Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


331

ZÁKON

ze dne 27. října 2010,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 300/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „ , uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ zrušují.

2. V § 1 odst. 2 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slova „Dále se tento zákon“ nahrazují slovy „Tento zákon se“.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty:

„Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.“.

4. V § 2 odst. 1 písmeno q) zní:

„q)   základním rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál, který slouží k výrobě certifikovaného rozmnožovacího materiálu a je vyroben udržovatelem nebo pod jeho dohledem přímo ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu nebo z rozmnožovacího materiálu předstupňů,“.

5. V § 2 odst. 1 písm. u) se slovo „odrůdy“ zrušuje a slova „nepodléhá uznávacímu řízení“ se nahrazují slovy „je odrůdově pravý a čistý a je určen k výrobě rozmnožovacího materiálu a sadby“.

6. V § 2 odst. 1 písm. y) se slova „nebo která“ nahrazují slovy „rozmnožuje nebo“.

7. V § 2 odst. 1 písm. z) se za slovo „odrůdy“ vkládají slova „jediné rostliny“.

8. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „u rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů též stejnorodého složení a původu,“.

9. V § 3 odst. 4 se číslo „10,“ zrušuje.

10. V § 3 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Základní rozmnožovací materiál zemědělských druhů, chmele a ovocných rodů a druhů může být vyráběn z rozmnožovacího materiálu předstupně nebo ze základního rozmnožovacího materiálu po vymezený počet generací.“.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.

11. V § 3 odst. 9 se na konci textu písmene a) doplňují slova „u rozmnožovacího materiálu révy nebo kód členského státu u rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů“.

12. V § 3 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n)   typ materiálu u rozmnožovacího materiálu révy.“.

13. V § 3 odst. 11 písm. d) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

14. V § 3 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   druhový seznam.“.

15. V § 3b odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   u zemědělských druhů splňuje požadavky na vlastnosti osiva v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál, u zeleninových druhů splňuje požadavky na vlastnosti osiva v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál nebo standardní osivo,“.

16. V § 3b odst. 4 větě první se za slovo „a“ vkládají slova „u zemědělských druhů rovněž“.

17. V § 3b odst. 5 větě třetí se slovo „obsahující“ nahrazuje slovem „obsahujícími“.

18. V § 3b odst. 5 písmeno f) zní:

„f)   u zemědělských druhů označení „uchovávaná odrůda“, u zeleninových druhů označení „certifikované osivo uchovávané odrůdy“ nebo „standardní osivo uchovávané odrůdy“,“.

19. V § 3b odst. 7 se na začátek písmene c) vkládají slova „pro zemědělské druhy“.

20. Za § 3b se vkládá nový § 3c, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

㤠3c
Uvádění do oběhu osiva odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek

(1) Osivo odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek lze uvádět do oběhu, pokud

a)   splňuje požadavky na vlastnosti osiva v kategorii standardní osivo,
b)   zkoušky ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu byly provedeny podle mezinárodně platných metod.

(2) Osivo odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek lze uvádět do oběhu pouze v malém balení, jehož nejvyšší čistou hmotnost stanoví prováděcí právní předpis. Dodavatel je povinen podat Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva uvedeného do oběhu u každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek.

(3) Obaly osiva uváděného do oběhu musí být uzavřeny dodavatelem takovým způsobem, aby nebylo možné obal otevřít bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop narušení na návěsce dodavatele nebo na obalu. Součástí uzavíracího systému musí být návěska dodavatele nebo plomba. Obaly osiva uváděného do oběhu musí být označeny návěskou dodavatele nebo potiskem, obsahujícími

a)   označení „pravidla a normy ES“,
b)   označení dodavatele a jeho adresu nebo identifikační značku,
c)   rok uzavření obalu vyjádřený slovem „Uzavřeno“ a čtyřmístnou číslicí označující rok, nebo rok posledního odběru vzorku pro účely zkoušky klíčivosti vyjádřený slovem „Vzorkováno“ a čtyřmístnou číslicí označující rok,
d)   název druhu,
e)   název odrůdy,
f)   označení „odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek“,
g)   číslo partie přidělené dodavatelem,
h)   čistou nebo hrubou hmotnost balení, anebo počet semen,
i)   typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností v případě, pokud byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady.

(4) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové čistoty vegetační zkouškou u osiva uvedeného do oběhu odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   nejvyšší čistou hmotnost malého balení osiva odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek, a to způsobem stanoveným příslušným předpisem Evropské unie15),
b)   způsob provádění následné kontroly odrůdové pravosti a odrůdové čistoty vegetační zkouškou u osiva uvedeného do oběhu odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek.

