Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


380

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5, § 11a odst. 9 písm. a) a b), § 12a odst. 8 písm. a), § 15, § 24 odst. 1 a § 26d odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., podle § 1a odst. 3, § 7a odst. 5, § 7b odst. 9, § 8 odst. 9 písm. a), § 11 odst. 3 a § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se včetně odkazu na ni zrušuje.

2. V § 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „Evropské unie2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).
Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Komise 2007/18/ES ze dne 27. března 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o vyloučení nebo zahrnutí některých institucí z oblasti působnosti uvedené směrnice nebo do oblasti působnosti uvedené směrnice a o zacházení s expozicemi vůči mezinárodním rozvojovým bankám.
Směrnice Komise 2009/27/ES ze dne 7. dubna 2009, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik.
Směrnice Komise 2009/83/ES ze dne 27. července 2009, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování.“.

3. V § 1 písm. e) se slova „nebo auditorskou společností3)“ vypouští.

4. V § 2 odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě.“.

5. V § 2 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   kapitálovou investicí účastnický cenný papír, obchodní podíl, členský podíl nebo obdobná majetková hodnota, anebo podřízená pohledávka,“.

6. V § 2 odst. 2 písm. h), § 6 odst. 2 písm. b) bodě 1 a § 46 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 4 se slovo „EUR“ nahrazuje slovem „eur“.

7. V § 2 odst. 3 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

8. V § 2 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   povinnou osobou
   1. banka,
   2. družstevní záložna,
   3. obchodník s cennými papíry a
   4. investiční zprostředkovatel,“.

9. V § 2 odst. 5 písmeno j) zní:

„j)   úvěrovou institucí banka, zahraniční banka nebo družstevní záložna.“.

10. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)   organizačním útvarem osoba nebo určená skupina osob pověřená výkonem určité činnosti povinné osoby,
b)   resekuritizací sekuritizace, kdy úvěrové riziko spojené s jednou nebo více podkladovými expozicemi je rozloženo do tranší a alespoň jedna podkladová expozice je sekuritizovanou expozicí,
c)   uznaným clearingovým centrem osoba zajišťující vypořádání obchodů uznaná příslušnými orgány, přičemž vypořádání obchodů funguje pravidelně, má pravidla vydaná nebo schválená příslušnými orgány státu sídla této osoby, která vymezují podmínky, za nichž vypořádání probíhá, a podmínky přístupu k vypořádání.“.

11. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3
Osobní působnost

(1) Tato vyhláška se vztahuje na povinnou osobu, která je bankou, anebo družstevní záložnou.

(2) Tato vyhláška se dále vztahuje na povinnou osobu, která je obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1, 2, anebo 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, s výjimkou ustanovení části třetí hlavy II, části šesté a ustanovení o podrobnějších požadavcích na řízení vybraných rizik podle přílohy č. 1 této vyhlášky.

(3) Na povinnou osobu, která je obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 4 a 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, se vztahují § 7 až 34 s výjimkou ustanovení o podrobnějších požadavcích na řízení vybraných rizik podle přílohy č. 1 této vyhlášky.

(4) Na povinnou osobu, která je investičním zprostředkovatelem podle § 29 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, se vztahují § 8, § 9 odst. 1, § 10 až 12, § 14, § 15 odst. 1 až 4, § 16 až 19, § 20 odst. 1, § 21 odst. 1 a 5, § 23, 31, 32 a 34.

(5) Povinná osoba, která je investičním zprostředkovatelem, jež je fyzickou osobou a poskytuje investiční služby výhradně osobně,

a)   namísto požadavků podle § 12, 14, § 15 odst. 1 až 4, § 19, § 21 odst. 1, § 23, 31, 32 a 34 písemně zaznamená zásady a pracovní postupy pro zabezpečování průběžné kontroly dodržování právních povinností a výkon činnosti,
b)   v písemné podobě zachytí zásady a pracovní postupy podle § 9 odst. 1, § 10 až 11, § 16, § 20 odst. 1 a § 21 odst. 5 a
c)   průběžně kontroluje dodržování právních povinností a výkon činnosti podle písemně zachycených zásad a pracovních postupů.“.

12. V § 4 odst. 1 a § 44 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

13. V § 6 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „V období od 31. prosince kalendářního roku do 30. prosince následujícího roku se částka v eurech přepočítává na částku v českých korunách kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu kalendářního roku“ nahrazují slovy „V období od 31. prosince do 30. prosince následujícího kalendářního roku se částka v eurech přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná“.

14. V části třetí nadpis hlavy I zní:

„POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM
[K § 8b odst. 5 zákona o bankách, k § 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k § 12f písm. a) a b) a § 32 odst. 8 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu]“.

15. V § 7 odst. 1, § 9 odst. 4, § 18 odst. 1, § 21 odst. 2 písm. a), § 24 odst. 4, § 31 odst. 2 a § 33 odst. 6 se slova „banky nebo družstevní záložny“ nahrazují slovy „povinné osoby“.

16. V § 7 odst. 2, § 8, 10, § 16 odst. 2 písm. b), § 20 odst. 1 až 3, § 21 odst. 1 a odst. 4 písm. d), § 22, § 23 odst. 2 a 4, § 24 odst. 2 a 4, § 25 úvodní části ustanovení, § 26 odst. 1 až 3 a odst. 4 písm. a), § 27 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, odst. 3 úvodní části ustanovení a odst. 4, § 30 odst. 1 až 5, § 31 odst. 1, § 32 odst. 1, § 33 odst. 1 a 5 a § 34 odst. 1 se slova „banka nebo družstevní záložna“ nahrazují slovy „povinná osoba“.

17. V § 8 se slova „daná osoba“ zrušují.

18. V § 8 a § 35 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „způsob řízení, počet zaměstnanců“ nahrazují slovy „organizační uspořádání“.

19. V § 9 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Povinná osoba zajistí, že požadavky stanovené na řídicí a kontrolní systém a postupy povinné osoby k jejich naplňování a při výkonu dalších činností jsou promítnuty do organizačního řádu a dalších vnitřně stanovených zásad, pravidel a postupů (dále jen „vnitřní předpis“) povinné osoby a v rámci regulovaného konsolidačního celku. Povinná osoba stanoví postup při přijímání, změně, zavádění a uplatňování vnitřních předpisů. Součástí vnitřních předpisů jsou vždy také pravidla pro evidování reklamací a stížností klientů včetně klientů potenciálních, jejich vyřizování a sledování přijatých opatření.

(2) K naplnění předpokladu řádné správy a řízení společnosti prostřednictvím uplatňování řádných postupů povinná osoba zvolí a do vnitřních předpisů promítne jí vybrané uznávané a osvědčené principy a postupy vydávané uznávanými osobami a využívané při činnostech obdobného charakteru (dále jen „uznávaný standard“). Povinná osoba pravidelně prověřuje, zda vnitřní předpisy a jí zvolené uznávané standardy jsou nadále aktuální a přiměřené rozsahu, povaze a složitosti činností povinné osoby.“.

20. V § 9 odst. 4 a § 28 odst. 2 se slova „bankou nebo družstevní záložnou“ nahrazují slovy „povinnou osobou“.

21. § 11 a 12 včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí:

㤠11

(1) Pokud některou činnost, kterou by jinak vykonávala nebo mohla vykonávat povinná osoba, zajišťuje pro povinnou osobu na smluvním základě jiná osoba (dále jen „outsourcing“), povinná osoba se tím nezbavuje žádné ze svých odpovědností za činnosti, které jsou předmětem outsourcingu.

(2) Povinná osoba zajistí, aby v souvislosti se sjednáním nebo využíváním outsourcingu

a)   nebyl omezen soulad činností, které jsou předmětem outsourcingu, s příslušnými právními předpisy, možnost jejich kontroly povinnou osobou, plnění informačních povinností vůči České národní bance, výkon dohledu, včetně případné kontroly skutečností podléhajících dohledu u poskytovatele outsourcingu, a provedení auditu účetní závěrky a dalších ověření stanovených jinými právními předpisy8),
b)   nebyly ohroženy předpoklady pro řádný a obezřetný výkon činnosti povinné osoby,
c)   nebyly dotčeny právní vztahy povinné osoby s klientem a
d)   byla stanovena pravidla kontroly činností, které jsou předmětem outsourcingu, včetně případné kontroly skutečností týkajících se outsourcingu u jeho poskytovatele.

(3) Povinná osoba uzavírá smlouvu upravující outsourcing způsobem, který umožňuje zachycení jejího obsahu, kontrolovatelnost a případnou vymahatelnost, jakož i uchovatelnost.

§ 12

Dozorčí rada, kontrolní komise nebo jiný orgán povinné osoby s obdobnou působností (dále jen „dozorčí orgán“) dohlíží, zda řídicí a kontrolní systém je funkční a efektivní, a alespoň jednou ročně toto vyhodnocuje. V rámci plnění této povinnosti dozorčí orgán pravidelně jedná také o záležitostech, které se týkají strategického směřování povinné osoby a usměrňování rizik, kterým je nebo by mohla být povinná osoba vystavena.


8) Například § 22 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 13 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Dozorčí orgán se předem vyjadřuje k návrhu představenstva nebo jiného orgánu s obdobnou působností (dále jen „představenstvo“) povinné osoby na pověření fyzické nebo právnické osoby zajišťováním výkonu vnitřního auditu nebo na její odvolání.“.

23. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Dozorčí orgán schvaluje a pravidelně vyhodnocuje souhrnné zásady odměňování vybraných skupin zaměstnanců, jejichž činnosti mají významný vliv na celkový rizikový profil [§ 21 odst. 3 písm. d)] povinné osoby. Podrobnější vymezení některých požadavků na odměňování je uvedeno v příloze č. 1a této vyhlášky.“.

24. § 14 zní:

㤠14

Představenstvo zajistí vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního systému a odpovídá za trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti včetně

a)   souladu řídicího a kontrolního systému s právními předpisy; součástí tohoto požadavku je zajištění výkonu činností s odbornou péčí, a
b)   nastavení, udržování a uplatňování řídicího a kontrolního systému tak, aby zajistil adekvátnost informací a komunikace při výkonu činností povinné osoby.“.

25. V § 15 odst. 1 se za slovo „včetně“ doplňují slova „dostatečně konkrétních“.

26. V § 15 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Představenstvo zajistí stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování zaměstnanců v souladu se schváleným systémem odměňování. Součástí zásad povinné osoby je též požadavek, aby veškeré činnosti včetně činností orgánů a výborů, pokud jsou zřízeny, a jejich členů, vykonávali kvalifikovaní zaměstnanci s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.

(4) Představenstvo zajistí, aby byly stanoveny požadavky na znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje výkon svých činností, způsob prokazování požadovaných znalostí a zkušeností a způsob prověřování, zda znalosti a zkušenosti osob, jimiž povinná osoba zabezpečuje výkon svých činností, jsou nadále aktuální a přiměřené rozsahu, povaze a složitosti těchto činností.“.

27. V § 15 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Představenstvo zajistí, aby všichni zaměstnanci byli seznámeni s příslušnými vnitřními předpisy a dodržovali je, rozuměli své úloze v řídicím a kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému zapojili; k zabezpečení tohoto požadavku slouží též systém vnitřní komunikace, který je nedílnou součástí informačního systému povinné osoby. Představenstvo rovněž zajistí, aby byly uplatňovány řádné administrativní a účetní postupy.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

28. V § 16 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   strategii rozvoje informačního systému,“.

29. V § 16 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systém.“.

30. V § 16 odst. 2 písm. a), § 27 odst. 1 písm. b) a § 30 odst. 4 písm. b) se slova „banku nebo družstevní záložnu“ nahrazují slovy „povinnou osobu“.

31. V § 16 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(3) Představenstvo dohlíží na realizaci jím schválených strategií, zásad a cílů a další činnosti, zejména činnosti vrcholného vedení a jeho členů. Představenstvo včas a dostatečně vyhodnocuje pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, která jsou mu předkládána vrcholným vedením, v rámci vnitřního auditu, dozorčím orgánem, výbory, pokud jsou zřízeny, auditorem3) nebo příslušnými orgány dohledu či z jiných zdrojů. Na základě těchto vyhodnocení přijímá představenstvo přiměřená opatření, která jsou realizována bez zbytečného odkladu.


3) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).“.

32. § 17 zní:

㤠17

(1) Vrcholným vedením se rozumí

a)   vedoucí zaměstnanci přímo podřízení členům představenstva,
b)   členové představenstva, kteří zároveň vykonávají činnosti podle § 18, a
c)   jiné osoby, které do vrcholného vedení zahrne povinná osoba.“.

33. § 19 zní:

㤠19

(1) Organizační uspořádání a vnitřní předpisy, které jej upravují, jednoznačně a uceleně stanoví činnosti, odpovědnosti, pravomoci, hlavní informační toky a vazby

a)   orgánů, zaměstnanců, útvarů a výborů povinné osoby, pokud jsou zřízeny, a
b)   v rámci regulovaného konsolidačního celku.

(2) Povinná osoba stanoví pracovní náplň organizačních útvarů umožňující účinnou komunikaci a spolupráci na všech úrovních a podporující funkční, efektivní a obezřetné řízení a výkon dalších činností, včetně činností rozhodovacích a kontrolních, a to způsobem neohrožujícím řádné, čestné a profesionální plnění povinností.“.

34. V § 20 odst. 1 větě první se za slovo „orgánům,“ vkládají slova „jejich členům a dalším“.

35. V § 20 odst. 2 písm. d) se slova „sjednaných úvěrových obchodů nebo obchodů“ nahrazují slovy „o obchodech“.

36. V § 20 odstavec 5 zní:

„(5) Povinná osoba zajistí odpovídající nezávislost výkonu vnitřní kontroly vzhledem k povaze, předmětu a významu kontroly a zamezení střetu zájmů při zajišťování všech kontrolních mechanismů včetně kontroly compliance. Výkon vnitřního auditu je nezávislý na veškerých výkonných činnostech.“.

37. V § 21 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   o dodržování požadavků stanovených právními předpisy a postupů stanovených vnitřními předpisy, včetně celkového vyhodnocení, zda vnitřní předpisy a standardy zvolené a používané povinnou osobou podle § 9 odst. 2 jsou nadále aktuální a přiměřené rozsahu, povaze a složitosti činností povinné osoby, a včetně případných zjištěných významných rozdílů postupů povinné osoby oproti požadavkům stanoveným právními předpisy a postupům stanoveným vnitřními předpisy,“.

38. V § 21 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „bance nebo družstevní záložně“ nahrazují slovy „povinné osobě“.

39. V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Povinná osoba

a)   stanoví podmínky přístupu zaměstnanců k informačnímu systému a údajům v něm zaznamenaným, rozsah přístupových práv a proces jejich stanovení, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých zaměstnanců a rozhodování o jejich změnách,
b)   stanoví podmínky, za kterých budou do informačního systému ukládána data související s prováděnými obchody a poskytovanými službami a prováděny jejich dovolené úpravy, podmínky nakládání s těmito daty a zajištění snadné zjistitelnosti jejich původního obsahu a provedených úprav,
c)   zabezpečuje ochranu informačního systému před přístupem a zásahy ze strany neoprávněných osob a před poškozením.“.

40. V § 26 odst. 4 písmeno d) zní:

„d)   metody pro řízení rizik, včetně stresového testování, v tom vždy rizika úvěrového, tržního, operačního, likvidity a koncentrace,“.

41. V § 27 odst. 2 se slovo „Podrobnější“ nahrazuje slovem „Další“.

42. V § 29 odst. 2 se před slovo „udržování“ vkládají slova „plánování a“.

43. V § 30 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Povinnosti podle odstavců 1 až 5 se vztahují obdobně i na změny ve stávajících produktech, činnostech nebo systémech povinné osoby.“.

44. V § 32 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Povinná osoba zajistí průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z jejích vnitřních předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

45. V § 32 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Povinná osoba zajistí výkon compliance a související kontroly tak, aby bylo rovněž zabezpečeno

a)   informování vrcholného vedení o veškerých zjištěných odchylkách a nesouladech; o významných odchylkách a nesouladech je informováno představenstvo,
b)   informování vrcholného vedení o připravovaných nebo nových právních předpisech a uznávaných standardech týkajících se činností povinné osoby a
c)   poskytování dalších účelných informací ohledně compliance představenstvu a vrcholnému vedení.

(4) Zásady a postupy pro compliance pokrývají uceleně a propojeně veškeré činnosti povinné osoby.“.

46. V § 33 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Povinná osoba zajistí výkon vnitřního auditu tak, aby poskytoval objektivní a nezávislé ujištění o činnostech povinné osoby.

(3) Výkon vnitřního auditu zajistí povinná osoba prostřednictvím alespoň jednoho zaměstnance, outsourcingu nebo kombinací.

(4) Vnitřnímu auditu podléhá zejména

a)   dodržování pravidel obezřetného podnikání povinné osoby,
b)   dodržování stanovených zásad, cílů a postupů,
c)   systémy řízení rizik a vnitřní kontroly,
d)   finanční řízení,
e)   úplnost, průkaznost a správnost vedení účetnictví,
f)   spolehlivost účetních, statistických a dalších informací, včetně informací poskytovaných orgánům povinné osoby, a
g)   funkčnost a bezpečnost informačního systému včetně spolehlivosti systému sestavování a předkládání výkazů České národní bance.“.

47. V § 33 odst. 5 písm. d) se slova „zpracování souhrnného“ zrušují.

48. V § 34 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud povinná osoba zavede mechanismus sdělování významných obav zaměstnanců ohledně funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému mimo běžné informační toky (whistle-blowing), zajistí dostupnost tohoto mechanismu pro všechny zaměstnance a právo na zachování důvěrnosti zdroje v případě, že tohoto mechanismu zaměstnanec využije.“.

49. V § 34 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

50. V § 46 odstavec 5 zní:

„(5) V období od 31. prosince do 30. prosince následujícího kalendářního roku se částka v eurech přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná.“.

51. V § 47 odst. 2 větě první, § 51 odst. 1 písm. b) a § 51 odst. 2 větě třetí se slova „odpovídající příslušné směrnici Evropských společenství“ nahrazují slovy „obdobné právu Evropské unie“.

52. V § 48 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Instituce však může za splnění podmínek podle odstavce 3 konzistentně zahrnovat do výpočtu kapitálového požadavku k riziku protistrany všechny úvěrové deriváty, které jsou zařazeny do obchodního portfolia a jsou součástí vnitřního zajištění.“.

