Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


156

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách

Čl. I

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 287/2009 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a směrnice 2009/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) ve znění směrnice Komise 2007/18/ES, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES, 2007/64/ES a 2008/24/ES a směrnice Komise 2009/83/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/23/ES a směrnice Komise 2009/27/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.“.

2. V § 39 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech není poskytnutí údajů v případech a pro účely uvedené v § 41d odst. 2 a § 41n.“.

3. V § 41a odst. 4 se čárka za slovem „bank“ zrušuje a vkládají se slova „a další příjmy, kterými jsou zejména“.

4. V § 41a odst. 5 se slova „(dále jen „vkladatel“)“ zrušují.

5. V § 41a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem.

(7) Fond při své činnosti spolupracuje s Českou národní bankou a Ministerstvem financí. Česká národní banka je povinna Fond s předstihem upozornit na možnost postupu podle § 41d odst. 1.“.

6. V § 41b se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Souhlas Ministerstva financí se vyžaduje též ke změně statutu Fondu.“.

7. V § 41b se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Členové správní rady Fondu, zaměstnanci Fondu a další osoby pověřené výkonem činnosti související s výplatou náhrad z Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech údajích získaných v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce. Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není poskytnutí údajů v případech a pro účely uvedené v § 38 odst. 2 až 4 a 6, § 41g odst. 1, § 41n a § 41o odst. 2. Ustanovení § 38 odst. 5 a § 39 odst. 2 se použije obdobně.“.

8. V § 41c odst. 3 větě první se za slovo „vkladateli“ vkládají slova „a údaje o výši a důvodu pojištěné pohledávky z vkladu“.

9. V § 41c odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Příspěvek banky do Fondu činí 0,04 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí.“. V § 41c odst. 6 větě druhé se slova „předchozím roce“ nahrazují slovy „příslušném kalendářním čtvrtletí“.

10. V § 41c odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Příspěvek stavební spořitelny do Fondu činí 0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. Průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladů stavební spořitelna propočítává podle stavu pojištěných pohledávek z vkladů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli nárok k témuž dni, bez započítání zálohy na státní podporu.

(8) Dosáhne-li objem prostředků Fondu 1,5 % celkového objemu pohledávek z vkladů pojištěných u Fondu, vydá o tom Fond oznámení, které uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. V takovém případě činí od kalendářního čtvrtletí následujícího po dni uveřejnění tohoto oznámení příspěvek bank 0,01 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů vypočtených podle odstavce 6 a příspěvek stavebních spořitelen 0,005 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů vypočtených podle odstavce 7.“.

11. V § 41c se doplňují odstavce 9 až 11, které znějí:

„(9) Poklesne-li objem prostředků Fondu pod 1,5 % celkového objemu pohledávek z vkladů pojištěných u Fondu a nejde-li o případy uvedené v § 41k, vydá o tom Fond oznámení, které uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. V takovém případě se od kalendářního čtvrtletí následujícího po dni uveřejnění tohoto oznámení pro účely výpočtu výše příspěvku

a)   bank použije sazba uvedená v odstavci 6,
b)   stavebních spořitelen použije sazba uvedená v odstavci 7.

(10) Příspěvek do Fondu za příslušné kalendářní čtvrtletí je banka povinna zaplatit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se platí v českých korunách. O jeho nezaplacení informuje Fond neprodleně Českou národní banku. Je-li banka s placením příspěvků v prodlení, je povinna z dlužné částky platit Fondu úroky z prodlení určené předpisy práva občanského.

(11) Banka je povinna vést evidenci údajů podle odstavce 3 a v případech stanovených tímto zákonem (§ 41d odst. 2 a § 41n) poskytovat tyto údaje Fondu. Ministerstvo financí stanoví vyhláškou formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů.“.

12. V § 41d odst. 1 větě druhé se slova „21 dní“ nahrazují slovy „5 pracovních dnů“.

13. V § 41d se na konci odstavce 1 doplňují věty „Den, kdy Fond toto oznámení obdrží, se považuje za rozhodný den. Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o tom, kdy rozhodný den nastal.“.

14. V § 41d odstavce 2 až 5 znějí:

„(2) Banka nebo bývalá banka, likvidátor, správce nebo insolvenční správce jsou povinni do 8 pracovních dnů od rozhodného dne poskytnout Fondu údaje vedené podle § 41c odst. 3.

(3) Fond nejpozději do 12 pracovních dnů od rozhodného dne stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad, vhodným způsobem je uveřejní a vyrozumí o tom Ministerstvo financí a Českou národní banku. Fond musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 20 pracovních dnů od rozhodného dne. Po souhlasném vyjádření České národní banky a Ministerstva financí může Fond ve zcela mimořádných případech tuto lhůtu prodloužit o nejvýše 10 pracovních dnů.

