Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


194

ZÁKON

ze dne 20. května 2010

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Veřejné služby v přepravě cestujících

Hlava I
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou2) a veřejnou linkovou dopravou3) (dále jen „zajišťování dopravní obslužnosti“).

(2) Na postup při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě4) se ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně.

§ 2
Dopravní obslužnost

Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.

Hlava II
Zajištění dopravní obslužnosti

Dopravní obslužnost státu, kraje a obce
§ 3

(1) Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením.

(2) Kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Kraj může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou v sousedícím územním obvodu jiného státu po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti kraje.

(3) Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Obec může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou mimo svůj územní obvod, pokud je to potřeba pro zajišťování dopravní obslužnosti obce a se souhlasem kraje a obcí, které mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.

§ 4

(1) Stát prostřednictvím své organizační složky zajišťuje dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy, které mají nadregionální nebo mezinárodní charakter.

(2) Za stát zajišťuje dopravní obslužnost Ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy po dohodě s Ministerstvem financí určí maximální výši kompenzace a způsob tohoto určení na dobu účinnosti smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Nedojde-li mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem financí k dohodě, určí maximální výši kompenzace na návrh Ministerstva dopravy vláda; návrh na rozhodnutí vlády podá Ministerstvo dopravy vládě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nedošlo k dohodě mezi oběma ministerstvy ani na úrovni ministrů. Do doby rozhodnutí vlády určí rozsah dopravní obslužnosti Ministerstvo dopravy podle rozsahu dopravní obslužnosti určené v předchozím rozpočtovém roce. Na základě určené maximální výše kompenzace Ministerstvo dopravy určí rozsah zajišťování dopravní obslužnosti.

(3) Dopravní obslužnost pro potřeby obrany státu zajišťuje Ministerstvo dopravy po dohodě s Ministerstvem obrany.

Dopravní plánování a integrované veřejné služby
§ 5

(1) Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území. Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti.

(2) Plán obslužnosti území jsou povinni pořizovat Ministerstvo dopravy a kraj.

(3) Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména

a)   popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,
b)   předpokládaný rozsah poskytované kompenzace,
c)   časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv,
d)   harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

(4) Plán dopravní obslužnosti území pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6

(1) Integrovanými veřejnými službami se rozumí integrované veřejné služby v přepravě cestujících podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5). Požadavek na jednotnou informační službu je splněn, pokud je zajištěno poskytování informací o jednotném jízdním řádu a tarifu na jednom místě.

(2) Kraje a obce mohou samostatně nebo společně založit právnickou osobu pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „organizátor“). Organizátor může být pověřen, aby jménem kraje nebo obce uzavíral smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na určeném území a u určených druhů dopravy.

(3) Majetkovou účast v organizátorovi může mít pouze kraj nebo obec. Organizátor nesmí provozovat veřejnou drážní osobní dopravu nebo veřejnou linkovou dopravu.

§ 7
Elektronické systémy plateb a odbavení cestujících

(1) Pokud stát, kraj nebo obec při zajišťování dopravní obslužnosti provozuje elektronické systémy plateb a odbavení cestujících sám nebo prostřednictvím třetích osob, musí tyto systémy, jejich zařízení a technologie určené prováděcím právním předpisem (dále jen „určená zařízení a technologie“) zajišťovat propojitelnost mezi elektronickými systémy plateb a odbavení cestujících.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky a postupy pro zajištění technické a provozní propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a určených zařízení a technologií.

Hlava III
Postup při poskytování veřejných služeb

§ 8

(1) Pro zajištění dopravní obslužnosti mohou stát, kraje a obce (dále jen „objednatel“) poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících samy, nebo uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci, kteří jsou provozovateli dopravy podle jiných právních předpisů2), 3).

