Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


337

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2010

o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 11, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12 a § 12 odst. 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

a)   specifické emisní limity a podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v přílohách č. 1 a 4 k této vyhlášce emitujících těkavé organické látky při procesech užívajících tyto látky (dále jen „zdroj“), kritéria určující plnění těchto podmínek a způsob zařazování zdrojů do jednotlivých kategorií,
b)   způsob nakládání s výrobky, které obsahují těkavé organické látky, a lhůty k dosažení těchto požadavků,
c)   zásady a náležitosti evidence a bilancování spotřeby těkavých organických látek a rozsah sledovaných údajů pro bilancování spotřeby těkavých organických látek a
d)   náležitosti a způsob zpracování plánu snížení emisí těkavých organických látek a skupiny zdrojů, pro které se tento plán zpracovává.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   odpadním plynem – konečný plynný odpad obsahující znečišťující látky odváděný do ovzduší komínem, výduchem nebo výpustí ze zařízení pro omezování emisí,
b)   fugitivními emisemi - jakékoli emise těkavých organických látek do ovzduší, půdy a vody, které nejsou součástí odpadních plynů,
c)   celkovými emisemi – součet fugitivních emisí a emisí těkavých organických látek v odpadních plynech,
d)   organickým rozpouštědlem – jakákoli těkavá organická látka, která je používána samostatně či ve směsi s jinými látkami, aniž by přitom prošla chemickou změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, nebo která se používá jako čisticí prostředek k rozpouštění znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, jako dispergační činidlo, jako prostředek používaný k úpravě viskozity či povrchového napětí, jako změkčovadlo či jako ochranný prostředek,
e)   celkovým organickým uhlíkem – uhlík obsažený v těkavých organických látkách,
f)   halogenovanou těkavou organickou látkou – těkavá organická látka, která obsahuje v každé molekule alespoň jeden atom bromu, chloru, fluoru nebo jódu,
g)   spotřebou organických rozpouštědel – celkové vstupní množství organických rozpouštědel do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechna organická rozpouštědla, která byla regenerována pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,
h)   spotřebou těkavých organických látek – celkové vstupní množství těkavých organických látek do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechny těkavé organické látky, které byly regenerovány pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,
i)   spotřebou práškových plastů – celkové vstupní množství práškových plastů do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechny práškové plasty, které byly regenerovány pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,
j)   projektovanou spotřebou – maximální spotřeba, které lze dosáhnout při trvalém provozu zdroje za stanovených podmínek a která je, včetně stanovených podmínek, uvedena v projektové dokumentaci stavby, na jejímž základě byla vydána stanoviska a povolení podle § 17 zákona nebo integrované povolení podle zákona o integrované prevenci2),
k)   bilancováním spotřeby těkavých organických látek – stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek,
l)   benzinem – jakýkoliv ropný výrobek, s aditivy nebo bez aditiv, který je určen pro použití jako palivo motorových vozidel, vyjma kapalného propanbutanu, a jehož nasycené páry mají při teplotě 20 oC tlak roven nebo větší než 1,32 kPa,
m)   mobilním kontejnerem – cisterna pro přepravu benzinu po silnici, železnici nebo vodních cestách z jednoho terminálu do druhého nebo z terminálu do čerpací stanice,
n)   terminálem – zařízení pro skladování a k plnění benzinu do mobilních kontejnerů, včetně technologického příslušenství na místě tohoto zařízení,
o)   plnicím zařízením – jakékoli zařízení v terminálu pro plnění benzinu do mobilních kontejnerů,
p)   čerpací stanicí – zařízení pro vydávání benzinu ze stacionárních skladovacích nádrží zpravidla do palivových nádrží motorových vozidel,
q)   nátěrovou hmotou – jakákoliv směs, včetně transparentních laků a všech organických rozpouštědel nebo směsí obsahujících organická rozpouštědla nezbytných pro její správné použití, k vytváření filmu s dekorativním, ochranným nebo jiným funkčním účinkem na určitém povrchu,
r)   výrobkem s omezeným obsahem těkavých organických látek – výrobek vyjmenovaný v části I přílohy č. 5 k této vyhlášce,
s)   uvedením na trh – zpřístupnění výrobku třetím stranám nebo dovoz výrobku na území České republiky.