(4) Nesplnění povinnosti stanovené v odstavci 2 oznámí Fond neprodleně České národní bance.

(5) Likvidátor, správce nebo insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v odstavci 2. Za tento přestupek může Česká národní banka uložit pokutu do 500 000 Kč. Bance nebo bývalé bance, která poruší povinnost stanovenou v odstavci 2, uloží Česká národní banka pokutu do 500 000 Kč.“.

15. V § 41e odstavec 1 zní:

„(1) Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné osoby u banky, včetně jejích podílů na účtech vedených pro 2 a více spolumajitelů podle stavu k rozhodnému dni. Podíl spolumajitele účtu je roven zlomku, v jehož čitateli je celková částka na účtu a ve jmenovateli počet spolumajitelů, pokud oprávněné osoby při založení či dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu. Banka vyznačí jinou výši podílu ve své evidenci. K doložení jiné výše podílu po rozhodném dni se nepřihlíží. Výpočet se provádí v české měně, u pohledávek z vkladů vedených v cizí měně se přepočet na českou měnu provádí podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k rozhodnému dni. Součástí pojištěné pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené k rozhodnému dni. Náhrada se vyplácí v české měně. Právo oprávněné osoby na plnění z Fondu je právem spojeným s pohledávkou z vkladu.“.

16. V § 41e odst. 2 větě první se částka „50 000 EUR“ nahrazuje částkou „100 000 eur“ a na konci textu věty se doplňují slova „ , pokud přímo použitelný předpis Evropských společenství nestanoví jinak“.

17. V § 41e odst. 2 větě druhé se slova „ke dni, kdy byla Fondu písemně sdělena skutečnost podle § 41d odst. 1“ nahrazují slovy „k rozhodnému dni“.

18. V § 41e odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

„(3) Vláda může nařízením v návaznosti na příslušné předpisy Evropských společenství12a) zvýšit částku uvedenou v odstavci 2.


12a) Čl. 7 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES.“.

19. V § 41f odst. 6 se slovo „vkladatele“ nahrazuje slovem „majitele účtu“ a slova „dni, kdy byla Fondu písemně oznámena skutečnost podle § 41d odst. 1,“ se nahrazují slovy „rozhodném dni“.

20. V § 41f odst. 7 se na konci textu věty druhé doplňují slova „k rozhodnému dni“.

21. V § 41f se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu jsou povinni vést evidenci údajů podle § 41c odst. 3 a předat ji bance na její požádání bez zbytečného odkladu v případech stanovených v § 41d nebo § 41n.“.

22. V § 41f se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Údaje, které banka získá od osoby uvedené v odstavci 7 nebo 8, je banka oprávněna použít pouze ke splnění svých povinností vůči Fondu podle této části zákona a v případech uvedených v § 38 odst. 2 až 4 a 6.“.

23. V § 41g odstavec 1 zní:

„(1) Fond v rozsahu potřebném pro zabezpečení výplaty náhrad spolupracuje a vyměňuje si informace s osobami, prostřednictvím kterých zajišťuje výplatu náhrad.“.

24. V § 41g se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

25. V § 41g odstavec 2 zní:

„(2) Na poskytnutí náhrady z Fondu nemají nárok

a)   osoby, které mají k dotčené bance zvláštní vztah, s výjimkou osob uvedených v § 19 písm. e),
b)   osoby jinak oprávněné, jestliže byl pravomocným rozsudkem prokázán původ vkladu v trestné činnosti.“.

26. V § 41g odst. 3 a 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

27. V § 41g odst. 5 písm. a) a b) se slova „dni, kdy byla Fondu písemně oznámena skutečnost podle § 41d odst. 1“ nahrazují slovy „rozhodném dni“.

28. V § 41h odst. 1 se slovo „jeho“ nahrazuje slovem „jejímu“.

29. V § 41h odst. 3 se slovo „pěti“ nahrazuje číslem „3“.

30. Na konci § 41i se doplňuje věta „Pokud není Fond schopen obstarat si peněžní prostředky na finančním trhu do dne zahájení vyplácení náhrad podle § 41d, může mu být na jeho žádost poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc v potřebné výši ze státního rozpočtu.“.

31. V § 41k větě první se slovo „roku“ nahrazuje slovy „kalendářního čtvrtletí“ a slovo „formě“ nahrazuje slovem „formy“.

32. V § 41k větě druhé se slovo „roce“ nahrazuje slovy „kalendářním čtvrtletí“ a slovo „formě“ nahrazuje slovem „formy“.

33. V § 41l odst. 2 se slovo „roku“ nahrazuje slovem „čtvrtletí“.

34. V § 41m odst. 1 větě druhé se částka „50 000 EUR“ nahrazuje částkou „100 000 eur“.

35. V § 41m odst. 2 větě první se za slovo „zaniká“ vkládají slova „dohodou nebo“, slovo „roční“ se nahrazuje slovem „tříměsíční“ a slovo „roku“ se nahrazuje slovy „kalendářního čtvrtletí“.