15) Směrnice Komise 2009/145/ES.“.

21. V § 7 odst. 6 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a způsob označování certifikovaného rozmnožovacího materiálu“.

22. § 10 se zrušuje.

23. V § 16 odst. 6 větě první se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „ , s výjimkou dodavatele rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů“.

24. V § 17 odst. 2 písm. a) a v § 17 odst. 3 písm. a) se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.

25. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   odrůdy chráněné podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o odrůdových právech Společenství4b).“.

26. V § 18 odst. 4 písm. c) bodě 2 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

27. V § 18 odst. 4 písm. c) bodě 2 a v § 18 odst. 4 písm. d) bodě 2 se slova „a) a c)“ nahrazují slovy „a), c) a e)“.

28. V § 23 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

29. V § 23 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   odrůdu chráněnou podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o odrůdových právech Společenství4b).“.

30. V § 23 odst. 3 se slovo „d)“ nahrazuje slovem „e)“.

31. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „§ 10“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 1 písm. c)“.

32. V § 24 odstavec 2 zní:

„(2) Uznávat lze rozmnožovací materiál odrůdy ovocného rodu nebo druhu, která

a)   je registrovaná alespoň v jednom členském státě,
b)   je chráněná podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o odrůdových právech Společenství4b),
c)   je předmětem žádosti o úřední registraci v kterémkoliv členském státě nebo je předmětem žádosti o odrůdové právo podle písmene b), nebo
d)   byla přede dnem 30. září 2012 uvedena do oběhu alespoň v jednom členském státě a existují u ní úřední popis nebo úředně uznaný popis.“.

33. V § 24 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

34. V § 24 odstavec 5 zní:

„(5) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů je při rozmnožování a výrobě povinen

a)   zjišťovat a monitorovat kritické body, které ovlivňují jakost rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, a vést o nich evidenci,
b)   v případě výskytu organismů snižujících jakost rozmnožovacího materiálu odebrat vzorky rozmnožovacího materiálu a předat je příslušné laboratoři5) k analýze,
c)   zajistit, aby partie byly identifikovatelné a rozlišitelné.“.

35. V § 24 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, kromě dodavatele nepodléhajícího registraci podle § 16, je povinen vést evidenci o nákupu a prodeji podle partií a uchovávat záznamy nejméně po dobu 3 let ode dne nákupu nebo prodeje.

(7) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, který během balení, skladování, přepravy nebo při uvádění do oběhu rozmnožovací materiál různého původu smíchá nebo dá dohromady, je povinen vést evidenci o jeho složení a původu a uchovávat záznamy po dobu nejméně 3 let ode dne smíchání nebo dání dohromady.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

36. V § 24 odst. 9 se za slova „množitelských porostů“ doplňují slova „a rozmnožovacího materiálu a jejich uvádění do oběhu“.

37. V § 24 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Ministerstvo může na základě žádosti dodavatele povolit uvádět do oběhu nezbytné množství rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů určeného pro pokusné a vědecké účely, pro šlechtění nebo k zachování genetické rozmanitosti.“.

38. V § 24a odst. 6 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

39. V § 25 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   chráněnou podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o odrůdových právech Společenství4b),“.

40. V § 26 odst. 1 se v písmeni a) číslo „4“ nahrazuje číslem „3“, v písmeni b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“, v písmeni c) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a v písmeni d) se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

41. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

42. V § 34 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami „Jestliže odrůda náleží k druhu uvedenému v druhovém seznamu, může Ústav na žádost udržovatele stanovit lhůtu pro uznávání a uvádění do oběhu jejího rozmnožovacího materiálu. Tato lhůta se stanoví tak, aby posledním dnem lhůty byl nejdéle 30. červen třetího roku po datu uplynutí doby registrace.“.

43. V § 35a odst. 1 se za slovo „zemědělského“ vkládají slova „nebo zeleninového“.

44. V § 35a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pro jednu odrůdu může být schváleno použití více názvů, pokud jsou historicky známy.“.

45. V § 35a se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) V případě, že uchovávaná odrůda zeleninového druhu byla registrována postupem podle odstavce 3, smí být její rozmnožovací materiál uváděn do oběhu pouze v kategorii standardní osivo.“.

46. Za § 35a se vkládá nový § 35b, který zní:

㤠35b
Registrace odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek

(1) Jako odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek může být registrována odrůda zeleninového druhu, která nemá žádnou vlastní hodnotu pro tržní pěstování zeleniny, ale která byla vyšlechtěna pro pěstování za zvláštních agrotechnických, klimatických či půdních podmínek.

