Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


32

VYHLÁŠKA

ze dne 18. ledna 2010

o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen „zákon“) k provedení § 62 odst. 2 a § 69 odst. 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví obsah principů zúčtování v platebních systémech s neodvolatelností zúčtování (dále jen „systém“) a vzor tiskopisu žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování a obsah jejích příloh.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dokladem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
b)   dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument, z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu1), anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
c)   finančními výkazy
1.  výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je žadatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; má-li být podle jiného právního předpisu2) účetní závěrka ověřena auditorem, rozumí se tím účetní závěrka takto ověřená,
2.  doklady obdobné dokladům v bodě 1, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu nebo podnikající zahraniční fyzickou osobu,
3.  doklady o příjmech za poslední 3 roky a doklady o majetku a závazcích, pokud se jedná o fyzickou osobu,
d)   informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě, včetně příslušného technického vybavení,
e)   obchodním plánem skutečně zamýšlený a realistický plán na první 3 roky činnosti, v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu3) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
f)   údaji o osobě
1.  u právnické osoby obchodní firma, anebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
2.  u fyzické osoby jméno, anebo jména, příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, poštovní směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku také obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
g)   údaji o odborné praxi
1.  informace o druhu odborné praxe,
2.  uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
3.  označení pracovního zařazení a popis vykonávané činnosti,
4.  vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5.  souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
h)   údaji o vzdělání
1.  název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, studijní obor, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případné získané akademické tituly a
2.  přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro činnost systému s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných akademických titulů.

§ 3
Obsah principů zúčtování v systému
(K § 62 odst. 2 zákona)

(1) Ve všech případech využití principů uvedených v § 62 odst. 2 zákona musí být v systému

a)   stanoveny zásady řízení rizik při provozování systému,
b)   zajištěno zúčtování příkazů přijatých systémem neprodleně, nejpozději však na konci dne, v němž byl příkaz přijat,
c)   zajištěno, aby k zúčtování příkazů přijatých systémem byla používána aktiva s nízkým rizikem,
d)   splněny technické a organizační předpoklady, a to
1.  úroveň bezpečnostních opatření proti zneužití dat a úniku informací obdobná bezpečnostním opatřením v informačním systému, který nakládá s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“4),
2.  vysoká provozní spolehlivost, vysoká dostupnost a odolnost proti vnějším vlivům,
3.  opatření, která zajistí včasné dokončení zúčtování příkazů přijatých systémem i v případě výskytu havarijního stavu.

(2) Je-li systém provozován na principu zúčtování rozdílů (sald) vypočtených ze vzájemných pohledávek a závazků účastníků systému, popřípadě v kombinaci tohoto principu s principem zúčtování jednotlivých položek při současné kontrole jejich krytí, musí být kromě splnění podmínek stanovených v odstavci 1 zajištěno zúčtování příkazů přijatých systémem nejpozději na konci účetního dne, v němž byl příkaz přijat, i v případě, že účastník systému s nejvyšším závazkem vůči ostatním účastníkům systému nemá dostatek peněžních prostředků k vypořádání tohoto závazku.

§ 4
Žádost o povolení k provozování systému
(K § 69 odst. 5 zákona)

(1) Žádost o povolení k provozování systému se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou i přílohy podle odstavců 2 až 6.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)   zakladatelské dokumenty a jejich změny a stanovy5),
b)   doklad o oprávnění k podnikání,
c)   doklad o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů.

(3) Dalšími přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)   úplná znění zakladatelských dokumentů a stanov,
b)   finanční výkazy,
c)   seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.

(4) Přílohy obsahující informace související s činností systému jsou

a)   obchodní plán podložený reálnými ekonomickými propočty,
b)   strategie rozvoje činnosti zamýšleného systému, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým finančním cílům,
c)   popis řídicího a kontrolního systému obsahující alespoň
1.  návrh organizačního uspořádání s vymezením působnosti a rozhodovacích pravomocí, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,
2.  zásady strategického a operativního řízení,
3.  zásady systému vnitřní kontroly,
4.  popis omezení systémového rizika,
5.  předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti systému, a postupy pro organizační zabezpečení jednotlivých činností včetně určení kontaktních osob, které budou přijímat oznámení podaná Českou národní bankou podle § 68 odst. 4 a 5 zákona,
6.  návrh technického zabezpečení jednotlivých činností včetně vhodného účetního systému a statisticko-evidenčních systémů a bezpečnostních zásad včetně bezpečnostních zásad pro informační systém,
c)   písemná smlouva podle § 62 odst. 1 písm. b) zákona, pravidla systému a seznam jeho účastníků, ze kterých bude zřejmé, že jsou splněny požadavky § 63 a § 69 odst. 1 písm. d) zákona,
d)   popis zajištění likvidity zúčtování příkazů přijatých systémem.

(5) Údaje seznamu účastníků systému podle odstavce 3 písm. c) musí vždy obsahovat obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikaní a identifikační číslo každého účastníka systému.

(6) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách6) a osobách navrhovaných do vedení provozovatele systému jsou

a)   seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkce,
b)   životopis každé vedoucí osoby obsahující údaje o vzdělání a odborné praxi,
c)   doklad o bezúhonnosti každé vedoucí osoby,
d)   stručnou koncepci výkonu funkce, do které je vedoucí osoba navrhována,
e)   tiskopis podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou.

§ 5
Společná ustanovení

(1) Pokud je žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo jiné listiny prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele.

(2) Doklady podle § 4 odst. 2 a odst. 6 písm. c) se předkládají v originálu nebo úředně ověřené kopii.

(3) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údaje v tiskopise a nejsou-li tyto informace nebo údaje z žádosti dostatečně zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(4) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(5) Cizí veřejná listina se opatří vyšším ověřením listin (superlegalizací), nestanoví-li mezinárodní smlouva7), kterou je Česká republika vázána, jinak. To neplatí pro cizí veřejnou listinu vydanou orgánem veřejné moci

a)   členského státu, nebo
b)   cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto orgánů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 18 zákona č. 563/1991 Sb.
4)   § 4 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 38i odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 2 odst. 2 písm. h) zákona o platebním styku.
7)   Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

E-shop

Převod nemovitosti od začátku do konce - průvodce (nejen) pro realitní makléře

Převod nemovitosti od začátku do konce - průvodce (nejen) pro realitní makléře

Karolina Spozdilová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace si klade za cíl provést osoby působící na realitním trhu procesem převodu nemovitosti od začátku do konce, a to spíše se zaměřením na praktickou stránku věci než na stránku striktně ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer, a. s.

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Oblast ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2023

Abeceda DPH 2023

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace vydávané ...

Cena: 859 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.