Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


303

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2010

o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 12f písm. a), § 12f písm. c), § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3, § 17 odst. 4 a § 32 odst. 8 písm. a) a c) zákona:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a podrobněji upravuje

a)   pravidla činnosti při poskytování investičních služeb podle § 12f písm. a), § 12f písm. c), § 15 odst. 5 a § 17 odst. 4 zákona,
b)   pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2 a § 15r odst. 3 zákona.

(2) Tato vyhláška dále podrobněji upravuje některá pravidla činnosti a jednání se zákazníky investičního zprostředkovatele při poskytování investičních služeb podle § 32 odst. 8 písm. a) a c) zákona.

(3) Vyhláška se vztahuje na

a)   obchodníka s cennými papíry a
b)   investičního zprostředkovatele v rozsahu podle § 32.

§ 2

(1) Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel v rozsahu podle § 32 upraví vnitřním předpisem pravidla a postupy uvedené v této vyhlášce.

(2) Povinnosti ve vztahu k zákazníkovi stanovené v § 10 až 27 plní obchodník s cennými papíry také ve vztahu k potenciálnímu zákazníkovi s výjimkou povinností stanovených v § 18 a § 24 odst. 1.

§ 3

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   identifikačním údajem investičního nástroje označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), pokud bylo přiděleno, jinak název nástroje nebo popis znaků smlouvy, jejímž předmětem je derivát, nebo alespoň název této smlouvy a datum jejího uzavření a
b)   obchodem spočívajícím ve financování cenných papírů obchod spočívající ve financování cenných papírů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2).

ČÁST DRUHÁ
PRAVIDLA ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB

HLAVA I
OCHRANA MAJETKU ZÁKAZNÍKA

§ 4
Účetní postupy
[K § 12f písm. c) bodu 3 zákona]

Účetní postupy obchodníka s cennými papíry vždy upravují způsob účtování o peněžních prostředcích a investičních nástrojích zákazníků. Systém účetní evidence musí zachycovat

a)   obchody s investičními nástroji uzavřené pro zákazníky odděleně od obchodů s investičními nástroji uzavřenými na vlastní účet obchodníka s cennými papíry,
b)   stav peněžních prostředků a investičních nástrojů jednotlivých zákazníků, se kterými obchodník s cennými papíry může nakládat, a
c)   pohledávky a závazky obchodníka s cennými papíry související s poskytováním investičních služeb vůči jednotlivým zákazníkům.

§ 5
Evidence majetku zákazníka
[K § 12f písm. c) bodu 4 zákona]

(1) Obchodník s cennými papíry v systému své vnitřní evidence zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů a peněžních prostředků každého zákazníka tak, že může kdykoliv odlišit aktiva držená pro jednoho zákazníka od aktiv držených pro ostatní zákazníky a od svých vlastních aktiv. Vnitřní evidence obsahuje rovněž záznamy o tom, na jakém účtu u třetí osoby jsou jednotlivé investiční nástroje a peněžní prostředky každého zákazníka vedeny.

(2) Obchodník s cennými papíry

a)   zajišťuje kontrolu shody dat ve vnitřní evidenci se skutečným stavem peněžních prostředků a investičních nástrojů zákazníka držených třetí osobou a postup odstranění zjištěných nesrovnalostí (dále jen „rekonciliace“) nejméně jednou za měsíc,
b)   má povinnost provádět rekonciliaci
1.  na základě dokladu poskytnutého třetí osobou,
2.  průkazným a zdokumentovaným způsobem, ze kterého vyplývá průběh a výsledek rekonciliace,
c)   stanoví pravidla pro kontrolu plnění povinností v souvislosti s rekonciliací a četnost a způsob rekonciliace.

(3) Obchodník s cennými papíry dále zavede účinná organizační opatření, která povedou k minimalizaci rizika ztráty nebo znehodnocení majetku zákazníka nebo práv spojených s tímto majetkem v důsledku zneužití majetku zákazníka, podvodu, špatné správy, nedostatečné evidence nebo nedbalosti.

(4) Pokud se majetek zákazníka nachází ve státě, jehož právní předpisy neumožňují splnění požadavků podle odstavce 1, obchodník s cennými papíry přijme taková opatření, která se co nejvíce přiblíží požadavkům podle odstavce 1.

§ 6
Ukládání investičních nástrojů zákazníka
[K § 12f písm. c) bodu 1 zákona]

(1) Obchodník s cennými papíry může uložit investiční nástroje zákazníka na účtu u třetí osoby, pokud

a)   v rámci své povinnosti jednat s odbornou péčí vezme v úvahu zkušenosti této osoby, její pověst na finančním trhu a právní požadavky a tržní zvyklosti, kterými se nakládání s investičními nástroji zákazníka u třetí osoby řídí a které by mohly nepříznivě ovlivnit práva zákazníka; mezi taková práva patří i informace o všech poplatcích spojených s uložením investičních nástrojů,
b)   uložení investičních nástrojů zákazníka ve třetím státě podléhá regulaci a dohledu, s výjimkou případu, kdy
1.  povaha investičních nástrojů nebo investičních služeb spojených s těmito investičními nástroji vyžaduje, aby byly uloženy u osoby ve státě, kde uložení investičních nástrojů nepodléhá regulaci a dohledu, nebo
2.  profesionální zákazník3) písemně požádá obchodníka s cennými papíry, aby jeho investiční nástroje uložil u osoby v daném státě,
c)   zabezpečí oddělení investičních nástrojů zákazníka v evidencích třetí osoby od investičních nástrojů obchodníka s cennými papíry a osoby, u které jsou uloženy, pomocí jmenovitě určených účtů nebo jiným srovnatelným způsobem.

(2) Obchodník s cennými papíry ověřuje splnění stanovených požadavků pro ukládání investičních nástrojů zákazníka na účtu u třetí osoby při výběru třetí osoby, při sjednání služeb a v průběhu jejich poskytování.

§ 7
Ukládání peněžních prostředků zákazníka
[K § 12f písm. c) bodu 1 zákona]

(1) Obchodník s cennými papíry ukládá peněžní prostředky zákazníka pouze u

a)   centrální banky,
b)   úvěrové instituce se sídlem v členském státě Evropské unie,
c)   banky s povolením k činnosti v jiném než v členském státě Evropské unie, nebo
d)   fondu peněžního trhu, který podléhá dohledu nebo má povolení k činnosti členského státu Evropské unie a
1.  jeho hlavním cílem je uchování čisté hodnoty aktiv v paritě (bez výnosů), nebo ve výši investice zvýšené o výnosy,
2.  v souladu s cílem podle bodu 1 investuje výlučně do nástrojů peněžního trhu se splatností nebo zbytkovou splatností nepřesahující 397 dnů s váženou průměrnou splatností 60 dnů nebo s pravidelně upravovaným výnosem konzistentně s touto splatností a s váženou průměrnou splatností nejvýše 60 dnů, kterým ratingová agentura, která pravidelně a profesionálně přiděluje úvěrové ratingy fondům peněžního trhu a je způsobilou ratingovou agenturou4), přidělila nejvyšší možný úvěrový rating. Podmínka nejvyššího možného úvěrového ratingu musí být splněna u každé ratingové agentury, která danému nástroji peněžního trhu úvěrový rating přidělila. Cíle podle bodu 1 lze dosáhnout rovněž doplňkovým investováním do vkladů u úvěrových institucí,
3.  zajišťuje likviditu vypořádáním téhož nebo následujícího dne.

