Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


91

ZÁKON

ze dne 3. března 2011,

kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pohonných hmotách

Čl. I

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.“.

2. V § 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   registraci distributorů pohonných hmot,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

3. V § 2 písm. a) se za slovo „biopalivo“ vkládají slova „nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů“.

4. V § 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)   biopalivem kapalné nebo plynné palivo určené k použití v dopravě a vyráběné z biomasy,
j)   distributorem pohonných hmot osoba, která prodává pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje pohonných hmot na čerpací stanici.“.

5. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 14 znějí:

„(2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinna

a)   zajistit, aby jí prodávaný sortiment motorových benzinů obsahoval také motorový benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových, a
b)   zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě.

(3) Výrobce, dovozce, vývozce a distributor pohonných hmot je povinen uvádět v dodacích listech v případě dodávek motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený v procentech objemových.


14) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

6. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinna zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě.“.

7. V § 4 odst. 1 se slovo „prodejce“ nahrazuje slovem „distributor“.

8. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisů znějí:

㤠4a
Registrace distributorů pohonných hmot

(1) Distributor pohonných hmot je povinen se před zahájením své činnosti zaregistrovat u celního úřadu místně příslušného podle sídla nebo místa pobytu. Nemá-li distributor pohonných hmot sídlo nebo místo pobytu na území České republiky, je místně příslušným celním úřadem Celní úřad Praha 1. Vzor oznámení o zahájení činnosti a vzor potvrzení o registraci stanoví prováděcí právní předpis.

(2) V oznámení o zahájení činnosti podnikající fyzická osoba uvede jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firmu, adresu trvalého pobytu, místo podnikání a daňové identifikační číslo, u zahraniční osoby také adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, daňové identifikační číslo přidělené v zahraničí, bylo-li přiděleno, adresu zmocněnce v tuzemsku pro doručování, nemá-li zahraniční osoba na území České republiky povolen pobyt nebo umístěnu organizační složku.

(3) V oznámení o zahájení činnosti právnická osoba uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, daňové identifikační číslo, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku v České republice, pokud ji zřizuje, daňové identifikační číslo přidělené v zahraničí, bylo-li přiděleno, adresu zmocněnce v tuzemsku pro doručování, nemá-li zahraniční osoba na území České republiky umístěnu organizační složku.

(4) Obsahuje-li oznámení o zahájení činnosti údaje podle odstavce 2 nebo 3 a je-li distributor pohonných hmot držitelem příslušného živnostenského oprávnění, celní úřad registraci provede a vydá distributorovi pohonných hmot potvrzení o registraci.

(5) Distributor pohonných hmot je povinen oznámit celnímu úřadu, který provedl registraci, každou změnu údajů oznamovaných podle odstavce 2 nebo 3 a ukončení své činnosti do 10 dnů ode dne, kdy změna údajů nebo ukončení činnosti nastaly.

(6) Celní úřad provede výmaz osoby z registru distributorů pohonných hmot, pokud distributor pohonných hmot ukončí svoji činnost.

(7) Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze od osoby zapsané v registru distributorů pohonných hmot.

§ 4b
Registr distributorů pohonných hmot

(1) Generální ředitelství cel vede registr distributorů pohonných hmot. Registr distributorů pohonných hmot je veřejný seznam, je veden v elektronické podobě a údaje v něm zapsané se zveřejňují, s výjimkou adresy trvalého pobytu, adresy pobytu, hlášeného pobytu a zmocněnce u zahraniční osoby, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Do registru distributorů pohonných hmot se zapisují

a)   údaje uvedené v oznámení o zahájení činnosti podle § 4a odst. 2 nebo 3,
b)   datum registrace,
c)   změna údajů zapsaných v registru a datum změny v registraci,
d)   datum výmazu registrace.“.

9. V § 5 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

„(9) Provozovatel čerpací stanice je povinen

a)   zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot obchodním názvem prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a číslem příslušné české technické normy, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty,
b)   zpřístupnit na čerpací stanici informace
1.  o jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a o jejich nebezpečných vlastnostech15),
2.  o obsahu biopaliva v prodávaném nebo vydávaném motorovém benzinu a o možném použití jednotlivých druhů prodávaných nebo vydávaných motorových benzinů,
3.  o obsahu biopaliva, zejména o obsahu methylesterů mastných kyselin, v prodávané nebo vydávané motorové naftě,
c)   zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot, ve které je zvlášť za každý výdejní stojan pohonných hmot zaznamenán stav součtového počítadla na stanoveném měřidle podle zákona o metrologii; tuto evidenci je provozovatel čerpací stanice povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot; provozovatel čerpací stanice je dále povinen zajistit, aby na požádání orgánů uvedených v § 7 odst. 3 byla evidence bezodkladně předložena a byl vyvolán stav součtového počítadla stanoveného měřidla podle zákona o metrologii,
d)   zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu,
e)   zajistit na čerpací stanici, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou, která obsahuje text: „Obsahuje kovová aditiva.“; značka musí být zřetelně napsaná, jasně viditelná a snadno čitelná a
f)   zajistit, aby minimálně na 50 procentech čerpacích stanic z celkového počtu jím provozovaných čerpacích stanic, na kterých je prodáván nebo vydáván motorový benzin, byl prodáván nebo vydáván také motorový benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových.

15) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 5 odst. 9 se na konci písmene d) doplňuje slovo „a“, na konci písmene e) se čárka a slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

11. V § 6 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „Evidence čerpacích stanic je vedena v elektronické podobě. Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam čerpacích stanic, na kterých se prodávají pohonné hmoty, a který obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. c) a d). Ostatní údaje z evidence čerpacích stanic jsou neveřejné.“.