36. Za § 41m se vkládají nové § 41n a 41o, které znějí:

㤠41n

Fond ověřuje pravidelně nejméně jedenkrát ročně funkčnost systému vyplácení náhrad. Při tom spolupracuje s Českou národní bankou, Ministerstvem financí a bankami, které jsou povinny Fondu na jeho požádání a ve lhůtě jím stanovené poskytnout údaje vedené podle § 41c odst. 3. Zprávu o výsledcích ověření je Fond povinen předložit bez zbytečného odkladu České národní bance a Ministerstvu financí.

§ 41o

(1) Fond při své činnosti spolupracuje s provozovateli zahraničních systémů pojištění pohledávek z vkladů.

(2) Stanoví-li tak dohoda uzavřená mezi Fondem a provozovatelem zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů, může být v případě úpadku

a)   zahraniční banky podnikající na území České republiky prostřednictvím pobočky Fond zapojen do výplaty náhrad ze zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů, jehož se zahraniční banka účastní,
b)   banky se sídlem v České republice podnikající v zahraničí prostřednictvím pobočky zapojen do výplaty náhrad z Fondu zahraniční systém pojištění pohledávek z vkladů.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro výpočet výše příspěvku bank, stavebních spořitelen a spořitelních a úvěrních družstev do Fondu pojištění vkladů za část kalendářního roku, která končí posledním dnem kalendářního čtvrtletí, v němž tento zákon nabude účinnosti, se použije § 41c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Takto vypočtený průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladů se násobí zlomkem, v jehož čitateli je číslo vyjadřující počet měsíců od začátku kalendářního roku do konce kalendářního čtvrtletí, v němž tento zákon nabude účinnosti, a ve jmenovateli je číslo 12. Takto stanovený příspěvek do Fondu pojištění vkladů jsou banky, stavební spořitelny a spořitelní a úvěrní družstva povinny zaplatit do 1 měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž tento zákon nabyde účinnosti.

2. Banky, stavební spořitelny, spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a obchodníci s cennými papíry jsou povinni vést evidenci a poskytovat údaje podle ustanovení § 41c odst. 3 a 11 a § 41f odst. 7 a 8 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne následujícího po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro povinnosti stanovené platebním institucím, poskytovatelům platebních služeb malého rozsahu a obchodníkům s cennými papíry v ustanovení § 41f odst. 7 větě poslední zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí předchozí věta obdobně.

3. Pokud běh promlčecí lhůty pro uplatnění práva oprávněné osoby na plnění z Fondu pojištění vkladů započne přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle § 41h odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. III

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2a odst. 4 písm. d) se slovo „odborná“ zrušuje.

2. V § 2a odst. 9 písm. b) se slovo „odborné“ zrušuje a číslo „6“ se nahrazuje číslem „4“.

3. V § 4 odst. 5 se slova „§ 2a“ nahrazují slovy „§ 2b“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Udělení předchozího souhlasu Českou národní bankou nahrazuje udělení souhlasu podle § 2b odst. 3.“.

4. § 14 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 17a zní:

㤠14

(1) Družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů podle části třinácté zákona o bankách17). Ustanovení zákona o bankách, která upravují práva a povinnosti bank vyplývající z účasti v systému pojištění pohledávek z vkladů, jakož i ustanovení upravující povinnosti likvidátorů, správců, insolvenčních správců a Fondu pojištění vkladů při uplatňování tohoto systému se vztahují na družstevní záložny, likvidátory a insolvenční správce obdobně, a to včetně ustanovení o odpovědnosti za jejich porušení a uplatňování příslušných sankcí. Osoba, které svědčí pojištěná pohledávka z vkladu vedeného u družstevní záložny, je oprávněnou osobou ve smyslu části třinácté zákona o bankách.

(2) Osobami, které ve smyslu zákona upravujícího činnost bank nemají nárok na poskytnutí náhrady za pohledávku z vkladů z Fondu pojištění vkladů z důvodu jejich zvláštního vztahu k bance17a), jsou

a)   členové voleného orgánu družstevní záložny a řídící osoby,
b)   osoby ovládající družstevní záložnu, osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách a členové vedení těchto osob,
c)   osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku členům volených orgánů družstevní záložny, řídícím osobám a osobám ovládajícím družstevní záložnu,
d)   osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a osoby jimi ovládané,
e)   členové bankovní rady České národní banky,
f)   osoby ovládané družstevní záložnou.