(2) Peněžními prostředky zákazníka podle odstavce 1 nejsou vklady přijaté v souvislosti s činností banky, která je rovněž obchodníkem s cennými papíry.

(3) Pokud obchodník s cennými papíry ukládá peněžní prostředky zákazníka u osoby uvedené v odstavci 1 písm. b) až d), postupuje obezřetně a s odbornou péčí a vezme v úvahu zkušenosti této osoby, její pověst na finančním trhu a právní požadavky a tržní zvyklosti, kterými se nakládání s peněžními prostředky zákazníka u třetí osoby řídí a mohly by nepříznivě ovlivnit práva zákazníka. Splnění předpokladů podle věty první obchodník s cennými papíry ověřuje při výběru třetí osoby, při sjednání služeb a v průběhu jejich poskytování.

(4) Obchodník s cennými papíry zabezpečí, aby peněžní prostředky zákazníka a obchodníka s cennými papíry byly vedeny na oddělených účtech.

(5) Obchodník s cennými papíry uloží peněžní prostředky zákazníka do fondu peněžního trhu podle odstavce 1 písm. d), jen pokud s tím zákazník souhlasí.

§ 8
Používání investičních nástrojů zákazníka
[K § 12f písm. c) bodu 2 zákona]

(1) Obchodník s cennými papíry může použít investiční nástroje zákazníka k obchodu na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka, pokud zákazník předem a výslovně souhlasil s použitím investičních nástrojů za přesně stanovených podmínek. Zákazník, který není profesionálním zákazníkem (dále jen „neprofesionální zákazník“), musí svůj souhlas udělit písemně nebo jiným rovnocenným způsobem. Takový souhlas musí být uveden na samostatné listině a v případě elektronického kontaktu samostatnou datovou zprávou.

(2) Obchodník s cennými papíry může dále použít investiční nástroje zákazníka na účtu zákazníků vedeném třetí osobou k obchodu na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka za podmínek uvedených v předchozím odstavci, pouze pokud

a)   každý zákazník, jehož investiční nástroje jsou vedeny na účtu zákazníků, udělil předem souhlas způsobem uvedeným v odstavci 1, nebo
b)   má systémy a kontrolní mechanismy, které zajišťují, že takto mohou být použity jen investiční nástroje zákazníků, kteří udělili předem svůj souhlas způsobem uvedeným v odstavci 1.

(3) Za účelem řádného přiřazení ztráty z obchodů podle odstavce 1 obsahuje evidence obchodníka s cennými papíry údaje o

a)   každém zákazníkovi, s jehož souhlasem byly použity investiční nástroje, a
b)   počtu použitých investičních nástrojů patřících každému zákazníkovi, s jehož souhlasem byly použity investiční nástroje.

(4) Obchodník s cennými papíry zpřístupní neprofesionálnímu zákazníkovi svá pravidla nebo zásady pro použití investičních nástrojů zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka a pravidla nebo zásady pro poskytování souhlasu způsobem uvedeným v odstavci 1.

§ 9
Zpráva auditora
[K § 12f písm. c) bodu 5 zákona]

(1) Zpráva o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka podle § 12e odst. 3 zákona se předkládá

a)   v případě roční informace do 4 měsíců po skončení příslušného účetního období, nebo
b)   bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků při vypracování zprávy podle písmene a) nebo po zjištění nedostatků kdykoliv v průběhu roku.

(2) Zpráva podle odstavce 1 písm. a) obsahuje zhodnocení funkčnosti a efektivnosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka a identifikaci zavedených mechanismů kontroly, zejména:

a)   informace o věcném a časovém rozsahu oblastí ověřovaných externím auditorem5) nebo auditorskou společností,
b)   zhodnocení souladu účetních zásad a postupů účtování o peněžních prostředcích a investičních nástrojích zákazníka s právními předpisy,
c)   zhodnocení shody vedení majetku zákazníka v systému vnitřní evidence s právními předpisy,
d)   hodnocení, zda obchodník s cennými papíry provádí rekonciliaci zákaznického majetku přiměřeně často, průkazným způsobem a v souladu s právními předpisy a svým vnitřním předpisem,
e)   ověření správnosti systémového a funkčního nastavení procesu rekonciliace veškerého zákaznického majetku, prováděné obchodníkem s cennými papíry, a ověření výsledků nejméně jedné rekonciliace veškerého zákaznického majetku v každém měsíci v průběhu kalendářního roku, za který se zpráva zpracovává,
f)   výsledek ověření souladu ukládání investičních nástrojů a peněžních prostředků u třetích osob s právními předpisy,
g)   výsledek ověření souladu použití investičních nástrojů stanovených právními předpisy a vnitřním předpisem obchodníka s cennými papíry,
h)   další důležité informace, které se týkají ochrany majetku zákazníka obchodníkem s cennými papíry.

(3) V případě, že byly ve zprávě podle odstavce 1 písm. a) zjištěny nedostatky, zajistí obchodník s cennými papíry, aby externí auditor5) nebo auditorská společnost uvedla specifikaci chybějících mechanismů vnitřní kontroly a vyhodnocení závažnosti jednotlivých nedostatků.

(4) Zpráva podle odstavce 1 písm. b) obsahuje popis zjištěných nedostatků. Obchodník s cennými papíry zajistí, aby externí auditor5) nebo auditorská společnost uvedla specifikaci chybějících mechanismů vnitřní kontroly a vyhodnocení závažnosti jednotlivých nedostatků.

(5) Zpráva podle odstavce 1 je předkládána v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem6) ve formě datové zprávy do datové schránky České národní banky nebo na adresu elektronické podatelny, případně v listinné podobě na adresu České národní banky, s jednoznačným označením informační povinnosti.

