Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


478

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2009

o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) podmínky poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů2) (dále jen „podpora“) dodávané bezplatně žákům prvních až pátých ročníků základních škol3) (dále jen „škola“).

§ 2
Předmět podpory

(1) Podpora se poskytuje na tyto produkty:

a)   čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě na balené čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uvedené v části IX přílohy I jednotného nařízení o společné organizaci trhů4), pokud neobsahují přísady uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství5), a
b)   balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přísady uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství5) ani konzervanty.

(2) Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.

(3) Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce do škol“.

§ 3
Žádost o schválení pro dodávání produktů

(1) Žádost o schválení pro dodávání produktů (dále jen „žádost o schválení“) může podat osoba, která řídí distribuci produktů podle čl. 6 odst. 2 písm. e) bodu i) nařízení Komise (ES) č. 288/2009 (dále jen „žadatel“).

(2) Žádost o schválení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři do 31. března kalendářního roku, jestliže žadatel hodlá zahájit dodávky produktů v tomto kalendářním roce.

(3) Součástí žádosti o schválení je kromě závazků uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství6) také závazek žadatele, že produkty dodá nejméně jednou měsíčně do každé školy, s níž bude mít žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v rámci celého území České republiky v průběhu celého školního roku a závazek, že smlouvy o dodávání produktů uzavře alespoň se dvěma distributory.

(4) Žadatel připojí k žádosti o schválení

a)   smlouvy uzavřené alespoň se dvěma distributory o dodávání produktů do škol nebo jejich úředně ověřené kopie,
b)   doklad o zřízení samostatného bankovního účtu určeného pouze k financování této podpory, nebo jeho úředně ověřenou kopii.

(5) Fond schválí žadatele, pokud splní podmínky stanovené v odstavcích 1 až 4. Fond zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o schváleném žadateli a formulář určený pro přihlášení školy žadateli.

(6) Schválený žadatel předloží do 25. září příslušného kalendářního roku Fondu na jím vydaném formuláři informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů na probíhající školní rok, a o celkovém počtu žáků prvních až pátých ročníků v těchto školách, potvrzenou osobou oprávněnou jednat jménem školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů. Součástí informace je prohlášení školy, že pro příslušný školní rok odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele.

(7) Schválený žadatel začne dodávat produkty do škol od prvního dne příslušného školního roku. Způsobilé náklady (čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 288/2009) na dodávky na jednoho žáka nesmí překročit limit na jednoho žáka pro příslušný školní rok podle odstavců 8 a 9.

(8) Předběžný měsíční limit na jednoho žáka se do doby stanovení limitu podle odstavce 9 vypočítá jako podíl celkové podpory pro Českou republiku a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice, uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství7), vydělený počtem měsíců školního roku.

(9) Fond do 20. října příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli limit na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu Fond vychází z podílu celkové podpory stanovené pro Českou republiku na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství8) a počtu žáků prvních až pátých ročníků všech škol, s nimiž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, vyplývajícího z informace podle odstavce 6, po odečtení souvisejících nákladů9).

(10) Jestliže schválený žadatel hodlá ukončit dodávání produktů, oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu, který mu schválení podle odstavce 5 odejme.

§ 4
Žádost o poskytnutí podpory

(1) Žádost o poskytnutí podpory podává schválený žadatel za každý kalendářní měsíc školního roku10) (dále jen „dodávkové období“), v jehož průběhu organizuje dodávky produktů do škol.

(2) Žádost o poskytnutí podpory doručí schválený žadatel Fondu na jím vydaném formuláři po skončení dodávkového období, ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství11).

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory je kromě náležitostí uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství12) také

a)   celkový přehled jednotlivých druhů dodaných produktů za dodávkové období a jejich množství, včetně ceny těchto produktů; uvedené údaje se předkládají v listinné nebo elektronické podobě,
b)   celkový počet žáků prvních až pátých ročníků, na které je žádáno o poskytnutí podpory za dodávkové období; uvedené údaje se předkládají v listinné nebo elektronické podobě.

