Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


247

VYHLÁŠKA

ze dne 12. srpna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 a k provedení § 62 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb., vyhlášky č. 193/2006 Sb., vyhlášky č. 507/2006 Sb., vyhlášky č. 202/2008 Sb. a vyhlášky č. 91/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slova „Stálé svislé dopravní značky“ nahrazují slovy „Svislé dopravní značky“.

2. V § 12 odst. 1 se na konci písmene q) čárka zrušuje a doplňují se slova „a „Parkoviště K + R“ (č. IP 13e), která označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob,“.

3. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene y) doplňují slova „ ; užitím symbolu, jehož vzor je uveden v dodatkové tabulce č. E 12c, lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích“.

4. V § 12 odst. 1 písm. bb) se v první větě slova „symbolu zákazové nebo příkazové značky“ nahrazují slovy „symbolu příslušné svislé dopravní značky“.

5. V § 13 odst. 1 písmeno q) zní:

„q)   „Návěst změny směru jízdy“ (č. IS 10a až č. IS 10c), „Návěst změny směru jízdy s omezením“ (č. IS 10d) a „Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo“ (č. IS 10e), které informují zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, případně o vzdálenosti k takovému místu a vyznačují počet a uspořádání jízdních pruhů; symbol šipky může být obrácen; značka č. IS 10c informuje zejména o změně směru jízdy před trvalou překážkou; značka č. IS 10d současně vyznačuje omezení platné pro příslušný jízdní pruh; značka č. IS 10e vyznačuje doporučený způsob odbočení cyklistů vlevo příčným přejetím nebo převedením jízdního kola,“.

6. V § 13 odst. 1 písmeno cc) zní:

„cc)   „Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)“ (č. IS 19a a č. IS 19c), „Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)“ (č. IS 19b a č. IS 19d), „Návěst před křižovatkou pro cyklisty“ (č. IS 20), „Směrová tabulka pro cyklisty“ (č. IS 21a až č. IS 21c) a „Konec cyklistické trasy“ (č. IS 21d), které informují o směru a případně i o vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům a o číslu, případně jiném označení, cyklistické trasy anebo o konci cyklistické trasy; v místech, kde vedou dvě nebo více cyklistických tras po společné pozemní komunikaci, lze zobrazit čísla, případně jiná označení cyklistických tras na jedné, společné dopravní značce,“.

7. V § 15 odst. 1 písmeno n) zní:

„n)   „Jízda cyklistů v protisměru“ (č. E 12a), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. IP 4a nebo č. IP 4b, upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů,“.

8. V § 15 odst. 1 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) a p), která znějí:

„o)   „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ (č. E 12b), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. B 2, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace,
p)   „Povolený směr jízdy cyklistů“ (č. E 12c), která za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů,“.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno q).

9. V § 15 odst. 2 se slova „E 12“ nahrazují slovy „E 13“.

10. V § 15 odst. 3 se slova „E 12“ nahrazují slovy „E 13“.

11. V § 19 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„b)   „Přechod pro chodce“ (č. V 7), který vyznačuje místo určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci; značka přerušuje platnost značky č.  B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek; přes pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, lze značku č. V 7 vyznačit, jen pokud je provoz na takovém místě řízen světelnými signály; výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech lze značku č. V 7 vyznačit i bez splnění podmínky řízení provozu světelnými signály; vždy však musí být značka „Přechod pro chodce“ na pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, doplněna z obou stran nápisy „! POZOR TRAM !“; značka č. V 7 se za podmínek stanovených zvláštním předpisem10) doplňuje hmatovými prvky pro osoby se zrakovým postižením; přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích může být provedena též obrysem značky č. V 7,

10) Příloha č. 2 bod 2.2. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

12. V § 19 písm. c) se slova „V 8“ nahrazují slovy „V 8a“.

13. V § 19 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   „Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“ (č. V 8b), která vyznačuje plochu, určenou pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce; plocha může být barevně odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem; značka přerušuje platnost značky č. B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek.“.

14. V § 23 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou, a doplňuje se nové písmeno i), které zní:

„i)   „Piktogramový koridor pro cyklisty“ (č. V 20), která vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů.“.

15. V příloze č. 3 bodě 5 písm. a) se za vyobrazení a název značky „IP 13d Parkoviště P + R“ vkládá vyobrazení a název značky „IP 13e Parkoviště K + R“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze č. 3 bodě 5 písm. b) se za vyobrazení a název značky „IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením“ vkládá vyobrazení a název značky „IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 3 bodě 5 písm. b) se za vyobrazení a název značky „IS 21c Směrová tabulka pro cyklisty“ vkládá vyobrazení a název značky „IS 21d Konec cyklistické trasy“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 3 bodě 6 se slova „E 12 Jízda cyklistů v protisměru“ nahrazují slovy „E 12a Jízda cyklistů v protisměru“.

19. V příloze č. 3 bodě 6 se doplňuje vyobrazení a název značky „E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 3 bodě 6 se doplňuje vyobrazení a název značky „E 12c Povolený směr jízdy cyklistů“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze č. 4 se slova „V 8 Přejezd pro cyklisty“ nahrazují slovy „V 8a Přejezd pro cyklisty“.

22. V příloze č. 4 se za vyobrazení a název značky „V 8a Přejezd pro cyklisty“ vkládá vyobrazení a název značky „V 8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 4 se za vyobrazení a název značky „V 19 Prostor pro cyklisty“ doplňuje vyobrazení a název značky „V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Bárta v. r.

E-shop

Zbrojní průkaz, 7. vydání

Zbrojní průkaz, 7. vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Daniela Šustrová - C. H. Beck

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou katastru nemovitostí aktuálně a v souvislostech. Ačkoliv je katastrální zákon předpisem veřejného práva, katastrální materie má velký přesah do dalších oborů práva, a to nejen veřejného, ale také soukromého. Smyslem publikace ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.