(2) Dopravce musí nejpozději ke dni nabytí účinnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

a)   mít přidělenou kapacitu dopravní cesty, osvědčení dopravce a uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy s provozovatelem dráhy, jedná-li se o dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě,
b)   mít licenci a schválený jízdní řád, jedná-li se o dopravce ve veřejné linkové dopravě, a dále osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě, jedná-li se o dopravce v městské autobusové dopravě,
c)   mít zajištěna vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro provozování veřejných služeb v přepravě cestujících podle přidělené kapacity dopravní cesty nebo schváleného jízdního řádu,
d)   být způsobilý zajistit poskytování souhrnu činností uložených zákonem o silniční dopravě a zákonem o dráhách a
e)   splňovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy, včetně standardů pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen „standardy kvality a bezpečnosti“).

(3) Pokud objednatel poskytuje veřejné služby v přepravě cestujících sám, musí požadavky podle odstavce 2 splnit nejpozději ke dni zahájení poskytování veřejných služeb.

(4) Standardy kvality a bezpečnosti jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsob jejich prokazování stanoví prováděcí právní předpis. Objednatel může stanovit přísnější hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti nebo požadovat splnění dalších standardů.

(5) Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících není veřejnoprávní smlouvou.

§ 9
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících

(1) Objednatel v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) může uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem vybraným na základě nabídkového řízení. Jsou-li splněny podmínky § 18, může objednatel uzavřít smlouvu s dopravcem přímým zadáním.

(2) Objednatel předá Ministerstvu financí do 31. března souhrnný přehled smluv o veřejných službách uzavřených v předchozím kalendářním roce.

Nabídkové řízení
§ 10

(1) Nabídkové řízení se zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení nabídkového řízení. Oznámení je výzvou neomezenému počtu dopravců k podání nabídek a k prokázání splnění požadované kvalifikace. Oznámení musí obsahovat

a)   identifikační údaje o objednateli,
b)   popis předmětu nabídkového řízení, který zahrnuje rovněž předpokládanou hodnotu a předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících,
c)   kritéria pro výběr dopravce,
d)   informaci o dostupnosti dokumentace nabídkového řízení,
e)   lhůtu pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 52 dnů ode dne uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení,
f)   místo podání nabídky a
g)   informaci o tom, v jakém jazyce má být nabídka podána.

(2) Oznámení o zahájení nabídkového řízení uveřejní objednatel v informačním systému podle zákona o veřejných zakázkách. Pokud předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících, které jsou předmětem nabídkového řízení, překročí 50 000 km za rok, uveřejní objednatel oznámení rovněž v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky. Pro uveřejňování se dále použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(3) Pro obsah dokumentace nabídkového řízení se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách o zadávací dokumentaci obdobně s tím, že objednatel v  dokumentaci vymezí veřejné služby v přepravě cestujících tak, aby

a)   tvořily ucelené technické a provozní soubory a v případě veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální nenarušovaly síťový charakter drážní dopravy a
b)   byly dopravně provázané s jinými veřejnými službami v přepravě cestujících.

(4) Pro poskytování dokumentace nabídkového řízení se použije příslušné ustanovení zákona o veřejných zakázkách o poskytování zadávací dokumentace v otevřeném řízení obdobně.

(5) Pro zadávací lhůtu, technické podmínky, klasifikaci předmětu smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, dodatečné informace k zadávacím podmínkám, pro podání nabídek a jejich obsah a pro elektronické prostředky a nástroje se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně. Pro kvalifikaci, její rozsah, prokazování splnění kvalifikace, posouzení kvalifikace, vyloučení z účasti na nabídkovém řízení a jistotu se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(6) Vzor formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení v informačním systému podle zákona o veřejných zakázkách stanoví prováděcí právní předpis.

§ 11

(1) Objednatel může o podaných nabídkách dále jednat. V takovém případě musí oznámení o zahájení nabídkového řízení vedle údajů podle § 10 odst. 1 obsahovat

a)   způsob jednání o nabídkách, zejména zda bude jednání probíhat se všemi dopravci současně anebo odděleně, a
b)   způsob výběru dopravců pro další jednání, pokud se objednatel rozhodne postupně omezovat jejich počet.

