Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


24

VYHLÁŠKA

ze dne 2. února 2011

o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
b)   obsah základních a doplňkových opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona,
c)   podrobnosti etap zpracování návrhů plánů podle písmene a),
d)   způsob a formu zpracování předběžného vyhodnocení povodňových rizik,
e)   způsob stanovení oblastí s významným povodňovým rizikem,
f)   obsah a způsob zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a formy jejich zveřejnění,
g)   způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti,
h)   způsob zpracování plánů podle písmene a).

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   vodohospodářskými službami veškeré činnosti, které pro domácnosti, veřejné instituce nebo jakoukoliv hospodářskou činnost zajišťují odběr, vzdouvání, jímání, úpravu a rozvod povrchových nebo podzemních vod, nebo odvádění a čištění odpadních vod s následným vypouštěním do povrchových vod,
b)   rizikovým vodním útvarem vodní útvar, u něhož na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik a zhodnocení dopadů lidské činnosti bylo zjištěno riziko nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního prostředí na konci období platnosti plánu povodí,
c)   chráněnou oblastí území, které v návaznosti na vodní útvary povrchové nebo podzemní vody vyžaduje zvláštní ochranu podle zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny,
d)   oblastí s významným povodňovým rizikem území, v němž existují významná povodňová rizika, nebo lze výskyt těchto rizik považovat za pravděpodobný.

§ 3
Obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

(1) Národní plán povodí obsahuje textovou část, tabulkové přílohy a mapové přílohy. Základní obsah národního plánu povodí je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Mapové přílohy musí obsahovat mapy podle seznamu uvedeného v příloze č. 2 této vyhlášky. Základní obsah národního plánu povodí se doplní podle výsledků etap zpracování plánu povodí a podle požadavků, které vyplývají z mezinárodní koordinace prací v rámci mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.

(2) Plán dílčího povodí doplňuje národní plán povodí o podrobné údaje a návrhy opatření. Základní obsah plánu dílčího povodí je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(3) Plány pro zvládání povodňových rizik se zpracovávají samostatně pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky koordinovaně s příslušnými plány povodí. Obsah plánu pro zvládání povodňových rizik je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 4
Obsah základních a doplňkových opatření

(1) Základní opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona navrhovaná v plánech povodí jsou

a)   opatření vyžadovaná k provádění předpisů Evropské unie pro oblast ochrany vod, včetně opatření požadovaných podle předpisů Evropské unie2),
b)   opatření k úpravě cenové politiky, která uplatní zásadu návratnosti nákladů s ohledem na ekonomickou analýzu podle § 11 a v souladu s principem znečišťovatel platí a která vytvoří dostatečné podněty k efektivnímu užívání vodních zdrojů a tím k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, k zajištění přiměřených výnosů za vodohospodářské služby z průmyslu, zemědělství a domácností s přihlédnutím k zavedené praxi, sociálním, environmentálním a ekonomickým důsledkům úhrady vodohospodářských služeb a ke geografickým a klimatickým podmínkám dotčeného území,
c)   opatření pro podporu efektivního a udržitelného užívání vody s ohledem na dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a zákona,
d)   opatření k ochraně vod a vodních zdrojů využívaných k výrobě pitné vody,
e)   opatření k ochraně vod využívaných ke koupání,
f)   regulace odběrů povrchových a podzemních vod a vzdouvání povrchových vod, která mají významný vliv na stav vod,
g)   regulace umělých infiltrací nebo doplňování podzemích vod,
h)   opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísicích zón,
i)   opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů,
j)   opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek schopných způsobit znečištění do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo půdním podložím,
k)   opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek uvedených v příloze č. 1 zákona do podzemních vod,
l)   opatření na snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami,
m)   opatření potřebná k prevenci významných úniků znečišťujících látek z technických zařízení a k prevenci nebo zmírnění následků událostí způsobujících havarijní znečištění,
n)   opatření pro jakékoliv jiné významné nepříznivé ovlivnění stavu vod identifikované v přípravných pracích, zejména opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodního útvaru, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu pro vodní útvary klasifikované jako umělé nebo silně ovlivněné,
o)   opatření k ochraně vodních ekosystémů, suchozemských ekosystémů a využití podzemních vod lidmi závislými na části útvaru podzemní vody zastoupené monitorovacím místem nebo místy, kde byla překročena hodnota normy jakosti pro podzemní vody nebo prahová hodnota,
p)   opatření potřebná pro zvrat významných a trvalých vzestupných trendů identifikovaných v útvarech podzemních vod za účelem postupného snižování znečištění podzemních vod a předcházení zhoršování jejich stavu.

