Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


460

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:

Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmena j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k)   lesním porostem stromy nebo stromy a keře lesních dřevin v nezastavěném území31), které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,
l)   nelesním porostem okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném29) a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.“.

2. V § 5 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává.“.

3. V § 13 odst. 2 ve vysvětlivce k veličině n se slova „v tabulkách č. 1 a 2“ nahrazují slovy „v tabulkách č. 1 až 3“.

4. V § 14 odst. 1 písm. a) ve vysvětlivce CS se za slovo „částí“ vkládá slovo „chovného“.

5. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

„(2) Byt nebo nebytový prostor, popřípadě jejich části, které vzniknou nebo se mění jejich velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě10a), se z hlediska oceňování posuzují jako rozestavěné. Jejich cena se zjistí podle ustanovení části druhé hlavy první na základě jejich skutečného stavu se zohledněním projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Není-li projektová dokumentace, zjistí se podle předpokládaného stavu po jejich dokončení a sníží se o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti. Výše podílů chybějících a nedokončených konstrukcí se zjistí odborným odhadem.


10a) § 17 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000  Sb.“.

6. V § 22 odst. 1 se za slova „Je-li pronajata“ vkládá slovo „celá“ a slova „jako celek jednomu nebo více nájemcům,“ se zrušují.

7. V § 22 odst. 2 se slova „popřípadě převažující část stavby,“ nahrazují slovy „popřípadě její převažující část, stavbou“, za slovy „č. 2“ se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a za slova „podle přílohy č. 3“ se vkládají slova „a je“.

8. V § 22 odst. 5 se za slovy „a výnosového způsobu posuzují vždy“ nahrazuje slovo „jako“ slovy „tak, jakoby šlo o“.

9. V § 23 odstavec 4 zní:

„(4) Roční nájemné zjištěné za celou stavbu nebo soubor staveb podle odstavců 2 a 3 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno nebo jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby, sníží se o 5 % z ceny pozemku, zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 22 odst. 1 až 3. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.“.

10. V § 24 odst. 2 se vzorec „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“ nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

11. V § 24 odst. 2 se vzorec „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“ nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

12. V § 26 odst. 2 se vzorec „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“ nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

13. V § 27 na konci textu odstavce 6 se doplňují slova „ , s výjimkou cenových map v měřítku větším než 1 : 1000 včetně, se samostatným, odděleným oceněním pozemků zastavěných ploch a pozemků s nimi funkčně spojených.“.

14. V § 28 odst. 7 úvodní části se zrušují slova „(dále jen „komunikace“), pokud jsou veřejně užívány“ a za slova „a veřejné prostranství25), které není součástí komunikace“ se vkládají slova „(dále jen „komunikace“), jakož i pozemku“.

15. V § 28 odst. 7 písm. b) se slova „ve funkčním celku“ nahrazují slovem „užívané“.

16. V § 28 odst. 8 se číslo „1,00“ nahrazuje číslem „1,15“.

17. V § 28 odst. 12, v § 32 odst. 1 a 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

18. V § 29 odstavec 4 zní:

„(4) Není-li pozemek uvedený v odstavci 1 více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 38 v nezastavěném území31) nebo podle § 41 odst. 2 v zastavěném území29), starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 32 odst. 4 a vynásobí se koeficientem 0,65 a koeficientem Kp z přílohy č. 39.“.

19. V § 29 odst. 5 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 4“.

20. V § 31 odstavec 4 zní:

„(4) Cena pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jejich částí pod hrází a s jejich dalšími stavebními součástmi, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem16), rozhodnutím o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) nebo veřejnoprávní smlouvou20) ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se zjistí jako součin jeho výměry evidované v katastru nemovitostí v m2, ceny uvedené v § 28 odst. 1 písm. a) až l), koeficientu Ki z přílohy č. 38, koeficientu Kp z přílohy č. 39 a

a)   koeficientu 0,06 u pozemku v zastavěném území, nebo
b)   koeficientu 0,05 v nezastavěném území.“.