(2) Před jednáním o nabídkách objednatel vyzve písemně všechny dopravce, kteří nebyli vyloučeni z účasti v nabídkovém řízení, k jednání o nabídkách. Pro průběh jednání se použijí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním obdobně; pro úpravu návrhu smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

§ 12

(1) Pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(2) Pro posouzení a hodnocení nabídek se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně s tím, že hodnotícím kritériem pro výběr dopravce je pouze ekonomická výhodnost nabídky.

§ 13

(1) Na základě výsledků nabídkového řízení vybere objednatel pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

(2) Pro oznámení o výběru dopravce se použijí ustanovení o oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zákona o veřejných zakázkách obdobně. Pro podání námitek, způsob jejich vyřízení a zákaz uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně. Pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použijí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o uzavření smlouvy obdobně.

(3) Při uzavírání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se objednatel může zavázat k budoucímu plnění, které není kryto z rozpočtu objednatele platného v okamžiku uzavření smlouvy.

§ 14

Pro zrušení nabídkového řízení se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách o zrušení zadávacího řízení obdobně, včetně důvodů tohoto zrušení. Objednatel může nabídkové řízení rovněž zrušit, pokud si to vyhradí v oznámení o zahájení nabídkového řízení.

§ 15

Objednatel může uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících místo s vybraným dopravcem s právnickou osobou, která se nabídkového řízení neúčastnila, jestliže

a)   v nabídce vybraného dopravce byla taková možnost uvedena, včetně právní formy, minimálního navrhovaného základního kapitálu, navrhované vlastnické struktury a návrhu obsazení orgánů takové osoby,
b)   ji objednatel nebo vybraný dopravce v době uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímo nebo nepřímo ovládá,
c)   předmětem její činnosti je realizace předmětu smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a
d)   splňuje kvalifikační předpoklady.

§ 16

(1) Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřenou na základě nabídkového řízení lze doplnit o dodatečné veřejné služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původního nabídkového řízení, za předpokladu, že

a)   objednatel oznámí písemnou výzvou záměr o doplnění dodatečné veřejné služby dopravci, se kterým je smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřena; na obsah výzvy se použije příslušné ustanovení zákona o veřejných zakázkách o obsahu písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění,
b)   potřeba dodatečných veřejných služeb vznikla v důsledku okolností objektivně nepředvídatelných při zahájení původního nabídkového řízení,
c)   dodatečné veřejné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od veřejných služeb obsažených v zadávacích podmínkách původního nabídkového řízení bez způsobení závažné ekonomické újmy objednateli a
d)   celková kompenzace za dodatečné veřejné služby nepřekročí 20 % z celkové výše kompenzace za veřejné služby obsažené v zadávacích podmínkách původního nabídkového řízení.

(2) Do 1 měsíce po doplnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících o dodatečné veřejné služby je objednatel povinen zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o tomto doplnění.

§ 17

Objednatel uchovává dokumentaci nabídkového řízení po dobu 5 let od ukončení účinnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících nebo ode dne zrušení nabídkového řízení. Dokumentací nabídkového řízení se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné podobě nebo na nosičích dat, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon v průběhu nabídkového řízení, popřípadě po jeho ukončení, včetně úplného znění nabídek všech dopravců, smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a všech jejích změn.

Přímé zadání
§ 18

Pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropských společenství6) lze přímým zadáním uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem, který má zajišťovat

a)   veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální,
b)   veřejné služby v mimořádné situaci podle § 22,
c)   veřejné služby, u nichž průměrná roční hodnota nebo počet kilometrů za rok nepřesáhne hodnoty uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství1), nebo
d)   veřejné služby jako vnitřní provozovatel7), je-li objednatelem kraj nebo obec.

§ 19

(1) Nejpozději 1 rok před zahájením nabídkového řízení nebo před uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 písm. a), c) a d) uveřejní objednatel informace o svém rozhodnutí uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) v Úředním věstníku Evropské unie, pokud přímo použitelný předpis Evropských společenství1) nestanoví jinak.

