Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


97

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Čl. I

Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb. a nařízení vlády č. 68/2008 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 2, 3, 7 a 8 zní:

㤠2

(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek činí v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2).

(2) Jestliže v době podání žádosti o hmotnou podporu určené organizaci5) je žadatelem

a)   malý podnik3), činí v územní oblasti podle odstavce 1 výše hmotné podpory 45 %,
b)   střední podnik3), činí v územní oblasti podle odstavce 1 výše hmotné podpory 35 %

z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2).

(3) V případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 20087) činí výše hmotné podpory v územní oblasti podle odstavce 1 u

a)   malých podniků3) 55 %,
b)   středních podniků3) 45 %,
c)   velkých podniků8) 35 %

z nákladů na rekvalifikaci nebo školení těchto zaměstnanců2).

(4) Při stanovení výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení se vychází z předpokládaných nákladů uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 7 zákona.


2) Čl. 38 ve spojení s čl. 39 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), publikované v Úředním věstníku EU L 214 ze dne 9. srpna 2008.
3) Čl. 2 bod 7) ve spojení s Přílohou I. nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008.
7) Čl. 2 bod 18) nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008.
8) Čl. 2 bod 8) ve spojení s Přílohou I. nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008.“.

2. V § 3 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Počet nových pracovních míst v případě zavádění nové výroby se zjišťuje podle průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v posledním kalendářním měsíci, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst. Nebude-li v tomto období zjištěn dohodnutý počet vytvořených pracovních míst, zjišťuje se počet nových pracovních míst v případě zavádění nové výroby podle průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za období 3 kalendářních měsíců následujících po termínu, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst.

(3) Počet nových pracovních míst v případě rozšíření dosavadní výroby se zjišťuje jako rozdíl mezi průměrným přepočteným počtem zaměstnanců v posledním kalendářním měsíci, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, a průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za období 12 kalendářních měsíců předcházejících předložení investičního záměru zaměstnavatelem. Nebude-li uvedeným způsobem zjištěn dohodnutý počet vytvořených pracovních míst, zjistí se počet nových pracovních míst v případě rozšíření dosavadní výroby jako rozdíl mezi průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za 3 kalendářní měsíce následující po termínu, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, a průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za období 12 kalendářních měsíců předcházejících předložení investičního záměru zaměstnavatelem.“.

3. V § 5 odst. 2 se částka „1 000 000 EUR“ nahrazuje částkou „2 000 000 EUR“.

4. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Čl. 6 odst. 1 písm. g) nařízení Komise (ES) č. 800/2008.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Podle § 3 odst. 2 a 3 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje také,

a)   připadne-li termín, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, do období po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, nebo
b)   připadl-li termín, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, do období přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li zjištěn dohodnutý počet pracovních míst podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.“.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
JUDr. Šimerka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.