Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


158

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon a nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Nadační fond se zrušuje také rozhodnutím správní rady o zrušení nadačního fondu pro vyčerpání majetku, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

2. V § 7 odstavec 5 zní:

„(5) Nadační fond se zrušuje rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu jeho zřizovatele, jestliže se majetek nadačního fondu vyčerpal a nadační fond tak nemůže plnit účel, pro který byl zřízen. Není-li zřizovatel a jeho práva stanovená tímto zákonem, nadační listinou nebo statutem nadačního fondu nepřešla na právního nástupce, rozhodne o zrušení nadačního fondu pro nedostatek majetku soud na návrh správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem na tomto rozhodnutí.“.

3. V § 8 odst. 2 se slova „majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a“ zrušují.

4. V § 8 odst. 3 se slova „majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a“ zrušují.

5. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) O rozhodnutí správní rady každé zúčastněné nadace a nadačního fondu o vnitrostátní fúzi sloučením musí být pořízen notářský zápis, jehož součástí je projekt vnitrostátní fúze sloučením.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

6. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

㤠8a

(1) Připustí-li to nadační listina, může správní rada nadačního fondu po předchozím souhlasu dozorčí rady nebo revizora rozhodnout o změně právní formy nadačního fondu na nadaci, pokud je majetek nadačního fondu vyšší než 1 000 000 Kč a majetek ve výši nejméně 500 000 Kč splňuje podmínky na nadační jmění uvedené v § 3 odst. 5.

(2) Rozhodnutí správní rady nadačního fondu o změně právní formy musí obsahovat

a)   název, sídlo a identifikační číslo nadačního fondu,
b)   název a sídlo nadace po změně právní formy,
c)   jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, není-li rodné číslo přiděleno, a adresu trvalého pobytu členů správní rady s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace,
d)   jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, není-li rodné číslo přiděleno, a adresu trvalého pobytu členů dozorčí rady nebo revizora.

(3) O rozhodnutí správní rady nadačního fondu o změně právní formy musí být pořízen notářský zápis.

(4) Po zápisu změny právní formy nadačního fondu do nadačního rejstříku nemůže být rozhodnutí o změně právní formy zrušeno ani změněno ani nemůže být změna právní formy prohlášena za neplatnou nebo zrušena.“.

7. V § 16 se slova „ve správní radě zůstal pouze jeden její člen“ nahrazují slovy „správní rada přestala být v důsledku poklesu počtu členů usnášeníschopná“.

8. V § 21 odst. 1 se slova „a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace nebo nadačního fondu“ nahrazují slovy „nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti k naplnění účelu nadace nebo nadačního fondu a k úhradě nákladů na správu nadace nebo nadačního fondu.“.

9. V § 26 odstavec 1 zní:

„(1) Nadace a nadační fond zveřejní výroční zprávu uložením do sbírky listin u rejstříkového soudu ve lhůtě 30 dnů po schválení výroční zprávy správní radou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, a to i když správní rada výroční zprávu neschválila.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, ...

Cena: 511 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.