Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 483/2009 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2009, částka 153, ze dne 31. 12. 2009

483

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb. a vyhlášky č. 14/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) bodě 7 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:

„8.  strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného.“.

2. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Kupóny prokazující zaplacení časového poplatku se liší podle délky své platnosti. Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) První díl kupónu, který se umísťuje ve vozidle, má tvar čtverce se zaoblenými rohy a u kupónu s platností na jeden rok se zaobleným pravým horním rohem přední strany a levým horním rohem zadní strany tiskové plochy; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.“.

3. V § 4 odst. 1 písm. c) se slovo „sedmidenního“ nahrazuje slovem „desetidenního“.

4. V § 4 odst. 1 písm. e) se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

5. V § 4 odst. 1 písm. j) se slova „demetalizovaným příčným pruhem“ nahrazují slovy „demetalizovanou příčnou dvoulinkou“, slovo „sedmidenní“ se nahrazuje slovem „desetidenní“ a slova „demetalizovaného pruhu“ se nahrazují slovy „demetalizované dvoulinky“.

6. V § 4 odst. 3 písm. c) se slovo „sedmidenního“ nahrazuje slovem „desetidenního“.

7. V § 4 odst. 3 písm. i) se slova „demetalizovaným příčným pruhem“ nahrazují slovy „demetalizovanou příčnou dvoulinkou“, slovo „sedmidenní“ se nahrazuje slovem „desetidenní“ a slova „demetalizovaného pruhu“ se nahrazují slovy „demetalizované dvoulinky“.

8. V § 4 odstavec 5 zní:

„(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónu platného pro:

jeden rok barvy modrá a růžová,

jeden měsíc barvy šedozelená a růžová,

deset dnů barvy zelená a růžová.“.

9. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Plošné řešení prvního dílu kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující hmotnostní kategorii vozidla je umístěn na přední straně kupónu v pravé dolní části a na zadní straně kupónu ve střední dolní části kupónu. Piktogram je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.

(2) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v pravé střední části nad písmenem označujícím dobu platnosti.

(3) Číslo označující rok platnosti je na přední straně kupónu umístěno v horní polovině pod rámečkem pro zápis registrační značky a na zadní straně v horní polovině kupónu. Číslice jsou vysoké 13 mm.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně kupónu umístěno pod údajem o hmotnosti vozidla v dolní pravé části a na zadní straně kupónu v levé dolní části. Písmeno je vysoké 16 mm.

(5) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „rychlostní silnice“ jsou umístěny na přední i zadní straně kupónu v pravé horní části kupónu. Oba symboly dopravních značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.

(6) Holografický prvek je na přední straně kupónu umístěn v jeho levé spodní části a na zadní straně kupónu v jeho pravé spodní části. Holografický prvek je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je na přední straně kupónu umístěn v jeho horní části. Rámeček je 5 mm vysoký a široký přes celou šířku kupónu. Písmena RZ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna přímo v rámečku vlevo u ročního kupónu a vpravo u měsíčního a desetidenního kupónu.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu v pravé části nad údajem o hmotnosti vozidla. Série je umístěna vlevo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.

(9) Na papírové podložce pod spodním okrajem kupónu je vytištěn třináctimístný čárový kód tmavomodré barvy.“.

10. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6
Plošné řešení druhého dílu kupónu

(1) Všechny prvky jsou umístěny na přední straně kupónu, mimo prvku dle odstavce 8.

(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn ve spodní části pod písmenem označujícím dobu platnosti. Piktogram je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.

(3) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn u spodního okraje kupónu pod symboly dopravních značek.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno v horní části kupónu nad dvoupísmennou sérií a šestimístným pořadovým číslem. Číslice jsou vysoké 10 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno v pravé spodní části kupónu vpravo od holografického prvku a je vysoké 10 mm.

(6) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „rychlostní silnice“ jsou umístěny ve spodní části pod holografickým prvkem. Oba symboly dopravních značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.

(7) Holografický prvek je umístěn v levé spodní části kupónu. Jeho tvar je shodný a u všech druhů kupónů je motiv holografického prvku otočen o 90 ° oproti prvnímu dílu.

(8) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn na papírové podložce zadní strany kupónu. Vpravo od rámečku jsou písmena RZ vysoká 1,5 mm.

(9) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny ve střední části kupónu nad holografickým prvkem. Série je umístěna vlevo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.

