Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


456

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2009

o kontrole výkonu trestu domácího vězení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 334h zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:

§ 1

Kontrola výkonu trestu domácího vězení spočívá zejména

a)   v provádění namátkových kontrol úředníkem Probační a mediační služby (dále jen „probační úředník“) v místě výkonu trestu domácího vězení,
b)   v užití elektronického kontrolního systému,
c)   ve vedení dokumentace o všech úkonech spojených s kontrolou,
d)   ve vyhodnocování plnění soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 trestního zákoníku směřujících k tomu, aby odsouzený vedl řádný život,
e)   v prověřování, zda odsouzený nahrazuje způsobenou škodu v souladu s rozhodnutím soudu podle § 60 odst. 4 trestního zákoníku a zda plní výchovná opatření uložená soudem podle § 60 odst. 5 trestního zákoníku,
f)   v prověřování důvodů porušení podmínek trestu a
g)   v informování soudu o porušení podmínek výkonu trestu nebo neplnění přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 trestního zákoníku nebo neplnění výchovných opatření uložených soudem podle § 60 odst. 5 trestního zákoníku.

§ 2

(1) Při kontrole v místě výkonu trestu domácího vězení se probační úředník prokazuje služebním průkazem Probační a mediační služby.

(2) Odsouzený na požádání prokáže svou totožnost probačnímu úředníkovi kdykoli v průběhu výkonu trestu domácího vězení.

§ 3

Probační úředník nejpozději na počátku výkonu trestu domácího vězení poučí odsouzeného, případně i osoby žijící s ním ve společném obydlí, o omezeních spojených s kontrolou výkonu trestu a o jeho povinnostech v rámci součinnosti, ke které se písemně zavázal. Záznam o poučení se zakládá do dokumentace vedené u střediska Probační a mediační služby.

§ 4

(1) Součinnost odsouzeného při výkonu kontroly trestu domácího vězení spočívá zejména v umožnění kontroly přítomnosti odsouzeného v místě a době výkonu tohoto trestu probačním úředníkem, včetně umožnění jeho vstupu do obydlí odsouzeného a ve spolupráci při plnění soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 trestního zákoníku směřujících k tomu, aby odsouzený vedl řádný život, při plnění výchovných opatření a při kontrole, zda odsouzený nahrazuje způsobenou škodu.

(2) Je-li odsouzenému známo, že nebude moci plnit podmínky výkonu trestu domácího vězení v stanoveném místě a čase, oznámí tuto skutečnost neprodleně probačnímu úředníkovi a soudu, který trest uložil. Probační úředník v takovém případě bezodkladně informuje soud o vlastních zjištěních k důvodům neplnění podmínek výkonu trestu.

(3) Odsouzený se může v průběhu výkonu trestu domácího vězení obracet na probačního úředníka s žádostí o pomoc při řešení situací souvisejících s kontrolou výkonu trestu domácího vězení a ovlivňujících průběh výkonu tohoto trestu.

§ 5

Probační úředník pořizuje záznam o každé jím provedené kontrole a o každém osobním jednání s odsouzeným. Záznam zakládá do dokumentace vedené u střediska Probační a mediační služby.

§ 6

(1) Probační úředník projedná s odsouzeným zjištěné porušení podmínek výkonu trestu, případně prověří pravdivost jeho tvrzení.

(2) Probační úředník neprodleně informuje soud o všech případech porušení podmínek výkonu trestu. Svá zjištění doloží kopiemi záznamů o zjištěném případu porušení podmínek výkonu trestu, včetně stanoviska odsouzeného a záznamu o prověření tvrzení odsouzeného o důvodech porušení podmínek výkonu trestu.

(3) Probační úředník po výkonu trestu domácího vězení nebo jeho části zašle soudu zprávu obsahující podklady pro rozhodnutí soudu o povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení.

§ 7

(1) Kontrola výkonu trestu domácího vězení zajišťovaná Probační a mediační službou ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému spočívá zejména v

a)   instalaci a deinstalaci elektronického kontrolního systému v místě výkonu trestu domácího vězení,
b)   instalaci a deinstalaci technického zařízení na těle odsouzeného,
c)   poučení odsouzeného o fungování elektronického kontrolního systému a o nepřípustnosti jakýchkoli zásahů do tohoto systému ze strany odsouzeného a dalších neoprávněných osob,
d)   sledování odsouzeného v určeném místě po stanovenou dobu elektronickým kontrolním systémem,
e)   prověření dostupnosti a funkčnosti elektronického kontrolního systému,
f)   evidenci zaznamenaných případů nepřítomnosti odsouzeného v místě a čase výkonu trestu domácího vězení.

(2) Součinnost odsouzeného při výkonu kontroly trestu domácího vězení způsobem uvedeným v odstavci 1 také znamená, že odsouzený umožní za přítomnosti probačního úředníka vstup do obydlí zástupci provozovatele elektronického kontrolního systému (dále jen „zástupce provozovatele“) za účelem instalace a deinstalace elektronického kontrolního systému a strpí na svém těle po 24 hodin denně technické zařízení po dobu výkonu trestu domácího vězení. Dále umožní zástupci provozovatele vstup do obydlí za účelem údržby a kontroly funkčnosti elektronického kontrolního systému.

(3) Elektronický kontrolní systém v místě výkonu trestu domácího vězení instaluje, po provedení identifikace odsouzeného, zástupce provozovatele za přítomnosti probačního úředníka. Převzetí elektronického kontrolního systému do užívání odsouzený potvrdí podpisem předávacího protokolu, který rovněž podepíše přítomný zástupce provozovatele a probační úředník. Součástí předávacího protokolu jsou také podmínky pro provoz elektronického kontrolního systému, které je odsouzený povinen dodržovat. Stejnopis předávacího protokolu předá probační úředník soudu.

§ 8

Kontrola výkonu trestu domácího vězení zajišťovaná Probační a mediační službou ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému nevylučuje možnost namátkové kontroly provedené probačním úředníkem v místě výkonu trestu.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministryně:
JUDr. Kovářová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.