Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


72

VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2011,

kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137 odst. 3 k provedení § 84 odst. 7 a § 85 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat.


1) Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech, ve znění směrnice Komise 2000/56/ES ze dne 14. září 2000, kterou se mění směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech.
Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.
Směrnice Komise 2009/112/ES ze dne 25. srpna 2009, kterou se mění směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech.
Směrnice Komise 2009/113/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

2. V § 4 odst. 1 se slova „ve vzorech posudků uvedených v příloze“ nahrazují slovy „v posudku podle přílohy“.

3. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo „ovlivňující“ nahrazuje slovem „ovlivňují“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

5. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene b) tečka zrušuje a doplňují se slova „nejméně 1 za 5 let, nebo“.

6. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno c), které zní:

„c)   je-li v závěru odborného vyšetření podle § 6 odst. 2 písm. c) uveden dřívější termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření, než je termín pravidelné lékařské prohlídky.“.

7. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

„(4) Posudek podle této vyhlášky lze nahradit posudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, jejíž součástí je i řízení motorového vozidla, které je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, pokud vedle náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace4) obsahuje i náležitosti podle odstavce 2, § 5 odst. 1 a rok provedení dopravně psychologického vyšetření a vyšetření neurologického5).


4) Příloha č. 1 část 8 oddíl B vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 64/2007 Sb.
5) § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.  342/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb.“.

8. V § 5 odst. 1 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 1a zrušuje.

9. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemoci uvedené v příloze č. 3“.

10. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   další potřebné odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti (dále jen „odborné vyšetření“) vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci uvedené v příloze č. 3, nebo jiné nemoci, které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel,“.

11. V § 6 odst. 1 písm. d) se za slova „pro nemoc“ vkládají slova „uvedenou v příloze č. 3 nebo jinou nemoc“.

12. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slova „ošetřujícím lékařem neurologem“ vkládají slova „vyžádané posuzujícím lékařem“, slova „ , epileptickými syndromy“ zrušují a na konci textu písmene e) se doplňují slova „ , včetně rizika opakování epileptického záchvatu nebo poruchy vědomí“.

13. V příloze č. 1 se za písmeno e) doplňuje písmeno f), které včetně vysvětlivky pod čarou č. 3 zní:

„f)   období bez projevů nemoci, vady nebo stavu trvá:3)………………………………………

3) Vyplní se v případě, kdy je tato skutečnost rozhodná pro posouzení zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Uvede se počet měsíců, popřípadě roků, kdy se nemoc nebo stav neprojeví.“.

14. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V úvodu přílohy č. 3 se za slova „A1 a B1“ vkládají slova „(§ 81 zákona č. 361/2000 Sb.)“.

16. V příloze č. 3 část I zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 3 části V až VII znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pokud přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebyl na základě posuzování zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vydán posudek, postupuje se při posuzování zdravotní způsobilosti a vydání posudku podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2011.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1509 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1509 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – zákon o silničním provozu (pravidla provozu na pozemních komunikacích), zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek. Druhá kapitola obsahuje předpisy, ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.