HLAVA II
OSOBNÍ OBCHODY, STŘET ZÁJMŮ A POBÍDKA

§ 10
Pravidla pro uzavírání osobních obchodů
[K § 12f písm. a) a § 12b odst. 1 písm. a) zákona]

(1) K ochraně vnitřních informací podle § 124 zákona a předcházení střetu zájmů mezi osobami uvedenými v § 11 odst. 1 obchodník s cennými papíry

a)   zjišťuje osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona, které
1.  vykonávají činnosti, které mohou být zdrojem střetu zájmů,
2.  získaly nebo mohou získat vnitřní informaci, nebo
3.  mají přístup k jiným důvěrným informacím o zákaznících nebo jejich obchodech,
b)   přijme opatření zabraňující osobě podle písmene a) uzavřít osobní obchod podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona, pokud by při tom
1.  mohla využít vnitřní nebo jiné důvěrné informace nebo by mohlo dojít k jejich neoprávněnému uveřejnění, nebo
2.  mohlo dojít k porušení jiné povinnosti obchodníka s cennými papíry stanovené zákonem,
c)   zabezpečí, aby osoba podle písmene a) nenabádala nebo nevyzývala jiného k obchodu mimo rámec plnění svých pracovních povinností, pokud by
1.  sama nebyla oprávněna osobní obchod uzavřít podle písmene b),
2.  se osobní obchod týkal osoby uvedené v § 14 odst. 1 písm. a),
3.  při tomto obchodu mohly být využity informace o nevypořádaném pokynu zákazníka,
d)   přijme opatření zabraňující každé osobě se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, aby nad rámec běžného plnění svých pracovních povinností poskytla jiné osobě informace nebo názory, pokud ví nebo by za obvyklých okolností měla vědět, že tato osoba může
1.  poskytnuté informace využít k uzavření osobního obchodu podle písmene b) nebo písmene c) bodu 1 nebo 2, nebo
2.  další osobu navést nebo vyzvat k uzavření obchodu uvedeného v bodu 1,
e)   zabezpečí informování osob se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry o omezeních ve vztahu k jejich osobním obchodům,
f)   zajišťuje, aby mu osoby uvedené v písmenu a) oznamovaly osobní obchod bez zbytečného odkladu. V případě, že jde o osobu, jejímž prostřednictvím obchodník s cennými papíry vykonává své činnosti, vyžaduje, aby tato osoba vedla evidenci osobních obchodů uzavřených osobou se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry a na vyžádání poskytla bez zbytečného odkladu tuto evidenci obchodníkovi s cennými papíry,
g)   vede evidenci
1.  oznámených nebo jinak zjištěných osobních obchodů podle písmene f),
2.  případných povolení nebo zákazů osobních obchodů.

(2) Pravidla podle odstavce 1 se nevztahují na osobní obchody

a)   uskutečněné při obhospodařování majetku osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, pokud mezi obchodníkem s cennými papíry a osobou se zvláštním vztahem k němu neproběhla předchozí komunikace o obchodu,
b)   s cennými papíry standardního fondu nebo jiného fondu kolektivního investování, který investuje na srovnatelném principu rozložení rizika a podléhá dohledu v členském státě Evropské unie, ledaže se osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry podílí na obhospodařování nebo správě takového fondu.

§ 11
Zjišťování a řízení střetu zájmů
[K § 12f písm. a) a § 12 písm. b) zákona]

(1) Při poskytování investičních služeb obchodník s cennými papíry zjišťuje a řídí střety zájmů mezi ním, včetně jeho vedoucích osob, vázaných zástupců a zaměstnanců nebo vedoucích osob, vázaných zástupců osoby, která ovládá obchodníka s cennými papíry, je ovládána obchodníkem s cennými papíry nebo ovládané stejnou osobou jako obchodník s cennými papíry, a jeho zákazníky nebo potenciálními zákazníky nebo jeho zákazníky nebo potenciálními zákazníky navzájem v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

(2) Pokud je obchodník s cennými papíry členem podnikatelského seskupení, zjišťuje a řídí střety zájmů v souladu s odstavcem 1 rovněž s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského seskupení a předmětu podnikání jeho členů.

(3) Pokud ani přes opatření přijatá podle odstavce 1 nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy zákazníka, sdělí obchodník s cennými papíry před poskytnutím investiční služby zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů.

(4) Obchodník s cennými papíry poskytne zákazníkovi informace podle odstavce 3 na trvalém nosiči informací podle § 15e zákona způsobem a v rozsahu, který zohlední povahu zákazníka a umožní mu řádně vzít v úvahu střet zájmů související s investiční službou nebo další podnikatelskou činností obchodníka s cennými papíry podle § 6a zákona.

§ 12
Zjišťování střetu zájmů
[K § 12f písm. a) a § 12 písm. b) zákona]

(1) Při zjišťování a posuzování střetu zájmů v souvislosti s poskytováním služeb obchodník s cennými papíry vezme v úvahu, zda on sám, osoba podle § 11 odst. 1 nebo osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry

a)   může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka,
b)   má odlišný zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem zákazníka od zájmu tohoto zákazníka,
c)   má motivaci upřednostnit zájem zákazníka před zájmy jiného zákazníka,
d)   podniká ve stejném oboru jako zákazník,
e)   dostává nebo dostane od jiné osoby, než je zákazník, pobídku (§ 15 odst. 3 zákona) v souvislosti se službou zákazníkovi a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.

(2) Obchodník s cennými papíry dále vždy

a)   zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním službám a činnostem, které poskytuje on nebo jiná osoba jednající jeho jménem, mohou vést ke střetu zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů zákazníka (dále jen „podstatný střet zájmů“),
b)   zvláště upřesní závazné postupy a opatření k řízení podstatných střetů zájmů,
c)   vede aktuální evidenci poskytnutých investičních služeb, ze kterých vznikl nebo může vzniknout podstatný střet zájmů.

§ 13
Řízení podstatného střetu zájmů
[K § 12f písm. a) a § 12 písm. b) zákona]

(1) Obchodník s cennými papíry zabezpečí, aby osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, které se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen podstatný střet zájmů, vykonávaly svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností obchodníka s cennými papíry a podnikatelského seskupení, do kterého patří, a závažnosti nebezpečí poškození zájmů zákazníků.

(2) Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů, které povedou k zabezpečení nezávislosti podle odstavce 1, podle okolností konkrétní situace zahrnují

a)   účinné postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi osobami se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetu zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy zákazníka,
b)   nezávislou kontrolu osob se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, které se podílejí na provádění služeb pro zákazníky, jejichž zájmy, nebo zájmy osob, pro které vykonávají činnost, mohou být ve vzájemném střetu,
c)   zamezení jakékoliv přímé vazby mezi odměnou osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry převážně vykonávající určitou činnost a odměnou či příjmy jiné osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi vykonávající činnost odlišnou, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů,
d)   taková opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry zabezpečuje provádění investičních služeb,
e)   opatření, která zamezí osobě se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, aby se podílela na poskytování investiční služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů nedocházelo,
f)   další vhodná opatření, pokud opatření přijatá podle písmen a) až e) nezajišťují potřebnou míru nezávislosti podle odstavce 1.