(4) Schválený žadatel připojí k žádosti o poskytnutí podpory

a)   smlouvy uzavřené mezi ním a distributory o dodávání produktů do škol, nebo jejich kopie, pokud je žádost o poskytnutí podpory podávána poprvé,
b)   smlouvu o dodávání produktů do škol, nebo její kopii, uzavřenou mezi ním a distributorem, který začal dodávat produkty až v průběhu příslušného školního roku, pokud je žádost o poskytnutí podpory podávána za dodávkové období, ve kterém nový distributor začal dodávat produkty,
c)   oznámení školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku,
d)   soupis faktur vystavených distributorem za produkty dodané v příslušném dodávkovém období a uhrazených žadatelem ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory13), v souladu s limity stanovenými v § 3 odst. 8 a 9,
e)   výpis z bankovního účtu podle § 3 odst. 4 písm. b) prokazující uhrazení faktur podle písmene d).

§ 5
Propagace

(1) Fond zajistí tisk plakátu14) a předá ho schválenému žadateli.

(2) Schválený žadatel zajistí, aby každá škola, se kterou má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, používala plakát evropského projektu „Ovoce do škol“ v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství14).

§ 6
Přechodná ustanovení

(1) Žádost o schválení v rámci školního roku 2009/2010 se podává do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Fond rozhodne o schválení této žádosti v souladu s podmínkami uvedenými v § 3 odst. 1, 3 a 4.

(2) Žadatel schválený podle odstavce 1 začne ve školním roce 2009/2010 dodávat produkty do škol bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení. Způsobilé náklady na dodávky na jednoho žáka15) nesmí překročit limit na jednoho žáka pro školní rok 2009/2010 podle odstavců 3 a 5.

(3) Předběžný měsíční limit na jednoho žáka se do doby stanovení limitu podle odstavce 5 vypočítá jako podíl celkové podpory pro Českou republiku a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice, uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství7), vydělený počtem zbývajících měsíců školního roku 2009/2010.

(4) Žadatel schválený podle odstavce 1 předloží Fondu na jím vydaném formuláři do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů na školní rok 2009/2010, a o celkovém počtu žáků prvních až pátých ročníků v těchto školách, potvrzenou oprávněnou osobou školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů. Součástí informace je prohlášení školy, že pro školní rok 2009/2010 odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele.

(5) Fond do 20 dnů ode dne doručení informace podle odstavce 4 od všech schválených žadatelů písemně oznámí každému žadateli schválenému podle odstavce 1 limit na jednoho žáka pro školní rok 2009/2010. Při stanovení tohoto limitu Fond vychází z podílu celkové podpory stanovené pro Českou republiku na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství8) a počtu žáků prvních až pátých ročníků všech škol, s nimiž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, vyplývajícího z informace podle odstavce 4, po odečtení souvisejících nákladů9).

(6) Žádost o poskytnutí podpory v rámci školního roku 2009/2010 může žadatel schválený podle odstavce 1 podat poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém zahájil dodávky produktů do škol, v souladu s limitem stanoveným v odstavcích 3 a 5.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Šebesta v. r.


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, ve znění nařízení Rady (ES) č. 13/2009 ze dne 18. prosince 2008.
Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“.
2)   Část IX a XI přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
3)   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Část IX přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
5)   Čl. 3 odst. 2 a příloha I nařízení Komise (ES) č. 288/2009.
6)   Čl. 7 a 8 nařízení Komise (ES) č. 288/2009.
7)   Příloha II nařízení Komise (ES) č. 288/2009.
8)   Čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 288/2009.
9)   Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 288/2009.
10)   Čl. 10 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 288/2009.
11)   Čl. 10 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 288/2009.
12)   Čl. 10 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 288/2009.
13)   Čl. 10 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 288/2009.
14)   Příloha III nařízení Komise (ES) č. 288/2009.
15)   Čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 288/2009.

E-shop

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Jaroslava Svobodová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Jaromír Jirsa, Libor Vávra, Petr Meduna, Kryštof Janek, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je originální, čtivou, vskutku praktickou příručkou, ...

Cena: 847 KčKOUPIT

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů

Jiří Plos - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je podrobným komentářem zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tedy zákona označovaného jako autorizační zákon. Publikace je rozdělena do pěti částí. ...

Cena: 1 850 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.