(2) Doplňková opatření jsou zejména

a)   právní nástroje,
b)   správní nástroje,
c)   ekonomické a fiskální nástroje,
d)   sjednané environmentální dohody,
e)   omezování emisí,
f)   kodexy správné praxe,
g)   znovuzřízení a obnova mokřadů,
h)   omezování odběrů vody,
i)   opatření na ovlivňování požadavků, mimo jiné podpora adaptované zemědělské výroby, jako je pěstování plodin s malou vláhovou potřebou v oblastech postižených suchem,
j)   opatření zaměřená na účinnost a opakované využití, mimo jiné podpora úsporných technologií v průmyslu a postupů zavlažování šetřících vodu,
k)   stavební projekty,
l)   revitalizační projekty,
m)   umělé doplňování zvodněných vrstev,
n)   vzdělávací projekty,
o)   výzkumné, vývojové a demonstrační projekty.

§ 5
Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů

Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů zahrnují zejména

a)   státní mapová díla určená pro veřejné užití3) nebo mapová díla zpracovaná na jejich podkladě,
b)   informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy,
c)   údaje a výstupy vodní bilance podle § 22 zákona,
d)   demografické a hospodářské údaje Českého statistického úřadu pro jednotlivé obce,
e)   schválené plány rozvoje vodovodů a kanalizací4),
f)   územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a údaje o využití území,
g)   údaje ze schválených pozemkových úprav5),
h)   údaje o stavu ochrany před povodněmi,
i)   údaje o vodním režimu krajiny,
j)   akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů Evropské unie a k realizaci závazků České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků v oblasti vod,
k)   údaje o užívání vod a nakládání s nimi,
l)   údaje o emisích, vypouštění a únicích prioritních látek podle nařízení vlády vydaného podle § 39 odst. 3 zákona a aldrinu, dieldrinu, endrinu, isodrinu, p,p-DDT, DDT celkem, tetrachlorethylenu a trichlorethylenu, vedených podle jiného právního předpisu6) a případně na základě jiných dostupných údajů, do povrchových vod,
m)   údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,
n)   údaje o monitorovacích programech a výsledcích hodnocení stavu vod,
o)   ekonomické údaje o užívání vody a
p)   údaje o povodňových škodách v jednotlivých obcích.

§ 6
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

(1) Předběžné vyhodnocení povodňových rizik je založené na dostupných a snadno odvoditelných informacích, zpracovává se pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky s využitím dokumentací o stanovených záplavových územích podle § 66 odst. 6 zákona a dokumentací a vyhodnocení povodní podle § 76 zákona.

(2) Předběžné vyhodnocení povodňových rizik zahrnuje zejména

a)   mapy národních částí mezinárodních oblastí povodí na území České republiky ve vhodném měřítku, včetně hranic dílčích povodí, znázorňující místopis a využití území,
b)   popis povodní, které měly v minulosti výrazné nepříznivé účinky na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a u nichž je velká pravděpodobnost výskytu i v budoucnu, včetně rozsahu a průběhu povodní a vyhodnocení nepříznivých účinků, jež vyvolaly,
c)   popis významných povodní v minulosti, pokud lze u podobných povodní v budoucnu očekávat výrazné nepříznivé účinky,
d)   vyhodnocení účinnosti realizovaných a připravených opatření na snížení povodňového rizika.