§ 14
Řízení střetu zájmů v souvislosti s analýzami investičních příležitostí
[K § 12f písm. a) a § 12 písm. b) zákona]

(1) Obchodník s cennými papíry, který provádí analýzy investičních příležitostí, přijme opatření, která

a)   zamezí osobám, které v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce vytvářejí věcný obsah analýzy investičních příležitostí, provádět osobní obchody podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona nebo se podílet na poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až d) a g) zákona s investičními nástroji, kterých se týká analýza investičních příležitostí, nebo se souvisejícími investičními nástroji, pokud by se tak dělo v časové nebo věcné souvislosti s analýzou investičních příležitostí, jejíž výsledky nelze snadno odvodit z veřejně dostupných informací a jejíž adresáti neměli adekvátní příležitost zohlednit ji při svém investičním rozhodování; to neplatí, pokud
1. tak činí v dobré víře z pozice tvůrce trhu,
2.  to je obvyklé v rámci činnosti tvůrce trhu, nebo
3.  tak činí při provádění nevyžádaného pokynu zákazníka,
b)   zamezí osobám uvedeným v písmenu a) provádět osobní obchody uvedené v písmenu a) v rozporu s platným doporučením, ledaže jde o výjimečné okolnosti a s osobním obchodem vyslovil souhlas organizační útvar zabezpečující průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry (compliance),
c)   zamezí přijetí pobídky od osoby, která má zájem na předmětu analýzy investičních příležitostí, a to i osobami uvedenými v písmenu a),
d)   zamezí přislíbit emitentovi příznivý výsledek analýzy investičních příležitostí a znemožní takový příslib osobám uvedeným v písmenu a),
e)   zamezí, aby emitent, osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry a další osoba neuvedená v písmenu a) posuzovali návrh analýzy investičních příležitostí, ledaže jde o ověřování dodržování právních povinností emitenta v případě analýzy investičních příležitostí, která obsahuje investiční doporučení nebo cílovou cenu.

(2) Pravidla podle odstavce 1 obchodník s cennými papíry nemusí dodržet, pokud jde o šíření analýzy investičních příležitostí, kterou vytvořila jiná osoba pro veřejnost nebo pro zákazníky, pokud obchodník s cennými papíry

a)   nepatří do stejného podnikatelského seskupení jako osoba, která analýzu investiční příležitosti vytvořila,
b)   podstatně analýzu investiční příležitosti nemění,
c)   nevyvolá dojem, že jde o analýzu investiční příležitosti, kterou sám vytvořil,
d)   ověří, že osoba, která analýzu investiční příležitosti vytvořila, podléhá srovnatelným požadavkům, pokud jde o tvorbu a předcházení střetu zájmů v souvislosti s analýzou investiční příležitosti.

(3) Souvisejícím investičním nástrojem podle odstavce 1 písm. a) se rozumí investiční nástroj, jehož cena podstatně ovlivňuje nebo určuje cenu investičního nástroje, kterého se analýza investiční příležitosti týká.

§ 15
Přípustnost pobídky
(K § 15 odst. 5 zákona)

(1) Pobídka je v mezích § 15 odst. 1 a 3 zákona přípustná, pokud

a)   je hrazena zákazníkem, za zákazníka nebo je vyplácena zákazníkovi,
b)   je hrazena třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou či za třetí stranu a
1.  zákazník byl před poskytnutím hlavní nebo doplňkové investiční služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud ji nelze zjistit předem,
2.  pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby a
3.  pobídka není v rozporu s povinností obchodníka s cennými papíry jednat v nejlepším zájmu zákazníka.

(2) Přípustná je pobídka, která umožní poskytování investičních služeb nebo která je pro tento účel nutná, a jejíž povaha není v rozporu s povinností obchodníka s cennými papíry jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.

(3) Obchodník s cennými papíry může údaje podle odstavce 1 písm. b) bodu 1 poskytnout v podobě souhrnného popisu hlavních podmínek pobídky, na žádost zákazníka však vždy sdělí též podrobnosti.

HLAVA III
POŘIZOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ
[K § 12f písm. a), § 12b odst. 2 písm. a) a § 17 odst. 4 zákona]

§ 16

Za účelem uchovávání záznamů komunikace se zákazníkem v souvislosti s poskytováním investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až e) zákona obchodník s cennými papíry

a)   používá a provozuje zařízení pro komunikaci v případě, že ke komunikaci se zákazníkem dochází prostředky komunikace na dálku,
1.  prostřednictvím konkrétně určených zařízení pro komunikaci včetně konkrétně určené telefonní linky a adresy pro elektronickou komunikaci,
2.  pořizuje a uchovává záznamy komunikace na zařízení pro komunikaci a uchovává je v původní podobě,
3.  má možnost pořídit úplný autentický výstup komunikace z těchto zařízení,
b)   zachytí písemně nebo jiným průkazným způsobem údaje podle písmene c), pokud ke komunikaci se zákazníkem dochází jinak než způsobem podle písmene a),
c)   zajistí, aby záznam podle písmene a) bodu 2 obsahoval alespoň
1.  datum a čas komunikace,
2.  identifikaci stran komunikace, pokud je dostupná, a
3.  obsah komunikace,
d)   zabezpečuje správu zařízení pro komunikaci podle písmene a) pouze určeným správcem,
e)   zabezpečuje nezměnitelnost záznamu komunikace podle písmene a).

ČÁST TŘETÍ
PRAVIDLA JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY

HLAVA I
INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA

§ 17
Komunikace se zákazníky
(K § 15a odst. 3 zákona)

(1) Pokud informace poskytovaná obchodníkem s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi srovnává investiční služby, investiční nástroje nebo osoby poskytující investiční služby, srovnání musí

a)   být účelné, přesné a vyvážené,
b)   obsahovat informaci o zdroji informací, které byly pro srovnání použity, a
c)   popsat nejdůležitější skutečnosti a předpoklady, z nichž srovnání vychází.

(2) Pokud informace poskytovaná obchodníkem s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi zahrnuje údaje o výkonnosti investičního nástroje, finančního indexu nebo investiční služby v minulosti,

a)   nesmí být takový údaj nejvýraznějším prvkem sdělení,
b)   musí tato informace zahrnovat vhodné údaje o výkonnosti nejméně za pět bezprostředně předcházejících let; není-li takových údajů, uvedou se údaje za celé období, kdy byl investiční nástroj nabízen, kdy byl zaveden finanční index či poskytována investiční služba; informace musí vycházet z údajů shromážděných za dvanáct bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
c)   v informaci musí být zřetelně uvedeno referenční období a zdroj informací,
d)   informace musí obsahovat výrazné upozornění, že se použité údaje týkají minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů,
e)   musí být uvedena zahraniční měna, včetně sdělení, že výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu, ledaže údaje sdělované zákazníkovi neobsahují hodnoty vyjádřené v jiné měně, než je měna státu, kde má zákazník sídlo nebo bydliště, a
f)   informace musí obsahovat údaje o vlivu provizí, odměn a dalších poplatků, ledaže údaje sdělované zákazníkovi nejsou založeny na hrubé výkonnosti.