21. V § 31 odst. 5 se za slovy „v § 28 odst. 1 písm. a) až l)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „a koeficientu Kp z přílohy č. 39“.

22. V § 31 odst. 7 se za slova „přílohy č. 23“ vkládají slova „a koeficientu Kp z přílohy č. 39“.

23. V § 32 odst. 3 se za slova „přílohy č. 23“ vkládají slova „ , koeficientu Kp z přílohy č. 39“ a v § 32 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „jeho výměry v m2“ vkládají slova „ , koeficientu Kp z přílohy č. 39“.

24. V § 33 odst. 1 se za slova „soubor staveb s pozemky“ vkládají slova „v jednotném funkčním celku s ním,“ a slova „jednomu nebo více nájemcům“ se zrušují.

25. V § 35 odst. 2 se vzorec

„Ha = [(Au - c)´ fa + c]´ Ba ´ Kv ´ Kp“ nahrazuje vzorcem „Ha = [(Au - c)´ fa + c]´ Ba“.

26. V § 35 odst. 2 u vysvětlivky symbolu Ha se před slovo „cena“ vkládá slovo „základní“ a slova „ , Kv …. věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp …. koeficient prodejnosti“ se zrušují.

27. V § 35 odst. 8 se za slova „v příloze č. 26, se“ vkládá slovo „základní“ a u vysvětlivky symbolu Ha se před slovo „cena“ vkládá slovo „základní“.

28. V § 35 odst. 8 se vzorec Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

29. V § 35 odst. 8 se slova „ , Kv ….. věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp ….. koeficient prodejnosti“ zrušují.

30. V § 35 odst. 9 se před slovo „cena“ vkládá slovo „základní“ a vzorec „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“ se nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

31. V § 35 odst. 9 se slova „ , Kv ….. věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp ….. koeficient prodejnosti“ zrušují.

32. V § 35 odst. 10 před slovo „cena“ se vkládá slovo „základní“ a vzorec „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“ se nahrazuje vzorcem „Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu“.

33. V § 35 odst. 10 se slova „ , Kv ….. věkový koeficient lesního porostu“ a „Kp ….. koeficient prodejnosti“ zrušují.

34. V § 36 odstavec 4 zní:

„(4) Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít postup ocenění podle § 40 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek, stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově.“.

35. V § 37 se na konci textu odstavce 2 v závorce doplňují slova „Kv = 1 - (u - a) x 0,005“.

36. § 39 včetně nadpisu zní:

㤠39
Nelesní porost

(1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem podle přílohy č. 32.

(2) Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 32 tabulkách č. 2 a 3.

(3) Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí přiměřeně do příslušných skupin podle přílohy č. 26.

(4) Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle přílohy č. 37 a zjistí podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

37. V § 42 odst. 3 se číslo „0,035“ nahrazuje číslem „0,045“.

38. V § 42 odst. 4 se číslo „0,075“ nahrazuje číslem „0,085“.

39. V § 42 odst. 5 se za slova „těchto trvalých porostů,“ vkládá slovo „na pozemcích“ a číslo „0,055“ se nahrazuje číslem „0,065“.

40. V § 44 odstavec 7 zní:

„(7) Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky v druhu pozemku zahrada a ostatní plocha, oceňované podle § 28 odst. 5 a § 32 odst. 2, funkční celek s pozemkem druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků Kp tohoto pozemku. Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky v druhu pozemku zahrada a ostatní plocha, oceňované podle § 28 odst. 5 a § 32 odst. 2, funkční celek s více pozemky druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků nejnižší Kp pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.“.