(3) V oblastech, kde nebyly zaznamenány významné povodně v minulosti, lze provést vyhodnocení možných nepříznivých účinků budoucích povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost s přihlédnutím k místopisu, poloze vodních toků a jejich hydrologickým a geomorfologickým vlastnostem, včetně záplavových území jako přirozených ploch pro zadržování vody, účinnosti stávající ochrany před povodněmi, poloze osídlených oblastí a oblastí s hospodářskou činností a dlouhodobému vývoji včetně vlivů změny klimatu na výskyt povodní.

(4) Oblasti s významným povodňovým rizikem v jednotlivých částech mezinárodních oblastí povodí na území České republiky se vymezí podle počtu potenciálně zasažených trvale bydlících osob a hodnoty potenciálně zasaženého majetku v dotčených obcích. Současně se přihlédne k rizikům ohrožení životního prostředí nebezpečnými látkami a kulturního dědictví. Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem sdílených se sousedními státy probíhá v koordinaci s těmito státy.

§ 7
Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí

(1) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí zohlední požadavky mezinárodních komisí7), které koordinují zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik v mezinárodních oblastech povodí Labe, Odry a Dunaje.

(2) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí je koordinován se zpracováním příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik a zahrnuje zejména

a)   analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí,
b)   zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod,
c)   zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik,
d)   ekonomickou analýzu užívání vody,
e)   stanovení cílů pro plán povodí,
f)   přehled významných problémů nakládání s vodami,
g)   určení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně posouzení dopadů opatření navrhovaných do plánů pro zvládání povodňových rizik na stav vod,
h)   návrh zvláštních cílů podle § 23a odst. 4 zákona,
i)   návrh opatření k dosažení cílů,
j)   návrh plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
k)   připomínkování výstupů přípravných prací,
l)   připomínkování návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
m)   posouzení vlivu plánů povodí a plánu pro zvládání povodňových rizik na životní prostředí.

(3) V časovém plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí se určí období, za které budou shromažďovány podklady používané podle § 5. Období se určí na základě dostupnosti podkladových údajů a dat s přihlédnutím k požadavkům mezinárodních komisí, které koordinují zpracování plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.

§ 8
Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik

(1) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik se zpracovává pro každé dílčí povodí pro úrovně

a)   dílčího povodí,
b)   vodních útvarů,
c)   chráněných oblastí.

(2) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň dílčího povodí obsahuje zejména

a)   informace o geografických charakteristikách,
b)   informace o hydrogeologických podmínkách, zejména o nadložních vrstvách infiltračních oblastí podzemních vod,
c)   informace o říční síti a o podzemních vodách,
d)   informace o vodních útvarech včetně jejich umístění a hranic,
e)   demografické a socioekonomické informace,
f)   informace o způsobu užívání území, včetně určení hlavních urbanizovaných, průmyslových a zemědělských oblastí, případně též rybářských a lesnických oblastí a oblastí využívaných k rekreaci,
g)   informace o užívání území v infiltračních oblastech nebo oblastech, ze kterých se podzemní voda doplňuje, včetně vnosu znečišťujících látek a změn charakteristik doplňování zásob podzemních vod vlivem lidské činnosti,
h)   identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na užívání vody,
i)   identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.

(3) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň vodních útvarů obsahuje zejména

a)   identifikaci vazeb mezi útvary podzemních vod, útvary povrchových vod a vodními či na vodu vázanými suchozemskými ekosystémy a stanovení vodních útvarů podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé ekosystémy povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy, včetně návrhu úpravy vymezení vodních útvarů, pokud vazby mezi vodními útvary či chráněnými územími způsobují riziko nedosažení cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v části vodního útvaru,
b)   informace o typech a míře lidských činností, kterým jsou útvary povrchových a podzemních vod vystaveny, zejména
1.  odhady a identifikaci významných zdrojů znečištění, zvláště látkami uvedenými v příloze č. 1 zákona, z komunálních, průmyslových, zemědělských a jiných zařízení podle požadavků přílohy II části 1.4 směrnice 2000/60/ES,
2.  odhady a identifikaci významných odběrů z podzemních a povrchových vod, vypouštění do povrchových vod a umělého doplňování podzemních vod, v členění pro komunální, průmyslová, zemědělská a jiná užití, včetně jejich umístění, sezonní proměnlivosti, celkového ročního množství a chemického složení,
3.  odhady a identifikaci vlivů významných regulací odtoku vody, včetně převádění a odklánění vod na celkové průtokové charakteristiky a vodní bilanci,
4.  identifikaci významných morfologických úprav vodních útvarů,
5.  odhady a identifikaci dalších významných vlivů lidské činnosti na stav vod.

