Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 370/2010 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2010, částka 135, ze dne 17. 12. 2010

370

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

2. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   finančním zajištěním - zajištění závazků finančního charakteru účastníka trhu s plynem vznikajících z obchodních vztahů s operátorem trhu nebo provozovatelem distribuční soustavy,“.

3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „v kalendářním roce za předpokladu normálních klimatických podmínek“.

4. V § 2 odst. 1 písmeno r) zní:

„r)   skladovací kapacitou – provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu v m3, těžební nebo vtláčecí výkon v m3/den nebo těžební nebo vtláčecí křivka v m3/den,“.

5. V § 2 odst. 1 písmeno t) zní:

„t)   normálními klimatickými podmínkami – průměr denních teplot z let 1971 – 2000 vytvořený pro plynárenství Českým hydrometeorologickým ústavem, vypočítaný z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,“.

6. V § 2 odst. 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až t), která znějí:

„q)   plánovanou roční spotřebou plynu – hodnota spotřeby plynu získaná z historických skutečných odběrů plynu, upravená o vliv teploty, stanovená podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
r)   skutečnými klimatickými podmínkami – průměr skutečných denních teplot vzduchu na území České republiky pro jednotlivé obchodní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,
s)   přepočtenou roční spotřebou plynu – hodnota spotřeby plynu získaná ze skutečných odběrů plynu přepočtená na období 365 dnů podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
t)   plánovanou měsíční spotřebou plynu – měsíční hodnota spotřeby plynu sjednaná ve smlouvě o distribuci plynu.“.

7. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, kteří nejsou subjekty zúčtování, sjednávají přepravu plynu pro hraniční bod.“.

8. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Na základě smlouvy o přepravě plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování rezervaci standardní pevné přepravní kapacity, denní pevné přepravní kapacity, standardní přerušitelné přepravní kapacity, denní přerušitelné přepravní kapacity, pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den nebo pevné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den. Žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu se podává nejpozději 10 pracovních dnů do 10:00 hodin před uskutečněním přepravy. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu a v případě kladného vyhodnocení zašle návrh smlouvy o přepravě plynu žadateli o uzavření smlouvy do 5 pracovních dnů do 16:00 hodin od podání žádosti. Žadatel o uzavření smlouvy přijme návrh na uzavření smlouvy o přepravě plynu tak, aby smlouva o přepravě plynu byla uzavřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00 hodin před uskutečněním přepravy.“.

9. V § 5 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Žádost o rezervaci standardní přepravní kapacity, denní přepravní kapacity a přepravní kapacity v režimu na následující den se podává elektronicky.“.

10. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Přepravní kapacita v režimu na následující den se rezervuje pro hraniční body.“.

11. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Přeprava plynu při rezervaci standardní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, na který je přepravní kapacita rezervována. Subjekt zúčtování může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského měsíce, než je plynárenský měsíc bezprostředně následující po měsíci, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá, nejdříve však 24 kalendářních měsíců před začátkem přepravy podle rezervace standardní přepravní kapacity. Standardní přepravní kapacitu pro hraniční body a body virtuálního zásobníku plynu lze rezervovat nejdéle na dobu 120 plynárenských měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla podána žádost o rezervaci standardní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podle § 6 odst. 1.“.

12. V § 5 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Pevnou koordinovanou přepravní kapacitu v režimu na následující den lze rezervovat pouze pro hraniční body, pro které navazující provozovatel přepravní soustavy provede rezervaci přepravní kapacity na stejné období, stejnou výši a ve stejný okamžik na základě vzájemné dohody mezi dvěma navazujícími provozovateli přepravní soustavy. Rezervace pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den se považuje za nominaci přepravy podle § 29 odst. 1 písm. a) nebo § 29 odst. 2 písm. a) s tím, že ve výši této rezervované pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den není možné provést renominaci přepravy podle § 33 odst. 4.

