Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


276

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2010

o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 15t odst. 3, § 16 odst. 5, § 154 odst. 3 tohoto zákona a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   způsob předkládání výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodníka s cennými papíry1) České národní bance,
b)   rozsah, formu a strukturu dalších informačních povinností obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance a způsob, periodicitu a lhůty pro jejich plnění,
c)   formu a způsob, kterým obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji,
d)   údaje, které jsou součástí informace o obchodu podle písmene c) za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2), a
e)   osoby předkládající informace (dále jen „vykazující subjekt“).

§ 2
Vykazující subjekty

Osobami, které předkládají České národní bance informace podle této vyhlášky jsou:

a)   obchodník s cennými papíry, který je bankou,
b)   obchodník s cennými papíry, který je pobočkou zahraniční banky,
c)   obchodník s cennými papíry, který není bankou,
d)   organizační složka zahraniční osoby, která má povolení orgánu dohledu jiného státu k poskytování investičních služeb a není pobočkou zahraniční banky, a
e)   investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), podle zákona upravujícího kolektivní investování3).

§ 3
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b)   datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
c)   kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem obchodníka s cennými papíry předkládají výkazy České národní bance,
d)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

§ 4
Informační povinnosti

(1) Vykazující subjekty podle § 2 písm. a) až d) předkládají České národní bance výkaz MKT (ČNB) 40-97 „Hlášení obchodů s investičními nástroji – OCP“.

(2) Vykazující subjekty podle § 2 sestavují k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládají

a)   do 23 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  MKT (ČNB) 41-12 „Informace o pokynech“,
2.  MKT (ČNB) 42-12 „Informace o obchodech“,
3.  MKT (ČNB) 43-12 „Informace o nástrojích“ a
4.  MKT (ČNB) 44-12 „Informace o osobách“,
b)   do 20 kalendářních dnů v případě subjektů podle § 2 písm. a) a b) a do 21 kalendářních dnů v případě subjektů podle § 2 písm. c) až e), po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků“,
2.  MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků“ a
3.  MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků“.

(3) Vykazující subjekty podle § 2 písm. c) a e)

a)   sestavují k poslednímu dni vykazovaného období, ke kterému se vztahují, tyto výkazy:
1.  OCP (ČNB) 40-12 „Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP“,
2.  OCP (ČNB) 41-12 „Hlášení o angažovanosti obchodníka s cennými papíry“,
b)   sestavují výkazy podle písmene a) k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládají je do 20 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, v případě, že mají povinnost udržovat kapitál podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon“),
c)   sestavují výkazy podle písmene a) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládají je do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, v případě, že mají povinnost udržovat kapitál podle § 8a odst. 2 a 3 zákona.

(4) Vykazující subjekty podle § 2 písm. c) a d) sestavují k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládají do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1.  OCP (ČNB) 10-04 „Rozvaha obchodníka s cennými papíry“,
2.  OCP (ČNB) 11-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům OCP“,
3.  OCP (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty obchodníka s CP“,
4.  OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“.

(5) Obchodník s cennými papíry podle § 2 písm. c), který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2 zákona a který je členem konsolidačního celku podléhajícího dohledu České národní banky podle zákona, sestavuje k poslednímu dni kalendářního pololetí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1.  OCP (ČNB) 70-02 „Rozvaha regulovaného konsolidačního celku“,
2.  OCP (ČNB) 71-02 „Výkaz zisku a ztráty regulovaného konsolidačního celku“,
3.  OCP (ČNB) 72-02 „Hlášení o kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku“ a
4.  OCP (ČNB) 73-02 „Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku“.

§ 5
Další informace

(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. c) informuje Českou národní banku též o

a)   operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby, které sjednal obchodník s cennými papíry ve skupině smíšené holdingové osoby se smíšenou holdingovou osobou nebo s osobou ovládanou smíšenou holdingovou osobou v příslušném kalendářním pololetí,
b)   změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, s výjimkou údajů zasílaných podle § 4 odst. 4 bod 4,
c)   pozbytí oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona.

(2) Rozsah a struktura informací podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Informace podle odstavce 1 písm. a) se předkládají nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí příslušného kalendářního pololetí. Informace podle odstavce 1 písm. b) a c) se předkládají bez zbytečného odkladu.

(3) Informace podle odstavce 1 se předkládají v elektronické podobě na adresu elektronické podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky4), s jednoznačným označením informační povinnosti. Informace předkládané na adresu elektronické podatelny České národní banky musí být kontaktní osobou podepsány zaručeným elektronickým podpisem5) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

§ 6
Výroční zpráva

(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) a c) předkládá České národní bance výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě stanovené právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku6) na adresu elektronické podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky. Informace předkládané na adresu elektronické podatelny České národní banky musí být kontaktní osobou podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

(2) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou ani prostřednictvím datové schránky, zašle obchodník s cennými papíry výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle odstavce 1 v elektronické podobě na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.

§ 7
Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Obsah výkazů podle § 4 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výkazy se sestavují podle stavu ke konci sledovaného období, pokud není v příloze č. 1 uvedeno jinak.

(2) Vykazující subjekt postupuje při sestavování výkazů v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky7) nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie8).

(3) Vykazující subjekt přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou se přepočítávají oficiálním středním kurzem centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru. V případě údajů uvedených v § 4 odst. 3 písm. a) a § 4 odst. 5 bodech 3 a 4 mohou vykazující subjekty použít kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou; postupují přitom podle právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání9).

(4) Vykazující subjekt oceňuje aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.

§ 8
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance výkazy podle § 4 v elektronické podobě jako datové zprávy10) a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

(4) Vykazující subjekt není povinen poskytnout informaci podle § 4 odst. 1 České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1, pokud zabezpečí, aby byla součástí informace o uzavřených obchodech podle právního předpisu upravujícího informační povinnosti organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému11).

§ 9
Oprava nesprávných a neúplných výkazů

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží vykazující subjekt výkaz s upravenými údaji České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestavenému k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, předloží vykazující subjekt výkaz opětovně s opravenými údaji nejpozději do 15 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy obchodník s cennými papíry předloží ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 8 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 10
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jména a příjmení kontaktních osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu a identifikačního čísla poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Vykazující subjekt informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry.
2.  Vyhláška č. 242/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry.
3.  Vyhláška č. 234/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.
4.  Vyhláška č. 232/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 21 odst. 1 a § 22 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Čl. 13 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
3)   § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
4)   Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.
6)   § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
7)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
9)   § 53 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
10)   § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
11)   § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.

E-shop

Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., doc. JUDr. Zdeňka Králíčková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý - C. H. Beck

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Donát, Tomíšek - C. H. Beck

V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.