Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


21

VYHLÁŠKA

ze dne 18. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 242/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „V souladu s akreditovaným vzdělávacím programem lze pro výuku v některých předmětech nebo jiných ucelených částech učiva studijní skupiny dělit na podskupiny, případně spojovat studijní skupiny a podskupiny.“.

2. V § 2 odst. 2 na konci textu písmena b) a v § 30 odst. 1 na konci textu písmena a) se doplňují slova „nebo jiné ucelené části učiva“.

3. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   charakteru osvojovaných vědomostí, dovedností a postojů,“.

4. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách tvořených pro příslušný cizí jazyk. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 23. Skupina může být tvořena žáky z více tříd téhož ročníku.“.

5. V § 11 odst. 3 se slova „a b)“ nahrazují slovy „až c)“.

6. V § 11 odstavec 4 zní:

„(4) Vysvědčení osvědčující získání základního vzdělání nebo splnění povinné školní docházky předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání; pokud není vydáno v době podání přihlášky, učiní tak nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy.“.

7. § 12 až 15 včetně nadpisů znějí:

㤠12
Postup a termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení
(K § 64 zákona)

(1) Uchazeč podá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března.

(2) Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, podá přihlášku řediteli střední školy do 20. března.

§ 13
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a náhradního termínu
(K § 64 zákona)

(1) Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, a to zveřejněním na veřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Přijímací zkouška, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, se v prvním kole přijímacího řízení koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do 7. května.

(3) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají v termínech od 2. do 17. května.

(4) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

(5) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním a pro další kola nejpozději 7 dnů před jejich konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce stanovených ředitelem školy, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.

(6) Informaci o nekonání přijímací zkoušky zveřejní ředitel školy bez zbytečného odkladu na veřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup a o nekonání přijímací zkoušky každého uchazeče písemně vyrozumí.

(7) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od původního termínu konání přijímací zkoušky. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy nejpozději 5 dnů před jejím konáním. Za vážné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole.

§ 14
Zveřejňování výsledků přijímacího řízení
(K § 64 zákona)*

(1) Ředitel školy zveřejní na veřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup do 3 pracovních dnů ode dne posledního termínu konání přijímací zkoušky nebo od zveřejnění informace o jejím nekonání

a)   pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,
b)   přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
c)   kritéria přijímacího řízení.

(2) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.

(3) Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

§ 15
Odvolání v přijímacím řízení
(K § 64 zákona)

(1) Ředitel školy určí a zveřejní bez zbytečného odkladu po prvním kole přijímacího řízení na veřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup počet volných míst pro odvolací řízení.

(2) Ředitel školy postoupí Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) spolu s odvoláním i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval.“.

8. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5b zní:

㤠15a
Zápisový lístek
(K § 64 zákona)

Pro náležitosti zápisového lístku se použijí obdobně ustanovení vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách5b).


5b)*Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16
Přijímání do vyššího než prvního ročníku
(K § 64 zákona)

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole. Ředitel školy může po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání.“.

10. § 19 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

㤠19
Komisionální zkouška
(K § 71 zákona)

(1) Komisionální zkoušku koná žák v případě,

a)   koná-li opravnou zkoušku9), nebo
b)   požádá-li písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení10).

(2) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Komisi jmenuje ředitel školy. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, dalšími členy jsou zkoušející učitel daného předmětu nebo jiné ucelené části učiva a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu nebo jiné ucelené části učiva.

(3) Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí pedagogické dokumentace žáka. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.

(4) V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou.

(5) Počet zkoušek konaných v jednom dnu stanoví ředitel školy po dohodě se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.

(6) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může ze závažných důvodů neúčast u komisionální zkoušky omluvit u ředitele školy nejpozději před jejím zahájením, případně může neúčast, zejména ze zdravotních důvodů, písemně omluvit i dodatečně, nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání komisionální zkoušky. Náhradní termín pro konání komisionální zkoušky stanoví ředitel školy.

(7) Odstoupí-li žák od komisionální zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke komisionální zkoušce bez omluvy nebo nebyla-li jeho omluva uznána, anebo poruší-li závažným způsobem pravidla komisionální zkoušky, posuzuje se, jako by komisionální zkoušku vykonal neúspěšně.