(3) Pokud informace poskytovaná obchodníkem s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi obsahuje simulaci minulého výkonu nebo na ni odkazuje,

a)   musí taková simulace vycházet ze skutečné minulé výkonnosti
1.  podkladového finančního indexu nebo investičního nástroje, nebo
2.  stejného finančního indexu nebo investičního nástroje,
b)   informace musí splňovat podmínky odstavce 2 písm. a) až c), e) a f) a
c)   informace musí obsahovat výrazné upozornění, že se dané údaje týkají simulované výkonnosti v minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

(4) Pokud se informace poskytovaná obchodníkem s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi týká budoucí výkonnosti,

a)   nesmí vycházet ze simulované výkonnosti v minulosti ani na ni nesmí odkazovat,
b)   musí vycházet z rozumných předpokladů podložených objektivními údaji,
c)   jedná-li se o hrubý výhled výkonnosti, musí zahrnovat vliv provizí, odměn a dalších poplatků a
d)   musí obsahovat výrazné upozornění, že očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

(5) Pokud informace poskytovaná obchodníkem s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi obsahuje údaje o zdanění, musí obsahovat výslovné upozornění, že zdanění závisí na osobních poměrech zákazníka a může se měnit.

(6) Informace poskytované obchodníkem s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi obsahují v případě investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona přiměřeně okolnostem

a)   údaj o způsobu ocenění a frekvenci oceňování investičních nástrojů, které jsou součástí obhospodařovaného majetku zákazníka,
b)   informace o podmínkách, za nichž může obchodník s cennými papíry pověřit obhospodařováním majetku zákazníka nebo jeho části třetí osobu,
c)   informaci o ukazatelích (benchmark), s nimiž bude výkonnost obhospodařovaného majetku zákazníka srovnávána,
d)   informaci o druzích investičních nástrojů, které mohou být součástí obhospodařovaného majetku zákazníka, a druzích obchodů, které mohou být s takovými investičními nástroji uskutečněny, včetně případných limitů týkajících se takových obchodů a investičních nástrojů, a
e)   informaci o investičních cílech, o míře rizika, která se bude odrážet ve výkonu práva volného uvážení obhospodařovatele, jakož i veškerých konkrétních omezeních volné úvahy obhospodařovatele.

§ 18
Informace o zařazení zákazníka
(K § 15d odst. 4 zákona)

Informace o skutečnostech obsažených v § 2a až 2d zákona podle § 15d odst. 1 písm. h) zákona poskytované obchodníkem s cennými papíry zákazníkovi obsahují

a)   údaj o zařazení zákazníka jako profesionálního nebo neprofesionálního zákazníka a
b)   poučení o právu požádat o změnu zařazení a o omezeních ochrany zákazníka, která s tím souvisejí.

Informace o investičních službách a nástrojích
(K § 15d odst. 4 zákona)
§ 19

(1) Informace o investičních službách, nástrojích a souvisejících rizicích podle § 15d odst. 1 písm. b) až d) a f) zákona poskytované obchodníkem s cennými papíry zákazníkovi obsahují, pokud to povaha věci nevylučuje, údaje o

a)   povaze a vlastnostech investičního nástroje,
b)   rizicích spojených s investičním nástrojem, včetně vysvětlení pákového efektu a rizika ztráty celé investice; mohou-li rizika spojená s investičním nástrojem složeným ze dvou a více investičních nástrojů nebo jiných složek být pravděpodobně vyšší než rizika spojená s jeho jednotlivými složkami, také odpovídající popis složek daného investičního nástroje a toho, jak jejich vzájemné působení zvyšuje rizika spojená s daným investičním nástrojem,
c)   kolísavosti cen investičních nástrojů a případných omezeních dostupnosti trhu, na kterém lze s těmito investičními nástroji obchodovat,
d)   závazcích zákazníka spojených s investičním nástrojem nebo vzniklých v souvislosti s nakládáním s takovým investičním nástrojem, včetně možných dalších závazků,
e)   požadavcích spojených s obchodováním na úvěr nebo obdobným způsobem obchodování, které se týkají daného investičního nástroje,
f)   existenci a podmínkách všech zástavních nebo jiných obdobných práv, která obchodník s cennými papíry má nebo může mít ve vztahu k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka, či o jeho případném právu na zápočet, které má ve vztahu k těmto investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům,
g)   případném zástavním nebo jiném obdobném právu depozitáře, schovatele, opatrovatele nebo osoby v obdobném postavení k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka a
h)   případném ručení třetí osoby včetně údajů o ručiteli.

(2) Informace podle odstavce 1 poskytuje obchodník s cennými papíry přiměřeně povaze a vlastnostem investičního nástroje a zařazení a znalostem zákazníka a v takovém rozsahu, aby zákazníkovi umožnil učinit podložené investiční rozhodnutí.

(3) Z informace poskytnuté neprofesionálnímu zákazníkovi nesmí vyplývat, že orgán dohledu podporuje nebo schvaluje produkty nebo služby obchodníka s cennými papíry.

§ 20

(1) Informace o obchodníkovi s cennými papíry a investičních službách podle § 15d odst. 1 písm. a) a b) zákona poskytované obchodníkem s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi obsahují přiměřeně okolnostem také

a)   kontaktní údaje potřebné pro zajištění funkční komunikace se zákazníkem,
b)   informaci o jazyce nebo jazycích, ve kterých může zákazník s obchodníkem s cennými papíry komunikovat a ve kterých od něj bude dostávat informace,
c)   informaci o způsobu komunikace mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem, včetně způsobu zadávání pokynů, pokud k nim má docházet, a povinných minimálních náležitostech pokynů,
d)   informaci o povolení nebo registraci k poskytování investičních služeb, včetně názvu a sídla orgánu, který povolení vydal,
e)   informaci o skutečnosti, že obchodník s cennými papíry jedná prostřednictvím vázaného zástupce, včetně uvedení státu, ve kterém je zástupce registrován,
f)   informaci o povaze, četnosti a termínech zasílání informací o poskytovaných službách a
g)   popis pravidel pro případ střetu zájmů; tuto informaci lze případně poskytnout v souhrnné podobě; na žádost zákazníka však obchodník s cennými papíry sdělí další podrobnosti o těchto pravidlech, případně zákazníka informuje, kde se může s pravidly seznámit.

(2) Informace o nákladech a poplatcích podle § 15d odst. 1 písm. e) zákona poskytované obchodníkem s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi obsahují přiměřeně okolnostem alespoň

a)   celkovou cenu, kterou zákazník zaplatí v souvislosti s investičním nástrojem nebo investiční službou, včetně souvisejících odměn, provizí, poplatků, výloh a všech daní placených prostřednictvím obchodníka s cennými papíry rozepsanou tak, že je v každém případě zřejmé, kolik činí provize; pokud nelze přesnou cenu vyčíslit, uvede obchodník s cennými papíry alespoň základ, ze kterého se celková cena vypočítá, aby si ji zákazník mohl ověřit,
b)   měnu, ve které má být cena nebo její část hrazena, včetně směnných kurzů a souvisejících nákladů,
c)   upozornění na možnost, že v souvislosti s investiční službou nebo s obchody spojenými s investičním nástrojem mohou vzniknout zákazníkovi další náklady, včetně daní, které neplatí obchodník s cennými papíry a ani je neúčtuje zákazníkovi, a
d)   platební podmínky či údaje o jiném plnění.