(2) V případě uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 písm. a), c) a d) je objednatel povinen nejpozději 2 měsíce před jejím uzavřením zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o

a)   identifikačních údajích dopravce, s nímž má být smlouva uzavřena,
b)   předpokládané průměrné roční hodnotě veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li smlouva uzavírána podle § 18 písm. c), a
c)   předpokládaném rozsahu veřejných služeb.

(3) Osoba, která má zájem o uzavření stejné smlouvy o veřejných službách přímým zadáním a které v důsledku porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) postupem objednatele hrozí nebo vznikla újma na jejích právech (dále jen „stěžovatel“), může podat písemně zdůvodněné námitky objednateli do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle odstavce 2.

(4) V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu objednatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství1), jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Na postup objednatele se použije § 111 odst. 1, 2, 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(5) Do 1 měsíce po uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním je objednatel povinen zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o tom, že smlouva byla uzavřena, a v oznámení uvést údaje o uzavřené smlouvě v rozsahu podle odstavce 2.

§ 20

(1) Před uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 písm. a), c) a d) nebo před uveřejněním oznámení o zahájení nabídkového řízení si objednatel vyžádá písemné vyjádření dopravce zajišťujícího veřejné služby v přepravě cestujících, které mají být zcela nebo zčásti předmětem nové smlouvy, k převodu vozidel na nového dopravce.

(2) Dopravce je oprávněn požadovat, aby ve smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené přímým zadáním nebo v dokumentaci nabídkového řízení byla obsažena povinnost nového dopravce odkoupit vozidla, která

a)   byla nově pořízena se souhlasem objednatele ve druhé polovině doby účinnosti smlouvy o veřejných službách a
b)   sloužila k zabezpečování veřejných služeb, které mají být zcela nebo zčásti předmětem nové smlouvy, a
c)   nemohou být dopravcem využita pro zabezpečování jiných veřejných služeb.

(3) Kupní cena se stanoví jako očekávaná účetní hodnota v době převzetí vozidel podle odstavce 2 a zahrne i případné finanční náklady spojené s předčasným ukončením úvěrového, leasingového nebo jiného finančního vztahu, souvisejícího s financováním pořízení těchto vozidel.

(4) Pokud dopravce požaduje odkoupení vozidel, je povinen objednateli poskytnout seznam vozidel, na něž se má povinnost vztahovat, včetně data jejich pořízení, podmínek jejich financování a doby jejich amortizace, a doložit splnění podmínek podle odstavce 2.

(5) Objednatel je oprávněn vyžádat si od dopravce doklady, které jsou potřebné pro doložení splnění podmínek podle odstavce 2. Jsou-li podmínky splněny, objednatel žádosti vyhoví.

(6) Pokud dopravce nezašle objednateli vyjádření podle odstavce 1 do 2 měsíců od doručení žádosti objednatele, má se za to, že převod vozidel nepožaduje.

(7) Odstavec 2 se nepoužije v případech, kdy byla smlouva vypovězena objednatelem pro závažné porušení smluvních povinností ze strany dopravce, dopravce zanikl nebo přestal být provozovatelem dopravy podle jiných právních předpisů.

§ 21
Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou a na dráze tramvajové

(1) Při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou a na dráze tramvajové se § 9 až 20 použijí v případech, kdy

a)   cestující platí dopravci jízdné,
b)   dopravci je uděleno výlučné právo nebo poskytována za předem sjednaných podmínek z veřejných rozpočtů kompenzace a
c)   kompenzace nevylučuje obchodní riziko dopravce spojené s výší tržeb z jízdného za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících.

(2) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, použije se na výběr dopravce ve veřejné linkové dopravě a na dráze tramvajové zákon o veřejných zakázkách.

Hlava IV
Mimořádné situace

§ 22

(1) Pokud dojde k přerušení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících nebo takovéto přerušení bezprostředně hrozí, může objednatel v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství8)

a)   uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na poskytování dotčených veřejných služeb přímým zadáním,
b)   rozšířit již uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících o poskytování dotčených veřejných služeb bez nabídkového řízení, nebo
c)   rozhodnutím uložit poskytování dotčených veřejných služeb dopravci, který je provozovatelem dopravy podle jiných právních předpisů.

