Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


42

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. února 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 180/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 9 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, se mění takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 2 odst. 5 se za slovo „ministerstvem“ vkládají slova „nebo jím zřízenou právnickou osobou“.

3. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen „PM?2,5“).“.

4. V § 3 odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   benzo(a)pyren,“.

5. V § 3 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Cílový imisní limit v městských pozaďových lokalitách je stanoven pro PM?2,5.

(7) Pokles klouzavé průměrné roční koncentrace PM?2,5 je stanoven v části E přílohy č. 1 k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

6. V příloze č. 1 části A v tabulce č. 1 se za řádek

PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 -

“vkládá řádek

PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg.m-3 -

7. V příloze č. 1 části A se tabulka č. 3 zrušuje.

8. V příloze č. 1 se na konci části C doplňuje tabulka č. 4, která zní:

„4. Cílový imisní limit v městských pozaďových lokalitách pro PM2,5

Znečišťující látka Doba průměrování1) Cílový imisní limit1)
PM2,5 roky 2013, 2014 a 2015 20 µg.m-3

Poznámka: 1) Cílový imisní limit pro PM2,5 je stanoven pro rok 2015 a je vyjádřen jako průměr ročních průměrných úrovní znečištění ovzduší PM2,5 za roky 2013, 2014 a 2015 ve všech městských pozaďových lokalitách. Hodnoty jsou zjišťovány z míst odběru vzorků zřízených podle bodu 1.6 části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení.“.

9. V příloze č. 1 části D se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 1 až 3.

10. V příloze č. 1 se doplňuje část E, která zní:

„Část E
Pokles klouzavé roční koncentrace PM2,5 v městských pozaďových lokalitách k roku 20201)

Výchozí koncentrace Cíl snížení
menší nebo rovna 8,5 µg/m3 0 %
větší než 8,5 µg/m3 a zároveň menší než 13 µg/m3 10 %
větší nebo rovna 13 µg/m3 a zároveň menší než 18 µg/m3 15 %
větší nebo rovna 18 µg/m3 a zároveň menší než 22 µg/m3 20 %
větší nebo rovna 22 µg/m3 Veškerá vhodná opatření pro dosažení 18 µg/m3

Poznámka: 1) Pokles klouzavé průměrné roční koncentrace PM2,5 od roku 2010 k roku 2020 je vyjádřen jako pokles klouzavé průměrné roční koncentrace vypočítané za kalendářní roky 2018, 2019 a 2020 vůči klouzavé průměrné roční koncentraci vypočítané za kalendářní roky 2009, 2010 a 2011. Hodnoty jsou zjišťovány z míst odběru vzorků zřízených podle bodu 1.6 části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení.“.

11. V příloze č. 3 bodě 1 písmeno c) zní:

„c)  PM10 a PM2,5

Imisní limit Horní mez pro posuzování Dolní mez pro posuzování
24hodinový imisní limit 35 µg.m-3 / 351) 25 µg.m-3 / 351)
Roční imisní limit pro PM10 28 µg.m-3 20 µg.m-3
Roční imisní limit pro PM2,5 17 µg.m-3 12 µg.m-3

Poznámka: 1) Povolený počet překročení za kalendářní rok.“.

12. V příloze č. 5 části A bodě 1 podbod 1.1. zní:

„1.1. Minimální počet bodů vzorkování pro stacionární měření pro účely posouzení dodržování imisních limitů na ochranu lidského zdraví a zvláštních imisních limitů

Počet obyvatel aglomerace nebo zóny Minimální počet bodů vzorkování pro stacionární měření, pokud
maximální koncentrace překračují horní mez pro posuzování1) maximální koncentrace leží mezi horní a dolní mezí pro posuzování
Znečišťující látky kromě PM10
a PM2,5
Součet PM10
a PM2,52)
Znečišťující látky kromě PM10
a PM2,5
Součet PM10
a PM2,52)
0-249 999 1 2 1 1
250 000-749 999 2 3 1 2
750 000-999 999 3 4 1 2
1 000 000-1 499 999 4 6 2 3
1 500 000-1 999 999 5 7 2 3
2 000 000-2 749 999 6 8 3 4
2 750 000-3 749 999 7 10 3 4

Poznámky:

1)  Pro oxid dusičitý, benzen, oxid uhelnatý a pro PM10 nebo PM2,5 se zřizuje nejméně jedna lokalita pro měření pozaďové úrovně znečištění ovzduší a jedna lokalita orientovaná na měření vlivu dopravy, pokud se tím nezvýší počet bodů vzorkování;
2)  Celkový počet míst odběru vzorků pro PM2,5 nesmí být menší než polovina počtu míst odběru PM?10.

Cílem je zdvojnásobit počet bodů vzorkování pro stacionární měření oproti minimálnímu počtu, pokud se jedná o značně geograficky členitou a nerovnoměrně zalidněnou zónu nebo aglomeraci s vysokou hustotou průmyslu, kde dochází k dlouhodobému překračování hodnot imisních limitů.“.

13. V příloze č. 5 části A bodě 1 se doplňují podbody 1.6. a 1.7., které znějí:

„1.6. Pro aglomerace a další městské oblasti s počtem obyvatel vyšším než 100 000 se provozuje jedno místo odběru vzorků na milion obyvatel. Tato místa odběru vzorků mohou být totožná s místy odběru vzorků podle podbodu 1.1.

1.7. Bez ohledu na koncentrace se zřídí nejméně jedno místo odběru vzorků ve venkovské pozaďové lokalitě pro měření ročních průměrných údajů o celkové hmotnostní koncentraci a o koncentracích chemických složek PM2,5. Z chemických složek PM2,5 se měří alespoň koncentrace celkového organického uhlíku, elementárního uhlíku, hořečnatých, vápenatých, sodných, draselných a amonných kationtů a síranových, chloridových a dusičnanových aniontů.“.

14. V příloze č. 6 bodě 1 text pod nadpisem zní: „U plynných znečišťujících látek se objem přepočítává na standardní podmínky. U PM10, PM2,5 a znečišťujících látek, které se analyzují v PM10, se objem odběru vzorků vztahuje k vnějším podmínkám, kterými jsou zejména teplota a atmosférický tlak v den měření.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Nejpozději do 31. prosince 2014 se dosáhne imisního limitu pro PM?2,5 stanoveného v části A tabulce č. 1 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Do té doby je tento imisní limit limitem cílovým.

2. Dosažení cílového imisního limitu v městských pozaďových lokalitách podle § 3 odst. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je vyhodnocováno k 31. prosinci 2015.

3. Dosažení poklesu klouzavé průměrné roční koncentrace PM?2,5 podle § 3 odst. 7 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je vyhodnocováno k 31. prosinci 2020.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Chalupa v. r.

E-shop

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Kolektiv autorů -

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.