41. V § 44 odst. 11 se věta první nahrazuje větou„Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39, kromě Kp pro stavby oceněné podle § 14, pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a § 32 odst. 3 až 5 a trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 lze snížit nebo zvýšit až o 25 % hodnoty koeficientu v případech důkazně podložených příslušnými podklady, fotodokumentací a mapami, popřípadě jinými archivovanými důkazními materiály.“.

42. § 45 zní:

㤠45

Zjištěná cena nemovitosti se sníží o cenu věcného břemena na ní váznoucího zjištěnou podle § 18 zákona, nejvýše však o 80 % zjištěné ceny nemovitosti.“.

43. V příloze č. 2 tabulka Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru včetně vysvětlivek zní:

44. V příloze č. 3 tabulka „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru“ včetně vysvětlivek zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 5 v tabulce č. 12 „Vodovody trubní“ se řádek nad tabulkou s textem „CZ-CC 2212, 2222 SKP 46.21.32.1“ nahrazuje řádky nad tabulkou s textem „CZ-CC 2212 – dálková vedení,“ a „2222 – místní vedení SKP 46.21.32.1“.

46. V příloze č. 6 v tabulce „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru“ v části I. „Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru“ se za slova „CZ-CC 111“ vkládají slova „a 112“.

47. V příloze č. 13 se symbol „CSR“ nahrazuje symbolem „CS“, symbol „KR“ nahrazuje symbolem „KR“ a v poslední větě se slovo „normace“ v závorce zrušuje.

48. V příloze č. 15 v bodě 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)   stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo požárem).“.

49. V příloze č. 15 v bodě 8 písm. b) v řádku „Ki ….. koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 35“ se číslo „35“ nahrazuje číslem „38“.

50. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 „Konstrukce a vybavení garáží“ se znak č. 4 Podlažnost zrušuje. Dosavadní znaky č. „5, 6, 7“ se označují jako znaky č. „4, 5, 6“.

52. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 „Konstrukce a vybavení garáží“ ve znaku č. 6 Stavebně-technický stav, ve sloupci Hodnota Vi se číslo „0,45“ nahrazuje číslem „0,40“ a v posledním řádku tabulky ve vzorci se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „6“.

53. V příloze č. 18 vysvětlivky pod tabulkou č. 2 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. Příloha č. 18a zní:

„Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. V příloze č. 20a tabulka č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze č. 20a v tabulce č. 2 „Konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků“ ve znaku č. 2 v kvalitativním pásmu č. I. se za slova „zdivo smíšené“ doplňují slova „nebo kamenné“, ve znaku č. 13 v kvalitativním pásmu č. V. se číslo „0,45“ nahrazuje číslem „0,40“ a vysvětlivky pod tabulkou znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

59. V příloze č. 21 v tabulce č. 3 v položce č. 3.1 se za slovy „oblast č. 1“ slova „ , s výjimkou Ostravy, kde jde o k. ú. Moravská Ostrava“ zrušují.

60. V příloze č. 21 v tabulce č. 3 položky č. 3.4 a 3.5 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

61. V příloze č. 21 bod č. 1 pod tabulkou č. 3 zní:

„1.  Pozemku v zastavěném území k. ú. sídelní části města podle odstavce 1 písm. a), c), e), g) a i) [v případě měst vyjmenovaných v příloze č. 39 jejich oblast č. 1] náleží polohová přirážka podle příslušné položky č. 1.2 tabulky č. 1. V městech s počtem nad 250 tis. obyvatel náleží pozemku plná výše polohové přirážky, v městech s počtem od 50 do 250 tis. obyvatel nejméně její polovina a v ostatních vyjmenovaných městech nejméně její čtvrtina. V ostatních oblastech vyjmenovaných měst a ostatních obcích náleží pozemku polohová přirážka přiměřeně výhodnosti jeho polohy pro účel jeho skutečného účelu užívání.“.