(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) objednatel vymezí rozsah poskytovaných veřejných služeb v přepravě cestujících a způsob výpočtu kompenzace v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství1).

(3) Oznámení o zahájení řízení podle odstavce 1 písm. c) objednatel rovněž vyvěsí na úřední desce. Dopravci, kteří do 2 dnů od vyvěšení oznámení na úřední desce doručí objednateli písemné sdělení, že mají zájem o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, jichž se řízení týká, se stávají účastníky řízení.

(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) nemá odkladný účinek.

(5) Ministerstvo dopravy vykonává působnost nadřízeného správního orgánu9) krajů v řízení podle odstavce 1 písm. c).

Hlava V
Kompenzace

§ 23

(1) Kompenzaci v rozsahu stanoveném ve smlouvě poskytuje objednatel ze svého rozpočtu.

(2) Před uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 dopravce předloží objednateli finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout ze smlouvy (dále jen „finanční model“). Na základě finančního modelu je objednatel povinen zkontrolovat, zda navrhovaná kompenzace není nadměrná.

(3) Ministerstvo dopravy na žádost objednatele poskytne stanovisko o přípustnosti a způsobu zahrnutí nákladů, výnosů či provozních aktiv do finančního modelu a způsobu sestavení finančního modelu.

(4) Při uzavírání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na základě nabídkového řízení podle § 10 se pro povinnost předložení finančního modelu použije odstavec 2 obdobně, pokud objednatel v dokumentaci nabídkového řízení nestanoví jinak.

(5) Poskytuje-li dopravce přepravní služby nebo jiné činnosti mimo poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících nebo při plnění rozhodnutí o uložení veřejné služby, je povinen vést evidenci o nákladech a výnosech ze smlouvy o veřejných službách nebo z rozhodnutí o uložení veřejné služby v přepravě cestujících podle jednotlivých smluv a rozhodnutí.

(6) Na základě finančního modelu, předloženého podle odstavce 2, který obsahuje poskytnutí nadměrné kompenzace, nelze uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících. Pokud by přesto byla smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřena, je neplatná.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví náklady, výnosy a provozní aktiva, které mohou být využity pro sestavení finančního modelu, vymezení čistého příjmu a maximální dovolené míry výnosu na kapitál, způsob, jakým náklady, výnosy a provozní aktiva dopravce prokazuje objednateli, způsob sestavení finančního modelu, způsob určení nadměrné kompenzace a pravidla pro změny výše kompenzace.

§ 24

(1) Ministerstvo dopravy posoudí při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na jednotlivý rozpočtový rok ekonomické zajištění dopravní obslužnosti státu, krajů a obcí v rozsahu podle uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na tento rok. Na žádost Ministerstva dopravy poskytnou kraje a obce údaje potřebné pro toto posouzení.

(2) Dojde-li na základě změny právních předpisů nebo nepředvídatelných mimořádných okolností k  nárůstu nákladů dopravců a z těchto důvodů hrozí snížení rozsahu dopravní obslužnosti objednatele podle uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příslušný rok o více než 10 %, rozhodne Ministerstvo financí o tom, zda objednateli na základě žádosti poskytne dotaci nebo provede rozpočtové opatření na zajištění dopravní obslužnosti ze státního rozpočtu podle jiného právního předpisu10).

Hlava VI
Dohled při uzavírání smlouvy

§ 25

(1) Dohled nad dodržováním postupu při uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na základě nabídkového řízení nebo přímým zadáním a jejích změnách podle tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

(2) Úřad při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona

a)   rozhoduje o tom, zda objednatel postupoval v souladu s tímto zákonem a přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství,
b)   ukládá nápravná opatření a sankce,
c)   projednává správní delikty,
d)   kontroluje úkony objednatele podle jiného právního předpisu; tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle jiných právních předpisů.

§ 26

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se u Úřadu zahajuje na písemný návrh osoby, která podala námitky podle § 13 odst. 2 nebo § 19 odst. 3 (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.

