Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


291

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2010,

kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb., se mění takto:

1. Oddíl 1 se včetně poznámek pod čarou č. 1 až 3 zrušuje.

2. V § 6 písm. p) se slova „nebo zeleniny čerstvé nebo sterilované“ zrušují.

3. V § 8 odst. 1 v úvodní části ustanovení, v § 14 odst. 1 v úvodní části ustanovení, v § 24 v úvodní části ustanovení a v § 29 v úvodní části ustanovení se slova „v prováděcím právním předpisu1)“ nahrazují slovy „ve vyhlášce o způsobu označování potravin9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 8 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmena g) až i) se zrušují.

5. V § 9 odst. 2 se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 5“.

6. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

7. V § 10 se odstavec 17 zrušuje.

Dosavadní odstavec 18 se označuje jako odstavec 17.

8. V § 11 odst. 3 se slova „skladuje, přepravuje a nabízí k prodeji“ nahrazují slovy „uvádí do oběhu“.

9. V § 12 písm. b) se slova „včetně oliv“ zrušují a za slovo „zeleniny“ se vkládá slovo „hluboce“.

10. V § 12 písm. e) se slova „ , s přidanými přírodními sladidly nebo náhradními sladidly“ zrušují.

11. V § 12 písm. f) se slovo „náhradních“ zrušuje.

12. V § 12 písm. j) se slova „ , čerstvého nebo sterilovaného ovoce“ zrušují.

13. V § 14 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

14. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

15. V § 17 odst. 3 se slova „skladuje a přepravuje“ nahrazují slovy „uvádí do oběhu“.

16. Oddíl 4 zní:

„Oddíl 4
Skořápkové plody

§ 18

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   skořápkovými plody – plody nebo jejich semena uvedené pod písmeny b) až i), v surovém stavu nebo upražené či solené,
b)   vlašskými ořechy – jádra plodů ořešáku vlašského a jeho odrůd,
c)   lískovými ořechy – jádra suchých plodů lísky,
d)   mandlemi – jádra suchých plodů mandloně obecné,
e)   kešu ořechy – semena plodů ledvinovníku západního,
f)   arašídy nebo burskými oříšky – plody odrůd podzemnice olejné,
g)   para ořechy – semena juvie ztepilé,
h)   kokosovými ořechy – plody palmy kokosové,
i)   piniovými oříšky – semena borovice pinie.

§ 19
Členění na skupiny a podskupiny

Členění skořápkových plodů na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 9.

§ 20
Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin9) se skořápkové plody dále označí názvem skupiny a podskupiny, u kokosových ořechů a směsí skořápkových plodů pouze názvem podskupiny.

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 10.

§ 21
Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 11.

(2) Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 12.

(3) Skořápkové plody nesmí obsahovat škůdce.“.

17. V § 25 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

18. V § 25 se na konci textu odstavce 3 doplňuje věta „Sušené houby mají chuť typickou pro sušené houby, jsou bez cizích pachů a chutí, mají barvu odpovídající použitému druhu houby a jsou dostatečně vysušené, aby nedocházelo k plesnivění či zapaření.“.

19. V § 26 odst. 2 se slova „skladují a přepravují“ nahrazují slovy „uvádějí do oběhu“.

20. V § 27 písm. h) se slovo „hnědou,“ zrušuje.

21. V § 30 se na konci textu odstavce 1 a odstavce 3 doplňují slova „v tabulce 1“.

22. V § 30 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužninu“.

23. V § 30 odstavec 4 zní:

„(4) Velikost hlíz brambor konzumních raných „drobných“ je 17 až 28 mm. Velikost hlíz ostatních brambor konzumních raných a hlíz brambor konzumních pozdních kulovitého nebo oválného tvaru je nejméně 28 mm.“.

24. V § 30 odst. 6 se slova „nebo hmotnost“ zrušují.

25. Příloha č. 1 se zrušuje.

26. V příloze č. 4 v tabulce 1 se ve druhém až čtvrtém řádku číslo „60“ nahrazuje číslem „45“.

27. V příloze č. 4 se doplňuje tabulka 5, která zní:

28. V příloze č. 6 písm. F bodě 4 se číslo „25“ nahrazuje číslem „12“.

29. V příloze č. 6 v tabulce 1 v prvním řádku se číslo „25,0“ nahrazuje číslem „12,0“.

30. V příloze č. 7 se doplňuje tabulka 5, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. Přílohy č. 11 až 13 znějí:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze č. 15 ve druhém řádku tabulky se za slova „konzumní loupané“ vkládají slova „předvařené, vařené nebo jinak“.

34. V příloze č. 16 tabulky 1 a 2 znějí:

35. V příloze č. 16 se tabulka 3 zrušuje.

Čl. III
Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. IV
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2010.

Ministr:
Ing. Fuksa v. r.

E-shop

Pracovní právo

Pracovní právo

Jan Pichrt a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 6. vydání

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 6. vydání

JUDr. Anna Janáková - Anag, spol. s r. o.

Abecedně řazený výklad téměř 400 hesel z oblasti BOZP si za 18 let vydobyl v odborné literatuře nenahraditelné místo u všech, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Problematika BOZP od A do Z – podrobně a prakticky Tato příručka čtenářům umožňuje rychlou ...

Cena: 639 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 6. vydání

Cizinci a daně, 6. vydání

Magaléna Vyškovská - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.