(7) Pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den rezervuje subjekt zúčtování poslední obchodní den burzy ve Spolkové republice Německo, na které se obchoduje s plynem, předcházející dni zahájení přepravy plynu s využitím pevné přepravní kapacity v režimu na následující den. Přeprava plynu při využití pevné přepravní kapacity v režimu na následující den se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

13. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

(1) Dlouhodobou smlouvu o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou sjednává provozovatel přepravní soustavy s účastníkem trhu s plynem nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou pro jednotlivý vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy na dobu nejméně 10 let. Minimální velikost požadované dlouhodobé pevné přepravní kapacity je 10 000 MWh/den.

(2) Rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity je možná pouze do té výše, ve které v součtu se všemi ostatními kapacitami rezervovanými na dobu delší než 10 let nepřekračuje hodnotu 65 % technické kapacity příslušného vstupního nebo výstupního hraničního bodu, a to v každém okamžiku období požadované rezervace kapacity.

(3) Žadatel předkládá žádost o rezervaci dlouhodobé pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy nejdříve 24 a nejméně 3 kalendářní měsíce před prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, ve kterém má být přeprava plynu zahájena. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí všechny žádosti doručené v předcházejícím kalendářním měsíci vždy k 15. dni kalendářního měsíce, přičemž termín doručení žádosti není rozhodující.

(4) Provozovatel přepravní soustavy oznámí žadateli rezervaci požadované dlouhodobé pevné přepravní kapacity v celém požadovaném rozsahu nebo, má-li kapacity nedostatek, v nižším než požadovaném rozsahu. Rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity zanikne, pokud dlouhodobá smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou nebude uzavřena do pátého pracovního dne včetně ode dne doručení oznámení.

(5) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci dlouhodobé pevné přepravní kapacity, rezervuje provozovatel přepravní soustavy volnou dlouhodobou pevnou přepravní kapacitu jednotlivým žadatelům v poměru velikosti jejich požadavků na rezervaci dlouhodobých pevných přepravních kapacit. Pokud požadavek přesahuje volnou dlouhodobou pevnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné dlouhodobé pevné přepravní kapacity tento požadavek na výši volné dlouhodobé pevné přepravní kapacity.

(6) V případě rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity pro nově budovanou přepravní infrastrukturu uvedenou do užívání po 1. lednu 2011 se hodnota maximální výše rezervované kapacity podle odstavce 2 zvyšuje na 90 % technické kapacity vstupního nebo výstupního bodu přepravní soustavy a lhůta 24 měsíců podle odstavce 3 se prodlužuje na 60 měsíců.“.

14. V § 6 odst. 1 se slovo „10:00“ a v odstavci 2 slovo „12:00“ nahrazují slovem „8:00“.

15. V § 6 odst. 3 se slovo „13:00“ nahrazuje slovem „8:30“.

16. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Žádost o rezervaci pevné přepravní kapacity v režimu na následující den podává subjekt zúčtování od 9:00 do 19:00 hodin v termínu podle § 5 odst. 7.

(6) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně po přijetí žádosti o rezervaci pevné přepravní kapacity v režimu na následující den provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.“.

17. V § 7 odst. 3 se slovo „13:30“ nahrazuje slovem „8:45“.

18. V § 7 odst. 5 se slova „ve 13:00“ nahrazují slovy „v 9:00“.

19. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Pro rezervace přepravní kapacity zahraniční fyzické nebo právnické osoby na hraničních bodech a vyhodnocení žádostí zahraniční fyzické nebo právnické osoby o rezervaci přepravní kapacity na hraničních bodech se ustanovení § 5 až 7 použijí obdobně.“.

20. V § 9 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Pro každé odběrné místo zákazníka se uzavírá smlouva o distribuci plynu pouze s jedním účastníkem trhu s plynem. Pro každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu se uzavírá smlouva o distribuci plynu s každým účastníkem trhu s plynem užívajícím předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu. Pro předávací místo přeshraničního plynovodu se uzavírá smlouva o distribuci plynu s každým subjektem zúčtování užívajícím předávací místo přeshraničního plynovodu. Pro předávací místo mezi distribučními soustavami uzavírají smlouvu o distribuci plynu provozovatelé distribučních soustav.

