Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


233

VYHLÁŠKA

ze dne 15. července 2010

o základním obsahu technické mapy obce

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 Sb.:

§ 1
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dopravní infrastrukturou stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení,
b)   měřenými podrobnými body podrobné body určené geodetickými metodami v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)1) a ve výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv)1) s požadovanou přesností v poloze danou základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m a ve výšce danou základní střední výškovou chybou mH = 0,12 m 2) 

§ 2
Podklady technické mapy

(1) Všechny prvky technické mapy obce jsou určeny polohově i výškově.

(2) Polohopisným a výškopisným podkladem technické mapy obce jsou

a)   mapy vyjadřující skutečnou povrchovou situaci, objekty a technická zařízení na zemském povrchu, pod ním a nad ním,
b)   geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb,
c)   geometrické plány,
d)   jiná účelová zaměření skutečného stavu, vyhovují-li svým obsahem a přesností v poloze základní střední souřadnicové chybě mxy = 0,14 m a ve výšce základní střední výškové chybě mH = 0,12 m 2).

(3) Geodetickým základem technické mapy obce jsou

a)   body bodových polí, pomocné měřické body, body sítí referenčních permanentních stanic,
b)   v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body, jejichž souřadnice byly určeny geodetickými metodami v S-JTSK a Bpv s požadovanou přesností v poloze danou základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m a ve výšce danou základní střední výškovou chybou mH = 0,12 m 2).

§ 3
Rozsah technické mapy

(1) Technická mapa obce se zpracovává pro celé území obce, jeho část, zejména pro zastavěné území3) nebo zastavitelnou plochu4) nebo pro koridory5).

(2) Základní obsah technické mapy obce tvoří

a)   značky bodů bodových polí6),
b)   polohopis,
c)   výškopis,
d)   popis technické mapy obce a
e)   metadata o prvcích technické mapy obce.

(3) Prvky základního obsahu technické mapy obce jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

(4) Obsahem technické mapy obce jsou prvky vedené v souladu se skutečností v terénu s využitím

a)   dokumentace skutečného provedení stavby7),
b)   geometrických plánů,
c)   výsledků revize technické mapy obce (podrobná kontrola souladu obsahu technické mapy se skutečným stavem),
d)   účelového zaměření skutečného stavu, nebo
e)   důlně měřické dokumentace8).

(5) Obsah technické mapy obce se vyznačuje způsobem stanoveným příslušnou technickou normou9).

(6) Objekty se zvláštním režimem ochrany a provozu lze jako prvky technické mapy obce uvádět pouze se souhlasem příslušného ministerstva.

§ 4
Polohopis

(1) Polohopis technické mapy obce zobrazuje

a)   povrchovou situaci zobrazující hranice a druhy povrchu terénu, stavební objekty, důlní díla a důlní stavby na povrchu, vodstvo a zeleň,
b)   objekty a sítě dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním.

(2) Podrobné body polohopisu se určují s požadovanou přesností mapování danou základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m 2).

(3) Podrobné body polohopisu převzaté z dřívějších podkladů, které nesplňují požadovanou přesnost, mohou být použity, ale musí být odlišeny tak, aby bylo zřejmé, že byly převzaty z dřívějších podkladů.

§ 5
Výškopis

(1) Výškopis tvoří zobrazení podrobných bodů výškopisu na terénu, zejména výškových kót na jeho charakteristických bodech například vrchol kupy, sedla, zobrazení terénních hran, úpatnic, břehů vodních ploch a vodních toků, dále technické a topografické šrafy a vrstevnice2) včetně popisu výšky podrobných bodů. Výškopis dále tvoří zobrazení podrobných bodů výškopisu na uličních a jiných zpevněných plochách, na poklopech vstupních šachet podzemních vedení, na technické infrastruktuře a podzemních konstrukcích.

(2) Nadmořské výšky podrobných bodů se určují s požadovanou přesností ve výšce danou základní střední výškovou chybou mH = 0,12 m 2).

(3) Podrobné body výškopisu převzaté z dřívějších podkladů, které nesplňují požadovanou přesnost, mohou být použity, ale musí být odlišeny tak, aby bylo zřejmé, že byly převzaty z dřívějších podkladů.

§ 6
Popis technické mapy obce

Popis technické mapy obce obsahuje

a)   název města, městské části, městského obvodu, předměstí, sídliště, městské kolonie, obce, osady, části obce, náměstí, ulice,
b)   název a popis budovy, objektu (například podzemních garáží, pasáží), skupiny budov, veřejného prostranství, průmyslového závodu, dolu, lomu, statku, památkového objektu nebo předmětu, samoty, dvora,
c)   číslo popisné, číslo evidenční a číslo orientační budovy,
d)   popis silnice, číslo kilometrovníku, číslo hraničního znaku,
e)   název železniční stanice a zastávky, směr železniční trati,
f)   název přístavu, přístaviště, vodního toku, vodní plochy, vodního díla,
g)   název letiště,
h)   číslo a případný název bodu bodového pole,
i)   číselný údaj nadmořské výšky, popis vrstevnice,
j)   staničení kilometrovníku,
k)   popis druhu povrchu u zemědělských a lesních pozemků mapovou značkou9), u ostatních druhů popisem jeho povrchu (například asfalt, beton, dlažba, zámková dlažba, štěrk, trávník, park, nezpevněný povrch),
l)   název zvláště chráněného území, památného stromu, ochranného pásma, chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru,
m)   název památkové rezervace, památkové zóny.

§ 7
Metadata o prvcích technické mapy obce

Metadata jsou součástí technické mapy obce a obsahují minimálně údaje o

a)   původu (popis základní informace o výsledku zeměměřické činnosti, který byl podkladem pro vyznačení prvku do technické mapy obce),
b)   poskytovateli zdroje geoprostorových dat (geodat),
c)   pořizovateli10) a zpracovateli
1.  jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu; nemá-li trvalý pobyt na území České republiky adresa bydliště, je-li pořizovatelem a zpracovatelem fyzická osoba,
2.  jméno, příjmení, místo podnikání, název nebo obchodní firma, je-li pořizovatelem a zpracovatelem podnikající fyzická osoba,
3.  název a adresa sídla podnikání, je-li pořizovatelem a zpracovatelem právnická osoba,
d)   úředně oprávněném zeměměřickém inženýrovi11) jako ověřovateli výsledku zeměměřické činnosti, jež byl podkladem pro vyznačení prvku do technické mapy obce,
e)   datu zaměření prvku, datu poslední revize.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
3)   § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
4)   § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb.
5)   § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 183/2006 Sb.
6)   Bod 1 přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994  Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 365/2001 Sb.
7)   Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)   Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
9)   ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.
10)   § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
11)   § 16 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č.  120/2000 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb.

E-shop

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Michal Janovec - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá dohledem nad finančním trhem a jeho integrací. Integrace dohledu je proces relativně dlouhodobý, avšak velmi intenzivní jsou tyto integrační postupy a změny po finanční krizi v letech 2007–2008, kdy problémy na finančním trhu ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.