§ 3
Těkavé organické látky

Pro účely této vyhlášky se těkavé organické látky dělí na

a)   těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo věty označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 s výjimkou benzinu,
b)   halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R40 nebo R68,
c)   benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmeno a) nebo b).

§ 4
Kategorizace zdrojů

(1) Kategorie zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce se určuje na základě projektované spotřeby organických rozpouštědel, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Kategorie zdroje uvedeného v bodu 9 přílohy č. 1 k této vyhlášce se určuje na základě projektované spotřeby těkavých organických látek.

(3) Kategorie zdroje uvedeného v podbodu 4.4. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce se určuje na základě projektované spotřeby práškových plastů.

(4) Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce, který používá těkavé organické látky podle § 3 písm. a) nebo b), je velkým zdrojem, s výjimkou zdroje uvedeného v podbodu 2.1. bodu 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(5) Jednorázová činnost uvedená v podbodu 2.2.1. bodu 2 a podbodu 4.1.1. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce je malým zdrojem.

(6) Terminál je velkým zdrojem.

(7) Čerpací stanice a její skladovací nádrže jsou středním zdrojem.

(8) Za účelem kategorizace a stanovení emisních limitů se projektované parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají, jestliže se jedná o zdroje, které jsou uvedené pod stejným bodem v příloze č. 1 k této vyhlášce a které jsou umístěny ve stejné provozovně3). Pokud se bod dále člení na podbody, je bodem ve smyslu předcházející věty každý podbod.

§ 5
Emisní limity a plán snížení emisí těkavých organických látek

(1) Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce plní:

a)   emisní limit pro těkavé organické látky v odpadním plynu a emisní limit fugitivních emisí stanovený pro daný zdroj v příloze č. 1 k této vyhlášce, není-li v příloze č. 1 k této vyhlášce výslovně uvedeno jinak, nebo
b)   emisní limit celkových emisí nebo měrnou výrobní emisi stanovenou pro daný zdroj v příloze č. 1 k této vyhlášce, není-li v příloze č. 1 k této vyhlášce výslovně uvedeno jinak, nebo
c)   plán snížení emisí těkavých organických látek stanovený v příloze č. 2 k této vyhlášce, uloží-li tuto povinnost provozovateli krajský úřad dle § 5 odst. 6 zákona.

(2) Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce plní emisní limit pro tuhé znečišťující látky stanovený v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce emitující těkavé organické látky uvedené v § 3 písm. a) nesmí při celkovém hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek větším než 10 g/h překročit celkovou hmotnostní koncentraci těchto znečisťujících látek 2 mg/m3 při tlaku 101,325 kPa a teplotě 0 oC (dále jen „normální podmínky“) ve vlhkém plynu. Tyto skutečnosti se zjišťují měřením hmotnostní koncentrace všech jednotlivých těkavých organických látek uvedených v § 3 písm. a), přičemž součet naměřených koncentrací nesmí překročit emisní limit uvedený v tomto odstavci.

(4) Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce emitující těkavé organické látky uvedené v § 3 písm. b) nesmí při celkovém hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek větším než 100 g/h překročit celkovou hmotnostní koncentraci těchto znečisťujících látek 20 mg/m3 za normálních podmínek ve vlhkém plynu. Tyto skutečnosti se zjišťují měřením hmotnostní koncentrace všech jednotlivých těkavých organických látek uvedených v § 3 písm. b), přičemž součet naměřených koncentrací nesmí překročit emisní limit uvedený v tomto odstavci. Tento emisní limit se nevztahuje na zdroje uvedené v bodu 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(5) Pro terminál, jehož skladovací zařízení je vybaveno systémem rekuperace benzinových par etapy I dle přílohy č. 4 k této vyhlášce, je na výduchu ze systému rekuperace benzinových par etapy I stanoven emisní limit 150 mg/m3 stanovený jako hmotnostní koncentrace těkavých organických látek, vyjma methanu, vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu za normálních podmínek.

