Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


364

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:

Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se za slova „větší než 1100 m3 nebo“ vkládají slova „které patří k původní zemědělské usedlosti anebo“.

2. V § 10 odst. 2 se slova „3.2,“ zrušují.

3. V § 15 odst. 2 ve větě druhé se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „stavu v projektové dokumentaci“ a věty třetí a čtvrtá se nahrazují větami „Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti.“.

4. V § 21 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „K této ceně se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, zjištěná podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o opotřebení a upravená koeficientem prodejnosti Kp stavby.“.

5. V § 22 odst. 2 se ve větě první slovo „B,“ zrušuje, ve větě druhé se slova „ , avšak lze ji v místě pronajmout za předpokladu, že její stavebně technický stav to“ nahrazují slovy „a její stavebně technický stav pronajmutí“ a na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nelze-li pro účel užití stavby obvyklé nájemné v místě objektivně zjistit, ocení se tato stavba nákladovým způsobem podle hlavy I.“.

6. V § 22 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „za předpokladu, že všechny nemovitosti, které zahrnuje nájemní smlouva, jsou předmětem ocenění. V opačném případě se soubor staveb posuzuje, jako by nebyl pronajat, a při ocenění jednotlivých staveb souboru se postupuje podle odstavce 2.“.

7. V § 23 odstavec 5 zní:

„(5) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí, popřípadě trvalé porosty podle části páté.“.

8. V § 24 odst. 1 větě první, v § 25 odst. 1 větě první, v § 26 odst. 1 větě první a v § 26a odst. 1 větě první se slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexovanou průměrnou“.

9. V § 24 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „V této ceně je zahrnuto standardní vybavení garáže uvedené v příloze č. 9.“.

10. V § 24 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Cena upravená se zjistí podle vzorce:“.

11. V § 24 odst. 2 se slova

„ZCU = ZC x I,

kde

ZCU  základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
ZC  základní cena podle přílohy č. 18 tabul- ky č. 1,“

nahrazují slovy

„CU = IPC x I,

kde

CU  cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
IPC  indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1,“.

12. V § 25 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „V této ceně bytu je zahrnuto standardní vybavení budovy, ve které se byt nachází, uvedené v příloze č. 2.“.

13. V § 25 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Cena upravená se zjistí podle vzorce:“.

14. V § 25 odst. 2 se slova

„ZCU = ZC x I,

kde

ZCU  základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu,
ZC  základní cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,“

nahrazují slovy

„CU = IPC x I,

kde

CU  cena upravená za m2 podlahové plochy bytu,
IPC  indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,“.

15. V § 26 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „V této ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v příloze č. 7.“.

16. V § 26 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Cena upravená se zjistí podle vzorce:“.

17. V § 26 odst. 2 se slova

„ZCU = ZC x I,

kde

ZCU  základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
ZC  základní cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,“

nahrazují slovy

„CU = IPC x I,

kde

CU  cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
IPC  indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,“.

18. V § 26 odst. 3 se slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexovaná průměrná“.

19. V § 26 odst. 4 se slova „3.2,“ zrušují.

20. V § 26a odst. 1 větě první se za slova „Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku“ vkládají slova „ , s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti,“ a věta druhá se nahrazuje větou „V této ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 6.“.

21. V § 26a odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Cena upravená se zjistí podle vzorce:“.

22. V § 26a odst. 2 se slova

„ZCU = ZC x I,

kde

ZCU  základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
ZC  základní cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,“

nahrazují slovy

„CU = IPC x I,

kde

CU  cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
IPC  indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,“

a slovo „byt“ se nahrazuje slovy „rodinný dům, rekreační chalupa nebo rekreační domek“.

23. V § 26a odst. 3 se slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexovaná průměrná“ a za slova „stavba určená“ se vkládají slova „nebo užívaná“.

24. V § 26a se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

25. V § 26a v odstavci 4 se slova „3.2,“ zrušují.

26. V § 29 odst. 4 se slova „a koeficientem Kp z přílohy č. 39“ zrušují.

27. V § 32 odst. 4 se písmeno a) včetně poznámek pod čarou zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

28. V § 32 odstavec 5 zní:

„(5) Na základě věcného zdůvodnění lze ceny podle odstavce 4 snížit až o 50 %, avšak cena zjištěná podle odstavců 4 a 5 činí nejméně 10 Kč/m2.“.

29. V § 33 odstavec 2 zní:

„(2) Cena nemovitostí uvedených v odstavci 1 se zjistí ze součtu cen zjištěných nákladovým způsobem jednotlivých staveb souboru, cen pozemků zjištěných podle cenové mapy pozemků obce nebo podle § 28 a trvalých porostů, vše bez koeficientů prodejnosti a z ceny zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 17 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.“.