§ 27

(1) Návrh lze podat

a)   proti postupům objednatele v nabídkovém řízení,
b)   proti postupům objednatele při uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním,

v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele.

(2) Návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat přesné označení objednatele, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o doručení námitek objednateli a doklad o složení kauce podle § 28.

(3) Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým objednatel námitkám nevyhověl.

(4) Pokud objednatel námitky nevyřídil podle § 13 odst. 2 a § 19 odst. 4, lze návrh na uložení opatření k nápravě podat a doručit Úřadu a objednateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

(5) Objednatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou dokumentaci nabídkového řízení v případě návrhu podle odstavce 1 písm. a).

§ 28

(1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty veřejných služeb, které jsou předmětem smlouvy, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. 

(2) Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad řízení zahájené na návrh pravomocným rozhodnutím zamítne podle § 31 odst. 2, jinak Úřad kauci spolu s úroky vrátí navrhovateli do 30 dnů ode dne, kdy se dozví o nabytí právní moci rozhodnutí. Kauce se vrátí rovněž v případě, kdy Úřad společně se zamítnutím návrhu podle § 31 odst. 2 rozhodne o tom, že se objednatel dopustil správního deliktu podle § 33.

§ 29

Účastníkem řízení je objednatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, je účastníkem řízení též vybraný dopravce.

§ 30

Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže

a)   návrh nemá předepsané náležitosti podle § 27 odst. 2 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní,
b)   nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 28 odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem,
c)   návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 27 odst. 3 nebo 4, nebo
d)   v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 31 nebo pro uložení sankce podle § 33.

§ 31

(1) Nedodrží-li objednatel postup stanovený tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropských společenství, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad uloží nápravné opatření tím, že zruší nabídkové řízení nebo jednotlivý úkon objednatele.

(2) Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1.

§ 32

Úřad i účastníci řízení nesou své náklady řízení. Pro náklady řízení se použijí dále ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

§ 33
Správní delikty právnických osob

(1) Objednatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   při nabídkovém řízení nedodrží postup stanovený tímto zákonem, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících,
b)   uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu se zákazem jejího uzavření podle § 13 odst. 2,
c)   odmítne námitky nebo postupuje při jejich přezkoumávání v rozporu s § 13 odst. 2,
d)   zruší nabídkové řízení v rozporu s § 14,
e)   doplní uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících o dodatečné veřejné služby v rozporu s § 16,
f)   nepořídí nebo neuchová dokumentaci nabídkového řízení podle § 17,
g)   uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18,
h)   nezveřejní informace podle § 19 odst. 1 nebo oznámení podle § 16 odst. 2 nebo § 19 odst. 2 nebo 5,
i)   uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu se zákazem jejího uzavření podle § 19 odst. 4,
j)   odmítne námitky v rozporu s § 19 odst. 3 nebo postupuje při jejich přezkoumávání v rozporu s § 19 odst. 4, nebo
k)   nezveřejní informace o smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální uzavřené přímým zadáním v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství11).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), e), g), h) nebo i) se uloží pokuta do 5 % předpokládané výše kompenzace za veřejné služby a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d), f), j) nebo k) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. 

§ 34
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Objednatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost objednatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty projednává v prvním stupni Úřad. Pravomocná rozhodnutí zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Hlava VII
Ustanovení přechodná, zmocňovací a závěrečná

§ 35
Přechodná ustanovení

(1) Práva a povinnosti ze závazku uzavřeného podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství12) a řídí se dosavadními právními předpisy.