§ 6
Podmínky provozování zdrojů

(1) Jsou-li v rámci jedné provozovny umístěny dva nebo více zdrojů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, pro které jsou touto vyhláškou stanoveny k plnění emisní limity, jsou

a)   u látek uvedených v § 3 písm. a) a b) plněny požadavky uvedené v § 5 odst. 3 a 4 pro každý jednotlivý zdroj zvlášť,
b)   u látek uvedených v § 3 písm. c)
i)   plněny požadavky uvedené v § 5 odst. 1 pro každý jednotlivý zdroj zvlášť, nebo
ii)  celkové emise z daných zdrojů pod úrovní, jež by musela být dodržena v případě uplatnění bodu i). 

(2) Provozovatel středního zdroje podle této vyhlášky zpracovává provozní řád. Požadavky na obsah provozního řádu jsou stanoveny v jiném právním předpisu4).

(3) Provozovatel středního a velkého zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce zpracovává roční hmotnostní bilanci organických rozpouštědel dle přílohy č. 3 k této vyhlášce, s výjimkou zdroje uvedeného v podbodu 4.4. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4) Podkladem potřebným pro účely § 12 odst. 1 písm. b) zákona se rozumí evidence o spotřebě organických rozpouštědel nebo těkavých organických látek.

(5) Technické podmínky provozu čerpacích stanic, které nahrazují emisní limity, jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7
Způsob nakládání s výrobky s obsahem těkavých organických látek

(1) Výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže obsah těkavých organických látek v těchto výrobcích nepřekračuje hodnoty stanovené v části II přílohy č. 5 k této vyhlášce; tím není dotčen odstavec 2.

(2) Nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek ve výrobcích s omezeným obsahem těkavých organických látek a lhůty k jejich plnění uvedené v části II přílohy č. 5 k této vyhlášce se nevztahují na výrobky prodávané k výlučnému použití ve zdrojích uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, kterým bylo uděleno povolení k provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona nebo integrované povolení podle zákona o integrované prevenci, a které mají touto vyhláškou stanoveny k plnění emisní limity, nebo plán snížení emisí těkavých organických látek.

(3) Při uvedení na trh musí být výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek opatřeny štítkem s označením

a)   kategorie a subkategorie výrobku podle části II přílohy č. 5 k této vyhlášce,
b)   nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek v g/l podle části II přílohy č. 5 k této vyhlášce a
c)   maximálního obsahu těkavých organických látek ve výrobku ve stavu připraveném k použití v g/l.

(4) U výrobků s omezeným obsahem těkavých organických látek, k nimž je nutno přidat organická rozpouštědla pro další použití, se nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek uvedené v části II přílohy č. 5 k této vyhlášce vztahují na výrobek ve stavu, ve kterém je připraven k použití. Za část obsahu těkavých organických látek se u výrobků s omezeným obsahem těkavých organických látek nepovažuje hmotnost těkavých organických látek, které během zasychání chemicky reagují za vzniku ochranného filmu nátěrové hmoty.

(5) Výrobky obsahující více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, které jsou používány při činnostech uvedených v příloze č. 1, musí být při uvedení na trh označeny na štítku nebo v průvodní technické dokumentaci údaji nutnými pro vedení roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel podle bodu 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 8
Přechodná ustanovení

Výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek uvedené v kategorii A části I přílohy č. 5 k této vyhlášce, které nesplňují nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek uvedené v tabulce A části II přílohy č. 5 k této vyhlášce stanovené k plnění od 1. ledna 2010, a které byly vyrobeny před tímto datem, mohou být uváděny na trh nejdéle do konce roku 2010.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.
2.  Vyhláška č. 509/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti jeden měsíc ode dne jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 2, které nabývá účinnosti dvacet čtyři měsíce ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Drobil v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES o kontrole emisí těkavých organických látek vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím.
Směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při užívání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice Rady 1999/13/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích.
2)   Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu

Ondřej Frinta - Wolters Kluwer, a. s.

„Doprava a její vyspělost jsou mnohdy považovány za jeden z klíčových ukazatelů vyspělosti lidské civilizace vůbec. Jedině díky postupnému rozvoji dopravy byl totiž možný dynamický rozvoj obchodu i státní správy, který vymanil civilizaci z chudoby, ať už tím máme na mysli civilizace ...

Cena: 624 KčKOUPIT

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

V oblasti životního prostředí byly přijaty převratné a rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zásadní změny nastaly u vodního zákona a zákona o obalech – u každého více než 100 změnových bodů. ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.