(3) Pokud obchodník s cennými papíry nakládá s majetkem zákazníka, informace o režimu ochrany majetku podle § 15d odst. 1 písm. f) zákona určené neprofesionálnímu zákazníkovi obsahují

a)   je-li to na místě, také údaje o opatřeních na ochranu majetku zákazníků a systému odškodnění zákazníků a systému pojištění vkladů, která se týkají majetku zákazníka; tyto informace postačí v obecné rovině,
b)   upozornění, že investiční nástroje nebo peněžní prostředky zákazníka mohou být v držení třetí osoby jménem obchodníka s cennými papíry, poučení o odpovědnosti obchodníka s cennými papíry za úkony třetí osoby a důsledcích platební neschopnosti třetí osoby pro zákazníka,
c)   upozornění, že investiční nástroje zákazníků jsou u třetí osoby vedeny souhrnně na účtu zákazníků, pokud jsou takto vedeny, s výrazným poučením o rizicích, která z toho vyplývají,
d)   upozornění, že investiční nástroje nemohou být v majetku třetí osoby, u níž jsou vedeny, identifikovatelné a rozlišitelné od majetku této třetí osoby, plyne-li to ze zahraniční právní úpravy; s výrazným poučením o rizicích, která z toho vyplývají, a
e)   informace o povinnostech obchodníka s cennými papíry ve vztahu k použití investičních nástrojů, které jsou součástí majetku zákazníka, obchodníkem s cennými papíry pro účely obchodu spočívajícího ve financování investičních nástrojů, k obchodu na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka a poučení zákazníka o souvisejících rizicích.

(4) Obchodník s cennými papíry poskytne neprofesionálnímu zákazníkovi údaje o svých pravidlech pro provádění pokynů podle § 15d odst. 1 písm. i) zákona obsahující

a)   popis relativní důležitosti, kterou obchodník s cennými papíry v souladu s kritérii uvedenými v § 15l odst. 1 zákona připisuje faktorům podle § 15l odst. 1 písm. a) až h) zákona, nebo popis postupu, kterým obchodník s cennými papíry určuje relativní důležitost těchto faktorů,
b)   seznam převodních míst, která obchodník s cennými papíry využívá, včetně podmínek, za kterých může být pokyn zákazníka proveden mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém, a
c)   výrazné upozornění, že výslovný pokyn zákazníka může obchodníkovi s cennými papíry bránit v provedení pokynu podle pravidel provádění pokynů za nejlepších podmínek.

Informace o pokynech a stavu majetku zákazníka
(K § 15q odst. 2 a § 15r odst. 3 zákona)
§ 21

(1) Informace o provedeném pokynu poskytovaná obchodníkem s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi obsahuje, pokud to povaha věci nevylučuje,

a)   údaje7) o obchodníkovi s cennými papíry,
b)   identifikaci zákazníka,
c)   datum provedení pokynu,
d)   čas provedení pokynu,
e)   typ pokynu,
f)   identifikační údaje místa provedení pokynu,
g)   identifikační údaje investičního nástroje,
h)   směr obchodu (nákup nebo prodej),
i)   charakter pokynu, pokud nejde o pokyn k nákupu nebo prodeji,
j)   množství,
k)   jednotkovou cenu,
l)   celkovou cenu,
m)   celkovou výši provizí a účtovaných výloh; na požádání zákazníka obchodník s cennými papíry provize a účtované výlohy rozepíše na jednotlivé položky,
n)   informace o povinnostech zákazníka týkajících se vypořádání obchodu, včetně lhůty pro zaplacení nebo dodání, a informace o účtu, v rozsahu potřebném pro vypořádání, pokud nebyly informace o účtu sděleny zákazníkovi dříve, a
o)   informaci, že se jedná o případ, kdy protistranou obchodu byl sám obchodník s cennými papíry provádějící pokyn, osoba s ním propojená nebo jeho jiný zákazník, ledaže šlo o obchod v systému s anonymním obchodováním.

(2) Pokud je pokyn prováděn po částech, obchodník s cennými papíry může neprofesionálnímu zákazníkovi sdělit namísto jednotkové ceny cenu jednotlivé tranše nebo průměrnou cenu; na žádost zákazníka sdělí vždy cenu jednotlivých tranší.

(3) Obchodník s cennými papíry může neprofesionálnímu zákazníkovi poskytnout informace uvedené v odstavci 1 pomocí standardizovaných kódů, pokud zákazníkovi vysvětlí význam těchto kódů.

§ 22

(1) Informacemi o stavu peněžních prostředků a investičních nástrojů, které jsou majetkem zákazníka8) podle § 15r odst. 1 zákona, poskytovanými obchodníkem s cennými papíry zákazníkovi, jsou

a)   identifikační údaj investičního nástroje nebo označení peněžních prostředků,
b)   množství a cena investičních nástrojů nebo stav peněžních prostředků,
c)   rozsah, v jakém je majetek zákazníka použit k obchodům spočívajícím ve financovaní investičních nástrojů, a
d)   podíl případného výnosu získaného zákazníkem v souvislosti s použitím majetku nebo jeho části k obchodům spočívajícím ve financování investičních nástrojů a základ, ze kterého výnos naběhl.

(2) Obchodník s cennými papíry může při poskytování informace vztahující se k výnosu z nevypořádaného obchodu podle odstavce 1 zvolit, zda ve výpisu uvede ve vztahu k údajům podle písmen a) a b) údaje k datu uzavření obchodu, nebo k datu vypořádání. Obchodník s cennými papíry nesmí v jednom výpisu použít oba způsoby určení rozhodného dne.

§ 23

(1) Informace o stavu majetku v rámci poskytování investiční služby obhospodařování majetku zákazníka podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona poskytované obchodníkem s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi obsahují

a)   údaje7) o obchodníkovi s cennými papíry,
b)   číslo nebo jiné označení účtu zákazníka,
c)   složení a ocenění portfolia, zahrnující identifikační údaje jednotlivých investičních nástrojů v portfoliu, jejich tržní hodnotu anebo reálnou hodnotu, pokud není tržní hodnota k dispozici, peněžní zůstatky na začátku a na konci vykazovaného období a údaje o výkonnosti portfolia během vykazovaného období,
d)   celkovou výši poplatků a dalších účtovaných položek vzniklých během vykazovaného období s rozpisem alespoň celkových poplatků za obhospodařování a celkových nákladů spojených s prováděním obchodů účtovaných zákazníkovi; na žádost obchodník s cennými papíry poskytne zákazníkovi podrobný rozpis,
e)   srovnání skutečné výkonnosti portfolia za vykazované období a referenční výkonnosti,
f)   výši dividend, úroků a jiných úhrad přijatých ve vykazovaném období v souvislosti s obhospodařováním portfolia,
g)   údaje o úkonech emitenta zakládajících práva v souvislosti s investičními nástroji v majetku zákazníka a
h)   údaje uvedené v § 21 odst. 1 písm. c) až l) ke každému provedenému obchodu.