53. V § 54 nadpis zní: „Stanovení kapitálu na individuálním základě“.

54. Za § 54 se vkládá nový skupinový nadpis, který zní: „Původní kapitál na individuálním základě“.

55. § 55 zní:

㤠55

Původní kapitál (original capital) na individuálním základě se člení na hlavní a vedlejší (hybrid capital).“.

56. Za § 55 se vkládají nové § 55a a 55b, které znějí:

㤠55a

Hlavní původní kapitál zahrnuje splacený základní kapitál zapsaný do obchodního rejstříku a v případě družstevní záložny také nezapisovaný splacený základní kapitál, přičemž nemusí být splněna podmínka souladu s účetními standardy,

a)   snížený o nabyté vlastní podíly, přičemž součástí této položky jsou také položky z obchodů s vlastními podíly, zejména z forwardů a opcí, snižující vlastní kapitál,
b)   zvýšený o emisní ážio, přičemž součástí této položky je
   1.  splacené emisní ážio, které souvisí se splaceným základním kapitálem zapsaným do obchodního rejstříku, a
   2.  emisní ážio vzniklé z obchodů s vlastními podíly,
c)   zvýšený o rezervní fondy a nerozdělený zisk, přičemž tato položka je součtem položek podle bodů 1 až 4 sníženým o položku podle bodu 5:
   1.  povinné rezervní a rizikové fondy,
   2.  ostatní fondy, které jsou vytvářeny z rozdělení zisku a lze je použít výhradně k úhradě ztráty uvedené v účetní závěrce povinné osoby,
   3.  nerozdělený zisk z předchozích období uvedený v účetní závěrce povinné osoby ověřené auditorem a schválené jejím nejvyšším orgánem, o jehož rozdělení nejvyšší orgán nerozhodl a který nepřipadl na vypořádací podíly,
   4.  zisk za účetní období po zdanění uvedený v účetní závěrce povinné osoby ověřené auditorem snížený o předpokládaný podíl na zisku k vyplacení a další předpokládané platby z rozdělení zisku,
   5.  neuhrazená ztráta z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období,
d)   zvýšený o zisk za běžné účetní období uvedený v mezitímní účetní závěrce povinné osoby ověřené auditorem snížený o předpokládaný podíl na zisku a další předpokládané platby z rozdělení zisku, pokud povinná osoba záměr doložený souhlasem auditora zahrnovat tento zisk do původního kapitálu oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou,
e)   zvýšený, anebo snížený, o výsledné kurzové rozdíly z konsolidace dat zahraniční organizační složky,
f)   snížený o ztrátu za běžné účetní období,
g)   snížený o goodwill,
h)   snížený o nehmotný majetek jiný než goodwill,
i)   snížený o oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot kapitálových nástrojů zařazených pro účely vedení účetnictví do portfolia realizovatelných finančních nástrojů (available for sale), je-li negativní,
j)   snížený o čistý zisk z kapitalizace budoucích příjmů ze sekuritizace, je-li součástí položky podle písmena c) nebo d), a
k)   v případě banky snížený o účastnické cenné papíry vydané osobou mající kvalifikovanou účast v bance, nabyté za účelem tvorby trhu a zařazené do obchodního portfolia.

§ 55b

(1) Do vedlejšího původního kapitálu lze zahrnout nástroj, který splňuje tyto podmínky:

a)   nemá určenu splatnost nebo je splatný nejdříve za 30 let, není-li dále stanoveno jinak,
b)   není zajištěn, je splatný jednorázově a vázán podmínkou podřízenosti podle jiného právního předpisu13), přičemž se uplatňuje nejvyšší možný stupeň podřízenosti,
c)   umožňuje krytí ztrát z činnosti povinné osoby a neztíží doplnění kapitálu na požadovanou úroveň prostřednictvím vhodných mechanismů,
d)   vyplacení příslušenství, podílu na zisku nebo obdobného plnění je vázáno na soustavné plnění požadavků na kapitálovou přiměřenost povinné osoby,
e)   obsahuje právo povinné osoby nevyplatit s ohledem na její finanční situaci nebo platební schopnost plnění podle písmena d); nebude-li příslušné plnění vyplaceno, nelze tuto skutečnost kompenzovat v dalších rozhodných obdobích,
f)   obsahuje právo povinné osoby nahradit plnění podle písmena d) nabytím jejích účastnických cenných papírů, anebo členského podílu v povinné osobě, v úměrné výši za předpokladu, že zůstanou zachovány její finanční zdroje,
g)   ze smlouvy, emisních podmínek nebo právního předpisu vyplývá, že nástroj nebo plnění podle písmena d) se nahradí nabytím účastnických cenných papírů povinné osoby, anebo členského podílu v povinné osobě, v úměrné výši, pokud povinná osoba nesplňuje požadavky na kapitálovou přiměřenost nebo platební schopnost.

(2) Povinná osoba oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou záměr zahrnovat nástroj podle odstavce 1 do kapitálu; s oznámením zároveň předloží popis splnění podmínek podle odstavce 1.

(3) S nástrojem může být spojeno právo povinné osoby splatit nástroj před určenou splatností, nejdříve však za 5 let od jeho vzniku.

(4) Nástroj bez určené splatnosti může obsahovat výčet skutečností, zejména navýšení úrokové míry (step-up), které umožňují splatit nástroj, nejdříve však za 10 let od jeho vzniku. Takovýto výčet může obsahovat také nástroj s určenou splatností, avšak tyto skutečnosti mohou nastat jen k datu splatnosti.

(5) Nástroj lze také splatit, pokud došlo k takové změně právní úpravy zdanění nebo posuzování nástroje z hlediska pravidel obezřetnosti, která nebyla předvídatelná v době vzniku nástroje.

(6) Bez ohledu na dobu a důvod splatnosti podle odstavců 3 až 5 lze splatit nástroj jen tehdy, jestliže povinná osoba tento záměr oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou; s oznámením zároveň předloží popis dopadů do kapitálu a na svou platební schopnost.“.

57. § 56 včetně nadpisu zní:

㤠56
Dodatkový kapitál na individuálním základě

(1) Dodatkový kapitál (additional capital) na individuálním základě se člení na hlavní a vedlejší.

(2) Do hlavního dodatkového kapitálu lze zahrnovat

a)   přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát na individuálním základě a
b)   nástroje zahrnované do vedlejšího původního kapitálu na individuálním základě v míře převyšující limity podle § 63 odst. 6.

(3) Do vedlejšího dodatkového kapitálu lze zahrnovat

a)   podřízený dluh A a
b)   oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot kapitálových nástrojů, pro něž existuje aktivní trh, zařazených pro účely vedení účetnictví do portfolia realizovatelných finančních nástrojů, je-li pozitivní, přičemž se oceňovací rozdíl stanovuje po snížení o případný závazek z odložené daně.“.

58. V § 58 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   podřízený dluh A lze splatit před stanoveným dnem podle písmena d) jen tehdy, jestliže povinná osoba tento záměr oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou; s oznámením zároveň předloží popis dopadů do kapitálu,“.

59. V § 58 odst. 2 písmeno h) zní:

„h)   povinná osoba oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou záměr zahrnovat podřízený dluh A do vedlejšího dodatkového kapitálu; s oznámením zároveň předloží popis splnění podmínek podle písmen a) až g).“.

60. V § 58 odst. 3 věta první zní: „Ustanovení smlouvy o podřízeném dluhu nebo emisní podmínky podřízeného dluhopisu týkající se podmínek podle odstavce 2 lze změnit jen tehdy, jestliže povinná osoba tento záměr oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou; s oznámením zároveň předloží všechny příslušné informace o zamýšlených změnách.“.

61. V § 61 se na začátek písmena a) vkládá slovo „hodnota“.

62. V § 61 písm. b) úvodní části ustanovení se za slovo „součet“ vkládá slovo „hodnot“.

63. V § 61 písm. c) a § 71 odst. 1 písm. c) se za slova „(hlava IV)“ vkládají slova „ , a hodnota expozic ze sekuritizace, kterým by byla při zařazení do investičního portfolia přiřazena riziková váha 1 250 %“.

64. V § 63 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Vedlejší původní kapitál na individuálním základě nelze zohlednit v míře vyšší než hlavní původní kapitál na individuálním základě, přičemž platí, že

a)   nástroje, které se nahrazují, nesplňuje-li povinná osoba požadavky na kapitálovou přiměřenost, nebo mohou být nahrazeny, s ohledem na finanční situaci nebo platební schopnost povinné osoby, jejími účastnickými cennými papíry, anebo členským podílem v povinné osobě, lze zohlednit do výše hlavního původního kapitálu,
b)   nástroje jiné než nástroje podle písmen a) a c) lze zohlednit do výše 35 % původního kapitálu a
c)   nástroje, které mají určenu splatnost nebo obsahují výčet skutečností, jež umožňují splatit nástroj, lze zohlednit do výše 15 % původního kapitálu.“.

65. V § 64 nadpis zní: „Stanovení kapitálu na konsolidovaném základě“.

66. Za § 64 se vkládá nový skupinový nadpis, který zní: „Původní kapitál na konsolidovaném základě“.

67. § 65 zní:

㤠65

Původní kapitál na konsolidovaném základě se člení na hlavní a vedlejší.“.

68. Za § 65 se vkládají nové § 65a a 65b, které znějí:

㤠65a

Hlavní původní kapitál zahrnuje splacený základní kapitál zapsaný do obchodního rejstříku nebo obdobné evidence v zahraničí

a)   snížený o součet jmenovitých hodnot kumulativních prioritních akcií,
b)   snížený o nabyté vlastní podíly; součástí této položky jsou také položky z obchodů s vlastními podíly, zejména z forwardů a opcí, snižující vlastní kapitál,
c)   zvýšený o emisní ážio, přičemž součástí této položky je
   1.  splacené emisní ážio, které souvisí se splaceným základním kapitálem zapsaným do obchodního rejstříku nebo obdobné evidence v zahraničí, a
   2.  emisní ážio vzniklé z obchodů s vlastními podíly,
d)   zvýšený o rezervní fondy a nerozdělený zisk, přičemž tato položka je součtem položek podle bodů 1 až 4 sníženým o položku podle bodu 5:
   1.  povinné rezervní a rizikové fondy,
   2.  ostatní fondy, které jsou vytvářeny z rozdělení zisku a lze je použít výhradně k úhradě ztráty uvedené v účetních závěrkách osob v regulovaném konsolidačním celku,
   3.  nerozdělený zisk z předchozích období uvedený v rozvaze regulovaného konsolidačního celku, nejvýše však v částce odpovídající součtu nerozdělených zisků uvedených v účetních závěrkách osob v regulovaném konsolidačním celku, ověřených auditorem a schválených jejich nejvyššími orgány, o jejichž rozdělení nejvyšší orgány nerozhodly a které nepřipadly na vypořádací podíly, upravenému o zisky nebo ztráty z ocenění ekvivalencí použitém při sestavení rozvahy regulovaného konsolidačního celku; nerozdělený zisk lze v průběhu roku zvýšit o podíly na zisku vyplacené v témže roce ovládanou osobou v regulovaném konsolidačním celku povinné osobě nebo finanční holdingové osobě,
   4.  zisk za účetní období po zdanění uvedený v rozvaze regulovaného konsolidačního celku, nejvýše však v částce odpovídající součtu zisků za účetní období po zdanění uvedených v účetních závěrkách osob v regulovaném konsolidačním celku, ověřených auditorem a snížených o vyplacené zálohy na podíly na zisku, předpokládaný podíl na zisku k vyplacení a další předpokládané platby z rozdělení zisku, upravenému o zisky nebo ztráty z ocenění ekvivalencí použitém při sestavení rozvahy regulovaného konsolidačního celku,
   5.  neuhrazená ztráta z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období,
e)   zvýšený o zisk za běžné účetní období uvedený v rozvaze regulovaného konsolidačního celku, nejvýše však v částce odpovídající součtu zisků za běžné účetní období po zdanění uvedených v mezitímních účetních závěrkách osob v regulovaném konsolidačním celku, ověřených auditorem, snížených o vyplacené zálohy na podíly na zisku, předpokládané podíly na zisku k vyplacení a další předpokládané platby z rozdělení zisku, upravenému o zisky nebo ztráty z ocenění ekvivalencí použitém při sestavení rozvahy regulovaného konsolidačního celku, pokud povinná osoba záměr doložený souhlasem auditora zahrnovat tento zisk do původního kapitálu oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou,
f)   zvýšený o menšinové podíly (podíly menšinových společníků) týkající se položek zahrnovaných do hlavního původního kapitálu,
g)   snížený o goodwill z konsolidace dat osob v regulovaném konsolidačním celku,
h)   zvýšený, anebo snížený, o výsledné kurzové rozdíly z konsolidace dat zahraničních organizačních složek a zahraničních osob v regulovaném konsolidačním celku,
i)   snížený o ztrátu za běžné účetní období,
j)   snížený o goodwill jiný než goodwill z konsolidace dat osob v regulovaném konsolidačním celku,
k)   snížený o nehmotný majetek jiný než goodwill,
l)   snížený o oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot kapitálových nástrojů zařazených pro účely vedení účetnictví do portfolia realizovatelných finančních nástrojů, je-li negativní,
m)   snížený o čistý zisk z kapitalizace budoucích příjmů ze sekuritizace, je-li součástí položky podle písmena d) nebo e), a
n)   v případě banky snížený o účastnické cenné papíry vydané osobou mající kvalifikovanou účast v bance, nabyté za účelem tvorby trhu a zařazené do obchodního portfolia.

§ 65b

(1) Do vedlejšího původního kapitálu lze zahrnout nástroj, který splňuje tyto podmínky:

a)   nemá určenu splatnost nebo je splatný nejdříve za 30 let, není-li dále stanoveno jinak,
b)   není zajištěn, je splatný jednorázově a vázán podmínkou podřízenosti podle jiného právního předpisu13), přičemž se uplatňuje nejvyšší možný stupeň podřízenosti,
c)   umožňuje krytí ztrát z činnosti povinné osoby a neztíží doplnění kapitálu na požadovanou úroveň prostřednictvím vhodných mechanismů,
d)   vyplacení příslušenství, podílu na zisku nebo obdobného plnění je vázáno na soustavné plnění požadavků na kapitálovou přiměřenost povinné osoby,
e)   obsahuje právo povinné osoby nevyplatit s ohledem na její finanční situaci nebo platební schopnost plnění podle písmena d); nebude-li příslušné plnění vyplaceno, nelze tuto skutečnost kompenzovat v dalších rozhodných obdobích,
f)   obsahuje právo povinné osoby nahradit plnění podle písmena d) nabytím jejích účastnických cenných papírů, anebo členského podílu v povinné osobě, v úměrné výši za předpokladu, že zůstanou zachovány její finanční zdroje,
g)   ze smlouvy, emisních podmínek nebo právního předpisu vyplývá, že nástroj nebo plnění podle písmena d) se nahradí nabytím účastnických cenných papírů povinné osoby, anebo členského podílu v povinné osobě, v úměrné výši, pokud povinná osoba nesplňuje požadavky na kapitálovou přiměřenost nebo platební schopnost.

(2) Povinná osoba oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou záměr zahrnovat nástroj podle odstavce 1 do kapitálu; s oznámením zároveň předloží popis splnění podmínek podle odstavce 1.

(3) S nástrojem může být spojeno právo povinné osoby splatit nástroj před určenou splatností, nejdříve však za 5 let od jeho vzniku.

(4) Nástroj bez určené splatnosti může obsahovat výčet skutečností, zejména navýšení úrokové míry, které umožňují splatit nástroj, nejdříve však za 10 let od jeho vzniku. Takovýto výčet může obsahovat také nástroj s určenou splatností, avšak tyto skutečnosti mohou nastat jen k datu splatnosti.

(5) Nástroj lze také splatit, pokud došlo k takové změně právní úpravy zdanění nebo posuzování nástroje z hlediska pravidel obezřetnosti, která nebyla předvídatelná v době vzniku nástroje.

(6) Bez ohledu na dobu a důvod splatnosti podle odstavců 3 až 5 lze splatit nástroj jen tehdy, jestliže povinná osoba tento záměr oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou; s oznámením zároveň předloží popis dopadů do kapitálu a na svou platební schopnost.“.

69. § 66 včetně nadpisu zní:

㤠66
Dodatkový kapitál na konsolidovaném základě

(1) Dodatkový kapitál na konsolidovaném základě se člení na hlavní a vedlejší.

(2) Do hlavního dodatkového kapitálu lze zahrnovat

a)   přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát na konsolidovaném základě a
b)   nástroje zahrnované do vedlejšího původního kapitálu na konsolidovaném základě v míře převyšující limity podle § 73 odst. 6.

(3) Do vedlejšího dodatkového kapitálu lze zahrnovat

a)   podřízený dluh A a
b)   oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot kapitálových nástrojů, pro něž existuje aktivní trh, zařazených pro účely vedení účetnictví do portfolia realizovatelných finančních nástrojů, je-li pozitivní, přičemž se oceňovací rozdíl stanovuje po snížení o případný závazek z odložené daně.“.

70. V § 68 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   podřízený dluh A lze splatit před stanoveným dnem podle písmena d) jen tehdy, jestliže povinná osoba tento záměr oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou; s oznámením zároveň předloží popis dopadů do kapitálu regulovaného konsolidačního celku,“.

71. V § 68 odst. 2 písmeno h) zní:

„h)   povinná osoba oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou záměr zahrnovat podřízený dluh A do vedlejšího dodatkového kapitálu; s oznámením zároveň předloží popis splnění podmínek podle písmen a) až g).“.

72. V § 68 odst. 3 věta první zní: „Ustanovení smlouvy o podřízeném dluhu nebo emisní podmínky podřízeného dluhopisu týkající se podmínek podle odstavce 2 lze změnit jen tehdy, jestliže povinná osoba tento záměr oznámí podle § 221b, zdůvodní a projedná s Českou národní bankou; s oznámením zároveň předloží všechny příslušné informace o zamýšlených změnách.“.

73. V § 71 se označení odstavce 1 zrušuje.

74. V § 71 písm. a) úvodní části ustanovení se na začátek textu vkládá slovo „hodnota“.

75. V § 71 písm. b) úvodní části ustanovení se za slovo „součet“ vkládá slovo „hodnot“.

76. V § 73 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Vedlejší původní kapitál na konsolidovaném základě nelze zohlednit v míře vyšší než hlavní původní kapitál na konsolidovaném základě, přičemž platí, že

a)   nástroje, které se nahrazují, nesplňuje-li povinná osoba požadavky na kapitálovou přiměřenost, nebo mohou být nahrazeny, s ohledem na finanční situaci nebo platební schopnost povinné osoby, jejími účastnickými cennými papíry, anebo členským podílem v povinné osobě, lze zohlednit do výše hlavního původního kapitálu,
b)   nástroje jiné než nástroje podle písmen a) a c) lze zohlednit do výše 35 % původního kapitálu a
c)   nástroje, které mají určenu splatnost nebo obsahují výčet skutečností, jež umožňují splatit nástroj, lze zohlednit do výše 15 % původního kapitálu.“.