(4) Pro rizikové vodní útvary se provádí kromě analýzy podle odstavců 2 a 3 také analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik sloužící k optimalizaci návrhu programů zjišťování a hodnocení stavu vod a k návrhu opatření.

(5) Pro rizikové útvary podzemních vod analýza podle odstavce 4 obsahuje zejména

a)   geologické charakteristiky vodního útvaru, včetně rozsahu a typu geologických jednotek,
b)   hydrogeologické charakteristiky vodního útvaru, včetně propustnosti, pórovitosti a napjatosti hladiny podzemních vod,
c)   charakteristiky povrchových sedimentů a půd infiltračního území, včetně mocnosti, pórovitosti, propustnosti a absorpčních vlastností sedimentů a půd,
d)   stratifikační charakteristiky podzemní vody ve vodním útvaru,
e)   seznam souvisejících útvarů povrchových vod, vodních a suchozemských ekosystémů, se kterými je vodní útvar hydraulicky spojen, včetně odhadu směrů a podílu výměny vody mezi nimi,
f)   dostačující data potřebná pro výpočet dlouhodobého ročního průměrného množství odběrů a celkového doplňování podzemní vody, včetně poloh všech míst odběrů a vypouštění,
g)   chemické složení vod vypouštěných do útvaru podzemní vody,
h)   popis chemického složení podzemní vody, včetně specifikace míry ovlivnění lidskou činností,
i)   další hodnocení trendů znečišťujících látek z kontaminačních mraků s ohledem na jejich šíření a vliv na stav vod, životní prostředí a lidské zdraví.

(6) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň chráněných oblastí obsahuje zejména

a)   identifikace vazeb mezi chráněnými oblastmi a vodními útvary,
b)   informace o vodních zdrojích, včetně identifikace míst odběrů vody s vydatností více jak 10 m3/den a míst k odběru pitné vody sloužících pro 50 a více osob, a ročních průměrných odběrech z těchto zdrojů,
c)   informace o povrchových vodách využívaných ke koupání osob,
d)   údaje charakterizující stav jednotlivých chráněných oblastí,
e)   odhady vlivů lidské činnosti podle odstavce 3 písm. b) na stav jednotlivých chráněných oblastí.

§ 9
Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

(1) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary.

(2) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod zahrnuje zejména

a)   vyhodnocení citlivosti stavu vodních útvarů povrchových vod na dopady lidské činnosti podle § 8 odst. 3 písm. b),
b)   vyhodnocení rizika nedosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a zákona v jednotlivých vodních útvarech,
c)   zpracování seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek8) z údajů podle § 5 písm. l),
d)   vyhodnocení předchozích opatření9) přijatých s cílem omezit negativní vliv lidské činnosti na stav vod,
e)   návrh vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (§ 14),
f)   zhodnocení očekávaných dopadů různých scénářů klimatické změny na
1.  dopady lidské činnosti na stav vod a na chráněné oblasti,
2.  vodní zdroje a zajištění vodohospodářských služeb.

(3) Referenčním obdobím10) pro stanovení hodnot látek do seznamu podle odstavce 2 písm. c) je rok 2010; pro ty látky, na které se vztahuje směrnice 91/414/EHS, budou vypočteny jako průměrná hodnota z let 2008, 2009 a 2010. Při aktualizaci plánů povodí je referenčním obdobím rok před dokončením přípravných prací. Pro látky, na které se vztahuje směrnice 91/414/EHS, budou vypočteny jako průměrná hodnota ze tří posledních let před dokončením přípravných prací.

§ 10
Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik

(1) Mapy povodňového nebezpečí zahrnou území, která by mohla být zaplavena podle těchto scénářů:

a)   povodeň s nízkou pravděpodobností výskytu (pravděpodobnost opakování 500 let) případně i zaznamenaná extrémní povodeň,
b)   povodeň se středně vysokou pravděpodobností výskytu (pravděpodobnost opakování 100 let),
c)   povodeň s vysokou pravděpodobností výskytu (pravděpodobnost opakování 20 let).

