včetně prodloužení platnosti těchto povolení,
19.  vydání, pozastavení a zrušení osvědčení schváleného hospodářského subjektu37),
20.  ověření osvědčení o úlovku při dovozu nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu38),

37) Čl. 16 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č.  2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999.
38) Čl. 18 a 21 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.“.

172. V § 320 odst. 1 písm. c) se slova „obecné předpisy o správě daní a poplatků.11)“ nahrazují slovy „daňový řád.“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

173. V § 320 odstavec 3 zní:

„(3) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo režimu vývozu lze podat u kteréhokoliv celního úřadu, nestanoví-li tento zákon, zvláštní právní předpis, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo mezinárodní smlouva jinak.“.

174. V § 320 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Celním úřadem výstupu, je-li zboží dopravováno potrubím nebo vedením, je celní úřad, v jehož územním obvodu má vývozce místo pobytu nebo sídlo.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

175. V § 320 odst. 5 větě první se slova „dohledem celních orgánů“ nahrazují slovy „celním dohledem“ a za slovo „úřad“ se vkládají slova „ , který provádí celní dohled nad tímto zbožím. Je-li více celních úřadů dohledu, je k vyřízení žádosti příslušný celní úřad“.

176. V § 320 odst. 5 se věta třetí zrušuje.

177. V § 320 odst. 6 se slova „zvláštní právní předpis“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie“.

178. V § 320 odst. 8 se slovo „ekonomickým“ nahrazuje slovem „hospodářským“.

179. V § 320 odstavec 9 zní:

„(9) K řízení o žádosti o udělení povolení na poskytnutí souborné jistoty a k řízení o žádosti o udělení povolení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu v režimu tranzitu je příslušné kterékoliv celní ředitelství.“.

180. V § 320 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Je-li vydáno elektronicky jiné rozhodnutí, než rozhodnutí o propuštění zboží, a nevylučuje-li to povaha věci, použije se pro nahrazení vlastnoručního podpisu úřední osoby a otisku úředního razítka postup podle § 104 odst. 1 písm. h).“.

181. § 322 včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

㤠322

Není-li tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie39) stanoveno jinak, nemá odvolání proti rozhodnutí celních orgánů odkladný účinek. Odvolání proti rozhodnutí o správním deliktu má vždy odkladný účinek.


39) Čl. 244 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění.“.

182. V § 322a odst. 1 písm. a) se slova „globální záruky nebo individuální záruky“ nahrazují slovy „jednotlivé jistoty“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo jednotlivé jistoty s použitím záruční listiny“.

183. V § 322a odst. 1 písm. b) se slova „globální záruky“ nahrazují slovy „nebo ručitele u souborné jistoty“.

184. V § 322a odst. 1 písm. c) se slova „nebo schváleného příjemce“ nahrazují slovy „ , schváleného příjemce nebo jiné formy zjednodušeného postupu“.

185. V § 322a odst. 1 písm. d) se slova „nezajišťovat celní dluh“ nahrazují slovy „o zproštění povinnosti poskytnout jistotu“.

186. Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12) Čl. 253 až 289 a čl. 372 až 450 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, v platném znění.“.

187. Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13) Čl. 94 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění.“.

188. V § 322a odst. 2 se za slovo „žádost“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

189. V § 322a odst. 3 písm. a) se slova „zajištění celního dluhu“ nahrazují slovy „poskytnutí jistoty“.

190. V § 322a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   navrhované změny nejsou v rozporu s právními předpisy.“.

191. V § 323a se slovo „opravované“ nahrazuje slovem „oprava“ a slovo „nedoplatku“ se nahrazuje slovy „výši vyměřeného cla nebo vyměřené daně“.

192. § 327 se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Kde se v rozhodnutích a dokladech vztahujících se k zajištění celního dluhu vydaných přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 13/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona používají termíny „globální záruka“ a „individuální záruka“, rozumí se tím „souborná jistota“ a „jednotlivá jistota“ podle tohoto zákona.

2. Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. IV

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 288/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 písm. c) se slova „zajišťování celního dluhu“ nahrazují slovy „zajišťování celního a daňového dluhu“.

2. V § 4 odst. 5 písm. c) se slova „globální zajištění celního dluhu“ nahrazují slovy „zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou“ a slova „celní dluh“ se nahrazují slovy „celní a daňový dluh“.

