Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


33

ZÁKON

ze dne 26. ledna 2011,

kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „stanoví“ vkládá slovo „některé“ a slova „do oběhu“ se nahrazují slovy „na trh“.

2. Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:


1) Čl. 6 směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá opatření k provedení směrnice Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, v platném znění.
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek.
Nařízení Komise č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, ve znění nařízení Komise (EU) č. 212/2010.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č.  1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise č. 2008/798/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí č.  2008/352/ES.“.

3. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) V tomto zákoně se rozumí

a)   nežádoucí látkou látka nebo produkt, přítomné na povrchu nebo v produktech určených ke krmení zvířat, které představují potenciální nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a které mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci, s výjimkou patogenních činitelů,
b)   ochrannou lhůtou minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva, obsahujícího určitou doplňkovou látku, pro kterou je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro potravu lidí, aby bylo zajištěno, že neobsahují rezidua doplňkových látek v množstvích přesahujících maximální limity stanovené veterinárním zákonem2a) a předpisy Evropských společenství,
c)   podmíněně použitelným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, jež nesplňuje některý z požadavků stanovených tímto zákonem, prováděcími právními předpisy vydanými k jeho provedení nebo předpisy Evropských společenství, a jež nelze z tohoto důvodu užít pro původní účel, za předpokladu, že u tohoto krmiva, doplňkové látky nebo premixu je zachována jeho zdravotní nezávadnost,
d)   znehodnoceným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, nezpůsobilé ke krmení zvířat,
e)   biologickým zkoušením stanovení účinnosti a bezpečnosti krmiva nebo doplňkové látky,
f)   dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmivo, doplňkovou látku nebo premix, manipuluje s nimi nebo je uvádí na trh,
g)   distributorem právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiva, doplňkové látky nebo premixu na trh, aniž by daný produkt měla v držení.“.

4. V § 2 odst. 2 se písmena a), h) a i) zrušují.

Dosavadní písmena b) až g) a j) se označují jako písmena a) až g).

5. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova „zakázaných látek“ nahrazují slovy „zakázaných materiálů“ a slova „popřípadě produktů“ se zrušují.

6. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 2 se za slovo „nežádoucí“ vkládá slovo „látky“ a slova „zakázané látky“ se nahrazují slovy „zakázaného materiálu“.

7. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „do oběhu anebo je do oběhu“ nahrazují slovy „na trh nebo je na trh“.

8. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Při výrobě, uvádění na trh a používání krmiv musí provozovatel krmivářského podniku2c) (dále jen „provozovatel“) dodržet obsah a limity nežádoucích látek, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost2d). Produkty ke krmení s obsahem nežádoucí látky vyšším, než je stanovený maximální limit jejich obsahu, nesmí provozovatel smíchat pro účely ředění se stejnými ani jinými produkty ke krmení.“.

9. V § 3 se odstavce 2, 4 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 3, 5, 6, 7 a 9 se označují jako odstavce 2 až 6.

10. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmí provozovatel použít produkty ke krmení obsahující nežádoucí látky, jestliže překračují limity stanovené prováděcím právním předpisem, nebo obsahující cizí předměty, které mohou ohrozit zdraví zvířat, nebo živé skladištní škůdce, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis.“.

11. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

„(6) Dovoz produktů ke krmení, u kterých je to požadováno předpisy Evropských společenství16), je provozovatel povinen ohlásit předem Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „ústav“).


16) Například příloha I nařízení Komise (ES) č. 669/2009, čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1135/2009, čl. 1 nařízení Komise (EU) č. 258/2010.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

12. V § 3 odst. 7 se písmena a), d), f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena b), c), e), h) a i) se označují jako písmena a) až e).

13. V § 3 odst. 7 písm. e) se slova „včetně analytických a technologických tolerancí“ zrušují a na konci textu se doplňují slova „ , kromě doplňkových látek, na které se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství3b)“.

Poznámka pod čarou č. 3b) zní:


3b) Například nařízení Komise (ES) č. 102/2009 o trvalém povolení doplňkové látky, nařízení Komise (ES) č. 214/2009, kterým se mění nařízení (ES) č.  1800/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Cycostat 66 G, nařízení Komise (ES) č. 554/2008 o povolení 6-fytázy (Quantum Phytase) jako doplňkové látky.“.