12. V § 7 odst. 2 písm. a) se slovo „prodejce“ nahrazuje slovem „distributora“, za slovo „vývozce“ se vkládají slova „a u provozovatele čerpací stanice“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „4“.

13. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   plnění povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 2, 5, 6 a 7 a § 5 odst. 9 písm. a), b), d) až f).“.

14. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „až f)“ nahrazují slovy „a e)“.

15. V § 7 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Celní úřady kontrolují plnění povinností podle § 3 odst. 3, § 4a odst. 1, 5 a 7 a § 5 odst. 9 písm. c).

(4) Česká obchodní inspekce zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup pravomocná rozhodnutí České obchodní inspekce týkající se čerpacích stanic pohonných hmot, provozovatelů čerpacích stanic, dopravců a distributorů pohonných hmot, u nichž kontrolou zjistila, že jakost nebo složení prodávaných, vydávaných nebo přepravovaných pohonných hmot není v souladu s tímto zákonem.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

16. V § 9 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“, na konci písmene d) se čárka nahrazuje tečkou a písmena e) až i) se zrušují.

17. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v rozporu s § 6 odst. 3 písm. b) neoznámí uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice anebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c).“.

18. V § 9 se doplňují odstavce 3 až 10, které znějí:

„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 8 nezajistí, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.

(4) Provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 5 odst. 5 plní mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny, popřípadě jejich plnění umožní,
b)   nezajistí označení výdejních stojanů pohonných hmot podle § 5 odst. 9 písm. a) nebo nezajistí na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu podle § 5 odst. 9 písm. d),
c)   nezpřístupní na čerpací stanici informace podle § 5 odst. 9 písm. b),
d)   v rozporu s § 5 odst. 9 písm. c) nezajistí vedení evidence stavu součtového počítadla každého z výdejních stojanů nebo tuto evidenci neuchová po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot anebo nezajistí její předložení a vyvolání stavu součtového počítadla výdejního stojanu,
e)   jako provozovatel čerpací stanice, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není bezobslužná, nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad nebo bezolovnatých benzinů s těmito přísadami podle § 5 odst. 6,
f)   jako provozovatel čerpací stanice, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, nezajistí označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou podle § 5 odst. 9 písm. e), nebo
g)   nezajistí na jím provozovaných čerpacích stanicích, na kterých je prodáván nebo vydáván motorový benzin, též prodej nebo výdej motorového benzinu s obsahem kyslíku a ethanolu podle § 5 odst. 9 písm. f).

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, uvedená v § 3 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nezajistí prodej motorových benzinů v sortimentu podle § 3 odst. 2 písm. a), nebo
b)   nezpřístupní při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě podle § 3 odst. 2 písm. b).

(6) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 neuvede v dodacích listech v případě dodávek motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený v procentech objemových.

(7) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že nepředá souhrnnou zprávu podle § 4 odst. 1.

(8) Distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu tím, že

a)   provádí svoji činnost bez registrace, nebo
b)   v rozporu s § 4a odst. 5 neoznámí změnu oznamovaného údaje nebo ukončení své činnosti.

(9) Distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4a odst. 7 nakoupí pohonnou hmotu od osoby, která není zapsána v registru distributorů pohonných hmot.

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 nebo odstavce 5 písm. a),
b)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), odstavce 4 písm. d) nebo g), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9,
c)   3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 4 písm. a), b) nebo f), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 nebo odstavce 8 písm. b),
d)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. c) nebo e) nebo odstavce 7.“.

19. V § 9 odst. 4 se na konci písmene e) doplňuje slovo „nebo“, na konci písmene f) se čárka a slovo „nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

20. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, uvedená v § 3 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že nezpřístupní při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě podle § 3 odst. 2.“.

21. V § 9 odst. 10 písm. a) se slova „ , odstavce 3 nebo odstavce 5 písm. a)“ nahrazují slovy „nebo odstavce 3“.

22. V § 9 odst. 10 písm. b) se slova „nebo g)“ zrušují.

23. V § 9 odst. 10 písm. c) se slova „odstavce 5 písm. b)“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

24. V § 10 odst. 4 písm. a) se slova „a § 9 odst. 1 písm. a) až f) a i)“ nahrazují slovy „ , § 9 odst. 1 písm. a) až d), § 9 odst. 3 a odst. 4 písm. a), b), c) a e) až g) a § 9 odst. 5“.

25. V § 10 odst. 4 písm. a) se slova „a e) až g)“ nahrazují slovy „ , e) a f)“.

26. V § 10 odst. 4 písm. b) se slova „§ 9 odst. 1 písm. g) a h)“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 2 a 7“.

27. V § 10 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   celní úřad, jde-li o správní delikty podle § 9 odst. 4 písm. d), § 9 odst. 6, 8 a 9.“.

28. V § 11 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 4“ a slova „odst. 3“ se nahrazují slovy „odst. 5“.

29. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 4a odst. 1.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Distributoři pohonných hmot, kteří zahájili svoji činnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni podat oznámení o zahájení činnosti podle § 4a zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. III

V § 3a odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb. a zákona č. 172/2010 Sb., se slova „ ; obsah biopaliva, konkrétně bioethanolu, v motorových benzinech, uplatněný formou nízkoprocentního přídavku musí být maximálně do 5 % objemových a nesmí dojít k překročení obsahu kyslíku stanoveného v maximální výši 2,7 % hmotnostních“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)   čl. I bodu 9, pokud jde o ustanovení § 5 odst. 9 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. července 2011, a
b)   čl. I bodů 6, 10, 14, 19 až 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

E-shop

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu ...

Cena: 250 KčKOUPIT

WTO a právo mezinárodního obchodu

WTO a právo mezinárodního obchodu

Martin Janků - C. H. Beck

Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.