(2) Pokud se neprofesionální zákazník dohodne s obchodníkem s cennými papíry na poskytování údajů po každém provedeném obchodu, poskytuje obchodník s cennými papíry zákazníkovi informace podle § 21.

(3) Obchodník s cennými papíry informuje neprofesionálního zákazníka o možnosti podat žádost podle § 26 odst. 1 písm. b).

HLAVA II
LHŮTY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKAZNÍKŮM

§ 24
Lhůty pro informace o investičních službách a nástrojích
(K § 15d odst. 4 zákona)

(1) Informace podle § 15g věty první zákona a podle § 19 odst. 1 písm. e) až g) poskytne obchodník s cennými papíry profesionálnímu zákazníkovi v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investiční služby.

(2) Informace podle § 15d odst. 1 písm. a) až f) zákona a podle § 17 odst. 6, § 19 odst. 1 a § 20 poskytne obchodník s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investiční služby.

(3) Informace o obsahu závazkového vztahu podle § 15d odst. 1 písm. g) zákona a informace podle § 20 odst. 1 a 3 písm. a) vztahující se k závazku plynoucímu ze smlouvy týkající se požadované investiční služby poskytne obchodník s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi v dostatečném časovém předstihu před uzavřením takové smlouvy.

(4) Obchodník s cennými papíry může poskytnout informace podle odstavců 2 a 3 okamžitě po zahájení poskytování investiční služby podle odstavce 2 nebo okamžitě poté, co je neprofesionální zákazník vázán smlouvou podle odstavce 3, pokud

a)   nemohl dodržet lhůtu podle odstavce 2, protože smlouva byla uzavřena na dálku na žádost neprofesionálního zákazníka a s použitím prostředků komunikace na dálku, které neumožňují poskytnout informace v souladu s odstavci 2 a 3, nebo
b)   se použije § 54b odst. 10 občanského zákoníku; povinnosti podle § 54b občanského zákoníku tím nejsou dotčeny. Obchodník s cennými papíry se přitom považuje za dodavatele podle § 52 odst. 2 občanského zákoníku a neprofesionální zákazník za spotřebitele podle § 52 odst. 3 občanského zákoníku.

Lhůty pro informace o pokynech a stavu majetku zákazníka
(K § 15q odst. 2 a § 15r odst. 3 zákona)
§ 25

(1) Informace o provedení pokynu podle § 15q odst. 1 zákona poskytne obchodník s cennými papíry zákazníkovi bez zbytečného odkladu po provedení pokynu, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

(2) Pokud se pokyn týká dluhových cenných papírů financujících smlouvu o hypotečním úvěru, informuje obchodník s cennými papíry zákazníka nejpozději jeden měsíc po provedení pokynu, v takovém případě sdělí zákazníkovi i podmínky hypotečního úvěru.

(3) Obchodník s cennými papíry informuje zákazníka o stavu neprovedeného pokynu bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti zákazníka.

(4) Obchodník s cennými papíry zašle neprofesionálnímu zákazníkovi informace o provedeném pokynu podle § 21 nejpozději

a)   následující obchodní den po provedení pokynu,
b)   následující obchodní den po doručení potvrzení od třetí osoby, pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby, nebo
c)   jednou za šest měsíců, pokud se pokyny týkají cenných papírů kolektivního investování a pokud se provádějí pravidelně.

(5) Pokud v souladu se smlouvou s neprofesionálním zákazníkem mohou z obchodů na účet zákazníka vyplynout potenciální mimořádné závazky, zejména při obchodování s využitím pákového efektu, je obchodník s cennými papíry povinen informovat zákazníka o ztrátách, které přesáhly předem dohodnutý limit, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce

a)   obchodního dne, ve kterém byl limit překročen, nebo
b)   následujícího obchodního dne, pokud byl limit překročen v neobchodní den.

(6) Obchodník s cennými papíry poskytne informace o stavu majetku zákazníka podle § 22 odst. 1 nejméně jednou za kalendářní rok.

§ 26

(1) Informace o stavu majetku podle § 23 odst. 1 poskytuje obchodník s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi alespoň jednou za

a)   měsíc, pokud smlouva se zákazníkem umožňuje obchodníkovi s cennými papíry obhospodařovat portfolio i způsobem, který využívá pákový efekt,
b)   tři měsíce, pokud o to požádá zákazník,
c)   dvanáct měsíců, pokud si zákazník vyžádal podávání informací o provedených obchodech pro každý obchod zvlášť a pokud předmětem obchodu nejsou deriváty, nebo
d)   šest měsíců v ostatních případech.

(2) Informace o stavu majetku podle § 23 odst. 2 poskytuje obchodník s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi nejpozději

a)   následující obchodní den po provedení pokynu, nebo
b)   následující obchodní den po doručení potvrzení od třetí osoby, pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby.

HLAVA III
INFORMACE VYŽADOVANÉ OD ZÁKAZNÍKA
(K § 15h odst. 4 a § 15i odst. 5 zákona)

§ 27

(1) Obsahem informací o odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, které obchodník s cennými papíry zjišťuje při poskytování investiční služby od zákazníka podle § 15h odst. 1 písm. a) a b) a § 15i odst. 1 zákona, pokud tyto informace nemůže zjistit sám, jsou přiměřeně poskytované investiční službě alespoň údaje o

a)   odborných znalostech zákazníka v oblasti investic, zejména o znalostech služeb, investičních nástrojů a obchodů,
b)   vzdělání a povolání nebo dřívějším povolání zákazníka, pokud se vztahuje k obchodům s investičními nástroji, a
c)   předchozích zkušenostech zákazníka v oblasti investic, zejména o délce, frekvenci, rozsahu a povaze obchodování.

(2) Obsahem informací o finančním zázemí zákazníka, které obchodník s cennými papíry zjišťuje podle § 15h odst. 1 písm. c) zákona, jsou přiměřeně poskytované investiční službě alespoň údaje o

a)   zdroji a výši pravidelných příjmů,
b)   výši majetku včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí a
c)   finančních závazcích plněných v pravidelných splátkách.

(3) Obsahem informací o investičních cílech zákazníka, které obchodník s cennými papíry zjišťuje podle § 15h odst. 1 písm. d) zákona, jsou přiměřeně poskytované investiční službě alespoň údaje o

a)   době, po kterou hodlá zákazník investiční nástroje držet,
b)   toleranci a preferencích ve vztahu k rizikům a
c)   účelu investice.