(8) Obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.


9) § 69 odst. 7 zákona.
10) § 69 odst. 9 zákona, ve znění zákona č. 49/2009 Sb.“.

11. V § 20 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Doklad o vzdělání získaném v zahraničí musí splňovat náležitosti stanovené jiným právním předpisem11).“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11) § 108 zákona.“.

12. V § 20 odst. 2 se za slova „v zahraničí,“ vkládají slova „nebo získání dílčí kvalifikace,“.

13. § 23 včetně nadpisu zní:

㤠23
Odborná praxe
(K § 71 a 103 zákona)

(1) Odborná praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem ve školách nebo na pracovištích osob oprávněných k činnosti související s daným oborem vzdělání, které uzavřely se školou smlouvu (dále jen „smluvní subjekt“).

(2) Odbornou praxi ve škole vede učitel praktického vyučování, učitel odborných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva nebo osoba pověřená smluvním subjektem.

(3) Organizační uspořádání odborné praxe stanoví ředitel školy podle zaměření daného oboru vzdělání a podle podmínek stanovených pro průběh vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu nebo akreditovaném vzdělávacím programu.“.

14. V § 26 odst. 1 až 4 se za slovo „žákovi“ vkládají slova „nebo studentovi“.

15. V § 26 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo studentovi“.

16. V § 27 odst. 2 se slova „1. června“ nahrazují slovy „15. června“.

17. V § 27 odst. 9 se slova „předá Ministerstvu vnitra“ nahrazují slovy „postoupí ministerstvu“.

18. V § 29 písmeno g) zní:

„g)   podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance organizační složky státu vykonávající činnost školy a zaměstnance fyzické nebo právnické osoby, anebo organizační složky státu při organizaci a řízení odborné praxe na pracovištích fyzických nebo právnických osob anebo organizačních složek státu.“.

19. V § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „předmětu“ vkládají slova „nebo jiné ucelené části učiva“.

20. V § 30 odstavec 4 zní:

„(4) Zápočet uděluje vyučující za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje vzdělávací program předmětu nebo jiné ucelené části učiva. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem „započteno“, ke kterému se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje.“.

21. V § 30 odstavec 6 zní:

„(6) Zkouškami se prověřují vědomosti, dovednosti a postoje studenta a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem.“.

22. V § 30 odst. 11 se slova „z jednotlivých předmětů“ nahrazují slovy „stanovených vzdělávacím programem“.

23. V § 31 odst. 1 se za slovo „student“ vkládá slovo „písemně“.

24. V § 31 odstavec 4 zní:

„(4) Komise je tříčlenná; předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, dalšími členy jsou zkoušející učitel daného předmětu nebo jiné ucelené části učiva a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu, případně jiné ucelené části učiva.“.

25. V § 31 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Počet komisionálních zkoušek konaných v jednom dnu stanoví ředitel školy po dohodě se studentem.“.

26. V § 33 odst. 2 a 4 a v § 34 odst. 2 se za slovo „předmětů“ vkládají slova „nebo jiných ucelených částí učiva“.

27. V § 35 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 13a a 13b zní:

„(3) Student, který je příslušníkem Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace a je mu uděleno služební volno při studiu13a), nebo je zaměstnancem zařazeným v těchto bezpečnostních sborech, zaměstnancem ministerstva, organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo organizační složky státu zřízené zákonem, k níž ministerstvo vykonává funkci zřizovatele, a má uzavřenu kvalifikační dohodu13b), je od úplaty osvobozen.


13a)  § 73 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
13b)  § 234 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.“.

28. Za § 35 se vkládají nové § 35a až 35c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13c a 13d znějí:

㤠35a
Jednotlivá zkouška
(K § 113a odst. 2 zákona)

(1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky nebo absolutoriu, lze konat ze zkušebních předmětů nebo ucelených částí studia určených ředitelem školy.

(2) K jednotlivé zkoušce se žadatel přihlašuje v termínech stanovených ředitelem školy. Součástí písemné přihlášky k jednotlivé zkoušce je originál či úředně ověřená kopie dokladu o získaném vzdělání.

(3) Jednotlivá zkouška se koná v termínech stanovených ředitelem školy.