(2) Pro každý scénář se na mapách povodňového nebezpečí zobrazí rozsah povodně, hloubka vody, případně rychlost proudu nebo odpovídající průtok vody. Dále se uvedou úseky toků, kde dochází k významnému pohybu sedimentů nebo transportu unášených předmětů a tím k ovlivňování průtočnosti koryt a příčných staveb při povodních.

(3) V mapách povodňových rizik se vyznačí souhrnné hodnocení povodňového rizika minimálně podle všech scénářů uvedených v odstavci 1 a zahrnující jejich možné nepříznivé následky podle

a)   odhadu počtu potenciálně zasažených obyvatel,
b)   druhu hospodářské činnosti v potenciálně ohrožené oblasti,
c)   zařízení uvedených v příloze I směrnice 96/61/ES, která mohou v případě zaplavení způsobit havarijní znečištění,
d)   potenciálně zasažených oblastí evidovaných podle § 21 odst. 2 písm. c) bodů 8 a 11 zákona a oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů podle jiného právního předpisu11), kde zlepšení stavu vod je důležitým faktorem jejich ochrany,
e)   potenciálně zasažených kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón podle jiného právního předpisu12).

(4) Pro oblasti s významným povodňovým rizikem, v nichž je zaplavení způsobováno podzemními vodami, mohou být mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik omezeny jen na scénář popsaný v odstavci 1 písm. a).

§ 11
Ekonomická analýza užívání vody

Ekonomická analýza užívání vody zahrnuje shromáždění a vyhodnocení ekonomických informací o užívání vody pro

a)   výpočty návratnosti nákladů se zřetelem na dlouhodobou předpověď nabídky a poptávky užívání vody včetně
1.  odhadu objemu, cen a nákladů souvisejících s vodohospodářskými službami,
2.  odhadu souvisejících investic, včetně prognózy těchto investic,
b)   posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření týkajících se užívání vody k naplnění cílů plánů povodí na základě odhadu nákladů na tato opatření.

§ 12
Stanovení cílů

(1) Cíle se stanovují pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky v členění podle § 24 odst. 4 zákona, aby jejich plnění bylo možné vyhodnotit při aktualizaci plánu povodí.

(2) Při stanovení cílů se zohlední cíle dohodnuté na mezinárodní úrovni.

(3) Cíle ochrany vod podle § 23a zákona se stanoví pro jednotlivé vodní útvary nebo typy vodních útvarů a pro chráněné oblasti při respektování postupu podle odstavců 4 až 8.

(4) Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů uvedou jmenovitě nebo odkazem na příslušný právní předpis ukazatele a jejich hodnoty, jichž má být v daném vodním útvaru nebo chráněném území dosaženo.

(5) Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní stanoví zejména standardy ochrany před povodněmi pro území, která nejsou vymezena jako oblasti s významnými povodňovými riziky. Stanovené standardy ochrany území jsou podkladem pro návrh opatření do plánů povodí.

(6) Cíle pro zvládání povodňových rizik se stanoví pro jednotlivé oblasti s významným povodňovým rizikem s ohledem na zmírnění nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a pokud se to považuje za vhodné, na nestrukturální opatření nebo snížení pravděpodobnosti zaplavení.

(7) Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb stanoví zejména cíle pro ochranu a užívání vodních zdrojů s ohledem na očekávané dopady klimatické změny, včetně požadované míry zabezpečení vodních zdrojů.

(8) Cíle pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability stanoví zejména cíle pro obnovu vodního režimu, zvýšení retence vody v krajině, zásady tvorby nových biotopů, zvýšení kvality a stability vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zlepšení hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a v údolních nivách.

§ 13
Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami

(1) Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami se sestavuje na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik podle § 8, hodnocení dopadů lidské činnosti podle § 9, map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik podle § 10, ekonomické analýzy podle § 11 a programů zjišťování a hodnocení stavu vod podle § 21 odst. 3 zákona s přihlédnutím ke stanoveným cílům podle § 12.