(8) V případě odběrného místa zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B, nebo odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, se ve smlouvě o distribuci plynu uvádí rezervovaná distribuční kapacita. Kategorizaci zákazníků stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce. U odběrného místa s více měřicími místy je ve smlouvě o distribuci plynu uvedena rezervovaná distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu A a B a vypočtená distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C. Distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C pro zákazníky s odběrem plynu nad 630 MWh/rok je stanovena postupem pro výpočet denní přidělené pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 630 MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok včetně a za měřicí místa s měřením typu A nebo B pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok včetně s roční periodicitou fakturace je stanovena postupem pro výpočet denní rezervované pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 63 MWh do 630 MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Pro účely vyhodnocení překročení distribuční kapacity se použijí pouze hodnoty sjednané a naměřené za měřicí místa s měřením typu A a B.“.

21. V § 10 odst. 3 se slovo „předpokládaným“ nahrazuje slovem „plánovaným“.

22. V § 11 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků podává elektronicky v případech podle § 52 odst. 1 a § 53 odst. 5, a to v termínech podle § 52 odst. 3 nebo § 53 odst. 5, zákazník, pokud s ním pro dané odběrné místo již není smlouva o distribuci plynu uzavřena, nebo nový dodavatel plynu v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.“.

23. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin a nejdříve 12 kalendářních měsíců před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity. Žádost o rezervaci distribuční kapacity pro odběrné místo zákazníka kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána. Potvrzením žádosti je distribuční kapacita rezervována. Není-li mezi zákazníkem nebo dodavatelem plynu a provozovatelem distribuční soustavy smlouva o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků sjednána, prodlužuje se lhůta pro nejpozdější podání žádosti a pro oznámení výsledku rezervace distribučních kapacit o 5 pracovních dnů.“.

24. V § 11 odst. 7 větě třetí se slova „distribuční kapacity“ nahrazují slovy „dvacetičtyřnásobku zajištěné hodinové kapacity“.

25. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění žadatele, pokud žádost o rezervaci distribuční kapacity nesplňuje stanovené náležitosti, nebyla podána ve stanoveném termínu nebo žadatel nedoplnil nebo neprovedl úpravu podané žádosti do 14:00 hodin následujícího pracovního dne po upozornění provozovatelem distribuční soustavy s vyznačením požadovaných úprav.“.

26. V § 12 odst. 1 a 2 se za slova „A nebo B,“ vkládají slova „pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie maloodběratel, je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami“.

27. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Provozovatel distribuční soustavy provede změnu rezervované distribuční kapacity pro předávací místo mezi distribučními soustavami také v případě, že provozovatel distribuční soustavy o to požádá a potřebu změny rezervace distribuční kapacity prokáže.“.

28. V § 13 odst. 3 se slova „maximální denní distribuční kapacitu“ nahrazují slovy „dvacetičtyřnásobek zajištěné hodinové kapacity“.

29. V § 16 odst. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ode dne podání žádosti o denní skladovací kapacitu s pevným výkonem“.

30. V § 17 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

31. V § 17 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem vícekolové elektronické aukce a nejdříve 12 měsíců před prvním plynárenským dnem bezprostředně následujícího skladovacího roku, pro který je roční skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována, podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují“.

32. V § 17 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   minimální cenu za jednotku skladovací kapacity za první skladovací rok a způsob výpočtu ceny pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,“.

33. V § 17 odst. 8 se slova „o 0,02 Kč až 0,05 Kč za 1 m3provozního objemu“ nahrazují slovy „způsobem podle podmínek aukce“.

34. V § 21 odst. 5 úvodní části ustanovení se za větu první vkládá věta „Jedná-li se o aukci na novou skladovací kapacitu, která již byla v aukci nabídnuta, avšak nebyla rezervována, zveřejní provozovatel podzemního zásobníku plynu podmínky aukce nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením aukce.“.

35. V § 21 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   minimální cenu za jednotku skladovací kapacity a způsob výpočtu ceny pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,“.

36. V § 21 odst. 5 se na začátek písmene g) vkládají slova „minimální a maximální“.

37. V § 21 odst. 8 se věta druhá zrušuje.

38. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba užívající tento bod přepravní soustavy. Má se za to, že na vstupních a výstupních hraničních bodech s výjimkou výstupního hraničního bodu Waidhaus platí, že poslední zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného subjektu zúčtování je považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou případů, kdy nastane omezení nebo přerušení přepravy plynu podle energetického zákona5).“.