(2) Podle odstavce 1 však nelze registrovat odrůdu, která

a)   je již ve společném katalogu zapsána jako odrůda jiná než odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek,
b)   byla v průběhu posledních 2 let nebo během 2 let od uplynutí lhůty stanovené podle § 34 odst. 6 a 7 ze společného katalogu vymazána, nebo
c)   je chráněná podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o odrůdových právech Společenství4b) anebo je u ní podána žádost o udělení těchto ochranných práv.

(3) Zkoušení odrůdy nemusí být prováděno, jestliže jsou vedle názvu odrůdy a jejího popisu k dispozici informace dostačující pro rozhodnutí o registraci odrůdy. Jde zejména o informace

a)   vycházející z výsledků neúředních zkoušek,
b)   založené na praktických zkušenostech s pěstováním, množením a využíváním odrůdy, nebo
c)   získané v rámci postupu podle zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů3c).

(4) Ústav může s ohledem na názvy odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek, které byly známy před 25. květnem 2000, povolit odchylky od přímo použitelného předpisu Evropských společenství11b), s výjimkou případů, kdy by tyto odchylky byly v rozporu s předchozími právy třetí strany, která jsou chráněna podle článku 2 tohoto předpisu. Pro jednu odrůdu může být schváleno použití více názvů, pokud jsou historicky známy.“.

47. V § 37 odstavec 4 zní:

„(4) Jestliže je registrace odrůdy zrušena z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) a f) a odrůda náleží k druhu uvedenému v druhovém seznamu, může Ústav na žádost udržovatele stanovit lhůtu pro uznávání a uvádění do oběhu jejího rozmnožovacího materiálu. Tato lhůta se stanoví tak, aby posledním dnem lhůty byl nejdéle 30. červen třetího roku po datu zrušení registrace.“.

48. V § 38a odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 5 písm. a) nezjišťuje nebo nemonitoruje kritické body anebo o nich nevede evidenci,“.

49. V § 38a odst. 2 písm. h), j), l) a o) se slovo „nebo“ zrušuje.

50. V § 38a odst. 2 se za písmeno p) vkládá písmeno q), které zní:

„q)   jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 6 nebo 7 nevede evidenci nebo neuchovává záznamy,“.

51. V § 38a odst. 2 písm. v) se za slova „uchovávané odrůdy“ vkládají slova „nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek“ a na konci textu písmene v) se doplňují slova „nebo § 3c odst. 2“.

52. V § 38b odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 5 písm. a) nezjišťuje nebo nemonitoruje kritické body anebo o nich nevede evidenci,“.

53. V § 38b odst. 2 písm. h), l) a o) se slovo „nebo“ zrušuje.

54. V § 38b odst. 2 se za písmeno p) vkládá písmeno q), které zní:

„q)   jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 6 nebo 7 nevede evidenci nebo neuchovává záznamy,“.

55. V § 38b odst. 2 písm. v) se za slova „uchovávané odrůdy“ vkládají slova „nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek“ a na konci textu písmene v) se doplňují slova „nebo § 3c odst. 2“.

56. V § 39 odst. 1 písm. m) se slova „a rychle rostoucích dřevin“ zrušují.

57. V § 39 odst. 2 písm. c) se za slova „uchovávané odrůdy“ vkládají slova „a každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek“.

58. Příloha č. 1 včetně nadpisu se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Rozmnožovací materiál a sadba ovocných rodů a druhů pocházející z matečných porostů, které existovaly přede dnem 30. září 2012 a byly certifikovány nebo kontrolovány Ústavem jako konformní rozmnožovací materiál, lze na území České republiky uvádět do oběhu podle dosavadní právní úpravy až do 31. prosince 2018 za předpokladu, že na návěsce nebo v průvodním dokladu bude vyznačeno, že se jedná o rozmnožovací materiál a sadbu uváděnou do oběhu podle čl. 21 směrnice Rady 2008/90/ES.

2. Po dni 31. prosince 2018 lze rozmnožovací materiál a sadbu ovocných rodů a druhů uvádět do oběhu v případě, že jsou splněny požadavky stanovené zákonem č. 219/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. září 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 3, 11, 12, 14 až 21, 23, 24, 26, 28 až 30, 39 až 47, 49, 51, 53 a 55 až 58, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

E-shop

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera - C. H. Beck

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné ... pokračování

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Michaela Bastlová, Andrea Vašková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, byl přijat jako transpozice tzv. V. AML směrnice a jeho cílem je zvýšit transparentnost právnických osob, svěřenských fondů a podobných právních uspořádání jako jeden z významných nástrojů v boji proti praní špinavých peněz a ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ... pokračování

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.