77. V § 75 odst. 1 písm. a) se za slova „úvěrovému riziku“ vkládají slova „ , včetně rizika vypořádacího,“.

78. V § 84 odst. 1 písmeno n) zní:

„n)   expozice vůči institucím s krátkodobým ratingem a podnikové expozice s krátkodobým ratingem,“.

79. V § 87 se na začátek odstavce 1 vkládají slova „Není-li dále stanoveno jinak,“ a slovo „Hodnota“ se nahrazuje slovem „hodnota“.

80. V § 98 odst. 2 písm. a) se slova „podkladové expozice“ nahrazují slovy „nebo část podkladových expozic“.

81. V § 98 odst. 2 závěrečné části ustanovení se za slovo „osoba“ vkládá slovo „tyto“ a za slovo „investování“ se vkládají slova „nebo jejich část, kterou zná,“.

82. V § 98 odstavce 3 až 6 znějí:

„(3) Pokud povinná osoba zná podkladové expozice fondu kolektivního investování nebo jejich část a fond splňuje kritéria podle přílohy č. 4 této vyhlášky, ale povinná osoba nenaplňuje u těchto expozic požadavky pro používání přístupu IRB, postupuje při výpočtu hodnoty rizikově vážených expozic a příslušných očekávaných úvěrových ztrát takto:

a)   pro podkladové expozice zařazené do kategorie akciových expozic používá zjednodušenou metodu rizikové váhy a zachází s nimi jako s ostatními akciovými expozicemi, ledaže je schopna rozlišit akciové expozice nekótované na regulovaných trzích, kótované na regulovaných trzích a ostatní; povinná osoba může u těchto podkladových expozic se souhlasem oprávněného orgánu dohledu použít také standardizovaný přístup za podmínek pro akciové expozice podle § 100,
b)   pro všechny ostatní podkladové expozice používá upravený standardizovaný přístup:
   1.  u expozic, kterým přísluší podle standardizovaného přístupu riziková váha pro expozice bez ratingu nebo kterým přísluší stupeň úvěrové kvality s nejvyšší rizikovou váhou pro danou kategorii expozic, se daná riziková váha násobí koeficientem 2, nejvýše však činí 1 250 %,
   2.  pro zbývající expozice se jejich riziková váha stanovená podle standardizovaného přístupu násobí koeficientem 1,1; nejméně však činí 5 %.

(4) Povinná osoba může v souladu s odstavcem 3 sama provést výpočet hodnoty rizikově vážené expozice nebo se spoléhá na třetí osobu, jež počítá a povinné osobě oznamuje průměrnou hodnotu rizikově vážených expozic založenou na podkladových expozicích fondu kolektivního investování. Povinná osoba může použít tento alternativní způsob, pokud fond splňuje kritéria podle přílohy č. 4 této vyhlášky a pokud třetí osoba podkladové expozice nebo jejich část zná a správnost jejího výpočtu a oznámení jsou zajištěny odpovídajícím způsobem.

(5) Pokud povinná osoba nezná část podkladových expozic nebo všechny podkladové expozice fondu kolektivního investování, bez ohledu na splnění ostatních podmínek uvedených v odstavcích 2 až 4, používá při výpočtu hodnoty těchto rizikově vážených expozic, které nezná, a očekávaných úvěrových ztrát příslušejících k těmto expozicím základní způsob podle odstavce 6, zejména pokud by použití výpočtů podle odstavce 2 bylo pro povinnou osobu příliš zatěžující.

(6) Povinná osoba, která používá základní způsob,

a)   zařazuje podkladové expozice fondu kolektivního investování pro účely výpočtu hodnoty rizikově vážené expozice a očekávaných úvěrových ztrát do kategorie akciových expozic,
b)   používá pro podkladové expozice zjednodušenou metodu rizikové váhy a
c)   zachází s podkladovými expozicemi jako s ostatními akciovými expozicemi, ledaže je schopna rozlišit soukromé kapitálové investice, akciové expozice kótované na regulovaných trzích a ostatní akciové expozice; pro expozice jiné než podíly, zejména podílové listy, používá rizikovou váhu pro soukromé kapitálové investice, akciové expozice kótované na regulovaných trzích nebo ostatní akciové expozice; pro expozice, které nezná, používá rizikovou váhu pro ostatní akciové expozice.“.

83. V § 100 písm. d) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

84. V § 100 písm. e) bod 1 zní:

  „1. vládě nebo centrální bance členského státu,“.

85. V § 100 písm. e) bodě 2 se slova „České republice“ nahrazují slovy „členském státě“.

86. V § 109 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„(1) Povinná osoba, která je v tradiční sekuritizaci původcem, může pro účely výpočtu hodnot rizikově vážené expozice a očekávaných úvěrových ztrát vyloučit sekuritizované expozice, pokud uplatní rizikovou váhu 1 250 % na všechny sekuritizované expozice držené v dané sekuritizované transakci nebo tyto expozice odečte od kapitálu nebo úvěrové riziko spojené s těmito expozicemi ve významné míře převede na třetí osobu a tento převod splňuje tyto podmínky:“.

87. V § 109 odst. 1 písm. f) bodě 3 se slovo „pozic“ nahrazuje slovem „expozic“.

88. V § 109 odst. 1 písm. g) bodech 1 a 2 se slovo „pozice“ nahrazuje slovem „expozice“.

89. V § 109 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Pokud oprávněný orgán dohledu v daném případě nestanoví, že případné snížení rizikové váhy, kterého by povinná osoba dosáhla prostřednictvím této sekuritizované transakce, není odůvodněné převodem rizika na třetí osoby v odpovídající míře, má se za to, že požadavek významné míry převodu rizika je naplněn při splnění těchto podmínek:

a)   pokud v dané sekuritizované transakci existuje jedna či více mezaninových pozic, hodnota rizikově vážených expozic mezaninových pozic držených povinnou osobou v dané sekuritizované transakci není větší než 50 % hodnot rizikově vážených expozic všech mezaninových pozic v dané sekuritizované transakci,
b)   pokud v dané sekuritizované transakci neexistuje mezaninová pozice, povinná osoba je schopna doložit, že hodnota expozic sekuritizovaných pozic, které by podléhaly použití rizikové váhy 1 250 % či odečtu od kapitálu, přesahuje rozumný odhad očekávaných ztrát ze sekuritizovaných expozic o podstatný rozdíl, a nedrží více než 20 % hodnot expozic sekuritizovaných pozic, které by podléhaly použití rizikové váhy 1 250 % či odečtu od kapitálu.

(5) Pro účely odstavce 4 se mezaninovou pozicí rozumí sekuritizovaná expozice, které náleží riziková váha nižší než 1 250 % a která má v dané sekuritizované transakci pozici s vyšší podřízeností (more junior) než pozice s nejvyšší předností (the most senior) a než jakákoli pozice v dané sekuritizaci, které je přiřazen stupeň úvěrové kvality 1 při postupu podle přílohy č. 17 této vyhlášky nebo stupeň úvěrové kvality 1 či 2 při postupu podle příloh č. 18 a 19 této vyhlášky.

(6) Požadavek významného převodu rizika je splněn rovněž tehdy, jestliže má povinná osoba zavedeny takové postupy a metody, které zajistí, že případné snížení kapitálového požadavku, kterého by dosáhla prostřednictvím této sekuritizované transakce, je odůvodněné převodem rizika na třetí osoby v odpovídající míře. Povinná osoba doloží oprávněnému orgánu dohledu, že tento převod rizika je zohledněn v systému řízení rizik a vnitřní alokaci kapitálu.“.

90. V § 110 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„(1) Povinná osoba, která je v syntetické sekuritizaci původcem, považuje pro účely výpočtu hodnot rizikově vážené expozice a očekávaných úvěrových ztrát expozice za sekuritizované expozice, pokud uplatní rizikovou váhu 1 250 % na všechny sekuritizované expozice držené v dané sekuritizované transakci nebo tyto expozice odečte od kapitálu nebo úvěrové riziko spojené s těmito expozicemi ve významné míře převede na třetí osobu pomocí majetkového nebo osobního zajištění a tento převod splňuje tyto podmínky:“.

91. V § 110 odst. 1 písm. c) bodech 3 a 4, § 111 odst. 2 a 3 a § 115 odst. 2 se slovo „pozice“ nahrazuje slovem „expozice“.

92. V § 110 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Pokud oprávněný orgán dohledu v daném případě nestanoví, že případné snížení rizikové váhy, kterého by povinná osoba dosáhla prostřednictvím této sekuritizované transakce, není odůvodněné převodem rizika na třetí osoby v odpovídající míře, má se za to, že požadavek významné míry převodu rizika je naplněn při splnění těchto podmínek:

a)   pokud v dané sekuritizované transakci existuje jedna či více mezaninových pozic, hodnota rizikově vážených expozic mezaninových pozic držených povinnou osobou v dané sekuritizované transakci není větší než 50 % hodnot rizikově vážených expozic všech mezaninových pozic v dané sekuritizované transakci,
b)   pokud v dané sekuritizované transakci neexistuje mezaninová pozice, povinná osoba je schopna doložit, že hodnota expozic sekuritizovaných pozic, které by podléhaly použití rizikové váhy 1 250 % či odečtu od kapitálu, přesahuje rozumný odhad očekávaných ztrát ze sekuritizovaných expozic o podstatný rozdíl, a nedrží více než 20 % hodnot expozic sekuritizovaných pozic, které by podléhaly použití rizikové váhy 1 250 % či odečtu od kapitálu.

(5) Pro účely odstavce 4 se mezaninovou pozicí rozumí sekuritizovaná expozice, které náleží riziková váha nižší než 1 250 % a která má v dané sekuritizované transakci pozici s vyšší podřízeností (more junior) než pozice s nejvyšší předností (the most senior) a než jakákoli pozice v dané sekuritizaci, které je přiřazen stupeň úvěrové kvality 1 při postupu podle přílohy č. 17 této vyhlášky nebo stupeň úvěrové kvality 1 či 2 při postupu podle příloh č. 18 a 19 této vyhlášky.

(6) Požadavek významného převodu rizika je splněn rovněž tehdy, jestliže má povinná osoba zavedeny takové postupy a metody, které zajistí, že případné snížení kapitálového požadavku, kterého by dosáhla prostřednictvím této sekuritizované transakce, je odůvodněné převodem rizika na třetí osoby v odpovídající míře. Povinná osoba doloží oprávněnému orgánu dohledu, že tento převod rizika je zohledněn v systému řízení rizik a vnitřní alokaci kapitálu.“.

93. V § 111 odstavec 1 zní:

„(1) Pokud se pozice v sekuritizaci vztahuje k různým tranším v sekuritizaci, expozice spojená s každou tranší se považuje za samostatnou sekuritizovanou expozici.“.

94. V § 111 odst. 3 se za slovo „zahrnuje“ vkládá slovo „také“.

95. V § 113 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Povinná osoba může též zohlednit překrývání mezi specifickým rizikem pozic v obchodním portfoliu a odpovídajícím rizikem pozic v investičním portfoliu za předpokladu, že je schopna stanovovat a porovnávat kapitálové požadavky pro relevantní pozice. V situaci, kdy se ustanovení přílohy č. 19 bodu 1 písm. c) této vyhlášky týká pozic v ABCP programech (příloha č. 17 bod 5 této vyhlášky), může povinná osoba se souhlasem oprávněného orgánu dohledu použít pro stanovení hodnoty rizikově vážené expozice pozice v ABCP programu rizikovou váhu platnou pro likviditní facilitu [příloha č. 17 bod I písm. a) této vyhlášky], pokud je tato likviditní facilita postavena na roveň (pari passu) pozici v ABCP programu a pozice v daném ABCP programu jsou plně pokryty likviditními facilitami.“.

96. V § 114 odst. 4 se slovo „pozici“ nahrazuje slovem „expozici“.

97. V § 124 odst. 2 písm. a) se slovo „bance“ nahrazuje slovem „povinné osobě“.

98. V § 124 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   v případě externího ratingu uděleného nástroji strukturovaného financování zveřejňuje ratingová agentura vysvětlení, jakým způsobem výkonnost seskupení aktiv ovlivňuje rating.“.

99. V části čtvrté hlavě IV dílu 2 se za oddíl 5 vkládá nový oddíl 6, který včetně nadpisů zní:

„Oddíl 6
Kapitálové požadavky k vypořádacímu rizik investičního portfolia a k volným dodávkám v investičním portfoliu

§ 126a
Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku investičního portfolia

(1) Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku se stanovuje, pokud transakce s finančními nebo komoditními nástroji nebyly vypořádány do 4 pracovních dnů po stanoveném dni vypořádání. Toto se nevztahuje na repo obchody nebo půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit.

(2) Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku se rovná rozdílu mezi sjednanou vypořádací cenou a aktuálním tržním oceněním, pokud tento rozdíl představuje pro povinnou osobu ztrátu, vynásobeném konverzním faktorem podle přílohy č. 20 této vyhlášky.

§ 126b
Kapitálový požadavek k volným dodávkám v investičním portfoliu

(1) Volnými dodávkami se rozumí případy, kdy povinná osoba zaplatila za cenné papíry, cizí měnu nebo komodity dříve, než je obdržela, nebo dodala cenné papíry, cizí měnu nebo komodity dříve, než za ně obdržela platbu, a v případě přeshraničních transakcí uplynul jeden nebo více dnů od provedení takové platby nebo dodávky.

(2) Při výpočtu kapitálového požadavku k volným dodávkám se postupuje v závislosti na druhu transakce takto:

a)   do první smluvní platby nebo dodávky se kapitálový požadavek nestanovuje,
b)   od první smluvní platby nebo dodávky do 4 dnů po splatnosti druhé smluvní platby nebo dodávky se kapitálový požadavek stanovuje stejně, jako se stanovuje kapitálový požadavek k úvěrovému riziku expozice v investičním portfoliu, a
c)   od 5 obchodních dnů po splatnosti druhé smluvní platby nebo dodávky do ukončení transakce jsou převedená hodnota a rozdíl mezi sjednanou vypořádací cenou a aktuálním tržním oceněním, je-li kladný, odčitatelnou položkou od součtu původního a doplňkového kapitálu.

(3) Jde-li o transakci od první smluvní platby nebo dodávky do 4 dnů po splatnosti druhé smluvní platby nebo dodávky a

a)   je-li povinná osoba oprávněna používat přístup IRB, může stanovit hodnotu PD u protistran, vůči nimž nemá žádnou další expozici v investičním portfoliu, na základě externího ratingu dané protistrany a
b)   je-li povinná osoba oprávněna používat přístup IRB s vlastními odhady hodnoty LGD, může použít hodnotu LGD ve výši 45 %, pokud ji použije na všechny takové expozice.

(4) Je-li povinná osoba oprávněna používat přístup IRB, může alternativně použít rizikové váhy podle standardizovaného přístupu, pokud tyto rizikové váhy použije na všechny takové expozice, nebo může použít na všechny takové expozice rizikovou váhu 100 %.

(5) Pokud rozdíl mezi sjednanou vypořádací cenou a aktuálním tržním oceněním vyplývající z volných dodávek není významný, může povinná osoba přiřadit tomuto rozdílu rizikovou váhu 100 %.“.

100. § 129 a 130 včetně nadpisů znějí:

㤠129
Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku obchodního portfolia

Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku obchodního portfolia se vypočte obdobně jako kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku investičního portfolia.

§ 130
Kapitálový požadavek k volným dodávkám v obchodním portfoliu

Kapitálový požadavek k volným dodávkám v obchodním portfoliu se vypočte obdobně jako kapitálový požadavek k volným dodávkám v investičním portfoliu.“.

101. V § 137 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Úvěrový derivát odvozený od koše referenčních nástrojů,

a)   kde úvěrová událost vyplývá ze selhání prvního referenčního nástroje z koše (first-asset-to-default credit derivative), vytváří dlouhou pozici ve specifickém úrokovém riziku každého referenčního nástroje z koše, ledaže tento úvěrový derivát má externí rating, a v takovém případě je vytvářena jedna dlouhá pozice ve specifickém úrokovém riziku tohoto nástroje; celkový součet kapitálových požadavků ke specifickému úrokovému riziku je však limitován výší nejvyššího možného plnění v případě úvěrové události,
b)   kde úvěrová událost vyplývá ze selhání druhého referenčního nástroje z koše (second-asset-to-default credit derivative), vytváří dlouhou pozici ve specifickém úrokovém riziku každého referenčního nástroje v koši kromě jednoho, a to referenčního nástroje s nejnižším kapitálovým požadavkem ke specifickému úrokovému riziku, ledaže tento úvěrový derivát má externí rating, a v takovém případě je vytvářena jedna dlouhá pozice ve specifickém úrokovém riziku tohoto nástroje; celkový součet kapitálových požadavků ke specifickému úrokovému riziku je však limitován výší maximálního možného plnění v případě úvěrové události,
c)   kde úvěrová událost vyplývá ze selhání n-tého referenčního nástroje z koše (dále jen „úvěrový derivát n-tého selhání“) a n je větší než 2, použije prodávající zajištění postup podle písmene b), náležitě uzpůsobený pro situaci, kdy n je větší než 2, nebo
d)   který je úvěrovým dluhovým cenným papírem poskytujícím poměrné zajištění, vytváří dlouhou pozici ve specifickém úrokovém riziku každého referenčního nástroje; celková jmenovitá hodnota tohoto úvěrového dluhového cenného papíru se rozloží mezi jednotlivé pozice podle podílu připadajícího na každý jednotlivý referenční nástroj, pokud lze od příslušného emitenta referenčního nástroje vybrat více než jeden referenční nástroj, vybere se referenční nástroj s nejvyšší rizikovou váhou; v případě, že takový úvěrový dluhový cenný papír má externí rating a splňuje podmínky pro kvalifikované nástroje podle přílohy č. 20 této vyhlášky, může se vytvořit jedna dlouhá pozice ve specifickém úrokovém riziku tohoto úvěrového dluhového cenného papíru namísto pozic ve specifickém úrokovém riziku každého referenčního nástroje v koši.

(6) Povinná osoba používá při výpočtu kapitálového požadavku k úrokovému riziku

a)   jmenovitou hodnotu úvěrového derivátu, anebo rozdíl jmenovité hodnoty a úhrnu změn reálné hodnoty úvěrového derivátu od doby jeho sjednání, a
b)   splatnost úvěrového derivátu místo splatnosti referenčního nástroje, ledaže jde o swap úvěrového selhání.“.