(2) U smlouvy podle odstavce 1 mohou objednatel a dopravce, se kterým je smlouva uzavřena, sjednat prodloužení její účinnosti, jen pokud doba účinnosti smlouvy po prodloužení nepřesáhne dobu stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

(3) U smlouvy podle odstavce 1, která umožňuje v době své účinnosti objednateli omezit rozsah veřejných služeb, které jsou předmětem smlouvy, a vypsat na část těchto služeb nabídkové řízení nebo na ně uzavřít smlouvu přímým zadáním a neobsahuje ujednání o nakládání s vozidly nově pořízenými dopravcem se souhlasem objednatele pro účely plnění těchto veřejných služeb, je objednatel povinen na žádost dopravce

a)   umožnit provoz nově pořízených vozidel za účelem zajištění veřejných služeb, které jsou předmětem smlouvy podle odstavce 1, po celou dobu její účinnosti, nebo
b)   zahrnout do dokumentace nabídkového řízení nebo do smlouvy uzavřené přímým zadáním povinnost dopravce odkoupit nově pořízená vozidla, a to v ceně očekávané účetní hodnoty ke dni jejich převzetí, a uhradit finanční náklady spojené s předčasným ukončením úvěrového, leasingového nebo jiného finančního vztahu, souvisejícího s financováním pořízení těchto vozidel.

(4) Plán dopravní obslužnosti území podle § 5 je pořizovatel povinen pořídit do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Propojitelnost elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a určených zařízení a technologií musí být podle § 7 zajištěna u elektronických systémů, které začnou být provozovány po uplynutí 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(6) Požadavek na splnění standardů kvality a bezpečnosti podle § 8 se nepoužije pro smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, které jsou uzavírány na základě řízení o výběru dopravce zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 36
Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 7 a § 8 odst. 4.

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 10 odst. 6 a § 23 odst. 7.

§ 37
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.
2.  Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o silniční dopravě

§ 38

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č.  304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č.  103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č.  253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a  zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavce 19 a 20 zrušují.

Dosavadní odstavce 21 a 22 se označují jako odstavce 19 a 20.

2. V § 4a odst. 1 větě druhé se slova „základní dopravní obslužnost“ nahrazují slovy „dopravní obslužnost kraje“.

3. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

4. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „finančně podporována krajem nebo v případě městské autobusové dopravy obcemi“ nahrazují slovy „provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,6e)“.

Poznámka pod čarou č. 6e zní:


6e)  Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.“.

5. V § 12 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

6. V § 17 odst. 5 se slova „Ustanovení odstavců 2 a 3 se nevztahují“ nahrazují slovy „Odstavec 3 se nevztahuje“.

7. V § 18 písm. e) se slova „názvem výchozí a cílové zastávky spoje, u městské autobusové dopravy pouze“ zrušují.

8. § 19 až 19c se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13 zrušují.

9. V § 34 odst. 1 větě třetí se slova „a nad financováním dopravní obslužnosti“ zrušují.

10. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který zní:

㤠40c

Působnost stanovená tímto zákonem krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, magistrátům statutárních měst a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností je výkonem přenesené působnosti.“.

11. V § 41 odst. 2 se slova „§ 19a odst. 3, § 19a odst. 3, § 19b odst. 6,“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dráhách

§ 39

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.  23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č.  309/2002 Sb., zákona č.  320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č.  186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č.  296/2007 Sb., zákona č.  124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 377/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavce 5 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5 a dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 6 a 7.

2. V § 34e odst. 5 se slova „závazky veřejné služby“ zrušují.

3. V § 36 písm. h) se slova „výchozí a“ zrušují.

4. § 39 až 39d se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7a a 7c zrušují.

5. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Schválený jízdní řád postoupí drážní správní úřad Ministerstvu dopravy, které vede pro potřeby veřejnosti Celostátní informační systém o jízdních řádech.“.

6. V § 52 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní označení písmena b) se zrušuje.

7. V § 66 odst. 1 se slova „§ 39 odst. 8, § 39a odst. 3, § 39b odst. 2“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o akciové společnosti České dráhy

§ 40

V § 9 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou, zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010 s výjimkou ustanovení § 33 odst. 1 písm. h), které nabývá účinnosti dnem 4. prosince 2010.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.
2)   § 24 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000  Sb.
3)   § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.
4)   Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Čl. 2 písm. m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
6)   Čl. 5 odst. 2 a 4 až 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
7)   Čl. 2 písm. j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
8)   Čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
9)   § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
10)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
11)   Čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
12)   Čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

Úmluva CMR - Praktický komentář

Úmluva CMR - Praktický komentář

Václav Roubal, Radek Novák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.