62. V příloze č. 21 bod č. 3 pod tabulkou č. 3 zní:

„3.  Použití i nepoužití srážek a přirážek k základní ceně stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2 a 1.3 musí být vždy zdůvodněno prokazatelným způsobem, zvláště je-li poloha pozemku posuzována s výhradami, popř. jinak než jako nejvýhodnější.“.

63. V příloze č. 23 u položky 3.3 se odkaz „3)“ nahrazuje odkazem „4)“, u položky 3.4 se odkaz „4)“ nahrazuje odkazem „5)“ a u položky 3.5 se odkaz „5)“ nahrazuje odkazem „6)“.

64. V příloze č. 27 se doplňuje poznámka, která zní: „V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize LHP/LHO a výsledkem převodu podle přílohy č. 27 se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.“.

65. V příloze č. 30 se ve všech tabulkách pro jednotlivé skupiny dřevin a obmýtí ve sloupci pro věk za číslo v posledním řádku vkládají slova „a více“.

66. V příloze č. 31 tabulka č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

67. V příloze č. 32 se slovo „lesních“ nahrazuje slovem „nelesních“.

68. V příloze č. 32 v tabulce č. 1 v řádku 4 ve sloupci Součinitel srovnávací bonity se číslo „0,70“ nahrazuje číslem „1,15“ a v řádku 12 ve sloupci Součinitel srovnávací bonity se číslo „1,85“ nahrazuje číslem „1,15“.

69. V příloze č. 33 se vkládá pod tabulku č. 1 poznámka, která zní: „U dřeviny DOUGLASKA, která má jen 5 bonitních stupňů, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3, 5, 7 a 9.“.

70. V příloze č. 37 v tabulce č. 1 v řádku č. 3 ve sloupci charakteristika se slova „skupiny II rodů bříz a“ zrušují a za slovo „trnovníků“ se vkládají slova „a rodu bříza ze skupiny II“.

71. V příloze č. 37 v bodě 1.4. se za slova „trávníků“ vkládají slova „podle způsobu založení“.

72. V příloze č. 37 tabulka č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

73. V příloze č. 37 v poznámce pod tabulkou č. 6 se slova „základní cena se násobí počtem řad“ nahrazují slovy „ocení se každá řada samostatně“.

74. V příloze č. 37 bod 4 zní:

„4.  Větší trvalé porosty s výměrou pozemku větší než 1 000 m2 nebo s počtem stromů větším než 50 ks, které nemají charakter lesních porostů ani porostů ovocných nebo okrasných dřevin a v zástavbě i volné krajině plní rovněž ekologickou funkci, lze ocenit podle § 39 s tím, že zjištěná cena se navíc vynásobí polohovým koeficientem K5 z přílohy č. 14, koeficientem vegetační pokryvnosti (Kvp) z tabulky č. 28, koeficientem sadovnického významu (Ksv) z tabulky č. 29, koeficientem typu zeleně (Kz) z tabulky č. 30 a koeficientem prodejnosti (Kp) z přílohy č. 39. Koeficientem vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami (Kvp) se rozumí procentní podíl průmětů korun dřevin z výměry povrchu oceňovaného pozemku, resp. jeho pokrytí korunami na něm rostoucích dřevin:“.

75. V příloze č. 37 v tabulce č. 28 se slova „pokrytí povrchu pozemku korunami dřevin v %“ nahrazují slovy „pokryvnost pozemku dřevinami v %“.

76. V příloze č. 37 bod 6 zní:

„6.  Koeficient typu zeleně a stanoviště okrasných rostlin (Kz):

77. V příloze č. 37 v bodě 7.1. se v poslední větě za slovy „Je-li znám“ slovo „přesný“ zrušuje.

78. V příloze č. 37 v bodě 7.5. se slova v závorce „tzn. pátý rok věku“ nahrazují slovy „tzn. od pátého roku věku“.

79. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 5, 7, 8, 9 a 10 a § 32 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39.

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje, použit koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39.“.

80. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministr:
Ing. Janota v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto ...

Cena: 799 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.