17) § 41a až 41o zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994  Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 285/2008  Sb. a zákona č. 156/2010 Sb.
17a) § 41g odst. 2 písm. a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/2010 Sb.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o platebním styku

Čl. IV

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č.  2560/2001.“.

2. V § 84 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)  tam, kde to připadá v úvahu, informace o tom, u které banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo zahraniční banky je veden samostatný účet, na který poskytovatel podle § 20 odst. 1 písm. b) převádí nebo vkládá peněžní prostředky, které mu byly svěřeny k provedení platební transakce, a o systému pojištění pohledávek z vkladů, jehož se banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo zahraniční banka vedoucí tento účet účastní.“.

3. V § 115 odst. 1 písm. b) se za slovo „transakce“ vkládají slova „ , včetně zaplacené úplaty a ušlých úroků,“.

4. V § 116 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „neautorizované platební transakce“ nahrazují slovy „neautorizovaných platebních transakcí“.

5. V § 117 odst. 2 písm. a) se slova „nesprávnému provedení platební transakce“ nahrazují slovy „tomuto odepsání“.

6. V § 117 odst. 2 písm. b) se slova „dá částku nesprávně provedené platební transakce k dispozici“ nahrazují slovy „vrátí částku platební transakce, včetně zaplacené úplaty a ušlých úroků,“.

7. V § 117 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňují se písmena a) a b), která znějí:

„a) uvede platební účet plátce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo, nebo
b)   vrátí nesprávně zaplacenou úplatu a ušlé úroky plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.“.

8. V § 117 odst. 5 písm. b) se za slovo „transakce“ vkládají slova „ , včetně nesprávně zaplacené úplaty a ušlých úroků,“.

9. V § 125 odst. 3 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)  nevede evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů uživatelů podle zákona upravujícího činnost bank, nebo
f)   nepředá údaje bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank.“.

10. V § 125 odst. 4 písm. a) se slova „nebo c)“ nahrazují slovy „ , c), e) nebo f),“.

11. V § 133 odstavec 1 zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím přeshraniční platby ve Společenství2)

a)   neúčtuje uživateli za přeshraniční platbu stejný poplatek jako za odpovídající vnitrostátní platbu stejné hodnoty ve stejné měně,
b)   nesdělí uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC),
c)   neuvede mezinárodní číslo účtu (IBAN) uživatele a svůj identifikační kód banky (BIC) na výpisu z účtu uživatele nebo v příloze k němu, nebo
d)   neumožňuje provádět z platebního účtu plátce inkasní transakce z podnětu příjemce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě.“.

12. Za § 136 se vkládá nový § 136a, který zní:

㤠136a
Dohled

Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele a vydavatele elektronických peněz stanovených tímto zákonem a přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím přeshraniční platby ve Společenství2) vykonává Česká národní banka.“.

13. V § 137 větě první se slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím přeshraniční platby ve Společenství2),“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. V

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 15d odst. 1 písm. f) se doplňuje bod 3, který zní:

„3. tom, u které úvěrové instituce jsou nebo budou na účtu vedeny peněžní prostředky zákazníka,“.

2. V § 15g větě první se slova „bodech 1 a 2,“ zrušují.

3. V § 157 odst. 7 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e) poruší povinnost vést evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů zákazníků podle zákona upravujícího činnost bank, nebo
f)   poruší povinnost předat údaje týkající se pojištěných pohledávek z vkladů bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank.“.

4. V § 157 odst. 14 písm. b) se za slova „odstavce 7 písm. d)“ doplňují slova „ , e) nebo f)“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o České národní bance

Čl. VI

V § 44 odst. 2 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., ve znění zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a přímo použitelných předpisů Evropských společenství“.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12, 14, 16 a 34, která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Aleš Smutný, Vlastimil Pihera, Pavel Sýkora, Tomáš Cuník - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k obrovským změnám zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zákona o dohledu. Po delší době nastaly také velké změny zákona o ...

Cena: 379 KčKOUPIT

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o platebním styku – 130 změn od 1. 7. 2022; dále se změnil zákon o finančním arbitrovi. V souvislosti se zpřísněním podmínek pro dynamickou směnu měn se od července 2022 rovněž ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Finanční trh a jeho stabilita

Finanční trh a jeho stabilita

Michal Janovec - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Finanční trh a jeho stabilita se zaměřuje jak na samotný finanční trh a jeho vymezení, tak na jeho stabilizační prvky s důrazem na regulaci a dohled. Jsou zde sumarizovány oblasti, které pomáhají zajišťovat stabilitu finančního trhu, což ve výsledku vede ke komplexní publikaci, ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Luboš Mazanec - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Delisting – Proces ukončení veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů přináší na český trh unikátní téma, kterému se většinou jiné publikace vyhýbají. Kniha poskytuje skutečně ...

Cena: 655 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.