HLAVA IV
PROVÁDĚNÍ POKYNŮ
(K § 15l odst. 6 zákona)

§ 28
Souhlas zákazníka

Obchodník s cennými papíry je povinen získat předchozí

a)   souhlas zákazníka s pravidly provádění pokynů a
b)   výslovný souhlas s prováděním pokynů mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém.

§ 29
Obsah pravidel pro provádění pokynů, jejich sledování a přezkoumání

(1) Pravidla pro provádění pokynů ve vztahu k jednotlivým typům investičních nástrojů obsahují

a)   informace o převodních místech, kde obchodník s cennými papíry provádí pokyny, a faktory, které ovlivnily volbu převodního místa, a
b)   označení osoby, které obchodník s cennými papíry předává pokyny, nebo osoby, jejímž prostřednictvím obchodník s cennými papíry pokyny provádí.

(2) Pokud existuje více srovnatelných míst k provedení pokynu, pravidla pro provádění pokynů za účelem posouzení a porovnání výsledků pro zákazníka, které by dosáhl provedením pokynu v každém z převodních míst uvedených v zásadách provádění pokynů, které je schopno pokyn splnit, mohou vzít v potaz pouze vlastní provize a náklady obchodníka s cennými papíry na provedení pokynu v jednotlivých převodních místech.

(3) Obchodník s cennými papíry průběžně vyhodnocuje účinnost pravidel pro provádění pokynů, zejména kvalitu provedení pokynů ze strany třetí osoby, a zjištěné nedostatky odstraňuje bez zbytečného odkladu.

(4) Přezkoumání pravidel pro provádění pokynů provádí obchodník s cennými papíry vždy neprodleně po významné změně ovlivňující schopnost dosáhnout provedením pokynu nejlepší možný výsledek pro zákazníka, nejméně však jednou ročně.

§ 30
Relativní důležitost faktorů

Pokud obchodník s cennými papíry provádí pokyn neprofesionálního zákazníka, provedení pokynu za nejlepších podmínek se určí z hlediska celkového plnění, které se skládá z ceny investičního nástroje a nákladů spojených s provedením pokynu, kam patří i veškeré výlohy zákazníka přímo související s provedením pokynu, včetně poplatků převodním místům, poplatků za zúčtování a případných dalších poplatků placených třetím osobám, které se účastní na provedení pokynu.

HLAVA V
SDRUŽOVÁNÍ POKYNŮ A OBCHODŮ
[K § 12f písm. a), § 12b odst. 1 písm. b) a § 15o odst. 2 zákona]

§ 31

(1) Obchodník s cennými papíry stanoví pravidla pro rozdělení plnění a závazků ze sdruženého pokynu a obchodu, která musí být spravedlivá a dostatečně přesná a která v souladu s požadavky odstavců 2, 3 a 4 musí upravovat postupy pro

a)   informování zákazníků o sdružování pokynů a obchodů a možných nepříznivých důsledcích sdružování,
b)   rozvržení plnění a závazků ze sdruženého pokynu a obchodu včetně
1.  pravidel pro určení vlivu objemu obchodu a jeho ceny na rozdělení plnění a závazků z provedeného sdruženého pokynu,
2.  pravidel rozvržení v případě dílčího provedení pokynu.

(2) Obchodník s cennými papíry je oprávněn provést pokyn zákazníka společně s obchodem na vlastní účet nebo s pokynem jiného zákazníka, jestliže

a)   není pravděpodobné, že sdružení pokynů bude pro zákazníky, jejichž pokyny mají být sdruženy, méně výhodné než jejich samostatné provedení,
b)   zákazník, jehož pokyn má být sdružen, byl informován, že sdružení tohoto pokynu pro něj může být méně výhodné než jeho samostatné provedení, pokud taková situace může nastat,
c)   rozvržení plnění a závazků z provedeného sdruženého pokynu se uskuteční v souladu s pravidly podle tohoto paragrafu a
d)   rozvržení plnění a závazků ze sdruženého pokynu nepoškodí žádného zákazníka.

(3) Pokud byl sdružený pokyn zákazníka a obchod na vlastní účet proveden pouze částečně, obchodník s cennými papíry přizná plnění a odpovídající závazky ze sdruženého pokynu přednostně zákazníkovi, ledaže jsou splněny podmínky podle odstavce 4.

(4) Pokud je obchodník s cennými papíry schopen doložit, že sdružený pokyn se uskutečnil za výhodnějších podmínek, než jakých by pravděpodobně dosáhl u jednotlivých pokynů, nebo by se neuskutečnil vůbec, může rozdělit plnění a závazky ze sdruženého pokynu poměrně.

(5) Obchodník s cennými papíry nemusí zpřístupnit ostatním účastníkům trhu informace uvedené v § 15o odst. 1 písm. e) zákona, jestliže

a)   zákazník požaduje výslovně, aby obchodník s cennými papíry limitní pokyn nezpřístupnil ostatním účastníkům trhu, nebo
b)   limitní pokyn má, ve srovnání s obvyklým tržním objemem, velký rozsah, stanovený přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů9).

ČÁST ČTVRTÁ
INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
[K § 32 odst. 8 písm. a) a c) zákona]

§ 32

(1) K zabezpečení dodržování pravidel činnosti při poskytování investičních služeb se na investičního zprostředkovatele vztahují

a)   obdobně postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů podle § 11 až 14, pokud jde o zájmy osob podle § 32 odst. 4 písm. c) zákona, a
b)   přiměřeně pravidla pro pořizování a uchovávání záznamů podle § 16.

(2) K zabezpečení dodržování pravidel jednání se zákazníky se na investičního zprostředkovatele

a)   vztahují obdobně pravidla pro přípustnost pobídky podle § 15,
b)   vztahují přiměřeně
1.  pravidla o informování zákazníka podle § 19,
2.  další požadavky na informování neprofesionálního zákazníka podle § 17 odst. 1 až 5 a § 20 odst. 1 a 2,
3.  pravidla pro informace vyžadované od zákazníka podle § 27,
c)   vztahuje pravidlo, že informace sdělované investičním zprostředkovatelem neprofesionálnímu zákazníkovi obsahují vždy údaje o osobě7), které předává pokyny.

ČÁST PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 33
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb, se zrušuje.

§ 34
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES, 2007/44/ES a 2008/10/ES.
Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu).
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
2)   Čl. 2 odst. 10 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
3)   § 2a odst. 1 a 2 a § 2b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Čl. 81 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES.
5)   § 12e odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
7)   § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)   Čl. 20 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

E-shop

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1399 - Státní služba

ÚZ č. 1399 - Státní služba

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o státní službě po dvou novelách, které mj. zjednodušily změny systemizace a přiznaly státním zaměstnancům plat za dobu účasti na akcích pro mládež. Vedle zákona je v publikaci 14 aktuálních nařízení vlády a vyhlášek – podrobnosti úřednické zkoušky, obory ...

Cena: 87 KčKOUPIT

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od dubna 2020 k 34 změnám. Změněny byly také některé další právní předpisy z této oblasti. V publikaci dále najdete aktuální ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.