102. § 138 zní:

㤠138

Pokud povinná osoba prodá úvěrové riziko (protection buyer), při výpočtu kapitálového požadavku k úrokovému riziku stanovuje pozice zrcadlově než kupující riziko (protection seller), ledaže jde o úvěrový dluhový cenný papír, kde kupujícímu zajištění nevzniká krátká pozice ve specifickém úrokovém riziku dluhového cenného papíru, nebo jde o případ, kdy povinná osoba postupuje podle § 140 odst. 8. Pokud existuje kupní opce v kombinaci s navýšením úrokové míry v případě jejího nevyužití (step-up), je na datum možného uplatnění této opce nahlíženo jako na datum splatnosti zajištění.“.

103. § 139 včetně skupinového nadpisu zní:

„Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku
§ 139

(1) Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku se stanoví jako součet součinů absolutních hodnot úrokových pozic a odpovídajících koeficientů podle přílohy č. 20 písm. B. bodu I této vyhlášky.

(2) Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku sekuritizovaných expozic, včetně resekuritizace, se stanovuje podle přílohy č. 20 písm. B. bodu II této vyhlášky.

(3) Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku úvěrových derivátů n-tého selhání, které mají externí rating, se stanoví podle přílohy č. 20 písm. B. bodu III této vyhlášky.

(4) Úrokovým pozicím vyplývajícím z derivátů založených na koupi nebo prodeji dluhopisů nebo směnek, z poskytnutých nebo přijatých vkladů, a odpovídajícím těmto dluhopisům, směnkám nebo vkladům, se přiřadí koeficient podle odstavce 1. Ostatním úrokovým pozicím vzniklým z derivátů se přiřadí koeficient nula.

(5) Povinná osoba může omezit kapitálový požadavek k nástrojům, které jsou úvěrovými deriváty nebo sekuritizovanými expozicemi, včetně resekuritizace, největší možnou ztrátou vyplývající z rizika selhání. Největší možnou ztrátou vyplývající z rizika selhání se rozumí v případě krátké rizikové pozice změna hodnoty nástroje za situace, kdy by se podkladové nástroje staly okamžitě bezrizikovými, a v případě dlouhé rizikové pozice změna hodnoty nástroje za situace, kdy by došlo k selhání nástrojů bez možnosti jakékoli výtěžnosti.“.

104. Za § 139 se vkládá nový § 139a, který zní:

㤠139a

(1) Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku nástrojů portfolia obchodování s korelací se stanovuje podle přílohy č. 20 písm. B. bodu I, anebo IV této vyhlášky.

(2) Portfolio obchodování s korelací je tvořeno sekuritizovanými expozicemi a úvěrovými deriváty n-tého selhání, které splňují následující kritéria:

a)   expozice nejsou resekuritizovanými expozicemi, opcemi na sekuritizované tranše ani jinými deriváty odvozenými od sekuritizovaných expozic poskytujícími jiný než proporcionální podíl na plnění ze sekuritizované tranše,
b)   všechny referenční nástroje jsou nástroje na jedno jméno, včetně úvěrových derivátů na jedno jméno, a existuje pro ně likvidní obousměrný trh; do toho jsou zahrnuty běžně obchodované indexy založené na těchto nástrojích; obousměrným trhem se rozumí, že na něm existují v dobré víře učiněné nezávislé nabídky nákupu a prodeje tak, že cena mající přiměřený vztah k ceně posledního prodeje nebo k současným konkurenčním nabídkám nákupu a prodeje může být stanovena během jednoho dne a obchod může být za tuto cenu vypořádán v relativně krátkém čase v souladu s obchodními zvyklostmi.

(3) Součástí portfolia obchodování s korelací nemohou být expozice, jejichž referenčními nástroji jsou:

a)   pohledávky či podmíněné pohledávky v investičním portfoliu zajištěné nemovitostmi,
b)   retailové pohledávky či podmíněné retailové pohledávky v investičním portfoliu, nebo
c)   pohledávky za jednotkou pro speciální účel.

(4) Povinná osoba může do portfolia obchodování s korelací zahrnout expozici, která není sekuritizovanou expozicí ani úvěrovým derivátem n-tého selhání, avšak zajišťuje jiné expozice tohoto portfolia, za předpokladu, že pro takovou expozici nebo její podkladové nástroje existuje likvidní obousměrný trh.“.

105. V § 140 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Při kompenzaci pozic v obchodním portfoliu zajištěných úvěrovým derivátem n-tého selhání dále platí, že

a)   v případě úvěrového derivátu prvního selhání může kupující zajištění kompenzovat specifické riziko pozice v referenčním nástroji s nejnižším kapitálovým požadavkem ke specifickému úrokovému riziku a
b)   v případě úvěrového derivátu n-tého selhání, kde n je větší než 1, může kupující zajištění kompenzovat specifické riziko pouze tehdy, jestliže též obdržel zajištění pro selhání 1 až n - 1 nebo jestliže n - 1 selhání již nastalo; v tom případě použije postup podle písmena a), náležitě uzpůsobený pro situaci, kdy n je větší než 1.“.

106. § 146 včetně nadpisu zní:

㤠146
Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku

Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku se rovná součinu koeficientu 0,08 a hrubé akciové pozice.“.

107. Část pátá včetně nadpisů zní:

„ČÁST PÁTÁ
NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK

HLAVA I
PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI

Díl 1
Angažovanost investičního portfolia

§ 180
Vymezení angažovanosti investičního portfolia

(1) Angažovaností investičního portfolia vůči osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob se při uplatnění postupů podle § 44 až 53 rozumí jakákoliv expozice představovaná aktivem v jeho účetní hodnotě nebo podrozvahovou položkou v účetní hodnotě po odečtení rezerv, vždy bez aplikace rizikových vah nebo konverzních faktorů; tím nejsou dotčena ustanovení odstavců 4 a 5.

(2) Angažovanost investičního portfolia nezahrnuje v případě

a)   měnových operací expozice vůči protistraně této operace vzniklé při obvyklém způsobu vypořádání do 2 pracovních dnů po uskutečnění platby,
b)   operací nákupu nebo prodeje cenných papírů expozice vůči protistraně této operace vzniklé při obvyklém způsobu vypořádání do 5 pracovních dnů po uskutečnění platby, anebo dodání cenných papírů, podle toho, která ze skutečností nastane dříve,
c)   poskytování služeb převodů peněz, včetně provádění platebních služeb, zúčtování a vypořádání v jakékoli měně a korespondenčního bankovnictví nebo zúčtování finančních nástrojů a vypořádání transakcí a úschovy pro klienty, opožděné příjmy prostředků financování a jiné expozice vzniklé z důvodu činnosti klienta, které trvají nejdéle do následujícího pracovního dne, a
d)   poskytování služeb převodů peněz, včetně provádění platebních služeb, zúčtování a vypořádání v jakékoli měně a korespondenčního bankovnictví, vnitrodenní expozice vůči osobám poskytujícím tyto služby.

(3) Angažovanost investičního portfolia nezahrnuje také expozice, které jsou odčitatelnými položkami od kapitálu.

(4) Deriváty podle přílohy č. 7 této vyhlášky a transakce s delší dobou vypořádání se do angažovanosti zahrnují v hodnotě stanovené metodou tržního ocenění, standardizovanou metodou, anebo metodou založenou na vlastním modelu, podle přílohy č. 8 této vyhlášky.

(5) Repo obchody, půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit a maržové obchody se do angažovanosti zahrnují v hodnotě stanovené

a)   v souladu s metodami a podmínkami pro zohledňování účinků majetkového zajištění podle § 104 a přílohy č. 16 této vyhlášky, nebo
b)   metodou založenou na vlastním modelu podle přílohy č. 8 této vyhlášky.

(6) Pro účely zjištění existence ekonomicky spjaté skupiny osob v případě sekuritizované expozice, expozice vůči fondům kolektivního investování nebo ostatní expozice, kdy zároveň existuje podkladová expozice, posoudí povinná osoba schéma a jeho podkladové expozice. Za tímto účelem povinná osoba vyhodnotí ekonomickou podstatu a rizika spojená se strukturou transakce.

§ 181
Limity angažovanosti

(1) Angažovanost investičního portfolia vůči osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob po zohlednění zajištění podle § 183 až 185 nesmí přesáhnout 25 % součtu původního a dodatkového kapitálu sníženého o odčitatelné položky podle části čtvrté hlavy III; tím nejsou dotčena ustanovení odstavce 2 a § 182.

(2) Pokud je osoba institucí, uznanou burzou, anebo uznaným clearingovým centrem, nesmí angažovanost investičního portfolia vůči takové osobě přesáhnout po zohlednění zajištění podle § 183 až 185 vyšší z hodnot:

a)   25 % součtu původního a dodatkového kapitálu sníženého o odčitatelné položky podle části čtvrté hlavy III, nebo
b)   částka odpovídající 150 000 000 eur.

(3) Pokud ekonomicky spjatá skupina osob zahrnuje jednu nebo více institucí, uznaných burz nebo uznaných clearingových center, nesmí angažovanost investičního portfolia vůči takové ekonomicky spjaté skupině osob přesáhnout, za podmínky, že součet hodnot expozic po zohlednění zajištění podle § 183 až 185 vůči všem ekonomicky spjatým osobám v dotčené skupině, které nejsou institucí, uznanou burzou, anebo uznaným clearingovým centrem, nepřesahuje 25 % součtu původního a dodatkového kapitálu sníženého o odčitatelné položky podle části čtvrté hlavy III, vyšší z hodnot:

a)   25 % součtu původního a dodatkového kapitálu sníženého o odčitatelné položky podle části čtvrté hlavy III, nebo
b)   částka odpovídající 150 000 000 eur.

(4) Pokud je částka odpovídající 150 000 000 eur vyšší než 25 % součtu původního a dodatkového kapitálu sníženého o odčitatelné položky podle části čtvrté hlavy III, nesmí hodnota expozice překročit po zohlednění zajištění podle § 183 až 185 limit, který je přiměřený vzhledem ke kapitálu povinné osoby. Povinná osoba stanoví tento limit v souladu se zásadami a postupy pro řízení rizika koncentrace. Takto stanovený limit však nesmí překročit 100 % součtu původního a dodatkového kapitálu sníženého o odčitatelné položky podle části čtvrté hlavy III.

(5) Částka 150 000 000 eur se v období od 31. prosince do 30. prosince následujícího kalendářního roku přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná.

(6) Limity podle odstavců 1 až 4 jsou dodržovány průběžně.

§ 182
Neuplatnění limitů angažovanosti

(1) Limity podle § 181 se nevztahují na

a)   expozice vůči centrálním vládám nebo centrálním bankám, které by jako nezajištěné obdržely rizikovou váhu 0 % podle standardizovaného přístupu,
b)   expozice vůči mezinárodním organizacím, mezinárodním rozvojovým bankám nebo organizacím veřejného sektoru, které by nezajištěné obdržely rizikovou váhu 0 % podle standardizovaného přístupu,
c)   expozice vůči regionálním vládám nebo místním orgánům, které by nezajištěné obdržely rizikovou váhu 0 % podle standardizovaného přístupu,
d)   expozice, ke kterým se vztahuje osobní zajištění, pokud poskytovatelem zajištění je centrální vláda, centrální banka, mezinárodní organizace, mezinárodní rozvojová banka, organizace veřejného sektoru, regionální vláda nebo místní orgán, a nezajištěná pohledávka za takovýmto poskytovatelem zajištění by obdržela rizikovou váhu 0 % podle standardizovaného přístupu,
e)   expozice zajištěné
   1. hotovostním kolaterálem představujícím závazek, zejména v podobě vkladních listů nebo obdobných nástrojů, povinné osoby, která je úvěrovou institucí, pokud je hotovostní kolaterál u povinné osoby uložen nebo v úschově, nebo
   2. hotovostním kolaterálem představujícím závazek, zejména v podobě vkladních listů nebo obdobných nástrojů, osoby, která je úvěrovou institucí a vůči povinné osobě ovládající osobou, anebo ovládanou osobou, pokud je hotovostní kolaterál u této osoby uložen nebo v úschově,
f)   podrozvahové položky s nízkým rizikem podle přílohy č. 6 této vyhlášky, pokud byla s osobou nebo ekonomicky spjatou skupinou osob sjednána dohoda, podle které lze úvěrový příslib čerpat pouze tehdy, pokud nezpůsobí překročení limitů podle § 181.

(2) Limity podle § 181 se nevztahují také na

a)   expozice v krytých dluhopisech podle přílohy č. 4 této vyhlášky, a to do výše 75 % hodnoty expozic,
b)   expozice vůči osobám se sídlem v České republice, které ovládají povinnou osobu a jsou bankou nebo obchodníkem s cennými papíry,
c)   expozice vůči osobám, které jsou ovládány povinnou osobou a povinná osoba je zahrnuje do regulovaného konsolidačního celku,
d)   expozice vůči osobám, které jsou úvěrovou institucí, obchodníkem s cennými papíry, zahraničním obchodníkem s cennými papíry z členského státu nebo uznaným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v jiném než členském státě a jsou ovládány povinnou osobou, nebo je ovládá tatáž osoba jako povinnou osobu, nebo povinnou osobu ovládají, a to do výše 75 % hodnoty expozic; tím nejsou dotčena ustanovení písmen b) a c) a
e)   podrozvahové položky se středně nízkým rizikem podle přílohy č. 6 této vyhlášky, a to do výše 50 % jejich hodnoty.

Zohlednění zajištění
§ 183

(1) Povinná osoba může pro účely limitů podle § 181 vyjádřit expozici v plně upravené hodnotě (E*) stanovené podle přílohy č. 16 této vyhlášky.

(2) Povinná osoba, která je oprávněna používat vlastní odhady hodnot LGD a konverzních faktorů, může používat vlastní odhady vlivu finančního kolaterálu na hodnotu expozice a tyto dopady promítat do propočtu hodnoty expozic pro účely limitů podle § 181, pokud je schopna České národní bance prokázat, že

a)   vlivy finančního kolaterálu na hodnotu expozice jsou odhadovány odděleně od vlivů zohledněných v hodnotě LGD,
b)   využívanými postupy je zajištěno, že odhady používané pro snížení hodnoty expozice jsou přiměřené a spolehlivé, a
c)   postupy jsou využívány v souladu s postupy používanými pro stanovení kapitálových požadavků.

(3) Pokud je povinná osoba oprávněna používat vlastní odhady hodnot LGD a konverzních faktorů, avšak nevyužívá vlastní odhady účinku finančního kolaterálu na hodnotu expozice podle odstavce 2, může používat pro stanovení hodnoty expozice pro účely limitů podle § 181 komplexní metodu finančního kolaterálu, anebo postup podle § 185 odst. 5.

(4) Pokud povinná osoba stanovuje hodnotu expozice pro účely limitů podle § 181 použitím komplexní metody finančního kolaterálu, metodou podle odstavce 2 nebo 3, provádí pravidelné stresové testování úvěrových rizikových koncentrací včetně čisté realizovatelné hodnoty jakéhokoliv přijatého kolaterálu s tím, že

a)   stresové testy musí zachycovat rizika vznikající na základě potenciálních změn tržních podmínek, které mohou mít nepříznivý vliv na kapitál, a rizika vznikající při uspokojení se ze zajištění ve stresových situacích,
b)   na vyžádání České národní banky prokáže, že realizované stresové testy jsou odpovídající a vhodné pro ohodnocení takových rizik,
c)   hodnota uznatelného kolaterálu se pro propočet hodnoty expozice odpovídajícím způsobem sníží v případě, že takové testy ukáží na jeho nižší realizovatelnou hodnotu, než kterou by bylo možné použít podle komplexní metody finančního kolaterálu, metody podle odstavce 2 nebo 3, a
d)   součástí strategií řízení rizik povinné osoby jsou zásady a postupy k zabezpečení řízení rizika koncentrace, zejména
   1.  zásady a postupy pro vypořádání se s riziky vznikajícími z nesouladu splatností expozic a zajištění těchto expozic,
   2.  zásady a postupy pro případy, kdy stresový test prokáže nižší realizovatelnou hodnotu přijatého kolaterálu, než by tomu mělo být při použití komplexní metody finančního kolaterálu, anebo metody podle odstavce 2 nebo 3, a
   3.  zásady a postupy pro vypořádání se s rizikem koncentrace vznikajícím v důsledku používání technik snižování úvěrového rizika, zvláště v případě velkých nepřímých angažovaností, například vůči jednomu emitentovi cenných papírů přijatých jako zajištění.

§ 184

(1) Povinná osoba může pro účely pravidel angažovanosti, při splnění podmínek podle odstavce 2, snížit hodnotu expozice o

a)   50 % hodnoty obytné nemovitosti obývané nebo pronajímané vlastníkem, pokud je expozice touto nemovitostí zajištěna,
b)   50 % hodnoty podílu ve finských společnostech zajišťujících bytovou výstavbu (Finnish residential housing companies), které působí v souladu s finským zákonem z roku 1991 o společnostech zajišťujících výstavbu budov nebo odpovídajícími pozdějšími předpisy, pokud je expozice tímto podílem zajištěna, nebo
c)   50 % hodnoty obytné nemovitosti v leasingu, pokud si pronajímatel ponechává neomezené vlastnické právo k obytné nemovitosti, dokud nájemce nevyužije svého předkupního práva.

(2) Povinná osoba je schopna České národní bance prokázat, že hodnota dotčené obytné nemovitosti je oceňována obezřetně, ocenění je prováděno alespoň jednou za 3 roky a jsou splněny podmínky uznatelnosti pro zohledňování technik snižování úvěrového rizika podle § 102 až 107, podmínky uznatelnosti pro obytné nemovitosti podle přílohy č. 15 této vyhlášky a podmínky pro zohledňování hodnoty nemovitosti podle přílohy č. 16 této vyhlášky.

(3) Povinná osoba může pro účely pravidel angažovanosti, při splnění podmínek podle odstavce 4, snížit hodnotu expozice o

a)   50 % hodnoty nebytové nemovitosti na území jiného členského státu, pokud je expozice touto nemovitostí zajištěna, příslušný orgán dohledu v jiném členském státě považuje takovou nemovitost za uznatelné zajištění a expozici zajištěné takovou nemovitostí přiděluje rizikovou váhu 50 % podle standardizovaného přístupu,
b)   50 % hodnoty podílu ve finských společnostech zajišťujících nebytovou výstavbu (Finnish housing companies), které působí v souladu s finským zákonem o společnostech zajišťujících výstavbu budov z roku 1991 nebo odpovídajícími pozdějšími předpisy, pokud je expozice tímto podílem zajištěna, nebo
c)   50 % hodnoty nebytové nemovitosti v leasingu, pokud nemovitost je na území jiného členského státu, příslušný orgán dohledu v jiném členském státě považuje takovou nemovitost za uznatelné zajištění a expozici zajištěné takovou nemovitostí přiděluje rizikovou váhu 50 % podle standardizovaného přístupu.