(2) Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami obsahuje zejména

a)   jmenovité vymezení rizikových vodních útvarů,
b)   informace o významných dopadech lidské činnosti v rizikových vodních útvarech,
c)   odhad významnosti jednotlivých vlivů na stav vodního útvaru,
d)   jmenovité vymezení umělých vodních útvarů,
e)   jmenovité vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a jejich zdůvodnění,
f)   návrhy zvláštních cílů ochrany vod pro vybrané vodní útvary (§ 15).

§ 14
Silně ovlivněné a umělé vodní útvary

Pro každý vodní útvar určený jako silně ovlivněný nebo umělý se uvede,

a)   pro jaké hydromorfologické složky nelze dosáhnout dobrého ekologického stavu odpovídajícího přirozenému útvaru povrchové vody,
b)   jak by změny těchto hydromorfologických složek nepříznivě ovlivnily
1.  okolí,
2.  plavbu, včetně přístavních zařízení,
3.  rekreaci,
4.  činnosti, pro něž je voda jímána, jako jsou zásobování pitnou vodou, výroba elektrické energie nebo závlahy,
5.  úpravu vodních poměrů,
6.  ochranu před povodněmi,
7.  odvodňování,
8.  jiné trvalé rozvojové činnosti člověka,
c)   jaké užitečné funkce jsou poskytovány umělými nebo ovlivněnými charakteristikami vodního útvaru, které nemohou být pro technickou neproveditelnost nebo pro neúměrné náklady rozumně dosaženy jinými prostředky, jež by byly významně lepší z hlediska životního prostředí.

§ 15
Návrh zvláštních cílů ochrany vod

(1) Pro útvary podzemních vod se při stanovení zvláštních cílů ochrany vod zváží vliv stavu útvaru podzemní vody na rozvoj společnosti, povrchové vody a související suchozemské ekosystémy, na regulaci vodních zdrojů, povodňovou ochranu a odvodnění území.

(2) Pro útvary povrchových vod se při stanovení zvláštních cílů ochrany zváží možnost jejich dosažení ve lhůtě prodloužené podle § 23a odst. 5 zákona.

§ 16
Způsob zpřístupnění výsledků přípravných prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti

(1) Výsledky přípravných prací podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona se zveřejňují po dobu 6 měsíců13) ode dne zveřejnění k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, jejichž územní působnosti se příslušná mezinárodní oblast povodí na území České republiky týká, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

(2) Příslušná oznámení o zveřejnění a termínu pro uplatnění připomínek se vyvěšují na úředních deskách Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a místně příslušných krajských úřadů.

§ 17
Návrh opatření pro plány povodí

(1) Návrh opatření pro plány povodí se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary v rozsahu podle § 4 na základě výsledků přípravných prací, vyhodnocení připomínek podle § 16 odst. 1 a podle § 26 odst. 4 zákona.

(2) Do programu opatření se zařadí ta opatření, která lze zavést nejpozději do lhůty prodloužené podle § 23a odst. 5 zákona a která přispějí k dosažení konkrétních cílů stanovených v plánech povodí pro jednotlivé vodní útvary, oblasti, sektory či dílčí povodí.

(3) U každého opatření se uvede odhad nákladů na opatření, aktuální stav přípravy opatření a odhadovaná doba přípravy a realizace.

(4) Opatření podle § 4 odst. 1 písm. j) nemusí být navrhována, pokud ke vstupu látky do podzemních vod dochází v souladu s povolením podle § 8 zákona nebo jiného právního předpisu14), které zahrnuje