14. § 3b se včetně nadpisu zrušuje.

15. V § 4 odst. 1 se slova „Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „ústav“)“ nahrazují slovem „ústavu“.

16. V § 3 odst. 5, § 6 odst. 1, § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a v § 21a odst. 1 a 2 se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

17. V § 7 odst. 1 písm. c) a v § 7 odst. 4 se slova „zakázaných látek a produktů“ nahrazují slovy „zakázaných materiálů“.

18. V § 10 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

„(1) Ústav zveřejní v souladu s předpisem Evropských společenství17) seznam schválených a registrovaných provozů způsobem umožňujícím dálkový přístup.


17) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/ /2005.“.

19. § 11 až 13 se zrušují.

20. V § 17 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

21. V § 17 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

„(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   požadavky kladené na odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech ke krmení,
b)   způsob zveřejnění metod a postupů laboratorního zkoušení při úřední kontrole produktů ke krmení, nejde-li o metody stanovené předpisy Evropských společenství18).

18) Směrnice Komise 2002/63/ES.
Čl. 7 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 152/2009.“.

22. § 19 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13c zrušuje.

23. § 19a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:

㤠19a
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 bez souhlasu ústavu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)   vyrobí, použije, doveze anebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy v rozporu s § 3 odst. 1 až 6,
b)   neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o schválení podle § 4 odst. 8,
c)   vykonává činnosti podle § 5 odst. 1 bez registrace provozu nebo neoznámí změny údajů uvedených v žádosti o registraci podle § 5 odst. 8,
d)   nezajistí některý z požadavků na provoz podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b),
e)   nezajistí oddělené skladování krmiv, doplňkových látek nebo premixů podle § 7 odst. 1 písm. c),
f)   provozuje pojízdnou výrobnu krmiv a neoznámí místo nebo časový plán výroby krmiv podle § 7 odst. 2,
g)   písemně nezpracuje, nezavede nebo nedodržuje postupy podle § 7 odst. 3,
h)   neprovede oznámení nebo nepostupuje podle § 7 odst. 4,
i)   neuchovává záznamy podle § 7 odst. 5,
j)   nesplní povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 18,
k)   vyrobí nebo uvede na trh krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, bez povolení jejich výroby nebo uvádění na trh podle § 21a odst. 2,
l)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím používání krmiv a jejich uvádění na trh19) použije nebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které nejsou bezpečné nebo mají přímý nepříznivý vliv na životní prostředí anebo životní podmínky zvířat,
m)   nezajistí označení, obchodní úpravu nebo balení krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy Evropských společenství,
n)   neuskladní krmiva, doplňkové látky nebo premixy podle § 14 odst. 1 nebo nezajistí provedení dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace podle § 14 odst. 2,
o)   nezajistí přepravu krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy Evropských společenství,
p)   nepřijme odpovídající hygienická opatření stanovená přímo použitelným předpisem Evropských společenství9c),
q)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím požadavky na hygienu krmiv odebere nebo použije krmiva, doplňkové látky nebo premixy z neregistrovaných nebo neschválených provozů20), nebo
r)   poruší jinou povinnost stanovenou předpisy Evropských společenství v oblasti krmiv1a).

(3) Provozovatel laboratoře se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 17 odst. 8 nepostupuje podle požadavků kladených na odběr vzorků nebo neuplatňuje metody stanovené pro postup při laboratorním zkoušení.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. i) až l),
b)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), d), e), g), h), m) až q) nebo podle odstavce 3,
c)   250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), f) nebo r).

19) Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009.
Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009.
20) Čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.“.

24. V § 20 odst. 1 se za slova „stanoveným tímto zákonem“ vkládají slova „nebo předpisy Evropských společenství21)“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.“.

25. V § 21a odst. 8 se slova „prováděcím právním předpisem v souladu s“ zrušují a za slovo „společenství“ se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 13e.

26. Poznámka pod čarou č. 13e zní:


13e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 429/2008.“.

27. V § 21a odst. 9 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r. 

E-shop

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.