(4) Povinná osoba je schopna České národní bance prokázat, že hodnota dotčené nebytové nemovitosti je oceňována obezřetně. Nebytová nemovitost musí být stavebně zcela dokončena a pronajata a musí přinášet odpovídající příjmy z nájemného.

§ 185

(1) Majetkové nebo osobní zajištění je uznatelné pro účely pravidel angažovanosti, pokud jsou splněny požadavky podle § 102 až 107.

(2) Pokud je povinná osoba oprávněna používat přístup IRB, majetkové zajištění je uznatelné pro účely pravidel angažovanosti, pokud jsou také splněny požadavky podle § 90 až 101.

(3) Pohledávky, movité věci a věci v leasingu jiné než podle § 184 nejsou uznatelným zajištěním pro účely pravidel angažovanosti.

(4) Pokud je expozice vůči osobě zajištěna osobním zajištěním, povinná osoba ji může považovat za angažovanost vůči poskytovateli zajištění za předpokladu, že nezajištěná expozice vůči tomuto poskytovateli zajištění by obdržela rizikovou váhu podle standardizovaného přístupu stejnou nebo nižší než nezajištěná expozice vůči osobě. Při nesouladu měn expozice a osobního zajištění nebo nesouladu splatností podle § 105 se hodnota expozice upraví podle přílohy č. 16 této vyhlášky. Pokud je expozice vůči osobě zajištěna osobním zajištěním jen částečně, postupuje se podle přílohy č. 16 této vyhlášky.

(5) Pokud je expozice vůči osobě zajištěna finančním kolaterálem, povinná osoba ji může považovat do výše reálné hodnoty finančního kolaterálu za angažovanost vůči emitentovi nástroje použitého jako finanční kolaterál, za předpokladu, že takto zajištěná expozice vůči osobě by obdržela rizikovou váhu podle standardizovaného přístupu stejnou nebo nižší než nezajištěná expozice vůči osobě. Tento postup nelze použít při nesouladu splatností podle § 105.

(6) Pokud povinná osoba splňuje podmínky pro současné použití jednoduché a komplexní metody finančního kolaterálu podle přílohy č. 16 této vyhlášky, může pro účely pravidel angažovanosti použít zároveň komplexní metodu finančního kolaterálu i postup podle odstavce 5.

Díl 2
Angažovanost obchodního portfolia

§ 186
Vymezení angažovanosti obchodního portfolia

(1) Angažovaností obchodního portfolia vůči osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob se při uplatnění administrativních postupů podle § 44 až 53 rozumí kladný rozdíl mezi součtem dlouhých pozic podle odstavce 2 písm. a) až g) a součtem absolutních hodnot krátkých pozic podle odstavce 2 písm. a) až g).

(2) Vůči osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob se stanoví tyto dlouhé pozice, které se označují kladným znaménkem, a krátké pozice, které se označují záporným znaménkem:

a)   úrokové pozice podle § 133,
b)   akciové pozice podle § 143,
c)   expozice vůči fondům kolektivního investování podle § 149 až 151,
d)   pozice vyplývající z volných dodávek podle § 130,
e)   rozdíly mezi sjednanou vypořádací cenou a aktuálním tržním oceněním cenných papírů, cizích měn a komodit u obchodů nevypořádaných do stanoveného dne vypořádání, pokud tyto rozdíly představují ztrátu,
f)   expozice z repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, jejichž hodnoty jsou stanoveny podle přílohy č. 8 této vyhlášky,
g)   expozice derivátů, maržových obchodů a transakcí s delší dobou vypořádání, jejichž hodnoty jsou stanoveny podle přílohy č. 8 této vyhlášky, a
h)   rozdíly dlouhých a krátkých pozic u ostatních nástrojů obchodního portfolia vyplývajících z dalších obchodů.

(3) Každá pozice se zařazuje pouze do jedné z pozic podle odstavce 2 písm. a) až h).

(4) Do angažovanosti obchodního portfolia vůči osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob se nezahrnují odčitatelné položky od kapitálu.

(5) Pro účely odstavce 2 písm. d) až g) se hodnoty expozice a hodnota rizikově vážené expozice stanoví s využitím standardizovaného přístupu.

Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia
§ 187

(1) Pro každou osobu, pokud se na expozice vůči ní uplatňují limity podle § 181, se určí zbytková angažovanost vůči osobě. Stanoví se rozdíl mezi angažovaností investičního portfolia odpovídající limitu podle § 181 a angažovaností investičního portfolia vůči osobě podle § 180 po případném vyloučení expozic nebo částí expozic, na něž se nevztahují limity podle § 181, zohlednění zajištění podle § 183 nebo 184. Pokud je tento rozdíl kladný, zbytková angažovanost vůči osobě se mu rovná. V ostatních případech se zbytková angažovanost vůči osobě rovná nule.

(2) Pro určení, zda je třeba počítat kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia, se dlouhé a krátké pozice obchodního portfolia vůči osobě definované v § 186 odst. 2 sečtou. Je-li tento součet menší než zbytková angažovanost vůči osobě, nebo se zbytkové angažovanosti vůči osobě rovná, kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia se rovná nule. V opačném případě se počítá kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia podle postupu uvedeného v odstavcích 3 až 5 a § 188 odst. 1 a 2.

(3) Při propočtu kapitálového požadavku k riziku angažovanosti obchodního portfolia se přiřadí dlouhým pozicím podle § 186 odst. 2 koeficienty takto:

a)   úrokovým pozicím koeficienty podle tabulky č. 2 v příloze č. 20 této vyhlášky,
b)   akciovým pozicím koeficienty specifického akciového rizika použité při výpočtu kapitálového požadavku ke specifickému akciovému riziku obchodního portfolia,
c)   expozicím vůči fondům kolektivního investování koeficient 0,08 a
d)   pozicím podle § 186 odst. 2 písm. d) až h) koeficienty rovné součinu 0,08 a rizikové váhy podle standardizovaného přístupu.

(4) Všechny krátké pozice podle § 186 odst. 2 se sečtou. Dlouhé pozice se pak uspořádají vzestupně do jedné posloupnosti podle koeficientů. Dále se postupně kompenzuje součet krátkých pozic s dlouhými pozicemi posloupnosti s tím, že se postupuje od položek s nejvyšším koeficientem. Výsledkem je posloupnost zbývajících dlouhých pozic.

(5) Postupně se kompenzuje zbytková angažovanost vůči osobě podle odstavce 1 se zbývajícími dlouhými pozicemi podle odstavce 5 s tím, že se postupuje od pozic s nejnižším koeficientem. Tím se obdrží výsledná posloupnost dlouhých pozic.

§ 188

(1) Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia vůči osobě se stanoví sečtením součinů dlouhých pozic výsledné posloupnosti a příslušného koeficientu podle § 187 odst. 3 a korekčního faktoru podle přílohy č. 23 této vyhlášky.

(2) Výše korekčního faktoru je závislá na četnosti převýšení součtu dlouhých a krátkých pozic obchodního portfolia vůči osobě podle § 187 odst. 2 nad zbytkovou angažovaností vůči osobě během 9 pracovních dnů předcházejících dni vykazování a na velikosti převýšení v den vykazování. Korekční faktor ve sloupci A tabulky v příloze č. 23 této vyhlášky se použije, pokud došlo k tomuto převýšení ve všech 10 pracovních dnech. Pokud převýšení trvalo méně než 10 pracovních dnů, použije se korekční faktor ve sloupci B této tabulky.

(3) Postup podle § 187 a odstavců 1 a 2 se uplatňuje ve vztahu k osobě pro každé převýšení limitu podle § 181 v obchodním portfoliu. V případě ekonomicky spjaté skupiny osob se uplatní postup podle § 186 odst. 2 a návazně se uplatní postup podle § 187 a odstavců 1 a 2 pro každé převýšení limitu podle § 181. Jednotlivé kapitálové požadavky se sečtou, čímž se obdrží kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia.

(4) Součet dlouhých a krátkých pozic obchodního portfolia vůči osobě podle § 187 odst. 2 nesmí přesáhnout 500 % součtu původního a dodatkového kapitálu sníženého o odčitatelné položky podle části čtvrté hlavy III. Tento limit platí pouze v případě, že limit podle § 181 je překračován nejvýše 10 po sobě jdoucích pracovních dnů. V případě, že limit je překračován více než 10 po sobě jdoucích pracovních dnů, nesmí součet všech překročení v těchto jednotlivých dnech převýšit 600 % součtu původního a dodatkového kapitálu sníženého o odčitatelné položky podle části čtvrté hlavy III.

§ 189

Jakékoliv operace vedoucí k umělému snižování kapitálového požadavku k riziku angažovanosti obchodního portfolia nelze provádět.“.

108. V části páté hlavě I se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu zní:

„Díl 3
Celková angažovanost

§ 189a

(1) Celkovou angažovaností vůči osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob se rozumí součet angažovanosti investičního portfolia a angažovanosti obchodního portfolia vůči osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob.

(2) Velkou angažovaností vůči osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob se rozumí celková angažovanost, jejíž hodnota je rovna nebo je vyšší než 10 % součtu původního a dodatkového kapitálu sníženého o odčitatelné položky podle části čtvrté hlavy III.“.

109. Za § 216 se vkládá nový § 216a, který včetně nadpisu zní:

㤠216a
Informace o odměňování

(1) Povinná osoba informuje Českou národní banku nejpozději do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku o odměňování v uplynulém účetním období. Informace o odměňování obsahuje:

a)   počet zaměstnanců s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 eur a více a údaje o základní struktuře jednotlivých odměn těchto osob v členění podle oblastí podnikání v rámci činností povinné osoby a
b)   souhrnné vyčíslení odměn zaměstnanců, jejichž činnost má významný vliv na celkový rizikový profil povinné osoby podle přílohy č. 1a této vyhlášky, v základní struktuře a v členění podle oblastí podnikání v rámci činností povinné osoby.

(2) Formát a způsob, jakým se informace poskytují, uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

110. Za § 220 se vkládají nové § 221a a 221b, které včetně nadpisů znějí:

㤠221a
Informace o překročení limitů a riziku koncentrace

(1) Povinná osoba informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o překročení limitů pro jednotlivé složky nebo položky kapitálu podle § 63 nebo 73.

(2) Povinná osoba informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o každém překročení limitů angažovanosti podle § 181.

(3) Povinná osoba informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o každém významném zjištění v souvislosti s rizikem koncentrace v důsledku používání technik snižování úvěrového rizika nebo existence podkladových aktiv podle § 180 odst. 6.

§ 221b
Informace o kapitálu a dohodách o započtení

Povinná osoba oznámí České národní bance alespoň 2 měsíce předem svůj záměr

a)   zahrnovat do hlavního původního kapitálu na individuálním základě zisk za běžné účetní období uvedený v mezitímní účetní závěrce,
b)   zahrnovat do vedlejšího původního kapitálu na individuálním základě nástroj podle § 55b odst. 1,
c)   splatit nástroj podle § 55b odst. 1 zahrnovaný do vedlejšího původního kapitálu na individuálním základě,
d)   zahrnovat do vedlejšího dodatkového kapitálu na individuálním základě podřízený dluh A,
e)   splatit před stanoveným dnem podřízený dluh A zahrnovaný do vedlejšího dodatkového kapitálu na individuálním základě,
f)   provést změny v podmínkách smlouvy o podřízeném dluhu nebo emisních podmínkách podřízeného dluhopisu v případě podřízeného dluhu A zahrnovaného do vedlejšího dodatkového kapitálu na individuálním základě,
g)   zahrnovat do hlavního původního kapitálu na konsolidovaném základě zisk za běžné účetní období uvedený v mezitímních účetních závěrkách osob v regulovaném konsolidačním celku,
h)   zahrnovat do vedlejšího původního kapitálu na konsolidovaném základě nástroj podle § 65b odst. 1,
i)   splatit nástroj podle § 65b odst. 1 zahrnovaný do vedlejšího původního kapitálu na konsolidovaném základě,
j)   zahrnovat do vedlejšího dodatkového kapitálu na konsolidovaném základě podřízený dluh A,
k)   splatit před stanoveným dnem podřízený dluh A zahrnovaný do vedlejšího dodatkového kapitálu na konsolidovaném základě,
l)   provést změny v podmínkách smlouvy o podřízeném dluhu nebo emisních podmínkách podřízeného dluhopisu v případě podřízeného dluhu A zahrnovaného do vedlejšího dodatkového kapitálu na konsolidovaném základě,
m)   zohledňovat dohodu o započtení pro účely stanovení hodnoty expozice repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit nebo maržových obchodů podle přílohy č. 8 této vyhlášky a
n)   zohledňovat dohodu o započtení pro účely stanovení hodnoty expozice repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit nebo maržových obchodů podle přílohy č. 15 této vyhlášky.“.

111. V příloze č. 1 části 1 písm. A. bod II.1 zní:

„1. Pokud je povinná osoba investorem, původcem či sponzorem sekuritizace, vyhodnocuje a usměrňuje prostřednictvím přiměřených zásad a postupů riziko sekuritizace včetně reputačního rizika, jaké vzniká například ve vztahu ke komplikovaným strukturám či produktům, a zajistí, že ekonomická podstata transakce se plně promítá do hodnocení rizika a rozhodovacích procesů.“.

112. V příloze č. 1 části 1 písm. A. bodech II.2 až II.4 a bodech III.1 a III.2, části 2 písm. A. bodech I, II.1 až II.5, části 3 písm. A. bodech 1 a 2, části 4 písm. A. bodě 1 písm. c) a bodech 2 a 3 a části 5 bodě 1 se slova „banka nebo družstevní záložna“ nahrazují slovy „povinná osoba“.

113. V příloze č. 1 části 1 písm. B. bodě III.1 písm. b) se slova „způsobu řízení“ nahrazují slovy „organizačnímu uspořádání“.

114. V příloze č. 1 části 3 písm. B. bodě V.1 písmeno a) zní:

„a)   informačním systémem dílčí funkční celek v rámci informačního systému podle § 2 odst. 1 písm. j) zabezpečující získávání, uchovávání, přenášení, zpracovávání a poskytování informací pomocí informačních technologií,“.

115. V příloze č. 1 části 4 písm. A. bodě 1 písm. a) a c), části 2 písm. A. bodě II.4 a části 5 bodě 1 se slova „banky nebo družstevní záložny“ nahrazují slovy „povinné osoby“.

116. V příloze č. 1 části 4 písm. A. se za bod 3 doplňují nové body 4 až 12, které znějí:

 „4. Povinná osoba má dostatečně propracované strategie, postupy, procesy a systémy k identifikaci, měření, řízení a sledování rizika likvidity v náležité soustavě časových pásem, včetně vnitrodenních (intraday) časových pásem, tak, aby bylo zajištěno, že bude udržovat likvidní polštář (liquidity buffer) na adekvátní úrovni. Tyto strategie, postupy, procesy a systémy jsou zvoleny tak, aby byly vhodné vzhledem k jednotlivým liniím podnikání, měnám a právnickým osobám, a zahrnují adekvátní alokační mechanismy nákladů na likviditu, přínosů a rizik. Jsou přiměřené komplexitě, rizikovému profilu povinné osoby a akceptované míře rizika nastavené představenstvem a odrážejí význam povinné osoby v každém členském státě, ve kterém uskutečňuje své podnikatelské aktivity. O akceptované míře rizika jsou informovány všechny relevantní linie podnikání. 
5.  Povinná osoba vytvoří metody k identifikaci, měření, řízení a sledování refinančních pozic. Tyto metody zahrnují současné i odhadované toky hotovosti plynoucí z aktiv, závazků, podrozvahových položek a možného dopadu reputačního rizika. 
6.  Povinná osoba rozlišuje mezi aktivy právně zatíženými a nezatíženými, která jsou kdykoli k dispozici, zejména v krizové situaci. Přihlíží též ke skutečnosti, které osobě aktiva náleží, ve kterém státě jsou právně evidována a k jejich uznatelnosti. Povinná osoba dále sleduje, zda mohou být aktiva včas připravena k použití.
 7.  Povinná osoba též přihlíží k existujícím právním, regulatorním a operačním překážkám při případném převodu likvidních a nezatížených aktiv mezi právnickými osobami, a to uvnitř i vně Evropského hospodářského prostoru. 
8.  Povinná osoba zváží možnosti použití různých nástrojů zmírňování rizika likvidity a likvidních polštářů k tomu, aby nebyl narušen její chod při škále různých stresových událostí a aby disponovala náležitě diverzifikovanou strukturou financování a přístupem ke zdrojům financování. Tato opatření jsou pravidelně přezkoumávána. 
9.  Povinná osoba zváží alternativní scénáře pro své likvidní pozice a pro nástroje zmírňování rizika likvidity a podrobuje pravidelnému přezkoumávání předpoklady, na kterých je založeno rozhodování o refinanční pozici. Alternativní scénáře používané pro tyto účely musí pokrývat zejména podrozvahové položky a ostatní podmíněné závazky, včetně podrozvahových položek a ostatních podmíněných závazků jednotek pro speciální účel a jiných právnických osob zřízených se speciálním účelem, vůči kterým je povinná osoba v pozici sponzora či kterým poskytuje významnou likvidní podporu.
10.  Povinná osoba zvažuje potenciální dopad scénářů týkajících se specifické instituce, scénářů týkajících se trhu jako celku a kombinovaných alternativních scénářů. V úvahu jsou brány různá časová pásma a různé míry závažnosti stresových situací.
11.  Povinná osoba přizpůsobí své strategie, vnitřní postupy, limity pro řízení rizika likvidity a vytvoří účinné plány pro mimořádné krizové okolnosti s přihlédnutím k výsledkům alternativních scénářů podle bodu 9.
12.  Povinná osoba má zavedené plány pro mimořádné krizové okolnosti, které stanovují adekvátní strategie a řádnou implementaci opatření k řešení situace vzniklé případným nedostatkem likvidních prostředků. Tyto plány jsou pravidelně přezkušovány, aktualizovány podle výsledků alternativních scénářů podle bodu 9, předkládány vrcholnému vedení a schvalovány vrcholným vedením tak, aby bylo možné náležitě přizpůsobit vnitřní postupy.“.