39. V § 28 odst. 2, § 43 odst. 3 a § 50 odst. 3 se slova „§ 49 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 3“.

40. V § 29 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, kteří nejsou subjekty zúčtování a využívají pouze hraniční body, podávají nominace a renominace přepravy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy provede kontrolu na rovnost nominací nebo renominací přepravy na vstupních hraničních bodech a výstupních hraničních bodech a v případě nerovnosti součtu nominací nebo renominací přepravy na vstupních a výstupních hraničních bodech se zohledněním plynu na pohon tyto nominace nebo renominace nepřijme.“.

41. V § 33 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. d) se slova „následující po 4:00 hodin“ zrušují.

42. V § 36 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději třináctý den kalendářního měsíce skutečné příjmy za odchylky nad povolenou toleranci za posledních 12 kalendářních měsíců v rozdělení po jednotlivých měsících.“.

43. V § 39 odstavec 1 zní:

„(1) Operátor trhu organizuje

a)   denní trh s plynem s uzávěrkou nabídek v 10:00 hodin na následující plynárenský den,
b)   vnitrodenní trh s plynem,
c)   trh s nevyužitou tolerancí.“.

44. V § 39 odstavec 1 zní:

„(1) Operátor trhu organizuje denní trh s plynem s uzávěrkou nabídek v 10:00 hodin na následující plynárenský den a vnitrodenní trh s plynem.“.

45. V § 39 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

46. V § 40 se slova „dopolední a odpolední“, „dopoledním a odpoledním“ a „dopoledního a odpoledního“ zrušují.

47. V § 40 odst. 3 se slova „11:00 hodin a do 17:00“ nahrazují slovem „10:30“.

48. V § 41 odst. 2 se slovo „17:00“ nahrazuje slovem „10:30“.

49. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který včetně nadpisu zní:

㤠42a
Trh s nevyužitou tolerancí

(1) Operátor trhu organizuje trh s nevyužitou tolerancí a umožňuje registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí.

(2) Pokud má nevyužitá tolerance opačné znaménko než systémová odchylka, je nevyužitá tolerance rovna nule.

(3) Trh s nevyužitou tolerancí probíhá od jedenáctého dne v kalendářním měsíci od 12:00 hodin do 10:00 hodin následujícího kalendářního dne za všechny plynárenské dny předcházejícího kalendářního měsíce.

(4) Operátor trhu oznámí výsledky trhu s nevyužitou tolerancí v 11:00 hodin dvanáctého dne v kalendářním měsíci. Po oznámení výsledků trhu s nevyužitou tolerancí jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství uskutečněných obchodů na trhu s nevyužitou tolerancí a dosažené ceny za nevyužitou toleranci pro každý plynárenský den předcházejícího měsíce. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících obchodů trhu s nevyužitou tolerancí.

(5) Registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí probíhají od jedenáctého dne v kalendářním měsíci od 12:00 hodin do 9:00 hodin třináctého dne v kalendářním měsíci za všechny plynárenské dny předcházejícího měsíce.

(6) Trh s nevyužitou tolerancí a registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí probíhají odděleně pro každý plynárenský den.“.

50. V § 44 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) se za slovo „hodnoty“ vkládá slovo „alokace“.

51. V § 44 odst. 1 na konci textu písmene f) a v odst. 2 na konci textu písmen g) až i) se doplňují slova „ , v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce“.

52. V § 44 odstavec 3 zní:

„(3) Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin zašle provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu

a)   předpokládané hodnoty rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A a B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu A a B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platné od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,
b)   předpokládanou hodnotu součtu rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A a B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu A a B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platnou od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,
c)   hodnoty plánované měsíční spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platné od prvního dne následujícího měsíce na následující 3 měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,
d)   součet hodnot plánované měsíční spotřeby plynu v odběrných místech všech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platných od prvního dne následujícího měsíce na následující 3 měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce.“.