a)   vtláčení vody, obsahující látky vznikající při činnostech spojených s průzkumem a těžbou ropných látek nebo s důlní činností, a vtláčení vody pro technické účely do geologických struktur, ze kterých byly vytěženy ropné nebo jiné látky nebo do geologických struktur, které jsou z důvodů přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely, aniž by ve vtláčené vodě byly obsaženy jiné látky než ty, které vznikly při výše uvedených činnostech,
b)   zpětné vtláčení podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,
c)   vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro účely skladování do geologických struktur, které jsou z důvodu přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely,
d)   vtláčení oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, které jsou z přirozených příčin trvale nevhodné pro jiné účely, za předpokladu, že je tato injektáž provedena v souladu se směrnicí15), nebo se na ni uvedená směrnice v souladu se svým čl. 2 odst. 2 nevztahuje,
e)   vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro účely skladování do geologických struktur pro zajištění zásobování plynem a kde je vtláčení prováděno tak, aby se zamezilo jakémukoliv současnému nebo budoucímu ohrožení jakosti souvisejících podzemních vod,
f)   konstrukční, inženýrské a jiné stavební práce a podobné činnosti na zemském povrchu nebo pod ním, které přicházejí do kontaktu s podzemními vodami,
g)   vypouštění malých množství látek pro vědecké účely pro charakterizování, ochranu nebo zlepšení stavu vodních útvarů, omezené na množství nezbytně nutné pro tyto účely.

(5) Opatření podle § 4 odst. 2 písm. k) nemusí být navrhována, pokud nejsou dotčeny přísnější požadavky podle předpisů Evropské unie2), je prováděno monitorování dotčených útvarů podzemních vod a vstup znečišťujících látek do podzemních vod

a)   je v tak malém množství a koncentraci, že lze vyloučit jakékoli současné i budoucí nebezpečí zhoršení jakosti souvisejících podzemních vod,
b)   je důsledkem havárií nebo mimořádných okolností přírodního původu, které nebylo možné rozumně předvídat, odvrátit ani zmírnit,
c)   je důsledkem povolené umělé infiltrace nebo doplňování útvarů podzemních vod,
d)   není možné technicky zamezit ani jej omezit bez užití
1.  opatření, která by vedla ke zvýšenému ohrožení lidského zdraví nebo kvality životního prostředí jako celku,
2.  nepřiměřeně nákladných opatření k odstranění množství znečišťujících látek z kontaminovaného horninového prostředí nebo půdního podloží, případně k použití jiného způsobu regulace jejich pronikání,
e)   je důsledkem činností týkajících se povrchových vod mimo jiné za účelem zmírnění účinku povodní a období sucha a za účelem správy vodních toků a vodních cest, prováděných podle jiných právních předpisů16) nebo povolení, a pokud tyto činnosti neohrožují dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí,
f)   pochází z plošných zdrojů znečištění a opatření na tyto zdroje není technicky možné.

(6) Návrh opatření pro zajištění cílů pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb bude obsahovat zejména

a)   opatření zaměřené na řízení a využívání stávajících vodních zdrojů,
b)   vymezení vodních zdrojů ve vodních útvarech, jež mohou sloužit jako zdroj vody pro pitné účely s kapacitou více jak 10 m3/den nebo pro více jak 50 obyvatel, včetně návrhu ochrany takového vodního zdroje,
c)   opatření zaměřená na ochranu vod využívaných ke koupání,
d)   návrh na doplnění vodohospodářské infrastruktury.

§ 18
Návrh opatření pro zvládání povodňových rizik

(1) Návrh opatření pro zvládání povodňových rizik se zpracovává pro jednotlivé oblasti s významným povodňovým rizikem na základě výsledků přípravných prací, vyhodnocení připomínek podle § 16 odst. 1 a požadavků podle § 64a odst. 5 zákona.

(2) Pro každé opatření se uvede odhad nákladů, zhodnocení účinnosti, ekonomická efektivnost, aktuální stav přípravy, odhadovaná doba přípravy a realizace a zhodnocení dopadu opatření na stav dotčených vodních útvarů.

§ 19
Způsob zpřístupnění návrhů plánů pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti

(1) Návrh národního plánu povodí se zpřístupňuje společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhem plánu pro zvládání povodňových rizik. K návrhu národního plánu povodí a plánu pro zvládání povodňových rizik se přikládá stručný souhrn, který umožní porozumět jejich odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami.