117. V příloze č. 1 části 5 se nad text bodu 1 vkládá nadpis, který zní: „Obecné požadavky“.

118. V příloze č. 1 části 5 bodě 2 písmeno a) zní:

„a)   zásady a postupy pro zacházení s riziky vznikajícími z koncentrace expozic vůči osobám, ekonomicky či jinak spjatým skupinám osob nebo vůči osobám ve stejném odvětví nebo zeměpisné oblasti, z koncentrace expozic ze stejné činnosti nebo obchodované komodity nebo podkladového aktiva sekuritizovaných expozic, expozic vůči fondům kolektivního investování nebo ostatních expozic nebo z jiné významné koncentrace se společným faktorem rizika,“.

119. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1a, která včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 29 zní:

„Příloha č. 1a k vyhlášce č. 123/2007 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

120. V příloze č. 2 bodě I.1 se slova „banka nebo družstevní záložna“ nahrazují slovy „povinná osoba“.

121. V příloze č. 2 bodě I.2 úvodní část ustanovení zní: „Osoba vykonávající vnitřní audit (dále jen „vnitřní auditor“) vykonává při plnění svých úkolů nezávislou, objektivní, ujišťovací a případně konzultační činnost, která“.

122. V příloze č. 2 bodech I.3, I.4, I.5, III.2, III.3, III.5 a V.2 se slova „banky nebo družstevní záložny“ nahrazují slovy „povinné osoby“.

123. V příloze č. 2 bodě I.6 a bodě II písm. a) se slova „bance nebo družstevní záložně“ nahrazují slovy „povinné osobě“.

124. V příloze č. 2 bodě I.8 se za slovo „Při“ vkládá slovo „případném“.

125. V příloze č. 2 bodě II úvodní části ustanovení se slova „Banka nebo družstevní záložna“ nahrazují slovy „Povinná osoba“.

126. V příloze č. 2 bodě II písm. a) a bodě IV.4 se slova „banku nebo družstevní záložnu“ nahrazují slovy „povinnou osobu“.

127. V příloze č. 2 bodě II písm. c) se za slova „ujišťovacích a“ vkládá slovo „případných“.

128. V příloze č. 2 bodech III.2, III.4, IV.3, IV.4 a V.1 až V.4 se slova „ , pokud je zřízen,“ zrušují.

129. V příloze č. 2 bodě III.3 se za slova „dozorčího orgánu,“ vkládají slova „případně výboru pro audit,“.

130. V příloze č. 2 bodě III.5 se za slova „analýzu rizik“ vkládá slovo „případně“.

131. V příloze č. 2 bodě IV.1 se za slova „dozorčím orgánem“ vkládají slova „ , případně výborem pro audit,“.

132. V příloze č. 2 bodě IV.3 se slova „vedoucím zaměstnancům nebo řídícím“ nahrazují slovem „řídicím“.

133. V příloze č. 2 bodě V.2 se slovo „provozních“ nahrazuje slovem „dalších“.

134. V příloze č. 2 se bod VII zrušuje.

135. V příloze č. 4 bodě 1 písm. g) úvodní části ustanovení se slovo „expozicím“ nahrazuje slovem „Expozicím“.

136. V příloze č. 4 bodě 2 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje slovem „ , anebo“.

137. V příloze č. 4 bodě 2 se doplňuje písmeno f), které zní:

„f)   Expozicím vůči regionálním vládám a místním orgánům členských států v jejich domácí měně, pokud jsou v téže měně financovány, se přiřadí riziková váha 20 %.“.

138. V příloze č. 4 bodě 3 písm. a) se slova „ , tyto expozice představují pohledávky nebo podrozvahové položky“ nahrazují slovy „představovaných pohledávkami nebo podrozvahovými položkami“.

139. V příloze č. 4 bodě 5 písm. a) bod 1 zní:

„1. Evropská unie,“.

140. V příloze č. 4 bodě 6 písm. f) a písm. j) se slova „s původní“ nahrazují slovy „se zbytkovou“.

141. V příloze č. 4 bodě 6 písmeno l) zní:

„l)   Expozicím vůči institucím představovaným kapitálovými investicemi se přiřadí riziková váha 100 %, ledaže jde o odčitatelné položky od kapitálu.“.

142. V příloze č. 4 bodě 9 písm. A.b) bod 3 zní:

„3.  expozicím z leasingu obytných nemovitostí plně pokrytým hodnotou těchto nemovitostí, pokud je povinná osoba pronajímatelem a nájemce má možnost věc odkoupit.“.

143. V příloze č. 4 bodě 9 písm. A.c) bod 3 zní:

„3.  jde o zajištění splňující podmínky podle § 102 až 107 a příloh č. 15 a 16 této vyhlášky,“.

144. V příloze č. 4 bodě 9 písm. B.b) bod 3 zní:

„3.  expozicím z leasingu nebytových nemovitostí umístěných v jiném členském státě plně pokrytým hodnotou těchto nemovitostí, pokud je povinná osoba pronajímatelem a nájemce má možnost věc odkoupit.“.

145. V příloze č. 4 bodě 12 písm. b) bodě 6 podbod 6.3 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„6.3  podíly s přednostním vypořádáním (senior units) vydanými francouzskými fondy Fonds Communs de Créances nebo obdobnými osobami, které provádějí sekuritizaci podle práva členského státu upravujícího sekuritizace úvěrů na obytné nemovitosti. V případě využití takových podílů jako zajištění dohled za účelem ochrany vlastníků dluhopisů podle příslušného předpisu Evropské unie26) zajistí, že podkladová aktiva takových podílů v každém okamžiku jejich zohlednění jako krytí budou tvořena alespoň z 90 % úvěry zajištěnými obytnými nemovitostmi s přednostním zástavním právem, do výše hodnoty, která je nejnižší z hodnot:
a)   hodnota podílů (the principal amounts due under the units),
b)   hodnota zajištěného nároku z úvěrů (the principal amounts of the liens) a
c)   80 % hodnoty zastavených nemovitostí (the value of the pledged properties).
Dále expozice ve formě těchto podílů mají externí rating, který přísluší k prvnímu stupni úvěrové kvality, s tím, že celkový objem těchto podílů nepřesahuje 10 % jejich nesplacené jmenovité hodnoty. Expozice vzniklé z obhospodařování nebo převodu plateb od dlužníků z úvěrů na obytné nemovitosti zajišťujících tyto podíly nebo výtěžků z vymáhání těchto úvěrů nebo z dluhových cenných papírů se do limitu 90 % nezapočítávají.

26)  Článek 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění).
§ 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.“.

146. V příloze č. 4 bodě 12 písm. b) bodě 7 podbod 7.3 zní:

„7.3  podíly s přednostním vypořádáním (senior units) vydanými francouzskými fondy Fonds Communs de Créances nebo obdobnými osobami, které provádějí sekuritizaci podle práva členského státu upravujícího sekuritizace úvěrů na nebytové nemovitosti. V případě využití takových podílů jako zajištění dohled za účelem ochrany vlastníků dluhopisů podle příslušného předpisu Evropské unie26) zajistí, že podkladová aktiva takových podílů v každém okamžiku jejich zohlednění jako krytí budou tvořena alespoň z 90 % úvěry zajištěnými nebytovými nemovitostmi s přednostním zástavním právem, do výše hodnoty, která je nejnižší z hodnot:
a)   hodnota podílů (the principal amounts due under the units),
b)   hodnota zajištěného nároku z úvěrů (the principal amounts of the liens) a
c)   60 % hodnoty zastavených nemovitostí (the value of the pledged properties).
Dále expozice ve formě těchto podílů mají externí rating, který přísluší k prvnímu stupni úvěrové kvality, s tím, že celkový objem těchto podílů nepřesahuje 10 % jejich nesplacené jmenovité hodnoty. Expozice vzniklé z obhospodařování nebo převodu plateb od dlužníků z úvěrů na nebytové nemovitosti zajišťující tyto podíly nebo výtěžků z vymáhání těchto úvěrů nebo z dluhových cenných papírů se do limitu 90 % nezapočítávají.“.

147. V příloze č. 4 bodě 14 nadpis zní:„

14.  Kategorie expozic vůči institucím s krátkodobým ratingem a podnikových expozic s krátkodobým ratingem“.

148. V příloze č. 4 bodě 14 písm. a) se slovo „úvěrovým“ zrušuje.

149. V příloze č. 4 bodě 16 písm. a) bodě 1 se slovo „poskytnutého“ nahrazuje slovem „poskytnutým“.

150. V příloze č. 4 bodě 16 písm. a) bodě 2 se slovo „které“ nahrazuje slovem „která“.

151. V příloze č. 4 bodě 16 písm. a) bodě 3 se za slovo „odpovídající“ vkládá slovo „jejich“ a slovo „reziduální“ se nahrazuje slovem „zbytkové“.

152. V příloze č. 4 bodě 16 se doplňuje písmeno g), které zní:

„g)   Hodnota expozice představované věcmi poskytnutými v rámci leasingu je rovna výši diskontovaných minimálních leasingových plateb. Minimální leasingové platby jsou platby v době leasingu, k nimž je nebo může být nájemce zavázán, a opce na koupi najaté věci, jejíž uplatnění lze rozumně očekávat. Do minimálních leasingových plateb se zahrnuje také zaručená zbytková hodnota (guaranteed residual value) vyhovující podmínkám uznatelnosti stanoveným v příloze č. 15 této vyhlášky pro osobní zajištění a uznatelné poskytovatele osobního zajištění. Tyto expozice z leasingu se zařadí do příslušné kategorie expozic podle § 84.
   Jde-li o věci poskytnuté v rámci leasingu ve výši odpovídající jejich nezaručené zbytkové hodnotě, hodnota rizikově vážené expozice se stanovuje podle vztahu:
1
Rizikově vážená expozice = -- . 100 % . E,
t

kde: 

označuje zbývající počet celých let, na něž je leasing sjednán, minimálně však 1 rok,
označuje hodnotu expozice (tj. zbytkovou hodnotu pronajaté věci).“.

153. V příloze č. 8 bodě I.1 na konci textu písmena a) se vkládají slova „ ; ustanovení bodu VI.4 věty druhé tím není dotčeno“.

154. V příloze č. 8 bodě I.1 písmeno g) zní:

„g)   efektivní splatností podle metody vlastních modelů u skupiny transakcí se započtením se splatností delší než jeden rok splatnost stanovená podle přílohy č. 13 bodu III.1 písm. b) bodu 6 této vyhlášky,“.

155. V příloze č. 8 bodě II se za bod 3 vkládají nové body 4 a 5, které znějí:

„4.  Hodnota expozice úvěrového derivátu pro účely výpočtu kapitálového požadavku k riziku protistrany je rovněž nulová, pokud povinná osoba nevyužije možnosti volby podle § 48 odst. 4 věty druhé.
5.  Povinná osoba si však může zvolit, že bude konzistentně zahrnovat do výpočtu kapitálového požadavku k riziku protistrany všechny úvěrové deriváty zařazené do investičního portfolia, které slouží k zajištění expozice v investičním portfoliu nebo expozice s úvěrovým rizikem protistrany, pod podmínkou, že se jedná o uznatelné zajištění.“.

Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 6 až 10.

156. V příloze č. 8 bodě III.3 písm. a) bod 5 zní:

„5.  dohoda o započtení se považuje za uznanou, pokud povinná osoba oznámí podle § 221b a projedná s Českou národní bankou záměr zohledňovat tuto dohodu; s oznámením zároveň předloží uspokojivý právní rozbor, kterým je doloženo, že v případě selhání protistrany dojde k započtení.“.

157. V příloze č. 8 bod V.15 zní:

„15.  Pro každého emitenta referenčního nástroje, na kterém je založen swap úvěrového selhání, existuje jedna skupina zajistitelných transakcí. Se swapem úvěrového selhání n-tého selhání se zachází takto:
 a) hodnota rizikové pozice v referenčním dluhovém nástroji z koše nástrojů, na kterých je založen daný úvěrový derivát, se rovná jeho tržní hodnotě vynásobené modifikovanou durací daného úvěrového derivátu vzhledem ke změně úvěrového rozpětí daného referenčního dluhového nástroje,
  b) pro každý referenční dluhový nástroj z koše nástrojů, na kterých je založen daný úvěrový derivát, existuje jedna skupina zajistitelných transakcí; rizikové pozice, které plynou z jiných swapů úvěrového selhání n-tého selhání, do této skupiny zajistitelných transakcí nejsou zahrnovány,
  c) konverzní faktor, který se vztahuje ke každé jednotlivé skupině zajistitelných transakcí odpovídající jednomu referenčnímu dluhovému nástroji z koše nástrojů, na kterých je založen daný úvěrový derivát, se rovná 0,3 % v případě, že referenční dluhový nástroj má úvěrové hodnocení udělané zapsanou ratingovou agenturou, které odpovídá stupni úvěrové kvality 1, a 0,6 % v ostatních případech.“.

158. V příloze č. 8 bodě VI.4 se za větu první vkládá věta „Povinná osoba si může zvolit, že se všemi skupinami transakcí se započtením s toutéž protistranou bude zacházet jako s jedinou skupinou transakcí se započtením, pokud budou záporné simulované tržní hodnoty na úrovni jednotlivých skupin transakcí se započtením položeny rovny nule při odhadu očekávané expozice k určitému datu.“.

159. V příloze č. 8 bodě VI.8 větě druhé se slovo „skutečná“ zrušuje.

160. V příloze č. 9 písm. C. bodě 1 se slovo „úvěrovým“ zrušuje.

161. V příloze č. 10 písm. B.q) úvodní části ustanovení se ve větě třetí slova „nebo instituce“ nahrazují slovy „instituce, anebo jiná právnická osoba splňující podmínky pro uznatelnost ostatních právnických osob jakožto poskytovatelů osobního zajištění podle přílohy č. 15 písm. B. této vyhlášky,“.

162. V příloze č. 11 bodě 7 písmeno b) zní:

„b)   věci v leasingu ve výši odpovídající jejich zbytkové hodnotě, pokud tato zbytková hodnota není zohledněna v pohledávce z leasingu (guaranteed residual value) zařazené do příslušné kategorie expozic, nebo“.

163. V příloze č. 12 bodě 4 písm. c) bod 2 zní:

„2.  Na úrovni akciového portfolia hodnota rizikově vážené akciové expozice neklesá pod hodnotu součtu minimální hodnoty rizikově vážených expozic stanovených podle metody PD a LGD a odpovídajících očekávaných úvěrových ztrát násobených 12,5. Hodnota PD a hodnota LGD se pro tento účel stanoví podle přílohy č. 13 této vyhlášky pro kategorii akciových expozic při používání metody PD a LGD.“.

164. V příloze č. 12 bod 5 včetně nadpisu zní:

„5. Kategorie ostatních expozic

V případě pokladní hodnoty nebo měnového zlata v držení povinné osoby, anebo uloženého u třetí osoby, je hodnota rizikově vážené expozice rovna nule.

V případě věci v leasingu ve výši odpovídající její zbytkové hodnotě, pokud tato zbytková hodnota není zohledněna v pohledávce z leasingu zařazené do příslušné kategorie expozic, se hodnota rizikově vážené expozice stanovuje podle vztahu:

1
rizikově vážená expozice = -- . 100 % . E,
t

kde: 

t označuje zbývající počet celých let, na něž je sjednán leasing, minimálně však 1 rok,
označuje hodnotu expozice.

Pro ostatní expozice v této kategorii se hodnota rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko stanovuje podle vztahu:

rizikově vážená expozice = 100 % . E,

 kde: E označuje hodnotu expozice.“.

165. V příloze č. 13 bodě II.1 písm. a) bodě 3 se slova „12,5 %“ nahrazují slovy „11,25 %“.

166. V příloze č. 13 bodě II.1 písm. c) bodě 2 se slovo „přlohy“ nahrazuje slovem „příloh“.

167. V příloze č. 13 bodě III.1 písm. b) bodě 3 se za slova „průměru zbytkové splatnosti“ vkládá slovo „těchto“ a za slova „10 dnů.“ se vkládá věta „V případě repo obchodů nebo půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, které podléhají rámcové dohodě o započtení, splatnost (M) odpovídá váženému průměru zbytkové splatnosti těchto expozic s tím, že je alespoň 5 dnů.“.

168. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.1 písmeno g) zní:

„g)   Rámcová dohoda o započtení se považuje za uznanou, pokud povinná osoba oznámí podle § 221b a projedná s Českou národní bankou záměr zohledňovat tuto dohodu; s oznámením zároveň předloží uspokojivý právní rozbor, kterým je doloženo, že v případě selhání protistrany dojde k započtení.“.

169. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. b) bodě 1 se za slova „povinné osoby“ vkládají slova „ , jejíž expozice se zajišťuje“.

170. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. b) bodě 7 podbodě 7.5 se slovo „likvidita“ nahrazuje slovem „likvidnost“.

171. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. b) bodě 9 se na konci textu podbodu 9.2 doplňují slova „Není-li investování fondu kolektivního investování omezeno pouze na nástroje podle bodů 1 až 8, lze jako zajištění uznat podíly odpovídající hodnotě uznatelných aktiv, přičemž se má za to, že fond kolektivního investování investoval do neuznatelných aktiv v maximální výši povolené v jeho statutu. V případech, kdy neuznatelná aktiva mohou mít zápornou hodnotu v důsledku závazků nebo podmíněných závazků vyplývajících z vlastnictví těchto aktiv, vypočítává úvěrová instituce celkovou hodnotu neuznatelných aktiv a sníží hodnotu uznatelných aktiv o hodnotu neuznatelných aktiv, je-li tato hodnota celkově záporná“.

172. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. d) bodě 2 se na konci podbodu 2.2 doplňují slova „Není-li investování fondu kolektivního investování omezeno na nástroje, které jsou uznatelné podle písmene b) bodů 1 až 8, a na nástroje podle bodu 1, lze jako zajištění uznat podíly odpovídající hodnotě uznatelných aktiv, přičemž se má za to, že fond kolektivního investování investoval do neuznatelných aktiv v maximální výši povolené v jeho statutu. V případech, kdy neuznatelná aktiva mohou mít zápornou hodnotu v důsledku závazků nebo podmíněných závazků vyplývajících z vlastnictví těchto aktiv, vypočítává úvěrová instituce celkovou hodnotu neuznatelných aktiv a sníží hodnotu uznatelných aktiv o hodnotu neuznatelných aktiv, je-li tato hodnota celkově záporná“.

173. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. e) bodě 2 se slova „uspokojivou právní analýzu, která“ nahrazují slovy „uspokojivý právní rozbor, který“ a slovo „analýza“ se nahrazuje slovem „rozbor“.

174. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.2 písm. b) bodě 1 se slova „odpovídající právní analýzu, která“ nahrazují slovy „uspokojivý právní rozbor, který“ a slovo „analýza“ se nahrazuje slovem „rozbor“.

175. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.2 písm. b) bodě 5 se za slovo „rozdíl“ vkládají slova „(marže)“, za slovo „mezi“ vkládá slovo „jmenovitou“ a za slova „hodnotou pohledávek a“ vkládá slovo „zajištěnou“ a za slovy „hodnotou expozice“ se slova „(marže)“ zrušují.

176. V příloze č. 15 písm. B.a) bodě 1 se slovo „nebo“ zrušuje.

177. V příloze č. 15 písm. B.a) se na konci textu bodu 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 3, který zní:

„3. ostatní osobní zajištění.“.

178. V příloze č. 15 písm. B. písmeno b) zní:

„b)   Jsou-li splněny podmínky uznatelnosti, lze obdobně jako k zárukám přistupovat k ostatnímu osobnímu zajištění, kterým se rozumí
1.  hotovostní kolaterál u osoby odlišné od povinné osoby, jejíž expozice se zajišťuje (dále jen „hotovostní kolaterál u třetí osoby“),
2.  nástroj splatný na vyžádání vydaný osobou odlišnou od povinné osoby, jejíž expozice se zajišťuje, (dále jen „nástroj splatný na vyžádání“) a
3.  životní pojištění.“.

179. V příloze č. 15 písm. B. bodě 1 písm. d) bodě 1 podbod 1.3 zní:

„1.3  mezinárodní rozvojová banka nebo mezinárodní organizace, pokud se expozicím vůči nim přiřazuje v rámci standardizovaného přístupu riziková váha 0 %,“.

180. V příloze č. 15 písm. B. bodě 4 písmena a) až c) včetně poznámky pod čarou č. 30 znějí:

„a)   Hotovostní kolaterál u třetí osoby lze uznat, pokud jsou splněny tyto podmínky:
1.  jedná se o peněžitou pohledávku vůči instituci, která není v její správě a jež je zastavena, anebo postoupena, ve prospěch povinné osoby,
2.  právo ze zajištění je bezpodmínečné a nezrušitelné bez souhlasu povinné osoby,
3.  instituce plní pohledávku výlučně ve prospěch povinné osoby nebo jiných osob se souhlasem povinné osoby a
4.  právo ze zajištění je účinné a vymahatelné ve všech příslušných právních řádech.
b)   Nástroj splatný na vyžádání lze uznat, pokud je vydán institucí a jsou splněny podmínky uznatelnosti pro finanční kolaterál.
c)   Životní pojištění lze uznat, pokud jsou splněny tyto podmínky:
1.  pohledávka na výplatu pojistného plnění, anebo odkupného, je zastavena, anebo postoupena, ve prospěch povinné osoby, jejíž expozice se zajišťuje,
2.  právo ze zajištění je účinné a vymahatelné ve všech příslušných právních řádech,
3.  povinná osoba je informována o jakémkoli nezaplacení pojistného,
4.  povinná osoba je v případě selhání dlužníka oprávněna zrušit pojištění a požadovat výplatu odkupného,
5.  odkupné je splatné bez zbytečného odkladu a jeho výše je zřejmá a neredukovatelná,
6.  výplatu pojistného plnění, anebo odkupného, ve prospěch jiné osoby lze provést jen se souhlasem povinné osoby a
7.  na výkon činnosti pojistitele se vztahují příslušné předpisy Evropské unie upravující reorganizaci a likvidaci pojišťoven a životní pojištění29), anebo právní předpisy a pravidla výkonu dohledu, které jsou obdobné právnímu režimu uplatňovanému v členských státech.

30)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

181. V příloze č. 16 bodě II.2 písm. b) bodě 4 se slova „v případě, že by neexistovalo zajištění úvěrového rizika“ nahrazují slovy „bez ohledu na existující zajištění expozice“.

182. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. a) se na konci textu bodu 1 středník nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ledaže tak povinná osoba činí pro účely § 92 odst. 1 a 2. Povinná osoba prokáže České národní bance, že toto výjimečné použití obou metod není prováděno selektivně za účelem snížení minimálních kapitálových požadavků a nevede k obcházení pravidel obezřetnosti,“.

183. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. c) se za slova „kolaterálu se“ vkládají slova „při stanovení rizikové váhy expozice nebo její části ve výši, která odpovídá tržní hodnotě uznatelného finančního kolaterálu (dále v této příloze jen „zajištěná část hodnoty expozice“)“.

184. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. c) bodě 1 úvodním textu se slova „Expozici, nebo části expozice, ve výši, která odpovídá tržní hodnotě uznatelného finančního kolaterálu (dále v této příloze jen „zajištěná část hodnoty expozice“)“ nahrazují slovy „Zajištěné části hodnoty expozice“.

185. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. c) bodě 2 se za slovo „části“ vkládá slovo „hodnoty“.

186. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. c) bodě 3 se za slovo „části“ vkládá slovo „hodnoty“.

187. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. c) se za bod 3 doplňuje nový bod 4, který zní:

„4.  Hodnotou expozice podrozvahové položky podle přílohy č. 6 této vyhlášky se pro tyto účely rozumí 100 % její hodnoty a nikoli hodnota expozice podle § 87 odst. 3.“.

188. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. d) bodě 3 se slova „nebo přístup IRB v případě, že by neexistovalo zajištění úvěrového rizika; jde-li o podrozvahové položky podle přílohy č. 6 této vyhlášky, hodnota expozice pro tyto účely odpovídá jejich účetní hodnotě násobené konverzním faktorem 1,0“ nahrazují slovy „ , anebo přístup IRB, bez ohledu na existující zajištění expozice; jde-li o podrozvahové položky podle přílohy č. 6 této vyhlášky, anebo podle přílohy č. 13 bodu IV.1 písm. k) této vyhlášky, hodnota expozice pro tyto účely odpovídá jejich účetní hodnotě po odečtení rezerv násobené konverzním faktorem 100 %“.

189. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. i) bodě 6 se slovo „likviditu“ nahrazuje slovem „likvidnost“ a slovo „likvidity“ nahrazuje slovy „likvidnosti finančního“.

190. V příloze č. 16 bodě II.4 písm. d) se slovo „kolaterálem“ nahrazuje slovem „zajištěním“.

191. V příloze č. 16 bodě II.4 písm. d) bod 1 zní:

„1.  pokud je poměr mezi hodnotou zajištění (C) a hodnotou expozice (E) nižší než požadovaná minimální míra zajištění (dolní prahová hodnota, C*) podle tabulky č. 5, považuje se expozice za nezajištěnou; hodnota expozice (E) se pro tento účel stanoví s využitím konverzního faktoru ve výši 100 % namísto konverzních faktorů uvedených v příloze č. 13 bodě IV.1 písm. k) této vyhlášky;“.

192. V příloze č. 16 bodě II.4 písm. d) bodě 3 se slovo „kolaterálu“ nahrazuje slovem „zajištění“.

193. V příloze č. 16 bodě III.1 písm. a) se za slova „jako u“ a v písm. b) a písm. c) se za slova „v případě“ vkládá slovo „finančního“.

194. V příloze č. 16 bodě III.3 se doplňují nová písmena d) a e), která znějí:

„d)   Jsou-li splněny podmínky podle přílohy č. 15 této vyhlášky, stanoví se hodnota expozice zajištěná životním pojištěním takto:
1.  vztahují-li se na expozici ustanovení pro standardizovaný přístup, použijí se rizikové váhy stanovené v bodě III.5,
2.  vztahují-li se na expozici ustanovení pro přístup IRB, ale nepoužijí-li se vlastní odhady LGD, přiřadí se expozici LGD ve výši 40 %.
e)   V případě nesouladu měn se hodnota životního pojištění, jež je rovna výši odkupného, snižuje podle ustanovení o nesouladu měn pro záruky.“.

195. V příloze č. 16 bodě III.4 písm. b) se za slova „expozice (E)“ vkládají slova „ , kterou se pro tyto účely rozumí hodnota expozice podle § 87,“.

196. V příloze č. 16 bodě III.4 písm. b) se na konci druhé věty tečka nahrazuje středníkem a vkládají se slova „jde-li o podrozvahové položky podle přílohy č. 6 této vyhlášky, odpovídá pro tyto účely hodnota expozice (E) 100 % jejich účetní hodnoty po odečtení rezerv a nikoli hodnotě podle § 87 odst. 3“.

197. V příloze č. 16 bodě III.4 písm. c) se za slova „označuje hodnotu expozice“ vkládají slova „podle § 87; jde-li o podrozvahové položky podle přílohy č. 6 této vyhlášky, hodnota expozice pro tyto účely odpovídá 100 % jejich účetní hodnoty po odečtení rezerv a nikoli hodnotě podle § 87 odst. 3,“.

198. V příloze č. 16 bodě III.4 písmeno e) zní:

„e)   Při používání přístupu IRB lze u zajištěné hodnoty expozice nebo zajištěné části hodnoty expozice, stanovené na základě upravené hodnoty zajištění G?a, nahrazovat hodnotu PD dlužníka hodnotou PD poskytovatele zajištění, nebo hodnotou PD nižší, než je hodnota PD dlužníka, avšak vyšší, než je hodnota PD poskytovatele zajištění, pokud se plné nahrazení nezdá být opodstatněné. Jde-li o podřízené expozice a osobní zajištění, které není podřízené, lze používat hodnoty LGD pro expozice, které nejsou podřízené. U nezajištěné části hodnoty expozice se používá hodnota PD dlužníka a hodnota LGD pro podkladové expozice. Hodnota expozice zajištěná osobním zajištěním upravená o nesoulad měn a splatností (G?a) se stanovuje podle vztahů pro hodnotu záruky nebo úvěrového derivátu upravenou o nesoulad měn (G*) a úpravu o nesoulad splatností. Jde-li o podrozvahové položky podle přílohy č. 13 bodu IV.1 písm. k) této vyhlášky, odpovídá pro tyto účely hodnota expozice jejich účetní hodnotě po odečtení rezerv násobené konverzním faktorem 100 %.“.

199. V příloze č. 16 bodě III se doplňuje bod 5, který včetně nadpisu zní:

„5. Postup zohledňování životního pojištěníPro účely stanovení hodnoty expozice se použijí tyto rizikové váhy:

a)   20 %, je-li přednostní nezajištěné expozici vůči pojistiteli přidělena riziková váha 20 %,
b)   35 %, je-li přednostní nezajištěné expozici vůči pojistiteli přidělena riziková váha 50 %,
c)   70 %, je-li přednostní nezajištěné expozici vůči pojistiteli přidělena riziková váha 100 %,
d)   150 %, je-li přednostní nezajištěné expozici vůči pojistiteli přidělena riziková váha 150 %.“.

200. V příloze č. 16 bodě IV písm. b) bodě 1 se slovo „kolaterálu“ nahrazuje slovem „zajištění“.

201. V příloze č. 16 bodě V písm. b) bodě 1 se slovo „kolaterálu“ nahrazuje slovem „zajištění“ a slova „E* s finančním kolaterálem, E* s kolaterálem v podobě nemovitostí, E* s kolaterálem v podobě pohledávek, E* s movitými věcmi nebo E* bez uznatelného kolaterálu“ se nahrazují slovy „E* s finančním kolaterálem, E* se zajištěním nemovitostí, E* se zajištěním pohledávkou, E* se zajištěním movitou věcí nebo E* bez uznatelného zajištění“.

202. V příloze č. 17 bodě II úvodní části ustanovení se za slova „vážené sekuritizované“ vkládají slova „nebo resekuritizované“.

203. V příloze č. 17 bod II.1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

204. V příloze č. 17 bodě II.6 se slova „20 % u facilit s původní splatností do 1 roku včetně a 50 % u facilit s původní splatností nad 1 rok“ zrušují.

205. V příloze č. 17 bod II.7 zní:

„7.  Pro účely postupu podle bodu 6 se použije konverzní faktor 50 %.“.

206. V příloze č. 18 body 9 až 13 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

207. V příloze č. 18 bodě 15 se slovo „bodu“ nahrazuje slovy „bodů 19 a“ a slova „větší z těchto dvou hodnot: 7 % nebo rizikovou váhou stanovenou podle vztahu“ se nahrazují slovy „stanovována podle níže uvedeného vztahu; nesmí však být nižší než 20 % v případě resekuritizovaných expozic a 7 % v případě ostatních sekuritizovaných expozic.“.

208. V příloze č. 18 bodě 15 se za slova „ ; označuje efektivní počet expozic stanovený podle bodu 12“ doplňují slova „v případě resekuritizace použije povinná osoba počet podkladových expozic této resekuritizace a nikoli počet expozic v původním souboru expozic, ze kterého vzešly sekuritizované expozice, ze kterých potom vzešly dané resekuritizované expozice,“.

209. V příloze č. 18 body 18 až 20 znějí:

„18.  Na jmenovitou hodnotu likviditní facility, která splňuje podmínky pro zálohové facility podle přílohy č. 17 bodu 8 této vyhlášky, lze použít konverzní faktor 0 %.
19.  Pokud není účelné, aby povinná osoba počítala hodnoty rizikově vážených sekuritizovaných expozic jako by sekuritizovány nebyly, může se souhlasem oprávněného orgánu dohledu ve výjimečných případech použít při výpočtu hodnot rizikově vážených expozic pro sekuritizovanou pozici bez ratingu, která představuje přípustnou likviditní facilitu, nejvyšší riziková váha, která by byla použita na kteroukoliv ze sekuritizovaných expozic za situace, kdyby nebyly sekuritizovány.
20.  Pokud má facilita podle bodu 19 původní splatnost menší nebo rovnou než 1 rok, vynásobí se její jmenovitá hodnota konverzním faktorem 50 %. V ostatních případech se používá konverzní faktor 100 %.“.

210. V příloze č. 19 bodě 1 úvodní části ustanovení se za slovo „pokud“ doplňují slova „jsou splněny tyto podmínky:“.

211. V příloze č. 19 bodě 1 písm. a) se za slovo „přísluší“ vkládá slovo „instituci“ a slovo „a“ na konci textu se nahrazuje čárkou.

212. V příloze č. 19 bodě 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)  externí rating není založen, anebo částečně založen, na osobním zajištění poskytnutém povinnou osobou; pokud by taková skutečnost nastala, povinná osoba zachází s relevantní expozicí tak, jako kdyby externí rating neměla, a použije odpovídající rizikovou váhu pro expozici bez externího ratingu.“.

213. V příloze č. 20 písmeně B. bod I včetně nadpisu zní:

„I. Koeficienty pro výpočet kapitálového požadavku ke specifickému úrokovému riziku

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

214. V příloze č. 20 písmeně B. se doplňují body II až IV, které včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

215. V příloze č. 20 písm. D. tabulka č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

216. V příloze č. 21 bodě II úvodní část ustanovení zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

217. V příloze č. 21 bodě III body 1 až 4 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

218. V příloze č. 21 bodě III se doplňují body 5 až 10, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

219. V příloze č. 21 bod IV včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

220. V příloze č. 21 bodě V se doplňuje bod 5, který zní:„5. Povinná osoba provádí též reverzní stresové testy.“.

221. V příloze č. 21 bod VI včetně nadpisu zní:

„VI. Zpětné testování

Oprávněný orgán dohledu prověří, zda povinná osoba je schopna provádět zpětné testování jak skutečných, tak hypotetických změn hodnoty portfolia. Zpětné testování hypotetických změn hodnoty portfolia je založeno na porovnání hodnoty portfolia na konci obchodního dne a jeho hodnoty na konci následujícího obchodního dne za předpokladu nezměněných pozic. Oprávněný orgán dohledu vyžaduje po povinné osobě přijetí náležitých nápravných opatření, identifikuje-li v jejích postupech pro zpětné testování nedostatky. Oprávněný orgán dohledu vyžaduje po povinné osobě zpětné testování hypotetických i skutečných změn hodnoty portfolia. Povinná osoba zaznamená počet překročení při zpětném testování hypotetických změn i počet překročení při zpětném testování skutečných změn a pro účely stanovení plus faktoru použije větší z obou hodnot.“.

222. V příloze č. 22 bodě II písmeno a) zní:

„a)   Kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle standardizovaného přístupu se určuje jako tříletý průměr ročních součtů kapitálových požadavků k operačnímu riziku pro jednotlivé linie podnikání vymezené v tabulce č. 2, ve které jsou také uvedeny rizikové váhy (parametry ß) pro jednotlivé linie podnikání.“.

223. V příloze č. 22 bodě II písm. b) úvodní části ustanovení se slova „Relevantní ukazatel a kapitálový požadavek“ nahrazují slovy „Kapitálový požadavek“.

224. V příloze č. 22 bodě II písm. b) bodě 1 se slova „rizikově vážené hodnoty relevantního ukazatele“ nahrazují slovy „kapitálového požadavku“.

225. V příloze č. 22 bodě II písm. b) bod 2 zní:

„2.  je-li hodnota kapitálového požadavku za účetní období v linii podnikání záporná v důsledku záporné hodnoty součtu čistého úrokového a čistého neúrokového výnosu, nabývá kapitálový požadavek vypočtený pro danou jednotlivou linii podnikání a dané účetní období zápornou hodnotu; tato hodnota se zahrne do dalšího výpočtu bez jakéhokoliv omezení;“.

226. V příloze č. 22 bodě IV písm. c) bodě 7 se za slova „orgánu dohledu.“ vkládá věta „Ztrátové události postihující celou povinnou osobu mohou být za mimořádných okolností začleněny do doplňkové linie podnikání „podnikové položky“.“.

227. V příloze č. 22 bodě IV se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

228. V příloze č. 22 bodě IV se doplňuje písmeno f), které zní:

„f)   Kapitálový požadavek k operačnímu riziku při použití přístupu AMA bez zohlednění pojištění nebo dalších uznatelných technik snižování rizika může být v důsledku jejich zohlednění snížen nejvýše o 20 %.“.

229. V příloze č. 24 bodě 4 se na konci písmena c) tečka nahrazuje slovy „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   údaje o objemu obchodů uskutečněných v rámci poskytování investičních služeb ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům, pokud povinná osoba je oprávněna poskytovat investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“.

230. V příloze č. 25 bodě 2 se na konci textu písmena a) doplňují slova „včetně nástrojů uvedených v § 55b“.

231. V příloze č. 25 bodě 2 písm. b) se za slova „(složka tier 1),“ vkládají slova „souhrnná výše hlavního původního kapitálu, souhrnná výše vedlejšího původního kapitálu,“.

232. V příloze č. 25 bodě 3 písm. b) bodě 1 se za slova „k úvěrovému riziku“ vkládají slova „ , riziku protistrany, riziku rozmělnění a k volným dodávkám“.

