Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


224

VYHLÁŠKA

ze dne 30. června 2010,

kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. i) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., k provedení § 58 odst. 3, § 61, § 63 odst. 2, § 65, § 66 odst. 3, § 67 odst. 2, § 68 odst. 2, § 71 odst. 4, § 72 odst. 2, § 96 odst. 2, § 100 odst. 3 a § 101 odst. 3 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží též dokument obdobného charakteru vydaný příslušným orgánem ve státě trvalého bydliště, ve státě, jehož je státním občanem, není-li totožný se státem trvalého bydliště, jakož i ve státech, ve kterých se tato“ nahrazují slovy „doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická“.

2. V § 2 odst. 2 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).

3. V § 2 odst. 2 písm. d) se za slova „pro nedostatek majetku“ vkládají slova „nebo byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo ve věci posuzované osoby vydáno rozhodnutí o úpadku“.

4. V § 2 odst. 3 se slovo „dozoru“ nahrazuje slovem „dohledu“ na všech třech místech, slovo „dozor“ se nahrazuje slovem „dohled“ a slova „Komise pro cenné papíry (dále jen „Komise“)“ se nahrazují slovy „České národní banky“.

5. V § 3 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 5 až 10.

6. V § 3 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „To neplatí pro veřejnou listinu vydanou správním úřadem cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenou dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

7. V § 3 odst. 8 se slovo „Komisi“ nahrazuje slovy „České národní bance“.

8. V § 4 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   návrh obchodní firmy investiční společnosti,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

9. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „čistého obchodního majetku“ nahrazují slovy „vlastního kapitálu“.

10. V § 5 odst. 1 písm. f) se za slova „kvalifikovanou účastí na investiční společnosti“ vkládají slova „ , včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami,“.

11. V § 5 odst. 1 písm. g) se slovo „dozoru“ nahrazuje slovem „dohledu“.

12. V § 5 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

„h)   skutečně zamýšlený a realistický plán obchodní činnosti na první 3 roky činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu8a) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,

8a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V § 5 odst. 1 písm. j) se slovo „předpisu“ nahrazuje slovem „předpisu8b)“.

Poznámka pod čarou č. 8b zní:


8b) § 74 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu.“.

14. V § 5 odst. 3 písm. b) se za slovo „depozitářem“ vkládají slova „ , včetně jeho písemného příslibu k výkonu činnosti depozitáře,“.

15. V § 7 odst. 1 písm. e) se za slovo „investováním“ vkládají slova „ , případně poskytovala služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona,“.

16. V § 8 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   údaje5) o investiční společnosti, která bude obhospodařovat majetek investičního fondu, jedná-li se o žádost o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

17. V § 9 písm. e) se za slova „účast na investičním fondu“ vkládají slova „ , včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami“.

18. V § 9 písm. f) se slovo „dozoru“ nahrazuje slovem „dohledu“.

19. V § 9 písmeno g) zní:

„g)   skutečně zamýšlený a realistický plán obchodní činnosti investičního fondu na první 3 roky činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu8a) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,“.

20. V § 9 písm. i) se slovo „předpisu“ nahrazuje slovem „předpisu8b)“.

21. V § 9 písm. k) se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu“.

22. V § 9 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena l) a m).

23. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a
Přílohy žádosti o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností
(K § 65 zákona)

K žádosti podle § 8 žadatel připojí

a)   přílohy podle § 9 písm. a) až c), j), k),
b)   smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu, uzavřenou podle § 17 zákona, nebo návrh této smlouvy spolu s písemným příslibem investiční společnosti uzavřít tuto smlouvu,
c)   obchodní plán investiční společnosti zahrnující stručný popis strategie na následující 3 roky,
d)   skutečně zamýšlený a realistický obchodní plán investičního fondu na první 3 roky jeho činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu8a) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
e)   seznam vedoucích osob investičního fondu s údaji o těchto osobách, s vymezením jejich funkcí a s uvedením pravomocí, které jsou s těmito funkcemi spojeny,
f)   potvrzení investiční společnosti, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, že navržené vedoucí osoby investičního fondu mají znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu,
g)   seznam osob s kvalifikovanou účastí na investičním fondu, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách,
h)   seznam osob, které budou úzce propojeny s investičním fondem, včetně údajů o těchto osobách, a
i)   doklady o splnění věcných, personálních a organizačních předpokladů investiční společnosti pro obhospodařování investičního fondu obdobně podle § 5 odst. 1 písm. i) až k) a § 5 odst. 2 a 3.“.

24. V § 11 písm. d) se za slovo „orgánu“ vkládají slova „nebo dozorčího orgánu nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti“.

25. V § 13 odst. 1 písm. e) se za slovo „kapitálu“ vkládají slova „nebo hodnoty majetku“.

26. V § 13 odst. 1 písmeno m) zní:

„m)   v případě žádosti o následný souhlas rovněž čestné prohlášení o tom, že žadatel nevykonával hlasovací práva spojená s cennými papíry, které nabyl bez souhlasu České národní banky, ani jinak neuplatňoval významný vliv na řízení investiční společnosti nebo investičního fondu, a zdůvodnění, proč žadatel nepožádal Českou národní banku o vydání souhlasu předchozího, a“.