30. V § 38 se slova „ , popřípadě podle § 39“ zrušují.

31. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „k jiným stavbám,“ vkládají slova „popřípadě byty nebo nebytové prostory, které byly převedeny nebo přešly do vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8),“.

32. V § 44 odst. 1 písm. b) se za slova „podle § 13 se“ vkládají slova „z přílohy č. 39“ a slova „s tím, že rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K přísluší K?p uvedený ve sloupci 13 přílohy č. 39“ se zrušují.

33. V § 44 odst. 2 písm. c) se číslo „13“ nahrazuje číslem „7“.

34. V § 44 odst. 2 písm. f) se slova „nebo ze sloupce 13, pokud jde o rozestavěný byt v budově typu J nebo K“ zrušují.

35. V § 44 odst. 10 se za slova „podle § 13“ vkládají slova „nebo § 25“ a slova „s tím, že pro pozemek příslušející k rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K se použije K?p ze sloupce 13“ se zrušují.

36. V § 44 odst. 11 se slova „25 %“ nahrazují slovy „30 %“ a za větu první se vkládá věta „Bez řádného zdůvodnění nelze tento postup uplatnit.“.

37. V příloze č. 2 v poznámce č. 4 k tabulce opatřené nadpisem „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru“ se za slova „využití půdního prostoru“ doplňují slova „a cenu technologického zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu užití stavby“.

38. V příloze č. 2 v tabulce opatřené nadpisem „Standardní vybavení budov“ se v položce 22 ve sloupci označeném „Popis standardu“ slova „Běžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové“ nahrazují slovy „Kuchyňská linka s dřezem a vestavěnou troubou a varnou deskou nebo samostatným sporákem elektrickým, plynovým nebo kombinovaným v celkové délce do 240 cm“.

39. V příloze č. 3 v poznámce k tabulce opatřené nadpisem „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru“ se za slova „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru“ doplňují slova „a cenu technologického zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu užití stavby“.

40. V příloze č. 3 v tabulce opatřené nadpisem „Standardní vybavení hal“ se v položce č. 9 ve sloupci označeném „Konstrukce a vybavení“ slovo „keramické“ zrušuje v obou řádcích a ve sloupci označeném „Popis standardu“ se za slovo „Běžný“ vkládá slovo „keramický“.

41. V příloze č. 5 se na konci doplňuje tabulka č. 25, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze č. 6 v části I. se na konci textu poznámky doplňují slova:„Typ

A: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
B: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
C: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
D: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
E: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
F: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
G: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
H: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
CH: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
I: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
J: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
K: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
L: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
M: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
N: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený

O:

Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený“.

43. V příloze č. 11 v tabulce se položka „3.2. Trafostanice“ zrušuje.

44. V příloze č. 17 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 se vkládá nový řádek 0 znaku a řádky I. až III. kvalitativního pásma, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze č. 18a v tabulce č. 6 ve znaku č. 4 v kvalitativním pásmu III. ve sloupci označeném „Hodnota P?i “ se slovo „0,2“ nahrazuje slovem „0,02“.

48. V příloze č. 19 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. Příloha č. 20a zní:

„Příloha č. 20a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze č. 21 v tabulce č. 1 se doplňuje položka 1.4, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze č. 21 v tabulce č. 3 v položce 3.1 ve sloupci označeném „Důvod úpravy ceny stavebního (popř. jiného) pozemku“ se za slovy „úřad města“ text doplňuje slovy „ , s výjimkou města Frýdek-Místek, v němž jsou jeho sídelní částí k.ú. Frýdek a k.ú. Místek“.

53. V příloze č. 21 v poznámce č. 1 se za slovem „pozemku“, za slovem „obyvatel“ a za slovy „vyjmenovaných městech“ vkládá slovo „zpravidla“ a na konci poznámky se doplňuje věta „V případě odchylky od běžných podmínek v oceňovaném území, důkazně podložené příslušnými podklady, se postupuje současně dle poznámky č. 3.“.

54. V příloze č. 21 v poznámce č. 2 se za slovem „1.2“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovem „1.3“ se doplňují slova „a 1.4“.

55. V příloze č. 21 v poznámce č. 3 se za slovem „1.2“ slovo „a“ nahrazuje čárkou, za slovem „1.3“ se doplňují slova „a 1.4“ a za slovem „nejvýhodnější“ se doplňují slova „nebo jde-li o pozemek s polohou v okolí města podle odstavce 1 písm. a) nebo c) nebo o pozemek v turisticky významné obci. Okolím města se rozumí území bezprostředně sousedících okresů.“.

56. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.