233. V příloze č. 25 nadpis bodu 4 zní: „Doplňující údaje o výši jednotlivých kapitálových požadavků k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku a k riziku protistrany“.

234. V příloze č. 25 bodě 4 úvodní části ustanovení písmena a) a b) znějí:

„a)   k pozičnímu riziku, jehož součástí jsou kapitálové požadavky
1.  k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia,
2.  k obecnému akciovému riziku obchodního portfolia,
3.  ke specifickému úrokovému riziku obchodního portfolia, se samostatným uvedením kapitálových požadavků ke specifickému úrokovému riziku sekuritizovaných expozic,
4.  ke specifickému akciovému riziku obchodního portfolia,
b)   k měnovému riziku,“.

235. V příloze č. 25 bodě 4 úvodní části ustanovení se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c)   ke komoditnímu riziku a
d)   k riziku protistrany u repo obchodů nebo půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, derivátů, transakcí s delší dobou vypořádání, maržových obchodů.“.

236. V příloze č. 25 bod 8 včetně nadpisu zní:

„8. Doplňující údaje o tržním riziku při použití vlastních modelů pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku a specifickému riziku

a) informace o každém dílčím portfoliu, jejíž součástí je
1.  charakteristika použitého modelu,
2.  v případě stanovování kapitálových požadavků při postupu podle přílohy č.  21 bodů IV.3 až IV.18 a bodů IV.19 až IV.24 této vyhlášky, a to pro každou z těchto variant samostatně, použité metody a rizika měřená prostřednictvím vlastního modelu včetně popisu použitého přístupu pro určení horizontu likvidity, metody použité k posouzení výše kapitálu, která je v souladu s požadovanými standardy obezřetnosti, a přístupy použité při validaci modelů,
3.  popis stresového testování používaného u každého dílčího portfolia,
4.  popis přístupu ke zpětnému testování a validaci správnosti a ucelenosti vlastních odhadů a procesů modelování,
b)   informace o rozsahu, v jakém je tento přístup akceptován oprávněným orgánem dohledu,
c)   souhrnná informace o rozsahu a metodách používaných pro naplnění požadavků na řídicí a kontrolní systém v této oblasti,
d)   nejvyšší, nejnižší a střední hodnota z následujících dat:
1.  denní riziková hodnota za období a ke konci období,
2.  stresová riziková hodnota za období a ke konci období,
3.  výše kapitálových požadavků při postupu podle přílohy č. 21 bodů IV.3 až IV.18 a bodů IV.19 až IV.24 této vyhlášky za období a ke konci období,
e)   výše kapitálových požadavků při postupu podle přílohy č. 21 bodů IV.3 až IV.18 a bodů IV.19 až IV.24 této vyhlášky, společně s váženým průměrným horizontem likvidity pro každé dílčí portfolio vstupující do těchto postupů a
f)    srovnání měření jednodenní rizikové hodnoty stanovené ke konci obchodního dne s jednodenními změnami hodnoty portfolia na konci následujícího obchodního dne společně s analýzou jakéhokoliv významného převýšení během období.“.

237. V příloze č. 25 bod 12 včetně nadpisu zní:

„12. Doplňující údaje o sekuritizaci

a)   informace o zásadách a cílech, které povinná osoba má v souvislosti se sekuritizací,
b)   povaha dalších rizik včetně rizika likvidity spojeného se sekuritizovanými aktivy,
c)   druhy rizik z hlediska nadřízenosti podkladových sekuritizovaných pozic a z hlediska podkladových aktiv těchto sekuritizovaných pozic převzatých a držených v resekuritizaci,
d)   informace o zapojení do sekuritizace a o rolích v sekuritizaci (původce, investor apod.),
e)   informace o rozsahu zapojení do sekuritizace,
f)   popis postupů sledování změn úvěrového a tržního rizika sekuritizovaných expozic včetně toho, jaké dopady na sekuritizované expozice má chování podkladových aktiv, a popis, jak se tyto postupy liší pro resekuritizované expozice,
g)   popis strategie při určování používání zajištění a osobního zajištění ke snižování rizik držených sekuritizovaných a resekuritizovaných expozic včetně identifikace protistran, které jsou zdrojem významného zajištění v členění podle typu rizikové expozice,
h)   informace o metodách použitých pro výpočet kapitálových požadavků v souvislosti se sekuritizací včetně informace, jaká metoda se používá pro jaký typ sekuritizace,
i)   typy jednotek pro speciální účel, které povinná osoba v roli sponzora využívá pro sekuritizaci expozic vůči třetím stranám, včetně informace, zda, v jaké formě a v jakém rozsahu má povinná osoba expozice vůči jednotkám pro speciální účel, uváděné samostatně pro rozvahové a podrozvahové expozice, a přehled osob, které povinná osoba řídí nebo jim poskytuje poradenství a které investují do sekuritizovaných pozic, které povinná osoba sekuritizovala, nebo do jednotek pro speciální účel, které povinná osoba sponzoruje,
j)   shrnutí účetních metod použitých pro sekuritizaci včetně informace
1.  zda je operace vykázána jako prodej nebo financování,
2.  o výši zisků vykázaných z prodeje,
3.  o způsobech a o hlavních předpokladech uplatněných při ocenění podílů na expozicích, které si povinná osoba ponechala, a o změnách oproti předchozímu období,
4.  o zacházení se syntetickou sekuritizací,
5.  o způsobech ocenění aktiv čekajících na sekuritizaci, a zda jsou evidované v investičním portfoliu nebo v obchodním portfoliu povinné osoby,
6.  o strategii pro uznávání rozvahových závazků za ujednání, která mohou vyžadovat od úvěrové instituce poskytnutí finanční podpory pro sekuritizovaná aktiva,
k)   označení zapsané ratingové agentury, která poskytla externí rating při sekuritizaci, a typech expozic v členění podle jednotlivých zapsaných ratingových agentur,
l)   popis metody interního hodnocení podle přílohy č. 18 této vyhlášky včetně struktury procesu interního hodnocení a vztahu mezi interním hodnocením a externím ratingem, užití interního hodnocení pro jiné účely než pro stanovení kapitálového požadavku metodou interního ohodnocení, kontrolních mechanismů procesu interního hodnocení včetně popisu posuzování procesu interního hodnocení, odpovědnosti a naplňování požadavku nezávislosti; informace o typech expozic, pro které se použije proces interního hodnocení, a stresové faktory použité při stanovení úrovní úvěrového posílení podle typu expozice,
m)   vysvětlení významných kvantitativních změn v uveřejňovaných informacích podle písmen n) až q) oproti předchozímu období,
n)   v členění na expozice obchodního a investičního portfolia a dále v členění podle typu expozic, následující informace,
1.  souhrnná výše nesplacených expozic sekuritizovaných povinnou osobou, a to v členění na expozice z tradiční sekuritizace a expozice ze syntetické sekuritizace a sekuritizace, v nichž je povinná osoba pouze sponzorem,
2.  souhrnná výše rozvahových sekuritizovaných expozic, které povinné osobě zůstaly nebo je pořídila, a podrozvahové sekuritizované expozice,
3.  souhrnná výše aktiv čekajících na sekuritizaci,
4.  u sekuritizovaných facilit podléhajících předčasnému splacení souhrnná výše čerpaných expozic připadajících na podíl původce a souhrnná výše čerpaných expozic připadajících na podíl investora, souhrnná výše kapitálových požadavků vzniklých povinné osobě vůči podílu původce a vůči podílu investora a souhrnná výše kapitálových požadavků vzniklých povinné osobě vůči podílům investora na čerpaných a na nečerpaných úvěrových linkách,
5.  souhrnná výše sekuritizovaných expozic, které povinné osobě zůstaly nebo je pořídila, a to v členění podle rizikových vah se samostatným uvedením expozic s rizikovou váhou 1 250 % nebo odčítaných od kapitálu,
6.  shrnutí o sekuritizaci během minulého účetního období včetně souhrnné výše sekuritizovaných expozic v daném období, a to v členění podle typu expozic, a včetně výše zisku nebo ztráty z prodeje, v členění podle typu expozic,
o)   informace v členění na obchodní a investiční portfolio:
1.  souhrnná výše sekuritizovaných expozic, které povinné osobě zůstaly nebo je pořídila, a s nimi spojených kapitálových požadavků v členění na sekuritizované a resekuritizované expozice a v dostatečném členění podle rizikových vah nebo kapitálových požadavků, a jaký přístup pro jaký kapitálový požadavek byl použit,
2.  souhrnná výše resekuritizovaných expozic, které povinné osobě zůstaly nebo je pořídila, v členění na expozice před nebo po zajištění/pojištění a expozice k finančnímu ručiteli v členění podle úvěrové kvality ručitele nebo podle jména ručitele,
p)   u investičního portfolia souhrnná výše expozic se znehodnocením nebo po splatnosti, sekuritizovaných povinnou osobou, a dále ztráty vzniklé povinné osobě za období, v obou případech v členění podle typu expozic, a
q)   u obchodního portfolia souhrnná výše nesplacených expozic sekuritizovaných povinnou osobou, a k nimž se stanoví kapitálový požadavek k tržnímu riziku, a to v členění na expozice z tradiční sekuritizace a expozice ze syntetické sekuritizace a podle typu expozice.“.

238. V příloze č. 25 bodě 15 úvodní části ustanovení se za slova „a to“ doplňuje slovo „popis“.

239. V příloze č. 25 bodě 15 písm. a) se slovo „popis,“ zrušuje.

240. V příloze č. 25 bodě 15 písm. b) se slova „informace o případných dalších technikách nebo nástrojích“ nahrazují slovy „dalších technik nebo nástrojů“.

241. V příloze č. 25 se za bod 15 doplňuje nový bod 16, který včetně nadpisu zní:

„16. Údaje o odměňování

Povinná osoba s ohledem na svou velikost, organizační uspořádání, povahu, rozsah a složitost činností uveřejňuje a pravidelně aktualizuje tyto údaje týkající se zásad a postupů odměňování vybraných skupin zaměstnanců, jejichž činnosti mají významný vliv na celkový rizikový profil povinné osoby podle přílohy č. 1a této vyhlášky, aniž by tím byla dotčena ustanovení právních předpisů o zacházení s osobními údaji:

a)  informace o rozhodovacím procesu uplatňovaném pro stanovení zásad odměňování včetně informace o složení a působnosti výboru, pokud je výbor pro odměňování zřízen, informace o případných externích poradcích, jejichž služeb bylo využito při stanovení zásad odměňování, a úloze dalších relevantních dotčených osob,
b) informace o vztahu mezi odměnou podle přílohy č. 1a této vyhlášky a výkonností,
c)  informace o nejvýznamnějších charakteristikách uplatňovaného systému odměňování včetně informace o kritériích měření výkonnosti, úpravách zohledňujících riziko, zásadách pro oddálení nároku na pohyblivou složku odměny a podmínkách jeho přiznání,
d) informace o kritériích poskytování akcií, opcí, nebo jiných pohyblivých položek odměny,
e)  hlavní parametry a odůvodnění schématu pohyblivých složek odměn a jakýchkoliv dalších nepeněžních výhod,
f)  souhrnné vyčíslení odměn v členění podle oblastí podnikání v rámci činností povinné osoby,
g) informace v členění na vrcholné vedení a na zaměstnance, jejichž činnosti mají významný vliv na celkový rizikový profil povinné osoby o souhrnném vyčíslení:
1.  částky odměn v účetním období v členění na pevnou a na pohyblivou složku, a počet příjemců,
2.  částky pohyblivých složek odměn za účetní období, v členění podle formy na peněžní odměny, akcie, s akciemi svázané nástroje a na ostatní,
3.  nevyplacené částky oddálených odměn, v členění částky na již přiznané a dosud nepřiznané právní nároky,
4.  částky odměn, jejichž přiznání bylo oddáleno do účetního období, v členění na částky přiznané a částky, o které byly oddálené odměny sníženy,
5.  částky odměn na nově vzniklé pracovní poměry a částky odstupného, vyplacené v účetním období, a počet jejich příjemců,
6.  částky odstupného vyplaceného v účetním období, počet příjemců a nejvyšší částka odstupného vyplacená fyzické osobě.

Povinná osoba, která je významná vzhledem ke své velikosti, organizačnímu uspořádání, povaze, rozsahu nebo složitosti činností, uveřejní kvantitativní informace podle tohoto bodu samostatně za představenstvo.“.

242. V příloze č. 27 bodě 1 se na konci textu písmena a) doplňují slova „včetně nástrojů podle § 55b“.

243. V příloze č. 27 bodě 1 písm. b) se za slova „(složka tier 1),“ vkládají slova „souhrnná výše hlavního původního kapitálu, souhrnná výše vedlejšího původního kapitálu,“.

244. V příloze č. 29 bodě 1 se doplňuje písmeno i), které zní:

„i)   údaje o objemu obchodů uskutečněném v rámci poskytování investičních služeb ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům.“.

245. V příloze č. 30 bodě 1 se na konci textu písmena a) doplňují slova „včetně nástrojů podle § 55b“.

246. V příloze č. 30 bodě 1 písm. b) se za slova „(složka tier 1),“ vkládají slova „souhrnná výše hlavního původního kapitálu, souhrnná výše vedlejšího původního kapitálu,“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Do 31. prosince 2015 povinná osoba přiřazuje expozicím vůči centrálním vládám a centrálním bankám členských států v domácí měně jakéhokoliv členského státu, pokud jsou v téže měně financovány, stejnou rizikovou váhu, jakou by přiřadila podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, expozicím vůči těmto centrálním vládám a centrálním bankám v jejich domácí měně, pokud jsou v téže měně financovány.

2. Povinná osoba, která používá přístup IRB nebo přístup AMA, udržuje do 31. prosince 2011 kapitál minimálně ve výši 80 % ze součtu jednotlivých kapitálových požadavků stanovených na základě přístupu pro výpočet kapitálových požadavků podle přílohy č. 32 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Povinná osoba, která obdržela souhlas oprávněného orgánu dohledu k používání přístupu IRB nebo přístupu AMA po 31. prosinci 2009, může požádat oprávněný orgán dohledu o souhlas, aby byl požadavek na udržování kapitálu minimálně ve výši 80 % vztažen k součtu kapitálových požadavků podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, přičemž kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia je stanoven standardizovaným přístupem a kapitálový požadavek k operačnímu riziku je stanoven přístupem BIA, anebo standardizovaným přístupem. Při stanovení kapitálu povinná osoba nepřihlíží k přebytku ani k nedostatku v krytí očekávaných úvěrových ztrát.

3. Nejdéle do 31. prosince 2012 může povinná osoba uplatnit na expozice, které vznikly před 31. prosincem 2009 a jsou vůči osobě, která je úvěrovou institucí, obchodníkem s cennými papíry, zahraničním obchodníkem s cennými papíry z jiného členského státu, uznaným obchodníkem s cennými papíry z jiného než členského státu, uznanou burzou, anebo uznaným clearingovým centrem, pravidla angažovanosti podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Banka, která byla přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 123/2007 Sb. oprávněna používat model pro stanovení kapitálových požadavků ke specifickému riziku podle § 62 až 69 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, může tento model používat jako základní přístup pro výpočet kapitálových požadavků i po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud plní požadavky pro používání vlastních modelů podle § 168 a 169 a přílohy č. 21 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Nejdéle do 30. prosince 2011 může banka namísto dodatečných kritérií pro stanovení kapitálových požadavků ke specifickému riziku podle přílohy č. 21 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, plnit dodatečná kritéria pro stanovení kapitálových požadavků ke specifickému riziku podle přílohy č. 32 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

5. Dne 31. prosince 2010 banka a družstevní záložna zohledňuje při stanovení angažovanosti investičního portfolia expozici představovanou aktivem v jeho účetní hodnotě před snížením o opravné položky a expozici představovanou podrozvahovou položkou v účetní hodnotě bez odečtení rezerv, vždy bez aplikace rizikových vah nebo konverzních faktorů.

6. Do 31. prosince 2013 povinná osoba stanovuje při postupu podle přílohy č. 20 písm. B. bodu II vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, odděleně součet kapitálových požadavků k čistým dlouhým pozicím nástrojů obchodního portfolia, které jsou sekuritizovanými expozicemi, a součet kapitálových požadavků k čistým krátkým pozicím těchto nástrojů, a jako kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku nástrojů obchodního portfolia, které jsou sekuritizovanými expozicemi, použije větší z obou hodnot. Během tohoto období povinná osoba průběžně informuje Českou národní banku o součtu rizikově vážených čistých dlouhých pozic a rizikově vážených čistých krátkých pozic těchto nástrojů v rozčlenění podle podkladových aktiv, přičemž rizikové váhy stanoví podle ustanovení přílohy č. 20 písm. B. bodu II vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

7. Do 31. prosince 2012 povinná osoba použije pro všechny retailové expozice, které jsou zajištěny obytnými nemovitostmi a zároveň se na ně nevztahují záruky centrálních vlád, průměrnou váženou hodnotu LGD, kde vahou je hodnota expozice, alespoň 10 %.

8. Do 31. prosince 2013 povinná osoba nepoužije horní limit 10 % pro podíly s přednostním vypořádáním (senior units) vydané francouzskými fondy Fonds Communs de Créances nebo obdobnými osobami provádějícími sekuritizaci, pokud

a)   sekuritizované expozice zajištěné obytnou nebo nebytovou nemovitostí vznikly členovi konsolidačního celku, jehož členem je i emitent příslušného krytého dluhopisu, nebo osobě, která je stejně jako emitent příslušného krytého dluhopisu přidružena ke stejné osobě, přičemž společné členství v konsolidačním celku nebo přidružení se posuzují k okamžiku, kdy jsou podíly s přednostním vypořádáním poskytnuty jako zajištění pro kryté dluhopisy, a
b)   člen konsolidačního celku, anebo přidružená osoba, si ponechá celou tranši první ztráty těchto podílů s přednostním vypořádáním.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2010 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 8, 11, 14 až 49, 109, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 145, 146, 165, 212, 229, 241, 244 a ustanovení čl. II bodů 2, 7 a 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011, a ustanovení čl. I bodů 63, 77, 95, 99 až 101, 103, 104, 106, 137, 202, 203, 206 až 208, 214, 216 až 221, 232 až 237 a ustanovení čl. II bodu 6, které nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2011.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

E-shop

Horní zákon, zákon o hornické činnosti - komentář

Horní zákon, zákon o hornické činnosti - komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také ...

Cena: 2 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění (54 změn od ledna 2020). Menší ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2020

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2020

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 20. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2020 a sestavováním účetní závěrky za rok 2019 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2020 ve všech právních a daňových ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.