53. V § 44 odst. 4 se slovo „zasílá“ nahrazuje slovem „zašle“.

54. V § 44 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Údaje podle odstavců 1, 2, 5 a 6 zpřístupní subjektu zúčtování, kterého se údaje týkají, operátor trhu nejpozději do 30 minut po jejich obdržení. Subjekt zúčtování může v informačním systému operátora trhu zpřístupnit tyto údaje i jinému registrovanému účastníkovi trhu s plynem.“.

55. V § 46 odstavec 7 zní:

„(7) V případě, že pro předběžné vyhodnocení odchylek v průběhu plynárenského měsíce operátor trhu neobdrží předběžné hodnoty odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B od provozovatele příslušné přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek náhradní odhad denní předpokládané spotřeby plynu stanovený jako podíl plánované měsíční spotřeby plynu a počtu dní v kalendářním měsíci. V případě, že plánovaná měsíční spotřeba plynu není k dispozici, použije operátor trhu odhad vypočítaný jako průměr skutečných hodnot za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, použije operátor trhu pro vypořádání předběžných odchylek hodnoty vypočtené jako 66 % rezervované distribuční kapacity převedené na energetické jednotky hodnotou spalného tepla 10,55 kWh/m3.“.

56. V § 47 odst. 3 písm. d) se slovo „desátého“ nahrazuje slovem „jedenáctého“.

57. V § 47 odst. 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   denně do 13:00 hodin přepočtené typové diagramy dodávky na následujících 7 plynárenských dní na základě předpovědi klimatických podmínek.“.

58. V § 49 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Každý den do 13:30 hodin může subjekt zúčtování zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den podle odstavce 1 písm. a) až c) a § 44 odst. 9. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování, který se na základě oznámení podle odstavce 1 dostal v příslušném plynárenském dni do mimotoleranční odchylky nebo je odchylka subjektu zúčtování větší než 3 000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den jako oprávněný, oznámí jednotlivým subjektům zúčtování nový termín pro podání nominace předběžné odchylky podle § 32 odst. 2 nejpozději hodinu před novým termínem pro podání nominace předběžné odchylky, nejpozději však do 16:00 hodin téhož dne.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

59. V § 49 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V den oznámení podle odstavce 5 nejpozději do 15:00 hodin může subjekt zúčtování zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský měsíc podle odstavce 5. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování, který se na základě oznámení podle odstavce 5 dostal v příslušném plynárenském dni do mimotoleranční odchylky nebo je odchylka subjektu zúčtování větší než 3 000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský měsíc jako oprávněný, oznámí jednotlivým subjektům zúčtování nové hodnoty podle odstavce 5 nejpozději do 18:00 hodin téhož dne.“.

60. V § 50 odst. 1 se slova „§ 49 odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 5 písm. e)“.

61. V § 50 odst. 1 se slova „§ 39 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 42a“.

62. V § 52 odstavce 3 až 14 znějí:

„(3) Nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele plynu a nejpozději desátý pracovní den do 10:00 hodin před požadovaným termínem změny dodavatele plynu doručí nový dodavatel plynu žádost o standardní změnu dodavatele plynu operátorovi trhu. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 11 nejpozději v den podání žádosti o standardní změnu dodavatele plynu a nejdříve 10 pracovních dnů před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu. Žádost o standardní změnu dodavatele plynu musí obsahovat tyto údaje:

a)   identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,
b)   typ smlouvy o dodávce plynu a datum, od kterého se má dodávka plynu uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,
c)   subjekt zúčtování, který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno, formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,
d)   odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.

(4) Každý pracovní den nejpozději do 12:00 hodin, pokud byla žádost podle odstavce 3 přijata do 10:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o plánované standardní změně dodavatele plynu zasláním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1 a termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit.