(4) Jednotlivá zkouška se provádí stejným způsobem jako zkouška profilové části maturitní zkoušky nebo zkouška absolutoria. Hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, se provádí způsobem podle § 17 a hodnocení zkoušky, která odpovídá zkoušce absolutoria, se provádí způsobem podle § 34.

(5) Ředitel školy, ve které žadatel jednotlivou zkoušku konal, vystaví žadateli osvědčení o jednotlivé zkoušce nejpozději do 7 dnů ode dne hodnocení žadatele v této zkoušce, vykonal-li uchazeč jednotlivou zkoušku úspěšně.

§ 35b
Úplata za jednotlivou zkoušku
(K § 113a odst. 2)

(1) Za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní nebo zkoušce absolutoria, činí úplata nejvýše 1 500 Kč. 

(2) Žadatel, který je příslušníkem Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace a je mu uděleno služební volno při studiu anebo služební volno k získání dalšího odborného požadavku13c), nebo je zaměstnancem zařazeným v těchto bezpečnostních sborech, zaměstnancem ministerstva, organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo organizační složky státu zřízené zákonem, k níž ministerstvo vykonává funkci zřizovatele, a vykonání zkoušky je v zájmu zaměstnavatele, je od úplaty osvobozen.

§ 35c
Organizace nostrifikační zkoušky
(K § 108a odst. 5)

(1) Nostrifikační zkouškou se ověřuje, zda znalosti a dovednosti absolventa zahraniční školy, který požádal o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního nebo vyššího odborného vzdělání v oblasti činnosti policie nebo požární ochrany (dále jen „zahraniční vysvědčení“) v České republice (dále jen „žadatel“), odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu.

(2) Nostrifikační zkoušku ve škole, podle jejíhož vzdělávacího programu se zahraniční vysvědčení posuzuje (dále jen „příslušná škola“), nařídí žadateli ministerstvo

a)   při zjištění částečné odlišnosti obsahu a rozsahu vzdělání v zahraniční škole, nebo
b)   nesplnil-li‰ žadatel‰ požadavky‰ stanovené‰ jiným‰ právním předpisem13d).

(3) Obsah, rozsah a termín konání nostrifikační zkoušky stanoví ministerstvo vnitřním předpisem.

(4) Komise pro nostrifikační zkoušku je nejméně tříčlenná. Předsedu a ostatní členy jmenuje vedoucí pověřeného útvaru na návrh ředitele nebo ředitelů příslušných škol.

(5) O hodnocení celkového výsledku nostrifikační zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(6) O nostrifikační zkoušce se pořizuje protokol.

(7) Úspěšné složení nostrifikační zkoušky, byla-li nařízena, je podmínkou k uznání platnosti zahraničního vysvědčení a vydání dokladu o tom.


13c) § 72 zákona č. 361/2003 Sb.
13d) § 108 odst. 3 písm. b) a odst. 4 zákona.“.

29. V § 36 odstavec 1 zní:

„(1) Student uhradí školné ve dvou splátkách, a to nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku.“.

30. V § 39 odst. 1 se slova „přesnídávka,“ a „ , svačina“ zrušují.

31. V § 40 se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

32. V § 42 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

33. V § 45 odstavec 2 zní:

„(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy. Ředitel školy zasílá výroční zprávu ministerstvu do 30. října a zveřejní ji na veřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

34. V § 48a odst. 2 se slova „Ministerstva vnitra“ nahrazují slovem „ministerstva“.

35. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který včetně nadpisu zní:

㤠48b
Inspekční činnost
(K § 175 odst. 6 zákona)

(1) Oprávnění k výkonu inspekční činnosti vůči policejním školám a školským zařízením zřizovaným ministerstvem a vůči jejich smluvním subjektům prokazují zaměstnanci ministerstva průkazem inspekčního pracovníka, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) Oprávnění k výkonu inspekční činnosti vůči školám a školským zařízením požární ochrany zřizovaným ministerstvem a vůči jejich smluvním subjektům prokazují příslušníci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a zaměstnanci ministerstva průkazem inspekčního pracovníka, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.“.

36. Za přílohu č. 2 se doplňují přílohy č. 3 a 4, které znějí:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2010.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA, v. r.

E-shop

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.