Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


479

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2009

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) (dále jen „předpis Evropských společenství“) některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova2) (dále jen „dotace“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti3).

§ 2
Postup vyhodnocení zpráv o kontrole

(1) Fond nejprve vyhodnotí zprávy o kontrole4) za každou oblast řízení5) a za oblast dobrý zemědělský a environmentální stav6) postupem stanoveným v § 3 odst. 1.

(2) Jestliže Fond ukončil vyhodnocení podle odstavce 1, vypočte souhrnné procentické snížení dotace postupem stanoveným v § 3 odst. 2 za každou oblast řízení a za oblast dobrý zemědělský a environmentální stav.

(3) Jestliže Fond zjistí, že alespoň jedna zpráva o kontrole obsahuje úmyslné, popřípadě opakované úmyslné porušení7) a přitom nejde o úmyslné porušení v důsledku vícenásobného opakování porušení téhož kontrolovaného požadavku podle předpisu Evropských společenství8), Fond nepostupuje podle odstavců 1 a 2 a přistoupí ke stanovení snížení přímo podle § 4.

(4) Seznam kontrolovaných

a)   aktů9) pro oblasti řízení je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)   požadavků10) pro oblasti řízení je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
c)   standardů11) pro oblast dobrý zemědělský a environmentální stav je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3
Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblastí řízení a oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav

(1) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje opakované8) nebo úmyslné porušení7) kontrolovaného požadavku, popřípadě standardu, Fond přidělí

a)   0 % zprávě, podle které bylo zjištěno celkové zanedbatelné porušení12),
b)   1 % zprávě, podle které bylo zjištěno celkové malé porušení,
c)   3 % zprávě, podle které bylo zjištěno celkové střední porušení,
d)   5 % zprávě, podle které bylo zjištěno celkové velké porušení.

(2) Fond pro vyhodnocení souhrnného procentického snížení dotace za každou oblast řízení a za oblast dobrý zemědělský a environmentální stav použije zprávu o kontrole s nejvyšším procentickým hodnocením podle odstavce 1. Je-li v rámci každé oblasti řízení a v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav více zpráv se shodným nejvyšším procentickým hodnocením, Fond použije zprávu doručenou, popřípadě vytvořenou později.

§ 4
Stanovení celkového snížení dotace při úmyslném porušení oblastí podléhajících podmíněnosti

(1) Nestanoví-li předpis Evropských společenství8) jinak a alespoň jedna zpráva o kontrole doručená Fondu za některou z oblastí řízení nebo oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav obsahuje úmyslné nebo úmyslné opakované porušení7), Fond postupuje v souladu s předpisem Evropských společenství7) a sníží celkovou dotaci

a)   o 20 %, neobsahuje-li ani jedna zpráva úmyslné opakované porušení,
b)   o 60 %, obsahuje-li alespoň jedna zpráva úmyslné opakované porušení.

(2) Fond může dotaci podle odstavce 1 písm. a) a b) dále snížit nebo zvýšit podle předpisu Evropských společenství7).

§ 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení bodu 11 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Šebesta v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č.  1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 21. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 639/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o zvláštní podporu.
2)    Čl. 36 písm. a) body i až iv) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
3)   Část II hlava III kapitola III nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Čl. 50a a čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Část II hlava I kapitola II oddíl II nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.
Část II hlava I kapitola III oddíl IVa pododdíl III a část II hlava I kapitola IV oddíl IVb pododdíl III nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Hlava II kapitola 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
4)   Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
5)   Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
6)   Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
7)   Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
8)    Čl. 66 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
9)   Čl. 2 odst. 32 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.
10)   Čl. 2 odst. 34 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
11)   Čl. 2 odst. 33 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
12)   Čl. 24 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 48 odst. 1 písm. c) a čl. 66 odst. 2b nařízení Komise (ES) č.  796/2004, v platném znění.

E-shop

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Vítek a kolektiv - C. H. Beck

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, který byl přijat dne 31. května 2015, zavádí do ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví. Zeměpisná označení, která označují např. sýry Feta a Parmigiano Reggiano, víno Rioja a Budějovické pivo, jsou ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.