(5) V termínu podle odstavce 3 doručí nový dodavatel plynu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy žádost o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3 v případě, že nový dodavatel plynu uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(6) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o možnosti nebo nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3. Distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění nebo při nesplnění náležitostí žádosti o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity. Za nesplnění náležitostí žádosti se nepovažuje, jestliže nový dodavatel plynu žádost doplní nebo upraví do 14:00 hodin pracovního dne následujícího po dni, kdy jej provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy vyzve k odstranění nedostatků v žádosti s vyznačením požadovaných úprav. V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje operátora trhu podle věty první do čtvrtého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4, operátor trhu na tuto skutečnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy upozorní. Pokud provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy ani poté nesplní informační povinnost podle věty první, ale zaregistruje odběrné místo zákazníka podle odstavce 15, má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu.

(7) Operátor trhu neprodleně po termínu podle odstavce 6 informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3. V případě, že není možné rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, operátor trhu informuje prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek plynu.

(8) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může stávající dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(9) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o standardní změnu dodavatele vzít zpět.

(10) Nejpozději do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování. Pokud do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek plynu.

(11) Nejpozději do 20:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 9 do 18:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zpětvzetí žádosti o standardní změnu dodavatele plynu.

(12) Nejpozději do 20:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 8 do 18:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(13) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, potvrdí nový dodavatel plynu v informačním systému operátora trhu, že zákazník se změnou dodavatele plynu souhlasí, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin. V případě, že do stanoveného termínu nový dodavatel plynu nepotvrdí v informačním systému operátora trhu, že zákazník se změnou dodavatele plynu souhlasí, standardní změna dodavatele plynu se zastavuje a operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem plynu.

(14) Po odeslání požadavku na pokračování dodávek podle odstavce 7 nebo 10, nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování zasílají prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhlas s pokračováním dodávek. Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek. Pokud do osmého pracovního dne do 14:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek v daném odběrném místě, postupuje se podle § 54 odst. 4 až 13 přiměřeně s tím, že za termín uvedený v § 54 odst. 5 a 9 až 11 se považuje 1 den předcházející termínu, od kdy není zajištěna dodávka od stávajícího dodavatele plynu.“.

63. V § 53 odst. 1 se slova „prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce“ nahrazují slovy „plynárenskému dni“.

64. V § 53 odst. 3 se slova „k datu účinnosti změny dodavatele plynu na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu dodávky a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby plynu“ nahrazují slovy „spotřeby plynu k datu účinnosti změny dodavatele plynu podle přílohy č. 13 k této vyhlášce“.

65. V § 53 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Dochází-li ke změně zákazníka v odběrném místě a současně ke změně dodavatele plynu, použijí se ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně. Pro zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka, kdy dodavatelem plynu není obchodník s plynem, který je dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, který není dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, se použijí ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně, s tím, že

a)   žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 doručuje operátorovi trhu dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin před požadovaným termínem zahájení dodávek,
b)   úkony k provedení změny dodavatele podle § 52 odst. 6 až 12 a odst. 15 se uskutečňují do třetího pracovního dne; lhůty určené podle hodin zůstávají zachovány a
c)   operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 16 nejpozději čtvrtý pracovní den do 12:00 hodin.“.

66. V § 54 odstavec 14 zní:

„(14) Pro odběrné místo zákazníka, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat, a pro odběrné místo zákazníka, ke kterému není od určitého dne přiřazen dodavatel nebo subjekt zúčtování, případně není pro odběrné místo zákazníka rezervována distribuční nebo přepravní kapacita, se použijí ustanovení odstavců 1 až 13 obdobně, s tím, že operátor trhu zveřejňuje informaci o nedostatku finančního zajištění podle odstavce 1 čtvrtý kalendářní den v 17:30 hodin přede dnem, od kterého není do odběrného místa přiřazen dodavatel nebo subjekt zúčtování nebo není pro odběrné místo zákazníka rezervována distribuční nebo přepravní kapacita. O skutečnosti, že pro odběrné místo zákazníka není rezervována distribuční nebo přepravní kapacita, informuje provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy operátora trhu, nejedná-li se o případ, kdy zákazník požádal o ukončení nebo přerušení dodávky plynu.“.

67. § 55 se včetně nadpisu zrušuje.

68. § 56 včetně nadpisu zní:

㤠56
Užití typových diagramů dodávek plynu pro účely vyúčtování dodávek plynu

(1) U zákazníků se ve vyúčtování samostatně uvede platba za distribuci plynu a platba za činnost operátora trhu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel a odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, se ve vyúčtování dále uvádí platba za překročení rezervované distribuční kapacity a velikost tohoto překročení.