27. V § 13 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a to za období posledních 10 let“.

28. V § 13 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li žadatelem osoba, která žádá o nabytí účasti z důvodu obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí jsou investiční nástroje, není povinen dokládat přílohy podle odstavce 1 písm. e), f) a k).“.

29. § 14 a 15 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12 a 13 znějí:

㤠14
Náležitosti žádosti o povolení k fúzi nebo rozdělení investiční společnosti nebo investičního fondu
(K § 96 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení fúze nebo rozdělení (dále jen „přeměna“) investiční společnosti nebo investičního fondu jsou

a)   údaj o tom, jakým způsobem bude přeměna uskutečněna12) a jakou bude mít formu13),
b)   údaje5) o zúčastněných společnostech a obchodní firmě nástupnických společností,
c)   rozhodný den přeměny,
d)   zdůvodnění a zamýšlený časový harmonogram přeměny,
e)   v případě přeměny investiční společnosti údaje o tom, která z nástupnických společností bude obhospodařovat podílové fondy nebo investiční fondy dosud obhospodařované zúčastněnou společností, a také údaje o tom, která z nástupnických společností bude poskytovat služby týkající se majetku svěřeného zákazníky zúčastněné společnosti, a
g)   čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

§ 15
Přílohy žádosti o povolení k přeměně investiční společnosti nebo investičního fondu
(K § 96 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 14 žadatel připojí

a)   projekt přeměny, obsahující zejména záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na výkon činnosti kolektivního investování, případně poskytování služeb podle § 15 odst. 3 a 4 zákona, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokumentech,
b)   společná zpráva nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně, případně souhlasy s upuštěním od zpracování společné zprávy nebo zpráv o přeměně,
c)   znalecká zpráva nebo znalecké zprávy, případně souhlasy s upuštěním od zpracování znalecké zprávy nebo znaleckých zpráv,
d)   znalecký posudek nebo znalecké posudky, nejsou-li součástí znalecké zprávy nebo znaleckých zpráv,
e)   účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období; je-li zúčastněná společnost součástí konsolidačního celku, též konsolidovanou účetní závěrku za stejné období; pokud mají být tyto doklady podle jiného právního předpisu8a) ověřeny auditorem, jsou předkládány ověřené auditorem,
f)   konečné účetní závěrky zúčastněných společností, zahajovací rozvaha rozdělované nebo nástupnické společnosti, případně mezitímní účetní závěrky, pokud konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení návrhu smlouvy o fúzi nebo smlouvy o rozdělení uplynulo více než 6 měsíců; pokud mají být tyto doklady podle jiného právního předpisu8a) ověřeny auditorem, jsou předkládány ověřené auditorem,
g)   seznam vedoucích osob zúčastněných a nástupnických investičních společností nebo investičních fondů s uvedením jejich funkce a s přílohami podle § 11 za každou takovou osobu nebo v případě vedoucích osob investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností, potvrzení investiční společnosti podle § 9a písm. f) za každou takovou osobu; v případě, že jde o jiné vedoucí osoby, než je člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, uvede žadatel v seznamu dále, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí tyto společnosti,
h)   uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení,
i)   údaje o osobách5), které v důsledku přeměny nabudou kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli včetně grafického znázornění vztahů mezi těmito osobami a doklady pro posouzení vhodnosti těchto osob z hlediska zdravého a obezřetného vedení obdobně podle § 13; doklady podle § 13 nedokládají osoby, které v důsledku přeměny nabudou účast na investičním fondu, který má uzavřenou smlouvu o obhospodařování,
j)   stanovisko depozitáře fondu kolektivního investování k přeměně ve vztahu ke každému fondu kolektivního investování, jenž bude dotčen přeměnou,
k)   písemný souhlas s přeměnou udělený akcionáři investičního fondu, jedná-li se o fúzi investičního fondu s osobou, která nemá povolení k činnosti investičního fondu, a
l)   přehled změn ve skutečnostech posuzovaných podle příloh vyžadovaných v § 5, případně § 9 nebo 9a, ke kterým dojde v důsledku přeměny, a přílohy podle § 5, případně § 9 nebo 9a, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s přeměnou.

12) § 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 215/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.
13) § 60 a 243 zákona č. 125/2008 Sb.“.

30. V § 17 písmeno d) zní:

„d)   doklady prokazující, že vlastní kapitál investiční společnosti, která má obhospodařovat podílový fond, odpovídá požadavkům na kapitálovou vybavenost14),“.

31. V § 17 se na konci textu písmene e) doplňují slova „spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu“.

32. V § 19 písmeno d) zní:

„d)   počet podílníků a celkový počet podílových listů jimi držených,“.

33. V § 23 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

34. V § 23 písm. g) se za slovo „splynutím“ doplňují slova „ , spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu“.

35. V § 27 odst. 1 písm. f) se slova „dozorového úřadu“ nahrazují slovy „orgánu dohledu“ a slovo „úřad“ se nahrazuje slovem „orgán“.

36. V § 27 odst. 1 písm. i) se slovo „dozoru“ nahrazuje slovem „dohledu“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2010.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc., v. r.

E-shop

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Aleš Mácha - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním - Praktický komentář

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním - Praktický komentář

Barbora Vráblová, klára Dvořáková, Lenka Švarcová - Wolters Kluwer, a. s.

Ke dni 8. 4. 2020 nabyl účinnosti nově přijatý zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, dle kterého mohou očkovaní a jejich blízcí požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.