3. V § 4 odst. 5 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 46 zní:

„h)   kontroluje osvědčení o úlovku a rozhoduje o jeho ověření při dovozu nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu46),

46) Čl. 16 až 18 a 21 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, v platném znění.“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

4. V § 4 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou 47 a 48 zní:

„(8) Celní ředitelství České Budějovice

a)   vydává, pozastavuje a zrušuje
   1. osvědčení oprávněného hospodářského subjektu47),
   2. osvědčení schváleného hospodářského subjektu48),
b)   kontroluje, zda podmínky, které musí oprávněný hospodářský subjekt nebo schválený hospodářský subjekt splňovat, trvají i po vydání osvědčení.

47) Čl. 5a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
48) Čl. 16 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.“.

5. V § 5 odst. 3 písm. n) se slova „individuálním zajištění celního dluhu ručením“ nahrazují slovy „zajištění celního a daňového dluhu jednotlivou jistotou“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o rybářství

Čl. V

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 8 věta první zní: „Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.“.

2. V § 22 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

„h)   projednává přestupky uvedené v § 30 odst. 5 a správní delikty uvedené v § 31 odst. 4 na úseku ochrany mořských rybolovných zdrojů a ukládá za ně okamžitá donucovací opatření, sankce a doprovodné sankce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie31).

31) Kapitola IX nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.“.

3. V § 22 odst. 8 se slova „uvedených v § 26“ zrušují.

4. § 26 se včetně poznámek pod čarou č. 23 až 26 zrušuje.

5. V § 27 odst. 1 se slova „podle § 26“ nahrazují slovy „v rámci ochrany mořských rybolovných zdrojů32)“.

Poznámka pod čarou č. 32 zní:


32) Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č.  2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/1993, (ES) č. 1627/1994 a (ES) č. 1966/2006.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu.“.

6. V § 27 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

7. V § 28 odst. 1 se slova „uvedených v § 26“ zrušují a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a jiné náležitosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie32)“.

8. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

9. V § 29 odst. 2 se slova „uvedených v § 26“ zrušují.

10. V § 29 odst. 3 se slovo „předpisu.20)“ nahrazuje slovy „předpisu20), nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak.“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:


20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 30 odst. 5 písm. a) a v § 31 odst. 4 písm. a) se slova „ustanoveními § 26 a § 28 odst. 1“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ochrany mořských rybolovných zdrojů32)“.

12. V § 30 odst. 5 a v § 31 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

13. V § 30 odst. 5 písm. b) a v § 31 odst. 4 písm. b) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

14. „V § 30 odst. 5 písm. c) a v § 31 odst. 4 písm. c) se slova „§ 29 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 2“.

15. V § 30 se na konci odstavce 5 a v § 31 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 33 zní:

„d)   se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu33).

33) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.“.

16. V § 30 odst. 6 se za slova „odstavce 5“ vkládají slova „písm. a) až c)“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Za přestupek podle odstavce 5 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:


34) Čl. 44 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.“.

17. V § 30 odst. 7 se slovo „Nebylo-li“ nahrazuje slovy „Odpovědnost za přestupek zaniká, nebylo-li“, za slova „3 let“ se vkládají slova „ , v případě přestupku podle odstavce 5 písm. d) do 5 let“ a slova „ , trestnost přestupku zaniká“ se zrušují.

18. V § 30 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušuje.

19. V § 31 odst. 6 se za slova „odstavce 4“ vkládají slova „písm. a) až c)“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Za jiný správní delikt podle odstavce 4 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).“.

20. V § 31 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Odpovědnost za jiný správní delikt zaniká, nebylo-li o pokutě za jiný správní delikt pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě jiného správního deliktu podle odstavce 4 písm. d) do 5 let ode dne, kdy byl jiný správní delikt spáchán.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

Celní zákon - Praktický komentář

Celní zákon - Praktický komentář

Pavel Polák, Filip Hájek, Ladislav Hrbek, Jana Jarešová, Richard Vesecký, Dana Šrámková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář nabízí první ucelený výklad k zákonu č. 242/2016 Sb., který je zpracován kolektivem autorů s mnohaletou praxí v oboru celního a daňového práva. Celní zákon upravuje řadu různorodých institutů, mnohdy se však jedná o úpravu dílčí, kterou je třeba chápat v ... pokračování

Cena: 665 KčKOUPIT

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ... pokračování

Cena: 323 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.