(2) Součástí vyúčtování dodávky plynu zákazníkovi s měřením typu C je odebrané množství plynu, včetně počátečního a konečného stavu plynoměru za dané období, a identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.

(3) Spotřeba plynu a její rozdělení do jednotlivých období se stanoví postupem podle přílohy č. 13 k této vyhlášce, přičemž se zohlední odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a samoodečty zákazníka nebo dodavatele plynu.

(4) V případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením za období stanovené jiným právním předpisem6) provozovatel distribuční soustavy použije pro stanovení spotřeby zákazníka s měřením typu C odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a řádně přijaté samoodečty tohoto zákazníka nebo dodavatele plynu od posledního vyúčtování dodávky plynu. Pro stanovení odhadu spotřeby plynu za zbývající období provozovatel distribuční soustavy postupuje podle přílohy č. 13 bodu 2 k této vyhlášce.“.

69. V § 57 odst. 1 písm. b) se slova „po doručení žádosti o přerušení nebo ukončení dodávky“ nahrazují slovy „od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky v případě, že žádost o ukončení nebo přerušení dodávky byla provozovateli distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení nebo přerušení dodávky; v ostatních případech nastává účinek přerušení nebo ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti“.

70. V § 58 odst. 1 se slova „nebo přepravních kapacit“ nahrazují slovy „kapacit nebo přepravní kapacity zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě“.

71. V § 58 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Přepravní kapacita pro hraniční bod a bod virtuálního zásobníku plynu je rezervována v tisícinách MWh/den.

(3) Nominace přepravy a alokace na hraničním bodu a bodu virtuálního zásobníku plynu se provádí v tisícinách MWh.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

72. V příloze č. 1 bod 5 zní:

„5.  Velikost požadované kapacity v MWh/den v daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy nebo v m3/den pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě“.

73. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

74. V příloze č. 8 se slova „900 m3/rok“ nahrazují slovy „7,56 MWh/rok“.

75. Přílohy č. 9 až 11 znějí:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

76. Příloha č. 13 zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

77. Doplňuje se příloha č. 14, která zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Při vyhodnocení žádosti o rezervaci standardní a denní přepravní kapacity podané před účinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

2. Ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, se nevztahují na smlouvy o přepravě plynu uzavřené před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jejichž předmětem je sjednání rezervace přepravní kapacity pro pár vstupního a výstupního hraničního bodu. To neplatí, pokud po dni nabytí účinnosti této vyhlášky byla sjednána změna smlouvy o přepravě plynu uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jejímž předmětem je rezervace přepravní kapacity odděleně pro vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy.

3. Provozovatel přepravní soustavy převede k 1. lednu 2011 veškeré rezervované přepravní kapacity s výjimkou rezervovaných přepravních kapacit zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě a přepravních kapacit rezervovaných pro pár vstupního a výstupního hraničního bodu z jednotky m3/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění této vyhlášky.

4. Je-li po dni nabytí účinnosti této vyhlášky sjednána změna smlouvy o přepravě plynu uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jejímž předmětem je změna sjednané rezervace přepravní kapacity pro pár vstupního a výstupního hraničního bodu na rezervaci přepravní kapacity odděleně pro vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy, převede provozovatel přepravní soustavy ke dni účinnosti takové změny smlouvy o přepravě plynu rezervované přepravní kapacity z jednotky m3/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou bodů 22, 23, 63, 65 a 67, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2011, a bodů 44, 45, 49 a 61, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.

E-shop

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Pro všechny bezpečnostní sbory je klíčový zákon o služebním poměru, který byl od posledního vydání této publikace čtyřikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. nově upravuje ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Pracovní právo

Pracovní právo

Jan Pichrt a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Analýza realitního trhu

Analýza realitního trhu

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu. Představuje teoretický, metodologický a praktický úvod do problematiky. Popisuje, analyzuje a komentuje všechny základní principy a zákonitosti fungování realitního trhu, včetně vztahu realitního trhu, ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.