Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


358

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2010

o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. e) a k) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance a
b)   způsob předkládání výroční zprávy investiční společnosti a investičního fondu1) (dále jen „vykazující subjekt“) České národní bance.

§ 2
Vykazující subjekty

(1) Osobami, které předkládají České národní bance informace podle této vyhlášky, jsou:

a)   investiční společnost za sebe,
b)   investiční společnost za každý vytvořený podílový fond určený veřejnosti, jehož majetek obhospodařuje,
c)   investiční společnost za každý vytvořený podílový fond kvalifikovaných investorů, jehož majetek obhospodařuje,
d)   investiční společnost za investiční fond určený veřejnosti, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu2),
e)   investiční společnost za investiční fond kvalifikovaných investorů, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu,
f)   investiční fond určený veřejnosti za sebe, pokud nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu,
g)   investiční fond kvalifikovaných investorů za sebe, pokud nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu.

(2) Investiční společností podle odstavce 1 písm. b) až e) se rozumí i zahraniční investiční společnost poskytující služby v České republice.

§ 3
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b)   datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
c)   kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem vykazujícího subjektu předkládají výkazy České národní bance,
d)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
   1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
   2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
   3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

§ 4
Výkazy investiční společnosti

(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a předkládá do 50 kalendářních dnů po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

a)   OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/fondu kolektivního investování“ a
b)   OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty investiční společnosti/fondu kolektivního investování“.

(2) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 40 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a předkládá do 55 kalendářních dnů po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře investiční společnosti/investičního fondu určeného veřejnosti“.

§ 5
Výkazy fondu kolektivního investování

(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. b) a d) sestavuje:

a)   k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 11-12 „Měsíční informace fondu kolektivního investování“,
b)   k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a do 50 kalendářních dnů po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1.  OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/fondu kolektivního investování“ a
   2.  OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty investiční společnosti/fondu kolektivního investování“,
c)   k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 40 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a předkládá do 55 kalendářních dnů po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1.  OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování“ a
   2.  OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování“.

(2) Vykazující subjekt podle § 2 písm. b) sestavuje za speciální fond nemovitostí určený veřejnosti k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 40 kalendářních dnů následujících po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a předkládá do 55 kalendářních dnů následujících po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 40-04 „Údaje o nemovitostech“.

(3) Vykazující subjekt podle § 2 písm. d) a f) sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 40 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a předkládá do 55 kalendářních dnů po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře investiční společnosti/investičního fondu“.

(4) Vykazující subjekt podle § 2 písm. c), e) a g) sestavuje:

a)   po uplynutí každých 6 měsíců účetního období a předkládá do 2 měsíců po uplynutí každých 6 měsíců účetního období výkaz OFZ (ČNB) 13-02 „Údaje o fondu kvalifikovaných investorů“,
b)   k poslednímu dni účetního období a předkládá vždy do 4 měsíců po skončení účetního období tyto výkazy:
   1.  OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/fondu kolektivního investování“ a
   2.  OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty investiční společnosti/fondu kolektivního investování“.

§ 6
Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Obsah výkazů podle § 4 a 5 je uveden v příloze k této vyhlášce. Výkazy se sestavují podle stavu ke konci období, k němuž se vztahují, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Vykazující subjekt postupuje při sestavování předkládaných výkazů přiměřeně k jejich povaze v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky3) nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie4).

(3) Vykazující subjekt přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se přepočítávají oficiálním středním kurzem centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

(4) Vykazující subjekt oceňuje aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.

§ 7
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance výkazy podle § 4 a 5 v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím:

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba zaručeným elektronickým podpisem5) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 8
Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží vykazující subjekt výkaz s upravenými údaji České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující subjekt předloží výkaz opětovně s opravenými údaji nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy vykazující subjekt předloží ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 7 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 9
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jména a příjmení kontaktních osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob,
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Vykazující subjekt informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

§ 10
Výroční zpráva

(1) Vykazující subjekt předkládá České národní bance výroční zprávu v elektronické podobě stanovené právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku6) na adresu elektronické podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky. Informace předkládané na adresu elektronické podatelny České národní banky musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb kontaktní osoby.

(2) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou ani prostřednictvím datové schránky, zašle vykazující subjekt výroční zprávu podle odstavce 1 v elektronické podobě na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 358/2010 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 21 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č.  437/2003 Sb.
2)   § 17 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č.  230/2009 Sb.
3)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
5)   § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.
6)   § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).

E-shop

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.