(10) Nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE (2. ČÁST)“ je umístěn v horní části kupónu. Nápis je rozdělen do pěti řádků a výška písmen v nápisu je 2 mm.“.

11. V § 6 odst. 10 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1,5“.

12. V § 7 odst. 3 se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

13. V části první hlavě III se za díl 3 vkládá nový díl 4, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

„Díl 4
Struktura, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného(K § 22 odst. 7 zákona)

§ 23a
Popis nákladů započitatelných pro výpočet mýtného

(1) Náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady bezprostředně související s jejich výstavbou, které tvoří

a)   cena staveb a pozemků,
b)   náklady na financování výstavby zpoplatněných pozemních komunikací,
c)   náklady na zpracování projektové a územně plánovací dokumentace,
d)   náklady na archeologický, geologický a jiný obdobný průzkum,
e)   odpisy ve smyslu jiných právních předpisů4).

(2) Náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady na běžnou a souvislou údržbu a na opravy, které tvoří

a)   náklady na údržbu vozovky a krajnic včetně zimní údržby,
b)   náklady na údržbu dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství,
c)   náklady na ošetřování silniční vegetace.

(3) Náklady na správu související s provozem zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují ostatní náklady neuvedené v odstavcích 1 a 2, jejichž vynaložení přímo souvisí s provozem na zpoplatněných pozemních komunikacích a které zároveň nesouvisí s výstavbou a provozem systému elektronického mýtného. Mezi tyto náklady patří též platby vyplývající z koncesních smluv.

(4) Náklady na výstavbu a provoz systému elektronického mýtného zahrnují

a)   náklady na výstavbu, zřízení a údržbu stanovišť pro výběr mýtného,
b)   náklady související s provozem, správou, výběrem a vymáháním mýtného,
c)   odpisy ve smyslu jiných právních předpisů4).

(5) Do nákladů na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací podle odstavce 1 se zahrnou

a)   náklady na výstavbu pozemních komunikací dokončených po 10. červnu 1978, do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které se určí poměrem, jenž odpovídá podílu předpokládané doby životnosti zpoplatněné pozemní komunikace, která zbývá po 10. červnu 2008 na celkové předpokládané době životnosti zpoplatněných pozemních komunikací,
b)   náklady vynaložené a předpokládané na výstavbu pozemních komunikací, které jsou ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky ve výstavbě,
c)   předpokládané náklady na výstavbu plánovaných pozemních komunikací, které jsou zaneseny v územně plánovací dokumentaci; tyto náklady jsou rozloženy podle plánované životnosti pozemní komunikace, nejméně však na období 20 let.

§ 23b
Způsob výpočtu nákladů na zpoplatněné pozemní komunikace

Náklady na zpoplatněné pozemní komunikace se určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 23a, vztažených ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Při výpočtu nákladů pouze pro určitou část komunikací se použije jen odpovídající část nákladů, vztažená ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Pro výpočet se použijí náklady za kalendářní rok.

§ 23c
Způsob stanovení sazeb mýtného

Výpočet sazeb mýtného se provede na skutečném nebo předpokládaném podílu vozidel podléhajících mýtnému na ujetých kilometrech na zpoplatněných pozemních komunikacích. Pro výpočet lze použít pouze podíl nákladů, vypočtených podle § 23a a vztažených zvlášť pro dálnice a rychlostní silnice a zvlášť pro vybrané silnice I. třídy, uvedené v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce. Uvedený podíl nákladů se přiřadí pouze ke skutečnému nebo předpokládanému podílu vozidel podléhajících mýtnému. Takto stanovený podíl nákladů se rozdělí podle podmínek stanovených v jiném právním předpise5) a vztahuje se vždy ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektrického mýtného.


4)  Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5)  § 3 a 4 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. Příloha č. 1 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. Příloha č. 2 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. Příloha č. 3 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. Příloha č. 4 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministr:
Ing. Slamečka, MBA v. r.

E-shop

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 4. vydání

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 4. vydání

Milan Tomíček, Bohumila Kotenová, Petra Petrová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. zohledňující poslední vývoj v této oblasti s účinností k 13. 2. 2023. Autoři (Milan Tomíček, Bohumila Kotenová a Petra Petrová) poskytují co nejkomplexnější komentář jednotlivých ustanovení zákona, ... pokračování

Cena: 1 540 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.