(2) Návrhy plánů podle odstavce 1 jsou zveřejněny po dobu 6 měsíců13) ode dne zveřejnění k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, jejichž územní působnosti se příslušná mezinárodní oblast povodí na území České republiky týká, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

(3) Příslušná oznámení o zveřejnění a termínu pro uplatnění připomínek se vyvěšují na úředních deskách Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a místně příslušných krajských úřadů.

(4) Vyhodnocení podaných připomínek ve formě zprávy s přehledem podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v návrhu plánů, bude zveřejněno stejným způsobem jako návrhy plánů do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek podle odstavce 3 po dobu 30 dnů.

§ 20
Způsob zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

(1) Národní plány povodí se zpracovávají v rozsahu podle § 3 odst. 1 a podle vyhodnocení připomínek podle § 19 odst. 4.

(2) Plány pro zvládání povodňových rizik se zpracovávají v rozsahu podle § 3 odst. 3, výsledků přípravných prací, zejména předběžného hodnocení povodňových rizik, hodnocení podle § 8 odst. 3 a vyhodnocení připomínek podle § 19 odst. 4.

(3) Plány dílčích povodí se zpracovávají v rozsahu podle § 3 odst. 2, podle vyhodnocení připomínek podle § 19 odst. 4 a upravují se na základě schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik.

(4) Při zpracování návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik se průběžně evidují a ukládají dokumenty související s jejich zpracováním a dokumentující postup jejich zpracování, včetně výsledných dokumentů z jednotlivých etap prací a projednávání. Dokumenty použité pro zpracování návrhu plánu povodí a návrhu plánu pro zvládání povodňových rizik jsou po dobu přípravy, zpracování, schvalování a platnosti plánu veřejně přístupné k nahlédnutí u příslušného pořizovatele plánu povodí nebo plánu pro zvládání povodňových rizik.

§ 21
Přechodné ustanovení

Schválené plány oblastí povodí a Plán hlavních povodí České republiky zpracované podle vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se považují za plány povodí, a to až do doby schválení plánů povodí podle této vyhlášky.

§ 22
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zrušuje.

§ 23
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr zemědělství:
Ing. Fuksa v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Chalupa v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Čl. 2 odst. 32, a 38, čl. 5 odst. 1, čl. 9 odst. 2 a 4, čl. 10, čl. 11 odst. 2 až 4, čl. 13 odst. 4 až 6, čl. 14, přílohy II, III, V, VI a VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, v platném znění.
Čl. 4 odst. 2, čl. 5, čl. 6 odst. 3 až 5 a 7, čl. 7 odst. 2 a čl. 14 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.
Čl. 3 odst. 5, čl. 4 odst. 4 a 5, čl. 5 odst. 4 a 5 a čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu.
2)   Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/106/EHS.
Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.
Směrnice 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek.
Směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice 97/11/ES, směrnice 2003/35/ES a směrnice 2009/31/ES.
Směrnice 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství.
Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
Směrnice 91/414/EHS o uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin.
Směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.
Směrnice 82/176/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů, ve znění směrnice 2006/11/ES.
Směrnice 83/513/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia, ve znění směrnice 2006/11/ES.
Směrnice 84/156/EHS o rtuti, ve znění směrnice 2008/105/EHS.
Směrnice 84/491/EHS o vypouštění hexachlorcyklohexanu, ve znění směrnice 2006/11/ES.
Směrnice 86/280/EHS o vypouštění nebezpečných látek, ve znění směrnice 2008/105/ES.
Směrnice 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.
Směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky.
3)   § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
4)   Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe ze dne 8. října 1990.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2003 Sb. m. s. o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/1999 Sb. o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.
8)   Čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/ /EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.
9)   Například akční program podle § 33 odst. 2 zákona, program na snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými látkami podle § 39 odst. 3 zákona.
10)   Čl. 5 odst. 2 a 4 směrnice 2008/105/ES.
11)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
12)   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
13)   Čl. 14 odst. 2 směrnice 2000/60/ES.
14)   Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
15)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého.
16)   Například vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k velkým změnám zákona o pojišťovnictví a zákona o distribuci pojištění a zajištění. Publikace dále obsahuje příslušné části občanského zákoníku (obecná pravidla pojištění a jednotlivé ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.